IPTPB3/4511-176/15-4/GG | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową, jest czynnością niepowodująca powstania u wspólników Spółki (w tym Wnioskodawczyni) dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
IPTPB3/4511-176/15-4/GGinterpretacja indywidualna
 1. przekształcanie
 2. spółka jawna
 3. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu 25 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015, poz. 643), pismem z dnia 26 listopada 2015 r., nr IPTPB3/4511-176/15-2/GG, IPTPP1/4512 -486/15-2/MW (doręczonym w dniu 1 grudnia 2015 r.), wezwał Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 11 grudnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane dnia 7 grudnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W wyniku podjęcia planowanych działań, Wnioskodawczyni będzie jednym z udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”). Siedziba Spółki będzie znajdować się na terytorium Polski a Spółka będzie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, a ponadto będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na skutek planowanych transakcji Spółka będzie posiadać środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży przez Spółkę przysługujących jej udziałów innej spółki kapitałowej. Sprzedaż tych udziałów zostanie dokonana na rzecz spółki prawa handlowego mającej swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie rozważane jest przekształcenie w przyszłości Spółki w spółkę osobową prawa handlowego (dalej: „Spółka Osobowa”), której zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., dalej: ksh) będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki Spółki. W wyniku przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, Wnioskodawczyni oraz pozostali udziałowcy Spółki staną się wspólnikami tej spółki osobowej. Przy czym powstała w wyniku przekształcenia Spółki Spółka Osobowa będzie spółką jawną bądź spółką komandytową.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni stwierdziła, że:

 1. Spółka Osobowa będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług internetowych i usług informatycznych;
 2. planowaną formą opodatkowania Wnioskodawczyni jest opodatkowanie na zasadach ogólnych według tzw. skali podatkowej (stawki podatku dochodowego od osób fizycznych 18% i 32%);
 3. Spółka nabędzie udziały innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka B”) w zamian za wydanie własnych udziałów. Transakcja ta będzie – miała – miejsce na warunkach zgodnych z art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) – w ramach tzw. europejskiej wymiany udziałów, która to transakcja jest neutralna podatkowo (nie prowadzi do powstania przychodu podatkowego dla żadnej z jej stron). W dalszej kolejności planowane jest dokonanie sprzedaży udziałów Spółki B, w wyniku czego Spółka będzie posiadać środki pieniężne. Przy czym wartość nominalna udziałów Spółki, wydanych w zamian za udziały Spółki B (w ramach tzw. europejskiej wymiany udziałów), nie będzie niższa niż wartość środków pieniężnych otrzymanych w zamian za zbycie udziałów Spółki B. Sprzedaż tych udziałów zostanie dokonana na rzecz spółki prawa handlowego mającej swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza środkami pochodzącymi ze sprzedaży udziałów Spółki B, Spółka nie będzie posiadać innych bieżących przychodów. Jednocześnie z uwagi, że koszt uzyskania przychodów należy ustalić w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych w zamian za udziały Spółki B oraz że wartość nominalna udziałów Spółki, wydanych w zamian za udziały Spółki B (w ramach tzw. europejskiej wymiany udziałów), nie będzie niższa niż wartość środków pieniężnych otrzymanych w zamian za zbycie udziałów Spółki B, Spółka nie osiągnie na moment jej przekształcania dochodu, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na powyższe na moment przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, w spółce przekształcanej nie będą występować zyski wypracowane w latach poprzednich, w tym zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy oraz zyski wypracowane w bieżącym roku obrotowym.
 4. na moment przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, wszystkie dochody Spółki ustalone zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą opodatkowane przez Spółkę podatkiem dochodowym od osób prawnych;
 5. Spółka Osoba zamierza prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem tej działalności będą usługi internetowe oraz usługi informatyczne, a po części (np. w zakresie usług internetowych) będzie to kontynuacja działalności prowadzonej przez Spółkę.

Wnioskodawca nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej oraz nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, działalność gospodarcza będzie kontynuowana przez Spółkę Osobową w takim samym zakresie (a ponadto dojdzie najprawdopodobniej do rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności). Do tej działalności gospodarczej nie będzie wykorzystywany dokładnie ten sam majątek. Część majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie już wykorzystywana przez Spółkę Osobową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową jest czynnością niepowodującą powstania u wspólników Spółki (w tym Wnioskodawczyni) dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową, w wyniku którego nie dojdzie do zwiększenia majątku przekształconej spółki osobowej, nie będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty podatku od towarów i usług...

Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 1 wniosku, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (w części dotyczącej Wnioskodawczyni jako wspólnika), natomiast w pozostałej części zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie, zaś w zakresie podatku od towarów i usług została wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową będzie czynnością niepowodującą powstania u Wnioskodawczyni dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Konsekwencją powyższego będzie brak obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w tym przepisie. Samo przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową jest kontynuacją działalności spółki kapitałowej w innej formie prawnej – tj. w formie spółki osobowej. Jak wynika bowiem z art. 553 § 1 ksh, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przekształcana spółka, z dniem wykreślenia jej z rejestru zakończy swoją działalność w dotychczasowej formie prawnej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej istnieje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki a spółka taka jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych, co wynika z art. 8 ust. 6 ustawy o CIT.

Pomimo wskazanego powyżej obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki oraz złożenia przez nią zeznania podatkowego, nie dojdzie do likwidacji spółki kapitałowej. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową jest jedynie procesem, którego skutkiem jest zmiana formy prawnej wykonywanej działalności.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielnych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały na kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. Biorąc pod uwagę powyższe, w wyniku przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, jej przyszli wspólnicy nie uzyskają dochodu (przychodu). Majątek spółki przekształcanej nie będzie bowiem podlegał zwrotowi wspólnikom, lecz stanie się majątkiem przekształconej spółki – tj. Spółki Osobowej. Po stronie wspólników Spółki Osobowej nie dojdzie do przyrostu ich majątku. Jak wynika z cytowanego wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o CIT, przesłanką konieczną do powstania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, zatem przesłanką konieczną do powstania tego rodzaju dochodu jest powiększenie majątku wspólników. Biorąc pod uwagę powyższe, przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową jest czynnością niepowodującą powstania u Wnioskodawczyni dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Konsekwencją powyższego jest brak obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w tym przepisie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni stwierdziła, że w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów. Ustawa o CIT przyjmuje jako zasadę, że wydatki na objęcie bądź nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą zostać potraktowane jako koszty uzyskania przychodu na dzień ich objęcia bądź nabycia. Wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia takich udziałów.

Jak wskazano, Spółka nabędzie udziały Spółki B, w zamian za wydanie własnych udziałów, w ramach tzw. europejskiej wymiany udziałów, tj. zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. Z tytułu wymiany udziałów Spółka, na moment jej dokonania nie rozpozna kosztów uzyskania przychodów – stosownie do postanowienia art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, bowiem przepis ten przesądza, że do kosztów podatkowych nie zalicza się wydatków poniesionych przez udziałowca – w omawianym przypadku Spółkę, na nabycie lub objęcie udziałów przekazywanych innej spółce, w drodze wymiany udziałów na dzień tej wymiany. Wydatki te (wydane udziały Spółki) stanowią jednak koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w wyniku wymiany udziałów.

Ustalając koszt należy posłużyć się art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a – jeżeli te udziały zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, przychodem jest nominalna wartość udziałów w spółce albo objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawczyni, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki B, koszt uzyskania przychodów należy ustalić w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych w zamian za udziały Spółki B.

W przypadku sprzedaży przez Spółkę udziałów Spółki B, Spółka osiągnie przychód w wysokości równej cenie sprzedaży. Jak wskazano w stanie faktycznym, wartość nominalna udziałów Spółki, wydanych w zamian za udziały, Spółki B, nie będzie niższa niż wartość środków pieniężnych otrzymanych w zamian za zbycie udziałów Spółki B. Co do zasady, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Natomiast jak już wskazano we wniosku, samo przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową jest kontynuacją działalności spółki kapitałowej w innej formie prawnej – tj. w formie spółki osobowej. Jak wynika bowiem z art. 553 § 1 ksh, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przekształcana spółka, z dniem wykreślenia jej z rejestru zakończy swoją działalność w dotychczasowej formie prawnej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości, na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej istnieje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki a spółka taka jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych, co wynika z art. 8 ust. 6 ustawy o CIT.

Pomimo wskazanego powyżej obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki oraz złożenia przez nią zeznania podatkowego, nie dojdzie do likwidacji spółki kapitałowej. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową jest jedynie procesem, którego skutkiem jest zmiana formy prawnej wykonywanej działalności.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych – jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce – oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Biorąc pod uwagę rozważania dotyczące przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży przez Spółkę udziałów Spółki B, oraz fakt, że sprzedaż udziałów będzie jedyną czynnością Spółki, która będzie prowadzić do powstania przychodu – w Spółce nie wystąpi dochód. Zatem na moment przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, w Spółce nie wystąpią niepodzielone zyski, które skutkowałaby powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przy przekształceniu Spółki w Spółkę Osobową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm., dalej: ksh).

Zgodnie z art. 551 § 1 ksh, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl przepisu art. 552 ksh, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 ksh, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni będzie jednym z udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”). Siedziba Spółki będzie znajdować się na terytorium Polski a Spółka będzie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, a ponadto będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na skutek planowanych transakcji Spółka będzie posiadać środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży przez Spółkę przysługujących jej udziałów innej spółki kapitałowej. Sprzedaż tych udziałów zostanie dokonana na rzecz spółki prawa handlowego mającej swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie rozważane jest przekształcenie w przyszłości Spółki w spółkę osobową prawa handlowego. Na moment przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, w spółce przekształcanej nie będą występować zyski wypracowane w latach poprzednich, w tym zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy oraz zyski wypracowane w bieżącym roku obrotowym.

W nawiązaniu do powyższego, należy stwierdzić, że przekształcenie spółki kapitałowej (w przedmiotowej sprawie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w osobową spółkę handlową (spółkę jawną bądź komandytową) nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 ksh), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 ksh). W wyniku powyższych działań, w dniu przekształcenia wiadomo dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.).

Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej w związku z art. 93a § 1, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego.

Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę osobową, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty). Wskutek dokonanego przekształcenia, kwoty zysków stają się składową częścią majątku spółki osobowej.

W niniejszej sprawie analizując skutki podatkowe przekształcenia spółek należy również odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późń. zm., dalej: ustawa o PIT).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, ustawodawca w źródłach przychodów wymienia kapitały pieniężne, a w art. 17 ust. 1 ww. ustawy wymienia te przychody.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Z kolei w myśl art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Przywołany wyżej przepis odnosi się do przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną.

Innymi słowy, dochód (przychód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków oraz wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu.

Pod pojęciem „niepodzielonych zysków”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niepodzielonych przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest jedynie aby zyski te nie były podzielone.

Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu. Opodatkowaniu będą podlegały także zyski wypracowane przez spółkę kapitałową, bez względu na datę ich osiągnięcia, jeżeli zostały przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy.

Podsumowując, powstanie po stronie wspólnika spółki kapitałowej dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową uzależnione jest od istnienia, na moment przekształcenia, niepodzielonych zysków spółki kapitałowej lub zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy takiej spółki. Wszelkie zyski, które nie zostały podzielone odpowiadają pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową podlegają również zyski spółki kapitałowej przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy w tej spółce jako spółce przekształcanej.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że na moment przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, w spółce przekształcanej nie będą występować zyski wypracowane w latach poprzednich, w tym zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy oraz zyski wypracowane w bieżącym roku obrotowym.

Reasumując, przekształcenie Spółki w spółkę jawną, bądź komandytową będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawczyni w sytuacji, gdy na moment przekształcenia spółka będzie posiadać niepodzielone zyski (zarówno bieżące jak i z lat ubiegłych) lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową jest czynnością niepowodującą powstania u Wnioskodawczyni dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, pod warunkiem, gdy na moment przekształcenia Spółka nie będzie posiadać niepodzielonych zysków, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nadmienia się ponadto, że do uzyskania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego legitymowany jest podmiot, dla którego określony stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe może rodzić konsekwencje w sferze stosunków prawno-podatkowych.

Przedmiotem interpretacji mogą być zatem takie sytuacje faktyczne i zdarzenia przyszłe, które mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego lub zobowiązania podatkowego po stronie Wnioskodawczyni, które dotyczą sfery odpowiedzialności podatkowej tego podmiotu.

Zatem, wydana interpretacja nie chroni pozostałych wspólników spółki osobowej mającej powstać z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Należy również wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych jest stanowisko tylko w kwestii, która była przedmiotem zapytania, tym samym tutejszy Organ nie odniósł się w interpretacji do innych przedstawionych przez Wnioskodawczynię zagadnień nie będących przedmiotem tego zapytania.

Nadmienia się ponadto, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.