IPTPB3/423-413/14-11/18-S/SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Koszt uzyskania przychodu w związku utworzeniem nowej spółkę, a następnie wniesienie do niej w drodze wymiany udziałów – udziałów w istniejącej spółce w zamian za udziały w nowej spółce, możliwe jest również, że nowa spółka zbędzie udziały w istniejącej spółce za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 595/16 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 26 marca 2018 r.) oraz z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 936/15 (data wpływu prawomocnego wyroku 19 kwietnia 2018 r.), stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Dotychczasowy przebieg postępowania.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 8 stycznia 2015 r., nr IPTPB3/423-413/14-2/PM, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.), wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie zostało skutecznie doręczone w dniu 12 stycznia 2015 r., o czym świadczy adnotacja na potwierdzeniu odbioru przesyłki. Termin siedmiodniowy do uzupełnienia wniosku, liczony od dnia jego doręczenia upłynął w dniu 19 stycznia 2015 r.

Dnia 23 stycznia 2015 r. wpłynęło pismo z dnia 16 stycznia 2015 r., (nadane dnia 19 stycznia 2015 r. w polskiej placówce pocztowej), w którym nie zostały usunięte wszystkie braki wniosku złożonego w dniu 1 grudnia 2014 r. Wnioskodawca nie podał bowiem danych identyfikujących nową spółkę, w tym nazwy spółki, siedziby spółki (wraz z adresem umożliwiającym doręczanie pism).

Wobec powyższego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, po przeanalizowaniu treści wniosku, postanowieniem z dnia 10 lutego 2015 r., nr IPTPB3/423-413/14-7/PM, (doręczonym w dniu 18 lutego 2015 r.), pozostawił bez rozpatrzenia wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów (pytanie nr 1).

Nie zgadzając się z rozstrzygnięciem zawartym w ww. postanowieniu, w dniu 2 marca 2015 r., Wnioskodawca reprezentowany przez pełnomocnika złożył zażalenie z dnia 25 lutego 2015 r., w wymaganym przepisami prawa terminie, w którym zaskarżył postanowienie oraz wniósł o jego uchylenie.

Organ odwoławczy nie znalazł podstaw do uwzględnienia zażalenia i postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 r., nr IPTPB3/4510-2-2/15-2/KC, utrzymał w mocy postanowienie Organu pierwszej instancji w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Na ww. postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca reprezentowany przez Pełnomocnika, wniósł w dniu 20 maja 2015 r., (data wpływu 25 maja 2015 r.), skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Skargę uzupełniono pismem z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.). Pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał sprawę według właściwości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 936/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił postanowienie z dnia 15 kwietnia 2015 r., nr IPTPB3/4510-2-2/15-2/KC utrzymujące w mocy postanowienie Organu podatkowego pierwszej instancji z dnia 10 lutego 2015 r., nr IPTPB3/423-413/14-7/PM.

W dniu 21 grudnia 2015 r. Organ wniósł skargę kasacyjną od ww. wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyrokiem z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 595/16 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Organu.

W dniu 19 kwietnia 2018 r. wpłynął prawomocny wyrok z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 936/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Mając na uwadze wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 595/16 oraz prawomocny od dnia 8 marca 2018 r. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 936/15, oceniając ponownie cel złożonego wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej postanowieniem z dnia 4 czerwca 2018 r., nr IPTPB3/423-413/14-8/SJ uchylił w całości zaskarżone postanowienie z dnia 10 lutego 2015 r., nr IPTPB3/423-413/14-7/PM, w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Organowi pierwszej instancji. Ww. postanowienie doręczono Wnioskodawcy w dniu 11 czerwca 2018 r.

Pismem z dnia 14 czerwca 2018 r., nr IPTPB3/423-413/14-10/18-S/SJ, wezwano Wnioskodawcę do uiszczenia należnej od wniosku opłaty. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 19 czerwca 2018 r. Opłaty dokonano w dniu 26 czerwca 2018 r.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.), ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów, wymaga ponownego rozpatrzenia przez Organ podatkowy.

Stosownie do art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), postępowania dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przejmuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (po uzupełnieniu):

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm. – dalej: ustawa o PIT), nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Wnioskodawca).

Wnioskodawca posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę na terytorium Polski (dalej: Spółka 1), uprawniające go do bezwzględnej większości praw głosów w Spółce 1 (dalej: Udziały 1).

W związku z planowaną restrukturyzacją struktury aktywów, Wnioskodawca rozważa utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Nowa Spółka 1), a następnie wniesienie do Nowej Spółki 1 udziałów w posiadanej przez Niego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Istniejąca Spółka), uprawniających go do bezwzględnej większości praw głosu w Istniejącej Spółce (dalej: Udziały w Istniejącej Spółce), w drodze wymiany udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT. W zamian za Udziały w Istniejącej Spółce Wnioskodawca otrzyma udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Nowej Spółki 1 o wartości równej wartości rynkowej Udziałów w Istniejącej Spółce (dalej: Udziały w Nowej Spółce 1), tj. wartość Udziałów w Istniejącej Spółce zostanie w całości alokowana na kapitał zakładowy Nowej Spółki 1, zaś w efekcie transakcji wymiany udziałów Nowa Spółka 1 uzyska bezwzględną większość praw głosów w Istniejącej Spółce.

Jednocześnie możliwe jest, że w ramach planowanej restrukturyzacji aktywów Wnioskodawca dokona (zamiast ww. utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski) nabycia udziałów w istniejącej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Nowa Spółka 2).

W przypadku nabycia udziałów w Nowej Spółce 2, Wnioskodawca wniesie do Niej w drodze wymiany udziałów, o których mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, Udziały w Istniejącej Spółce, a w zamian za Udziały w Istniejącej Spółce Wnioskodawca otrzyma udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Nowej Spółki 2 o wartości równej wartości rynkowej Udziałów w Istniejącej Spółce (dalej: Udziały w Nowej Spółce 2), tj. wartość Udziałów w Istniejącej Spółce zostanie w całości alokowana na kapitał zakładowy Nowej Spółki 2. W takim wypadku, w wyniku wymiany udziałów Nowa Spółka 2 uzyska bezwzględną większość praw głosów w Istniejącej Spółce.

Wnioskodawca wskazał również, że albo utworzy Nową Spółkę 1 albo nabędzie udziały w Nowej Spółce 2. Jeśli Wnioskodawca utworzy Nową Spółkę 1, wniesie do Niej w drodze wymiany udziałów Udziały w Istniejącej Spółce i w zamian za nie obejmie w jej podwyższonym kapitale zakładowym Udziały w Nowej Spółce 1. Jeśli zaś Wnioskodawca nabędzie udziały w Nowej Spółce 2, Udziały w Istniejącej Spółce zostaną przeniesione w drodze wymiany udziałów do Nowej Spółki 2, a w zamian Wnioskodawca obejmie w jej podwyższonym kapitale zakładowym Udziały w Nowej Spółce 2.

Następnie, jeśli Wnioskodawca utworzy Nową Spółkę 1, a następnie wniesie do niej w drodze wymiany udziałów Udziały w Istniejącej Spółce w zamian za Udziały w Nowej Spółce 1, możliwe jest również, że Nowa Spółka 1 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zbędzie Udziały w Istniejącej Spółce za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej.

Jeśli zaś Wnioskodawca zdecyduje o nabyciu udziałów Nowej Spółki 2 (zamiast utworzenia Nowej Spółki 1), a następnie to do tej spółki przeniesie w drodze wymiany udziałów Udziały w Istniejącej Spółce w zamian za Udziały w Nowej Spółce 2, to możliwe jest także, że Nowa Spółka 2 w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zbędzie Udziały w Istniejącej Spółce za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej.

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, odnosząc się do wezwania Organu, że w przypadku gdy zamierza On utworzyć nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, do wskazania nazwy i miejsca siedziby tej spółki oraz wskazania na jakim etapie są zamierzenia Wnioskodawcy dotyczące utworzenia nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w oparciu o przepis art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 – dalej: Ordynacja podatkowa), wystąpił z przedmiotowym wnioskiem jako przyszły wspólnik Nowej Spółki 1 rozważający jej zawiązanie. Możliwość taką będącą odstępstwem od zasady, że z wnioskiem o interpretację może wystąpić podmiot zainteresowany, przewiduje art. 14n § 1 Ordynacji podatkowej.

W świetle powyższego, skoro Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem jako przyszły wspólnik Nowej Spółki 1, której zawiązanie dopiero jest przez Wnioskodawcę rozważane, wymóg przedstawienia na obecnym etapie danych tej spółki, tj. jej nazwy (firmy) i miejsca jej siedziby należy uznać za przedwczesny.

Wnioskodawca wskazał, że art. 14n § 2 Ordynacji podatkowej przewiduje, że w przypadkach, o których mowa w § 1, zmienioną interpretację indywidualną doręcza się odpowiednio spółce, oddziałowi lub przedstawicielstwu, wskazanym przez wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. W związku z tym, Wnioskodawca, w przypadku zawiązania Nowej Spółki 1, poinformuje o tym fakcie właściwe organy podatkowe, wskazując jednocześnie jej nazwę (firmę) oraz adres jej siedziby, tak aby umożliwić Ministrowi Finansów doręczenie Nowej Spółce 1 ewentualnej zmiany interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem jako przyszły wspólnik Nowej Spółki 1, rozważający dopiero jej zawiązanie, w oparciu o uprawnienie wynikające z art. 14n § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z literalnym i niebudzącym wątpliwości brzmieniem tego przepisu, jedynym warunkiem dla uzyskania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego przez spółkę, która nie istnieje jeszcze w momencie składania wniosku o jej wydanie jest złożenie takiego wniosku przez osoby planujące jej utworzenie. W szczególności, przepis art. 14n § 1 Ordynacji podatkowej nie ogranicza takiego uprawnienia jedynie do przypadku, gdy spółka, która ma być definitywnym adresatem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, jest już w trakcie tworzenia.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, nie ma związku pomiędzy pytaniem dotyczącym etapu realizacji zamierzeń Wnioskodawcy dotyczących utworzenia nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ze swoim uprawnieniem, jako osoby rozważającej utworzenie Nowej Spółki 1, do wystąpienia z wnioskiem o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego dla tej spółki. Wynikające z art. 14n § l Ordynacji podatkowej uprawnienie jest bowiem niezależne od stopnia zaawansowania takich przygotowań, jak również od tego, czy przygotowania takie w ogóle zostały podjęte. Należy bowiem ponownie podkreślić, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego przysługuje osobom, które planują utworzenie spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (po uzupełnieniu):
  1. Czy w przypadku sprzedaży przez Nową Spółkę 1 Udziałów w Istniejącej Spółce, Nowa Spółka 1 będzie uprawniona do rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów w wysokości nominalnej wartości Udziałów w Nowej Spółce 1?
  2. Czy w przypadku sprzedaży przez Nową Spółkę 2 Udziałów w Istniejącej Spółce, Nowa Spółka 2 będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości nominalnej wartości Udziałów w Nowej Spółce 2?

Przedmiotem interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. W zakresie pytania nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy (zawartym w uzupełnieniu wniosku), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, dalej: ustawa o CIT) wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Literalna wykładnia zacytowanego wyżej przepisu prowadzi do wniosku, że w przypadku, gdy Wnioskodawca zdecyduje się na utworzenie Nowej Spółki 1 i wniesienie do Nowej Spółki 1 Udziałów w Istniejącej Spółce w zamian za Udziały w Nowej Spółce 1 a następnie Nowa Spółka 1 zbędzie Udziały w Istniejącej Spółce, wówczas Nowa Spółka 1, w momencie sprzedaży Udziałów w Istniejącej Spółce, będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości Udziałów w Nowej Spółce 1 (czyli wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych przez Nową Spółkę 1 Wnioskodawcy w zamian za Udziały w Istniejącej Spółce).

W ocenie Wnioskodawcy, wprowadzona przez ustawodawcę regulacja zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT jednoznacznie potwierdza ekonomiczny charakter wydania Udziałów w Nowej Spółce 1 (w zamian za Udziały w Istniejącej Spółce), który jest w istocie tożsamy ze spłatą zobowiązania Nowej Spółki 1 wobec Wnioskodawcy, z tytułu otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci Udziałów w Istniejącej Spółce. Wskazać bowiem należy, że faktycznym wydatkiem ponoszonym przez Nową Spółkę 1 w celu uzyskania przedmiotowego wkładu niepieniężnego będzie wydanie nowych udziałów w podwyższonym kapitale Nowej Spółki 1. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu Nowej Spółki 1 ze zbycia Udziałów w Istniejącej Spółce będzie wartość nominalna Udziałów w Nowej Spółce 1, czyli udziałów własnych wydanych przez Nową Spółkę 1 Wnioskodawcy w zamian za otrzymany wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Istniejącej Spółce.

W ocenie Wnioskodawcy, prawidłowość Jego stanowiska potwierdza m.in. indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r., nr IPPB3/423-646/13-2/MS1.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 8 marca 2013 r., nr IPTPB3/423-452/12-2/IR wskazał, że: „Reasumując, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego tutejszy Organ w świetle art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stoi na stanowisku, iż Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży udziałów otrzymanych w wyniku wymiany udziałów w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych w zamian za otrzymane udziały”.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 25 września 2012 r., nr ILPB3/423-295/12-4/JG: „Z powyższej regulacji wynika więc, iż jeżeli spółka nabywająca w następstwie wymiany udziałów udziały (akcje) drugiej spółki, będzie zbywać nabyte w ten sposób udziały (akcje), to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości wydanych w ramach wymiany udziałów, powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce”.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 2 grudnia 2011 r., nr IPPB3/423-802/11-2/AG stwierdził, że: „W konsekwencji, w ramach przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji Spółki Zbywanej (spółki, której udziały/akcje nabędzie Wnioskodawca) otrzymanych w ramach wymiany udziałów, w dacie sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zbywanej Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów równowartość, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nominalną wartości własnych udziałów wydanych, udziałowcowi/akcjonariuszowi Spółki Zbywanej (tj. spółce lub spółkom kapitałowym, albo osobie lub osobom fizycznym – podlegającym w Polsce, innym kraju członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania) w ramach wymiany udziałów (aportu stanowiącego wymianę udziałów), która będzie odpowiadać rynkowej wartości udziałów/akcji Spółki Zbywanej wniesionych do Wnioskodawcy”.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzili również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 1 sierpnia 2012 r., nr IBPBI/2/423-476/AK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2012 r., nr ILPB3/423-147/12-4/EK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ww. ustawy dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 12 ust. 4d ww. ustawy, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

–do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z powyższym uregulowaniem, Spółka dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Zatem, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

  • wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z powołanego przepisu wynika, że w przypadku sprzedaży udziałów nabytych w ramach operacji wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodów będzie stanowić wartość wydatków na ich nabycie w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów spółki nabywającej wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane (skorygowane o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w związku z planowaną restrukturyzacją struktury aktywów, rozważa utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, a następnie wniesienie do tej nowo utworzonej spółki udziałów w posiadanej przez Niego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (uprawniających Go do bezwzględnej większości praw głosu), w drodze wymiany udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zamian za udziały w istniejącej spółce Wnioskodawca otrzyma udziały w podwyższonym kapitale zakładowym nowej spółki o wartości równej wartości rynkowej udziałów w istniejącej spółce, tj. wartość udziałów w istniejącej spółce zostanie w całości alokowana na kapitał zakładowy nowej spółki, zaś w efekcie transakcji wymiany udziałów nowa spółka uzyska bezwzględną większość praw głosów w istniejącej spółce. Następnie, jeśli Wnioskodawca utworzy nową spółkę, a następnie wniesie do niej w drodze wymiany udziałów udziały w istniejącej spółce w zamian za udziały w nowej spółce, możliwe jest również, że nowa spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zbędzie udziały w istniejącej spółce za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że w przypadku, gdy Wnioskodawca zdecyduje się na utworzenie nowej spółki a następnie wniesienie do niej udziałów w istniejącej spółce w zamian za udziały w nowej spółce, po czym nowa spółka zbędzie udziały w istniejącej spółce, wówczas nowa spółka, w momencie sprzedaży udziałów w istniejącej spółce, będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w nowej spółce, czyli wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych przez nową spółkę Wnioskodawcy w zamian za udziały w istniejącej spółce na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wpływu wniosku.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle

prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres:

Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.