IPTPB3/423-452/12-2/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w razie sprzedaży przez Spółkę udziałów N. kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2012 r. (data wpływu 12 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów nabytych przez Spółkę w ramach wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów/akcji nabytych w ramach wymiany udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową.

Spółka Akcyjna I. jest spółką, która świadczy zasadniczo usługi wsparcia dla podmiotów z Grupy Kapitałowej. W szczególności, do zakresu działalności Spółki I. należy świadczenie usług: doradczych, zarządzania, udzielania pożyczek, najmu nieruchomości, prawnych, finansowych, windykacyjnych oraz fizycznej ochrony mienia.

Spółka I. jest jedynym udziałowcem w Spółce N., która należy do Grupy Kapitałowej.

W przyszłości, Wnioskodawca oraz Spółka I. planują wykonać transakcję polegającą na wniesieniu przez Spółkę I. całości udziałów w Spółce N. do Wnioskodawcy w zamian za Jego udziały. Strony nie przewidują dopłat w gotówce w związku z planowaną transakcją.

Wyżej opisana transakcja pomiędzy Spółką I. a Wnioskodawcą odbędzie się na warunkach przewidzianych w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT (dalej: „wymiana udziałów”). W szczególności, wszystkie spółki biorące udział w transakcji wymiany udziałów, tj. Spółka I., Spółka N. oraz Wnioskodawca, na moment wykonania transakcji będą miały siedzibę w Polsce oraz będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

W wyniku wymiany udziałów, Wnioskodawca jako spółka nabywająca udziały w Spółce N. stanie się jej jedynym udziałowcem.

Po przeprowadzeniu transakcji wymiany udziałów, Wnioskodawca planuje sprzedaż udziałów w Spółce N. Alternatywnie, transakcja sprzedaży może zostać poprzedzona przekształceniem Spółki N. w spółkę komandytowo - akcyjną (dalej: N. SKA). Wówczas przedmiotem sprzedaży będą akcje w N. SKA.

W związku z planowaną transakcją sprzedaży udziałów Spółki N. (akcji N. SKA) powzięto wątpliwość dotyczącą zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży.

W okresie od zawarcia transakcji wymiany udziałów do zbycia udziałów Spółki N. (akcji N. SKA), Wnioskodawca nie będzie podlegać żadnym czynnościom restrukturyzacyjnym, które mogłyby wywrzeć wpływ na nominalną wartość udziałów wydanych do Spółki I. w ramach transakcji wymiany udziałów.

W związku z powyższym zostały zadane następujące pytania:

  1. Czy w razie sprzedaży przez Spółkę udziałów w Spółce N. kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów...
  2. Czy jeżeli dojdzie do przekształcenia Spółki N. w N. SKA, w razie sprzedaży przez Spółkę akcji w N. SKA, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w zakresie pytania nr 2 wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie sprzedaży przez Spółkę udziałów w Spółce N. kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów.

W ocenie Spółki, ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce N. powinno nastąpić w oparciu o szczegółową regulację w zakresie sprzedaży udziałów (akcji) objętych w wyniku tzw. transakcji wymiany udziałów wyznaczoną przez art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT.

Zgodnie z powołanym przepisem, koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) nabytych w wyniku wymiany udziałów stanowią wydatki poniesione przez spółkę nabywającą w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane, powiększone o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.

W sytuacji sprzedaży przez Spółkę udziałów Spółki N., koszt uzyskania przychodów będzie odpowiadał nominalnej wartości udziałów wydanych przez Spółkę do Spółki I. w wyniku transakcji wymiany udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami Spółka dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Zatem, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

  • wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest spółką kapitałową.

Spółka Akcyjna I. jest spółką, która świadczy zasadniczo usługi wsparcia dla podmiotów z Grupy Kapitałowej. Spółka I. jest jedynym udziałowcem w N. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która należy do Grupy Kapitałowej.

W przyszłości, Wnioskodawca oraz Spółka I. planują wykonać transakcję polegającą na wniesieniu przez Spółkę I. całości udziałów w Spółce N. do Wnioskodawcy w zamian za udziały Wnioskodawcy. Strony nie przewidują dopłat w gotówce w związku z planowaną transakcją.

Transakcja pomiędzy Spółką I. a Wnioskodawcą odbędzie się na warunkach przewidzianych w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT jako „wymiana udziałów”. W wyniku wymiany udziałów, Wnioskodawca jako spółka nabywająca udziały w Spółce N. stanie się jej jedynym udziałowcem.

Po przeprowadzeniu transakcji wymiany udziałów, Wnioskodawca planuje sprzedaż udziałów w Spółce N.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli spółka nabywająca w następstwie wymiany udziałów udziały (akcje) drugiej spółki, będzie zbywać nabyte w ten sposób udziały (akcje), to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości wydanych w ramach wymiany własnych udziałów, powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce za wymienione udziały.

Reasumując, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego tut. Organ w świetle art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stoi na stanowisku, iż Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży udziałów otrzymanych w wyniku wymiany udziałów w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych w zamian za otrzymane udziały.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy wskazać, iż tut. Organ nie dokonał oceny transakcji wymiany udziałów. Kwestia ta została uznana za element opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ uprawniony był wyłącznie do oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie kosztów uzyskania przychodów w razie sprzedaży przez Spółkę udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów, ponieważ sprawa ta była przedmiotem zapytania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.