IPTPB3/423-394/14-4/IR | Interpretacja indywidualna

Ustalenie przychodu i kosztu uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia na rzecz osoby trzeciej udziałów nabytych w wyniku transakcji wymiany udziałów.
IPTPB3/423-394/14-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. nabycie
 3. przychód
 4. udział
 5. wartość nominalna
 6. wymiana (towarów)
 7. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu i kosztu uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia na rzecz osoby trzeciej udziałów nabytych w wyniku transakcji wymiany udziałów (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 21 stycznia 2015 r., doręczonym w dniu 26 stycznia 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 2 lutego 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 29 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przyszłości Wnioskodawca planuje utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Nowa spółka), w związku z czym, jako podmiot planujący utworzenie spółki w rozumieniu na podstawie art. 14b § 1 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) przedstawia następujący opis zdarzenia przyszłego, zwracając się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie konsekwencji podatkowych tego zdarzenia dla Nowej spółki.

Powyższe nie wyklucza przyszłych zmian kapitałowych w Nowej spółce, a w szczególności możliwe jest, że w trakcie istnienia Nowej spółki jej udziałowcem stanie się także np. inna osoba fizyczna lub prawna.

Planowane przy tym jest, że Nowa spółka, po jej utworzeniu, stanie się udziałowcem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka zależna), w wyniku transakcji wymiany udziałów poprzez wniesienie przez Wnioskodawcę oraz prawdopodobnie drugiego wspólnika Spółki zależnej udziałów Spółki zależnej na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Nowej spółki. W efekcie tej transakcji Nowa spółka stanie się większościowym wspólnikiem Spółki zależnej, uzyskując jednocześnie bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej, natomiast Wnioskodawca i drugi wspólnik otrzymają w zamian udziały w Nowej spółce. Skutkiem tej transakcji będzie uzyskanie przez Nową spółkę bezwzględnej większości praw głosu w Spółce zależnej. Transakcja ta spełniać będzie przesłanki wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; dalej: ustawa o PDOP (kwestia ta stanowi element opisu zdarzenia przyszłego, nie zaś zapytania Wnioskodawcy).

W związku z planami biznesowymi dotyczącymi działalności Nowej spółki oraz koniecznością pozyskania kapitału, Wnioskodawca zakłada, że w przyszłości nastąpi odpłatne zbycie (całości lub części) udziałów w kapitale Spółki zależnej, nabytych przez Nową spółkę w wyniku opisanej powyżej drugiej transakcji (wymiany udziałów), przy czym zbycie udziałów (całości lub części) nastąpi na rzecz podmiotu trzeciego lub na rzecz Spółki zależnej w celu ich dobrowolnego umorzenia. Jak wskazano, w obu rozważanych przypadkach zbycie to będzie miało na celu pozyskanie środków finansowych na planowane przedsięwzięcia gospodarcze, wybór zatem określonej formy zbycia udziałów będzie uzależniony od istniejących na moment zbycia warunków biznesowych.

Planowane przy tym jest, że zbycie udziałów Spółki zależnej na rzecz tej Spółki w celu umorzenia jak również odpłatne zbycie udziałów Spółki zależnej na rzecz podmiotu trzeciego nastąpi najwcześniej w 2015 r.

W uzupełnieniu wniosku dodano następujące wyjaśnienia:

 • planowana nazwa Nowej spółki, obecnie dyskutowana z przyszłym Wspólnikiem, to ”T.”, przy czym ostateczna decyzja co do nazwy podjęta zostanie w momencie złożenia dokumentów rejestracyjnych w KRS,
 • forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • planowana siedziba Spółki: M.

Wnioskodawca zaangażowany jest w tworzenie biznes planu związanego z działalnością Nowej spółki, zainteresowania na rynku planowaną działalnością, jak również dyskutowane są warunki biznesowe i prawne związane z Jej działalnością. Na chwilę obecną nie zostały podjęte żadne uchwały założycielskie lub złożone żadne dokumenty prawne w organach rejestrowych.

Nowa spółka będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca dokona wniesienia udziałów w formie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów. Wnioskodawca posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki zależnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że w momencie odpłatnego zbycia przez Nową spółkę na rzecz podmiotu trzeciego udziałów w Spółce zależnej (które to udziały nabyte zostaną w ramach transakcji wymiany udziałów), przychodem Nowej spółki będzie wynagrodzenie za zbywane udziały, a Nowa spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów w zamian za wniesione udziały w Spółce zależnej...
 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że w momencie odpłatnego zbycia przez Nową spółkę udziałów w Spółce zależnej (które to udziały nabyte zostaną w ramach transakcji wymiany udziałów), na rzecz tej spółki w celu ich umorzenia, przychodem Nowej spółki będzie wynagrodzenie za zbywane w celu umorzenia udziały, przy czym wynagrodzenie to nie będzie stanowiło przychodu podlegającego opodatkowaniu, o ile będzie niższe lub równe poniesionym wydatkom na ich nabycie odpowiadającym wartości nominalnej udziałów własnych wydanych przez Nową spółkę w ramach wymiany udziałów w zamian za objęte udziały Spółki zależnej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Nową spółkę udziałów w Spółce zależnej, nabytych w wyniku transakcji wymiany udziałów, przychodem podatkowym będzie uzyskane wynagrodzenie (cena sprzedaży), a kosztem uzyskania przychodów dla Nowej spółki będzie wartość nominalna udziałów własnych wydanych przez Nową spółkę w zamian za wniesione w ramach transakcji wymiany udziałów udziały Spółki zależnej.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP), dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W zakresie przychodów podatkowych, stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o PDOP, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast na podstawie art. 14 tej ustawy przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Z kolei, stosownie do treści art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o PDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawca zauważa, że rozważane jest odpłatne zbycie udziałów w Spółce zależnej, które zostaną nabyte przez Nową spółkę w wyniku transakcji wymiany udziałów (o której to transakcji mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP).

Mając na uwadze powyższe oraz przytoczone przepisy, zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem wniosku przychód podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz podmiotu trzeciego należy ustalić w oparciu o ogólne zasady, o których mowa w ustawie o PDOP, a w szczególności przy uwzględnieniu art. 12 tej ustawy. Tym samym, w przypadku sprzedaży udziałów, przychodem podatkowym będzie cena przewidziana w umowie sprzedaży.

W odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów, w ocenie Wnioskodawcy, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP, a w konsekwencji, w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce zależnej, Spółka będzie miała prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych udziałowcom Spółki zależnej w zamian za udziały w Spółce zależnej wniesione przez udziałowców do Nowej spółki.

Powyższe stanowisko – w szczególności w odniesieniu do kwestii ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów zostało, według Wnioskodawcy, wielokrotne potwierdzone w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, z których jako przykład można wskazać na:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 maja 2013 r. (sygn. ILPB4/423-56/13-4/DS), w której Organ stwierdził, że: „jeżeli spółka (tu: Spółka) nabywająca w następstwie wymiany udziałów udziały (akcje) drugiej spółki (tu: XSP), będzie zbywać nabyte w ten sposób udziały (akcje), to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości wydanych w ramach wymiany własnych udziałów (tu: na rzecz XSA), powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce za wymienione udziały” (podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 23 maja 2013 r., sygn. ILPB4/423-56/13-5/DS);
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2013 r. (sygn. ITPB3/423-70/13/PST), w której Organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „jak zostało wskazane w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie przyszłym, w przedmiotowej sprawie Spółka B nabędzie udziały Spółki A w drodze transakcji, o której mowa w art. 12 ust. 4d UPDOP, zdefiniowanej przez ustawodawcę jako „wymiana udziałów”. Ponadto, zgodnie z przedstawionym stanem przyszłym, w zamian za udziały Spółki A, Spółka B przekaże udziałowcom Spółki A wyłącznie własne udziały (brak jakiejkolwiek zapłaty w gotówce). W rezultacie, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e UPDOP, w związku z odpłatnym zbyciem udziałów Spółki A, Spółka B powinna ustalić koszt uzyskania przychodu na poziomie wartości nominalnej udziałów Spółki B wydanych wspólnikom Spółki A w zamian za otrzymany wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki A”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 marca 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-452/12-2/IR), w której Organ doszedł do następujących wniosków: „biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego tut. Organ w świetle art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stoi na stanowisku, że Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży udziałów otrzymanych w wyniku wymiany udziałów w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych w zamian za otrzymane udziały” (podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 marca 2013 r., sygn. IPTPB3/423-452/12-3/IR);
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2012 r. (sygn. ITPB3/423-470/12/MT), w której Organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „w rozważanej transakcji zostaną spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do zastosowania normy art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, tj. do tego, aby w przypadku sprzedaży przez Spółkę MI udziałów spółki MGC nabytych przez Spółkę MI w wyniku wymiany udziałów przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego wniosku, Spółka MI była uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki MI, wydanych M. w zamian za aport w postaci ww. udziałów spółki MGC”.

Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy ustawy o PDOP, tj. w szczególności art. 15 ust. 1 oraz 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w wyniku transakcji wymiany udziałów, Nowa spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym wydanych w zamian za otrzymane udziały w Spółce zależnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy planowana transakcja będzie transakcją wymiany udziałów: powyższa kwestia stanowi bowiem element opisu zdarzenia przyszłego ujętego we wniosku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Nowa spółka). Planowane przy tym jest, że Nowa spółka, po jej utworzeniu, stanie się udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka zależna), w wyniku transakcji wymiany udziałów. W efekcie tej transakcji Nowa spółka stanie się większościowym wspólnikiem Spółki zależnej, uzyskując jednocześnie bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej, natomiast Wnioskodawca i drugi wspólnik otrzymają w zamian udziały w Nowej spółce. Wnioskodawca dokona wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów. Transakcja ta spełniać będzie przesłanki wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP. Wnioskodawca zakłada, że w przyszłości nastąpi odpłatne zbycie (całości lub części) udziałów w kapitale Spółki zależnej, nabytych przez Nową spółkę w wyniku opisanej powyżej drugiej transakcji (wymiany udziałów), przy czym zbycie udziałów (całości lub części) nastąpi na rzecz podmiotu trzeciego lub na rzecz Spółki zależnej w celu ich dobrowolnego umorzenia. Planowane przy tym jest, że zbycie udziałów Spółki zależnej na rzecz tej spółki w celu umorzenia jak również odpłatne zbycie udziałów Spółki zależnej na rzecz podmiotu trzeciego nastąpi najwcześniej w 2015 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W celu określenia sposobu ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, że udziały nabyte zostaną w drodze wymiany udziałów.

Kwestia powstania (lub nie) przychodów w ramach transakcji wymiany udziałów uregulowana została w art. 12 ust. 4d oraz ust. 11 i ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wymieniony przepis art. 12 ust. 4d ww. ustawy (z uwzględnieniem art. 12 ust. 11 i 12 tej ustawy) wprowadza zasadę, zgodnie z którą czynność wymiany udziałów – przy spełnieniu wskazanych w nim warunków – nie wiąże się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Wobec powyższego, przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 12 ust. 4d ww. ustawy, na moment dokonania operacji wymiany udziałów Nowa spółka nabywająca udziały Spółki zależnej nie rozpozna dla celów podatkowych przychodu z tytułu otrzymanych udziałów w Spółce zależnej, ani też kosztów uzyskania przychodów.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zatem, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

 • wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

W sprawie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów będzie mieć zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z powołanego powyżej przepisu wynika, że w przypadku odpłatnego zbycia na rzecz podmiotu trzeciego udziałów nabytych w ramach operacji wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodów będzie stanowić wartość wydatków na ich nabycie w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów spółki nabywającej wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane (skorygowane o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce).

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe tutejszy Organ stoi na stanowisku, w przypadku odpłatnego zbycia na rzecz podmiotu trzeciego udziałów nabytych w ramach wymiany przychód należy ustalić w oparciu o art. 12 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w ramach uprzedniej wymiany udziałów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.