IPTPB2/415-415/12-7/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy przekazanie Wnioskodawcy przez Jego siostrę tej części nieruchomości, której wartość przekracza udziały Wnioskodawcy w niej, za odpowiednią dopłatą ze strony Wnioskodawcy, stanowi opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie udziału w nieruchomości (art. 3 ust. 2b pkt 4, art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), rodzące powstanie obowiązku podatkowego po którejkolwiek ze stron transakcji, czy też, przeciwnie dokonany dział spadku z dopłatą nie stanowi formy odpłatnego zbycia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, iż dział spadku, jako następstwo dziedziczenia (opodatkowanego podatkiem od spadków i darowizn), nie podlega jednocześnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2012 r. (data wpływu 12 czerwca 2012 r.), uzupełnionego pismem z dnia 7 września 2012 r. (data wpływu 10 września 2012 r.), dotyczącym zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działu spadku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działu spadku.

W związku ze stwierdzeniem braków, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), pismem z dnia 27 sierpnia 2012 r., Nr IPTPB2/415-415/12-4/MP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków.

Wezwanie wysłano w dniu 28 sierpnia 2012 r., skutecznie doręczono w dniu 3 września 2012 r., natomiast w dniu 10 września 2012 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, złożona na druku ORD-IN z dnia 7 września 2012 r. wraz z pismem z dnia 6 września 2012 r. (data nadania 7 września 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Cywilny, Wnioskodawca wraz ze swoją siostrą XX są spadkobiercami po matce YY, zmarłej w dniu x lipca 2008 r., udział 1/2 części każde z nich. W skład spadku wchodzi położona w x zabudowana piętrowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym i podpiwniczeniem oraz budynkiem gospodarczym nieruchomość. Na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. z dnia 6 czerwca 2009 r. Dz. U. Nr 93, poz. 768 ze zm.) każde z nich uzyskało zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Aktualnie, noszą się z zamiarem przeprowadzenia działu spadku w trybie umowy w formie aktu notarialnego, w ten sposób by w położonym na nieruchomości budynku wyodrębnić samodzielne lokale mieszkalne, które zostaną przyznane poszczególnym stronom wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Lokal który miałby być przyznany Wnioskodawcy, będzie posiadał większą powierzchnię niż lokal siostry Wnioskodawcy ponadto, na rzecz Wnioskodawcy przyznany zostałby budynek gospodarczy jako pomieszczenie przynależne. Różnica w wartości poszczególnych lokali zostałaby wyrównana odpowiednią dopłatą, przy czym łączna wartość dopłaty oraz lokalu przyznanego siostrze Wnioskodawcy, byłaby równa wartości przysługującego jej udziału.

W uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do Organu w dniu 10 września 2012 r., Wnioskodawca dodatkowo przedstawił następujące informacje:

Lokal, który miałby być przyznany Wnioskodawcy będzie posiadał większą powierzchnię niż lokal siostry Wnioskodawcy (Wnioskodawca otrzyma własność 2 kondygnacji budynku, siostra jednej kondygnacji, zaś pomieszczenia znajdujące się w suterenie budynku stanowić będą pomieszczenia przynależne poszczególnych lokali), ponadto, na rzecz Wnioskodawcy przyznany zostanie również budynek gospodarczy jako pomieszczenie przynależne. Różnica w wartości poszczególnych lokali zostanie wyrównana odpowiednią dopłatą, przy czym łączna wartość dopłaty oraz lokalu przyznanego siostrze Wnioskodawcy, będzie równa wartości przysługującego jej udziału. Siostra zrzeknie się więc części swoich udziałów w nieruchomości, w zamian za spłatę pieniężną stanowiącą równowartość utraconych udziałów. Natomiast, Wnioskodawca w wyniku działu spadku otrzyma prawo ponad dotychczas posiadany i przysługujący Mu udział w nieruchomości, przy czym nie stanie się wyłącznym właścicielem nieruchomości.

Wnioskodawca informuje ponadto, iż ani On, ani Jego siostra, w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, której udziały prawa własności nabyli w drodze spadku po matce zmarłej w dniu x lipca 2008 r., nie byli zameldowani na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą dokonania działu spadku. Natomiast, od dnia 11 lutego 1994 r., zameldowany w tej nieruchomości jest syn Wnioskodawcy, który tam mieszka razem z rodziną, i docelowo wyodrębniony lokal stanowić będzie ich dom rodzinny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie Wnioskodawcy przez Jego siostrę tej części nieruchomości, której wartość przekracza udziały Wnioskodawcy w niej, za odpowiednią dopłatą ze strony Wnioskodawcy, stanowi opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie udziału w nieruchomości (art. 3 ust. 2b pkt 4, art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też, przeciwnie dokonany dział spadku z dopłatą nie stanowi formy odpłatnego zbycia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, iż dział spadku, jako następstwo dziedziczenia (opodatkowanego podatkiem od spadków i darowizn) nie podlega jednocześnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

Uzupełniając wniosek Wnioskodawca przedstawił następujące pytanie:

W związku z opisanym wyżej zdarzeniem przyszłym (spodziewanym stanem faktycznym) powstaje pytanie, czy przekazanie Wnioskodawcy przez Jego siostrę tej części nieruchomości, której wartość przekracza udziały Wnioskodawcy w niej, za odpowiednią dopłatą ze strony Wnioskodawcy, stanowi opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie udziału w nieruchomości (art. 3 ust. 2b pkt 4, art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), rodzące powstanie obowiązku podatkowego po którejkolwiek ze stron transakcji, czy też, przeciwnie dokonany dział spadku z dopłatą nie stanowi formy odpłatnego zbycia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, iż dział spadku, jako następstwo dziedziczenia (opodatkowanego podatkiem od spadków i darowizn), nie podlega jednocześnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, dział spadku z dopłatą nie stanowi formy odpłatnego zbycia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przede wszystkim należy zauważyć, iż spadkobranie podlega obowiązkowi podatkowemu z ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. z dnia 6 czerwca 2009 r. Dz. U. Nr 93, poz. 768 ze zm.). Dlatego też, dział spadku jako drugi etap postępowania spadkowego (po przeprowadzeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, które rodzi właśnie powstanie tegoż obowiązku), nie powinno powodować równocześnie powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Co innego w sytuacji, gdyby którykolwiek ze spadkobierców zbywał przedmiot spadkowy przed upływem pięciu lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie (do którego zalicza się również nabycie w drodze dziedziczenia) osobom spoza kręgu spadkobierców lub spadkobiercom po przeprowadzeniu postępowania o dział spadku czy też, poza tym postępowaniem. W takiej sytuacji, owo zbycie rodziłoby obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przeciwny pogląd, niż prezentowany przez Wnioskodawcę prowadziłby do sytuacji, w której to samo zdarzenie prawne (dziedziczenie) opodatkowane byłoby jednocześnie i podatkiem od spadków i darowizn, i podatkiem dochodowym. Ponadto, nie ulega wątpliwości, iż uzyskana przez spadkobiercę w ramach wartości swojego udziału dopłata, nie stanowi dla niego żadnego przysporzenia majątkowego, a jedynie ekwiwalent wyrównujący właśnie wartość owego udziału.

Inna sytuacja miałaby miejsce, gdyby otrzymana dopłata wraz z częścią spadku otrzymanego w naturze przewyższałaby wartość udziału, bądź też byłaby od niego niższa. W takim wypadku na tym spadkobiercy, który otrzymałby rzeczy lub prawa majątkowe o wartości wyższej niż jego udział w spadku, ciążyłby obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) oraz art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959).

Reasumując Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przy omówionym wyżej sposobie działu spadku, nie dojdzie do powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodatkowo stwierdził:

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Na podstawie art. 1 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r., Nr 142 poz. 1514 z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego. Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom.

W postanowieniu o nabyciu spadku sąd nie określa bowiem, składników masy spadkowej i nie dokonuje podziału tych składników pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności.

Nie zmienia to faktu, iż dział spadku jest zawsze konsekwencją wcześniejszego nabycia spadku. Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego, stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W myśl art. 211 i art. 212 oraz art. 1036 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, przy czym w przypadku różnicy w wartościach przyznawanych części podziału, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne, zaś gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznane rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny, stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.

W kontekście wyżej zacytowanych przepisów nabycie w drodze spadku własności rzeczy, praw majątkowych lub środków pieniężnych podlegało przepisom ustawy o podatku o podatku od spadków i darowizn zatem, w tym przypadku nie miały zastosowania zasady przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zauważyć, że spadkobiercy zamierzają dokonać działu spadku w tak sposób, iż jednemu ze współwłaścicieli przyznana zostanie część udziałów w nieruchomości z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiej współwłaścicielki. Zakładając, iż dopłata ta będzie ekwiwalentna do posiadanego przez nią udziału (nie przekroczyłaby udziału spadkowego), współwłaścicielka w związku z czynnością działu spadku w istocie, nie uzyskała żadnego przysporzenia (przyrostu) majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej, a co za tym idzie, brak będzie podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty dopłaty otrzymanej przez współwłaścicielkę w wyniku działu spadku.

Stanowisko zbieżne z powyższym wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 1173/11 stwierdzając, iż przychody otrzymane przy dziale spadku w zamian za udział spadkowy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W podobnym duchu wypowiedział się też w dniu 24 lipca 2012 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji nr IPTPB2/415-348/12-4/AK.

Reasumując Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przy omówionym wyżej sposobie działu spadku, nie dojdzie do powstania po żadnej ze stron czynności prawnej umownego działu spadku obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów, których osiągnięcie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, zawarty został w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, źródłami przychodów są:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. (uchylony);
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
 8. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
 9. inne źródła.

Natomiast, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ww. ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego.

Zatem do wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodzi przy nabyciu majątku w drodze dziedziczenia lub darowizny. Jednakże, przepis ten nie ma zastosowania, gdy spadkobierca lub obdarowany w związku z tym majątkiem w okresie późniejszym uzyskuje przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym tzn. odpłatnie zbywa darowane lub otrzymane w spadku składniki majątkowe. Zbycie jest bowiem odrębną od nabycia czynnością prawną.

Wobec powyższego dla rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie istotnym jest ustalenie, czy w opisanym we wniosku zdarzeniu będzie miało miejsce odpłatne zbycie nabytego w drodze spadku udziału w nieruchomości.

Stosownie do treści wyżej powołanego art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 924 i art. 925 ustawy Kodeks cywilny, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Wobec powyższego, dniem nabycia przez Wnioskodawcę spadku jest data śmierci matki tj. x lipca 2008 r. W przedmiotowej sprawie udział w nieruchomości położonej w x, wchodzącej w skład spadku Wnioskodawca nabył w 2008 r. Wnioskodawca zamierza dokonać wraz z drugim spadkobiercą działu spadku.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku, następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W myśl art. 211 i 212 oraz art. 1036 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.

Do momentu zniesienia współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, stosownie do wielkości ich udziałów przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dział spadku, stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom.

W wyniku dokonania działu spadku, możliwy jest zatem podział rzeczy lub prawa wchodzącego w skład majątku spadkowego, poprzez przyznanie tej rzeczy lub prawa jednej osobie, przy jednoczesnym zobowiązaniu dokonania spłat na rzecz pozostałych współspadkobierców.

Przepisom ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn podlega wyłącznie nabycie udziału w nieruchomości i wówczas nie ma miejsca zastosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odrębną czynnością jest natomiast odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, którą to czynność regulują już przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że 2008 r., Wnioskodawca nabył spadek po matce zmarłej w dniu x lipca 2008 r., drugim spadkobiercą jest siostra Wnioskodawcy (nabycie udziału 1/2 części każdy ze spadkobierców). W skład spadku wchodzi nieruchomość położona w x, zabudowana piętrowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym i podpiwniczeniem oraz budynkiem gospodarczym. Wnioskodawca na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, uzyskał zwolnienie z podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawca i drugi spadkobierca (siostra), zamierzają przeprowadzić działu spadku w trybie umowy w formie aktu notarialnego, w ten sposób, by w położonym na nieruchomości budynku wyodrębnić samodzielne lokale mieszkalne, które zostaną przyznane poszczególnym spadkobiercom wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Wnioskodawca w wyniku planowanego działu spadku, ma mieć przyznane za dopłatą, prawo ponad dotychczas posiadany i przysługujący Mu udział w nieruchomości, przy czym nie stanie się wyłącznym właścicielem nieruchomości. Drugi spadkobierca (siostra), zrzeknie się części swoich udziałów w nieruchomości w zamian za spłatę pieniężną na rzecz Wnioskodawcy stanowiącą równowartość utraconych udziałów.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż planowany dział spadku polegający na przekazaniu Wnioskodawcy przez spadkobiercę (siostrę) części udziału nieruchomości, której wartość przekracza dotychczas posiadane udziały Wnioskodawcy w tej nieruchomości, w zamian za uiszczenie przez Wnioskodawcę „dopłaty” na rzecz spadkobiercy, stanowić będzie dla Wnioskodawcy transakcję odpłatnego nabycia udziału, nie zaś transakcję odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. Natomiast, nabycie (odpłatne) udziału w nieruchomości w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi źródła przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Reasumując, Wnioskodawca w wyniku planowanego działu spadku dokona nabycia prawa własności części nieruchomości będącej przedmiotem spadku, ponieważ zamierza nabyć od drugiego spadkobiercy za dopłatą udział, ponad udział przysługujący Wnioskodawcy dotychczas w tej nieruchomości. Stwierdzić więc należy, iż Wnioskodawca w wyniku działu spadku nie uzyska przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Podkreślić należy, iż z uwagi na fakt, że wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, został złożony przez Wnioskodawcę jako jednego ze spadkobierców zaznacza się, iż niniejsza interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla innego spadkobiercy (siostry), jak również niniejsza interpretacja nie zawiera oceny prawnej skutków podatkowych dokonania działu spadku odnoszących się do drugiego spadkobiercy. Pozostały spadkobierca, jeśli chce uzyskać interpretację indywidualną, powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów upoważnionych, stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Ponadto należy podkreślić, że przywołany przez Wnioskodawcę wyrok sądu administracyjnego dotyczący przepisów prawa wydany został w indywidualnej sprawie i nie może być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe przywołane wyroki sądów administracyjnych, nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.