IPTPB2/415-637/14-4/PK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości
IPTPB2/415-637/14-4/PKinterpretacja indywidualna
 1. dziedziczenie
 2. spadek
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 6 lutego 2015 r., Nr IPTPB2/415-637/14-2/PK, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 6 lutego 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 10 lutego 2015 r.). W dniu 17 lutego 2015 r. (data nadania 16 lutego 2015 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz z bratem na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 8 grudnia 2009 r. po śmierci rodziców – matki w dniu 23 maja 2007 r. i ojca w dniu 17 grudnia 2008 r., nabył zabudowaną nieruchomość. Zgodnie z treścią ww. postanowienia: spadek po matce nabyli: mąż (ojciec) oraz dwaj synowie (Wnioskodawca wraz z bratem) po 1/3 każdy oraz spadek po ojcu na podstawie testamentu notarialnego nabył w całości Wnioskodawca. Ww. postanowienie uprawomocniło się w dniu 21 stycznia 2010 r.

Wnioskodawca wraz z bratem nie przeprowadzili działu spadku i nie zamierzają go wraz z bratem przeprowadzić, pozostając we współwłasności, co do nabytej nieruchomości.

Wnioskodawca wraz z bratem zamierzają sprzedać nabytą w drodze dziedziczenia nieruchomość po upływie pełnych pięciu lat kalendarzowych od jej nabycia tj. licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku dodał, że:

 1. nieruchomość, w której udział we współwłasności zamierza sprzedać położona jest w ... przy ul. ...,
 2. nieruchomość będąca przedmiotem spadku po zmarłych rodzicach wchodziła w skład majątku wspólnego małżonków – spadkodawców. Ponadto zaznaczył, że udział 4/6 we współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład spadku jest po ojcu, a udział 1/6 po matce,
 3. nieruchomość zabudowana jest jedynym składnikiem majątkowym wchodzącym w skład masy spadkowej po matce i po ojcu Wnioskodawcy; nie było innych składników majątkowych,
 4. sprzedaż ww. nieruchomości nie zostanie dokonana w wykonaniu działalności gospodarczej, ani w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku zbycia w 2015 r. udziału w nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie On zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ od nabycia udziału w nieruchomości w drodze dziedziczenia już w 2014 r. upłynęło pełnych 5 lat kalendarzowych, czyli od 1 stycznia 2014 r. możliwe jest zbycie udziału w nieruchomości bez zapłaty ww. podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujące zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz z bratem na podstawie postanowienia z dnia 8 grudnia 2009 r. o stwierdzeniu nabycia spadku po matce zmarłej w dniu 23 maja 2007 r. i ojcu zmarłym w dniu 17 grudnia 2008 r. nabył zabudowaną nieruchomość. Zgodnie z treścią ww. postanowienia: spadek po matce nabyli: mąż (ojciec) oraz dwaj synowie (Wnioskodawca wraz z bratem) po 1/3 każdy natomiast spadek po ojcu na podstawie testamentu notarialnego nabył w całości Wnioskodawca. Ww. postanowienie uprawomocniło się 21 stycznia 2010 r. Nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem spadku po zmarłych rodzicach wchodziła w skład majątku wspólnego małżonków – spadkodawców i była jedynym składnikiem majątkowym wchodzącym w skład masy spadkowej. Wnioskodawca zaznaczył, że udział 4/6 we współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład spadku jest po ojcu, a udział 1/6 po matce. Wnioskodawca wraz z bratem nie przeprowadzili działu spadku i nie zamierzają go wraz z bratem przeprowadzić, pozostając we współwłasności, co do nabytej nieruchomości. Wnioskodawca wraz z bratem zamierzają sprzedać nabytą w drodze dziedziczenia nieruchomość. Sprzedaż ww. nieruchomości nie zostanie dokonana w wykonaniu działalności gospodarczej, ani w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawcę udziałów w przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w dwóch datach:

 1. w 2007 r. – udział 1/6 części nieruchomości został nabyty w drodze spadku po matce;
 2. w 2008 r. – udział 4/6 części nieruchomości został nabyty w drodze spadku po ojcu.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 i 925 ww. ustawy Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 Kodeksu cywilnego istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców. Z powyższych przepisów wynika, że dział spadku może nastąpić w dwojaki sposób, bądź na mocy umowy zawartej pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że planowana sprzedaż w 2015 r. udziałów w nieruchomości nabytych w drodze spadku w 2007 r. i 2008 r. nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, a tym samym nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży udziałów w ww. nieruchomości po 1 stycznia 2014 r. nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacja indywidualna wywiera skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie dotyczy brata Wnioskodawcy, który jest współwłaścicielem zbywanej nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.