IPTPB3/4510-221/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

Ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów
IPTPB3/4510-221/15-2/KCinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. odpłatne zbycie
  3. udział
  4. wydatek
  5. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”).

W ramach planowanej konsolidacji grupy kapitałowej, do której należy Spółka, rozważane jest nabycie udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka zależna”). Nabycie przez Spółkę udziałów nastąpi w zamian za środki pieniężne na podstawie umowy sprzedaży.

Nie jest wykluczone, że w następnej kolejności dokonany zostanie podział Spółki zależnej poprzez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) oraz przeniesienie ZCP do Spółki. Podział przez wydzielenie nastąpi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013 r., poz. 1030, dalej: „KSH”).

Podział zostanie przeprowadzony bez obniżania kapitału zakładowego Spółki zależnej i sfinansowany z jej kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy. W konsekwencji nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów Spółki zależnej znajdujących się w posiadaniu Spółki, jak również nie dojdzie do obniżenia ich wartości nominalnej. Tym samym, suma kapitału zakładowego przed podziałem będzie równa sumie kapitału zakładowego po podziale.

W przyszłości możliwe jest odpłatne zbycie (sprzedaż) udziałów Spółki zależnej przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce zależnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym, wyżej zdarzeniu przyszłym w przypadku zbycia udziałów w Spółce zależnej koszty uzyskania przychodu powinny zostać określone na zasadach przewidzianych w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: Ustawa CIT), tj. w wysokości wydatków jakie zostaną poniesione przez Spółkę na nabycie udziałów w Spółce zależnej.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na nabycie udziałów w spółce. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.

Z kolei w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8c Ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

  1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. lk - jeżeli udziały w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  2. ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
  3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a) lub b), w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie.

W myśl powyższych regulacji, wydatki poniesione przez wspólnika spółki dzielonej (w analizowanym przypadku przez Spółkę) na nabycie lub objęcie udziałów w tej spółce (tj. Spółce zależnej) stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów w wysokości ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) Ustawy CIT.

Jednocześnie regulację art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) Ustawy CIT należy stosować w zależności od sposobu nabycia lub objęcia udziałów w spółce dzielonej. W analizowanym przepisie ustawodawca uzależnił bowiem sposób ustalenia kosztu uzyskania przychodów w zależności od tego, w jakiej formie nastąpiło nabycie bądź objęcie udziałów w spółce dzielonej. W przypadku udziałów, które zostały nabyte w ramach umowy sprzedaży w zamian za środki pieniężne, wartość wydatków na nabycie udziałów powinna zostać określona zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT.

Z treści art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) wynika, że w przypadku udziałów spółki dzielonej, w której wskutek podziału przez wydzielenie unicestwiono część udziałów, część wydatków na nabycie lub objęcie udziałów spółki dzielonej będzie mogła zostać zaliczona przez wspólnika do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów spółki przejmującej, natomiast pozostała część wydatków na nabycie lub objęcie udziałów spółki dzielonej będzie mogła zostać rozliczona w momencie zbycia udziałów spółki dzielonej.

Z powyższego wynika zatem, że w momencie odpłatnego zbycia udziałów spółki dzielonej wartość kosztów uzyskania przychodów stanowić będzie kwota wydatków wspólnika na nabycie (lub objęcie) udziałów w tej dzielonej spółce, ale tylko w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość nominalna udziałów posiadanych przez wspólnika spółki dzielonej po wydzieleniu (nieumorzonych) w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez tego wspólnika udziałów przed wydzieleniem - tj. pozostała część kwoty wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) Ustawy CIT.

W konsekwencji, brak zmniejszenia liczby udziałów przysługujących danemu wspólnikowi ani brak obniżenia ich wartości nominalnej (a tym samym brak obniżenia sumy kapitału zakładowego) będzie skutkował tym, że stosunek (proporcja) wartości nominalnej udziałów, jakie uległy unicestwieniu, do wartości nominalnej udziałów przed wydzieleniem wyniesie zero.

W konsekwencji, kwota wydatków na nabycie (lub objęcie) udziałów w spółce dzielonej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) in principio (rozpoznawanych dopiero w przypadku zbycia udziałów spółki przejmującej), również wyniesie zero. Oznacza to, że w takim przypadku cała kwota wydatków wspólnika na nabycie (lub objęcie) udziałów w spółce dzielonej będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie — zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) in fine Ustawy CIT, który stanowi wprost że „pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie”.

W konsekwencji, w przypadku gdy w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów, które Spółka posiada w Spółce zależnej, jak również nie dojdzie, do zmniejszenia wartości nominalnej tych udziałów, to w przypadku odpłatnego zbycia (np. w formie sprzedaży) przez Spółkę udziałów w Spółce zależnej na rzecz podmiotu trzeciego, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów pełnej kwoty wydatków poniesionych na nabycie (lub objęcie) tych udziałów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT.

Reasumując, w ocenie Spółki dokonując odpłatnego zbycia udziałów w Spółce zależnej i ustalając dochód z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce zależnej Spółka powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości pełnej kwoty wydatków poniesionych na nabycie udziałów w Spółce zależnej, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych organów podatkowych. Jak przykładowo stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 18 lutego 2015 r. (nr IPPB5/423-1152/14-4/RS): „za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółki podzielonej przez wydzielenie na rzecz podmiotu trzeciego, gdy w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów/akcji, to wynik (dochód lub strata) uzyskany na tej transakcji będzie składał się z kwoty, za którą dokonano zbycia (przychód podatkowy) oraz kwoty wydatku poniesionego przez Spółkę na nabycie udziałów/akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)”.

Analogiczne stanowisko zaprezentował w szczególności:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.