IPTPB3/423-452/12-3/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy jeżeli dojdzie do przekształcenia N. w N. SKA, w razie sprzedaży przez Spółkę akcji w N. SKA, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2012 r. (data wpływu 12 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży akcji nabytych przez Spółkę w ramach wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów/akcji nabytych w ramach wymiany udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową.

Spółka Akcyjna I. jest spółką, która świadczy zasadniczo usługi wsparcia dla podmiotów z Grupy Kapitałowej. W szczególności, do zakresu działalności Spółki I. należy świadczenie usług: doradczych, zarządzania, udzielania pożyczek, najmu nieruchomości, prawnych, finansowych, windykacyjnych oraz fizycznej ochrony mienia.

Spółka I. jest jedynym udziałowcem w Spółce N., która należy do Grupy Kapitałowej.

W przyszłości, Wnioskodawca oraz Spółka I. planują wykonać transakcję polegającą na wniesieniu przez Spółkę I. całości udziałów w Spółce N. do Wnioskodawcy w zamian za Jego udziały. Strony nie przewidują dopłat w gotówce w związku z planowaną transakcją.

Wyżej opisana transakcja pomiędzy Spółką I. a Wnioskodawcą odbędzie się na warunkach przewidzianych w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT (dalej: „wymiana udziałów”). W szczególności, wszystkie spółki biorące udział w transakcji wymiany udziałów, tj. Spółka I., Spółka N. oraz Wnioskodawca, na moment wykonania transakcji będą miały siedzibę w Polsce oraz będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

W wyniku wymiany udziałów, Wnioskodawca jako spółka nabywająca udziały w Spółce N. stanie się jej jedynym udziałowcem.

Po przeprowadzeniu transakcji wymiany udziałów, Wnioskodawca planuje sprzedaż udziałów w Spółce N. Alternatywnie, transakcja sprzedaży może zostać poprzedzona przekształceniem Spółki N. w spółkę komandytowo - akcyjną (dalej: N. SKA). Wówczas przedmiotem sprzedaży będą akcje w N. SKA.

W związku z planowaną transakcją sprzedaży udziałów Spółki N. (akcji N. SKA) powzięto wątpliwość dotyczącą zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży.

W okresie od zawarcia transakcji wymiany udziałów do zbycia udziałów Spółki N. (akcji N. SKA), Wnioskodawca nie będzie podlegać żadnym czynnościom restrukturyzacyjnym, które mogłyby wywrzeć wpływ na nominalną wartość udziałów wydanych do Spółki I. w ramach transakcji wymiany udziałów.

W związku z powyższym zostały zadane następujące pytania:

  1. Czy w razie sprzedaży przez Spółkę udziałów w Spółce N. kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów...
  2. Czy jeżeli dojdzie do przekształcenia Spółki N. w N. SKA, w razie sprzedaży przez Spółkę akcji w N. SKA, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast w zakresie pytania nr 1 wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli dojdzie do przekształcenia Spółki N. w N. SKA, w razie sprzedaży przez Spółkę akcji w Spółce N. SKA kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów.

W ocenie Spółki, ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży przez Spółkę akcji w przekształconej N. SKA powinno nastąpić na zasadach analogicznych jak miałoby to miejsce w sytuacji sprzedaży udziałów w Spółce N., tj. w oparciu o szczegółową regulację w zakresie sprzedaży udziałów (akcji) objętych w wyniku transakcji wymiany udziałów wyznaczoną przez art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT.

Zgodnie z ww. przepisem, kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji w N. SKA będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Wnioskodawcę do Spółki I. w ramach transakcji wymiany udziałów.

Zdaniem Spółki, planowane przekształcenie Spółki N. w N. SKA oraz fakt, iż udziały N. 1 zostaną przekształcone w akcje N. SKA nie wpłynie na możliwość rozpoznania wartości nominalnej wydanych udziałów jako kosztu podatkowego odpowiadającego transakcji zbycia udziałów w Spółce N.

Przede wszystkim, należy przyjąć, iż zachowana zostanie tożsamość przedmiotu sprzedaży, gdyż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z nabytych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce I. będą inkorporowane w akcje N. SKA, zaś zmianie ulegnie jedynie forma przedmiotu sprzedaży (przekształcenie udziałów w akcje).

Co więcej, wartość nominalną udziałów wydanych przez Wnioskodawcę w ramach transakcji wymiany udziałów nie zmieni się, gdyż w okresie od zawarcia transakcji wymiany udziałów do zbycia akcji N. SKA, Wnioskodawca nie będzie podlegać żadnym czynnościom restrukturyzacyjnym, które mogłyby wywrzeć wpływ na nominalną wartość udziałów wydanych uprzednio do Spółki I. W konsekwencji, miernik wartości kosztu podatkowego z tytułu sprzedaży pozostaje niezmieniony.

W związku z powyższym, w sytuacji sprzedaży akcji N. SKA zastosowanie znajdzie przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e, co nakazuje ustalenie wysokości kosztu uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży akcji N. SKA w oparciu o wartość nominalną udziałów wydanych Spółce I. przez Wnioskodawcę w zamian za udziały w Spółce N.

Nawet gdyby przyjąć, iż do sytuacji sprzedaży akcji N. SKA powyższy przepis nie znajduje zastosowania, wniosek o takim samym poziomie kosztów z tytułu sprzedaży akcji N. SKA można również wywieść w oparciu o zasadę ogólną dotyczącą rozliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów (akcji) wyznaczoną przez art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, który stanowi, że wydatki poniesione na nabycie udziałów lub akcji stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie zbycia tych udziałów lub akcji.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Spółka otrzyma od Spółki I. w drodze aportu udziały w N., wydając w zamian własne udziały. Wydane przez Spółkę udziały własne stanowić będą zatem jedyny wydatek poniesiony na nabycie udziałów w Spółce N., który mógłby zostać uznany za koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce N., bądź powstałych na skutek przekształcenia akcji N. SKA.

Jednocześnie, wysokość przedmiotowego wydatku należy ustalić w oparciu o wartość nominalną wydanych przez Wnioskodawcę udziałów, która odzwierciedla rzeczywisty koszt poniesiony przez Spółkę w związku z nabyciem udziałów w Spółce N. Wartość nominalna jest podstawowym miernikiem wartości udziałów, który w sposób obiektywny określa udział kapitałowy wspólnika w danej spółce oraz wyraża poziom kontroli, którą wspólnik objął nad spółką poprzez nabycie jej udziałów. Co istotne, nominalna wartość udziałów jest co do zasady stała oraz nie podlega mechanizmom rynkowym. Podkreślić należy, że ustalanie wartości kosztów podatkowych w oparciu o obiektywnie znane wartości, w oderwaniu zaś od wahań rynkowych, stanowi odzwierciedlenie zasady, iż uwzględnieniu w podstawie opodatkowania podlegają jedynie koszty rzeczywiście poniesione.

Prawidłowość stanowiska Spółki potwierdza także wykładnia systemowa przepisów ustawy o CIT.

Na kanwie art. 12 ust. 4 pkt 4, który wyłącza z przychodów podlegających opodatkowaniu przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, należy przyjąć, iż skoro ustawodawca zdecydował się wprowadzić neutralność na gruncie podatku dochodowego czynności wniesienia wkładu na kapitał zakładowy, to późniejsze zbycie tego wkładu powinno również stanowić zdarzenie podatkowo neutralne. W tej sytuacji „neutralność” należy rozumieć jako prawo do zrównoważenia przychodu z tytułu sprzedaży kosztem jego uzyskania, do wysokości wkładu zaalokowanego na kapitał zakładowy. Z kolei warunkiem zapewnienia tak rozumianej neutralności jest określenie wydatku na nabycie przedmiotu wkładu według wartości nominalnej wydanych udziałów - docelowo w oparciu o wysokość kapitału zakładowego.

Reasumując, wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę na nabycie udziałów w Spółce N. stanowią udziały wydane przez Wnioskodawcę, zaś miernikiem wartości tego wydatku jest nominalna wartość wydanych udziałów.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych („WSA”).

Przykładowo, w wyroku WSA w Krakowie z dnia 7 lutego 2012 r., sygn. I SA/Kr 2186/11, zwrócono uwagę: „ (...) - mając na uwadze treść przepisów ustawy podatkowej - udział obejmowany jest przez wspólnika w zamian za wniesiony przez niego do spółki wkład (pieniężny lub niepieniężny), na co wskazuje przepis art. 158 § 1 K.s.h. Stanowi on niejako ekwiwalent za wkład, a jego wartość nominalna uzależniona jest w zasadzie od wartości wniesionego przez wspólnika na jego pokrycie wkładu. Udział kapitałowy wyraża więc zakres zaangażowania kapitałowego wspólnika w spółce, odzwierciedla wartość kapitału, jaki wspólnik zainwestował w spółkę. Wartość nominalna wyraża kwotowo część kapitału zakładowego, którą przedstawia dany udział. Tym samym wartość nominalna udziału lub wszystkich udziałów danego wspólnika wyraża zakres jego kapitałowego uczestnictwa w spółce. W konsekwencji tylko tak oznaczona wartość stanowić może owe ,,wydatki na objęcie lub nabycie (...) udziałów lub akcji w spółce”, o których mowa w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.”

Także w wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 21 października 2010 r., sygn. I SA/Bd 769/10, spotkać można podobne stanowisko: „W zamian za otrzymane udziały Spółka wyda wnoszącemu aport udziały własne. Stanowią one zatem swego rodzaju wynagrodzenie za udziały otrzymane w postaci wkładu niepieniężnego. Wartość wydanych udziałów własnych posiada więc pewną wartość rynkową i odpowiada ich nominalnej wartości. W konsekwencji należy stwierdzić, że wartość nominalna własnych udziałów wydanych w zamian za otrzymane udziały stanowi wydatek na nabycie udziałów w myśl przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 updop. Tym samym w momencie zbycia wartość ta stanowi koszt uzyskania przychodów.

Reasumując, zarówno w oparciu o regulację art. 16 ust. 1 pkt 8e jak i przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia przez Spółkę akcji w przekształconej N. SKA, będzie nominalna wartość udziałów Spółki wydanych do Spółki I. w związku z transakcją wymiany udziałów.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska zaprezentowanego we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami Spółka dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Zatem, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

  • wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest spółką kapitałową.

Spółka Akcyjna I. jest spółką, która świadczy zasadniczo usługi wsparcia dla podmiotów z Grupy Kapitałowej. Spółka I. jest jedynym udziałowcem w N. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która należy do Grupy Kapitałowej.

W przyszłości, Wnioskodawca oraz Spółka I. planują wykonać transakcję polegającą na wniesieniu przez Spółkę I. całości udziałów w Spółce N. do Wnioskodawcy w zamian za udziały Wnioskodawcy. Strony nie przewidują dopłat w gotówce w związku z planowaną transakcją.

Transakcja pomiędzy Spółką I. a Wnioskodawcą odbędzie się na warunkach przewidzianych w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT jako „wymiana udziałów”. W wyniku wymiany udziałów, Wnioskodawca jako spółka nabywająca udziały w Spółce N. stanie się jej jedynym udziałowcem.

Po przeprowadzeniu transakcji wymiany udziałów, Wnioskodawca planuje sprzedaż udziałów w Spółce N. Transakcja sprzedaży może zostać poprzedzona przekształceniem Spółki N. w spółkę komandytowo - akcyjną N. SKA”). Wówczas przedmiotem sprzedaży będą akcje w N. SKA.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli spółka nabywająca w następstwie wymiany udziałów udziały (akcje) drugiej spółki, będzie zbywać nabyte w ten sposób udziały (akcje), to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości wydanych w ramach wymiany własnych udziałów, powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce za wymienione udziały.

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca słusznie wskazał przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako mający zastosowanie w sprawie.

Natomiast kolejny wymieniony przez Wnioskodawcę przepis, tj. art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy nie będzie miał w sprawie zastosowania, ponieważ dotyczy wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, w tym również dotyczy kosztu uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych. Przepis ten nie określa zasad ustalania kosztu uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) nabytych w ramach wymiany udziałów.

Reasumując, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego tut. Organ w świetle art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stoi na stanowisku, iż Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży akcji otrzymanych w wyniku wymiany udziałów w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy wskazać, iż tut. Organ nie odniósł się w niniejszej interpretacji do zagadnienia dotyczącego przychodu i zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz do oceny transakcji wymiany udziałów. Kwestie te zostały uznane za element opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ uprawniony był wyłącznie do oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie kosztów uzyskania przychodów w razie sprzedaży przez Spółkę udziałów (akcji) nabytych w drodze wymiany udziałów, ponieważ sprawa ta była przedmiotem zapytania.

Odnosząc się do wskazanego w treści wniosku orzecznictwa należy zauważyć, iż powołane wyroki nie dotyczą sprzedaży udziałów (akcji) nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów. W szczególności wyrok WSA w Krakowie, sygn. I SA/Kr 2186/11 dotyczy sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji wniesionych aportem do spółki z o.o., wyrok WSA w Bydgoszczy, sygn. I SA/Bd 769/10 dotyczy sposobu ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia przez spółkę udziałów innej spółki kapitałowej uprzednio wniesionych aportem do spółki.

Należy ponadto wskazać, że wyrok WSA w Krakowie, sygn. I SA/Kr 2186/11 jest nieprawomocny.

Ponadto należy wskazać, że skoro orzeczenia nie są tożsame z rozpatrywaną sprawą, w związku z tym rozstrzygnięcia w nich zawarte nie wpływają na sprawę będącą przedmiotem interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.