IPTPB2/415-338/12-3/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy prawidłowe jest stanowisko, iż nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych w wyniku dokonania przez Niego darowizny udziałów/akcji na rzecz FIZ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, reprezentowanego przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2012 r. (data wpływu 4 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wzrostu wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych w wyniku dokonania darowizny udziałów/akcji spółki kapitałowej lub spółki komandytowo – akcyjnej na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z dokonaniem darowizny udziałów/akcji spółki kapitałowej lub spółki komandytowo - akcyjnej na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego oraz skutków podatkowych wzrostu wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych w wyniku dokonania darowizny udziałów/akcji spółki kapitałowej lub spółki komandytowo – akcyjnej, na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik (zwany również dalej „Wnioskodawcą”) jest polskim rezydentem podatkowym.

Wnioskodawca posiada lub będzie posiadać w przyszłości udziały lub akcje w jednej lub kilku spółkach kapitałowych prawa polskiego. Istnieje możliwość, że w przyszłości część z tych spółek zostanie przekształcona w spółki komandytowo - akcyjne. Udziały lub akcje w takich spółkach kapitałowych lub spółkach komandytowo-akcyjnych dalej zwane będą: „udziałami/akcjami”.

W związku z planowanym rozwojem działalności, Wnioskodawca zamierza korzystać z nowoczesnych form prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania majątkiem i inwestowania. W konsekwencji, Wnioskodawca objął za gotówkę emisję certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym (w szczególności może to być fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych), działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm.), dalej „FIZ”.

W dalszej kolejności Wnioskodawca rozważa przeniesienie (poprzez dokonanie darowizny) wszystkich lub części udziałów/akcji na rzecz FIZ. W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca, nie otrzyma żadnego świadczenia od FIZ, w szczególności nie otrzyma zapłaty za udziały/akcje (jak w przypadku transakcji sprzedaży), ani nie obejmie nowych certyfikatów inwestycyjnych w FIZ (co miałoby miejsce w przypadku opłacenia certyfikatów inwestycyjnych). W związku z otrzymaniem darowizny, FIZ nie będzie również zobowiązany do późniejszych świadczeń z tego tytułu na rzecz Wnioskodawcy.

Skutkiem darowizny dokonanej przez Wnioskodawcę będzie natomiast, wzrost wartości znajdujących się w posiadaniu Wnioskodawcy certyfikatów Inwestycyjnych, wynikający ze wzrostu wartości majątku FIZ.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny udziałów/akcji na rzecz FIZ spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy PIT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych w wyniku dokonania przez Niego darowizny udziałów/akcji na rzecz FIZ...

Tutejszy Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast w zakresie pytania nr 1 została wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy (w zakresie pytania nr 2), w efekcie darowizny udziałów/akcji na rzecz FIZ, ulegnie zmianie wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny, a w konsekwencji wzrośnie również wartość certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez Wnioskodawcę.

Jednak, sam wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych w rezultacie wzrostu wartości aktywów FIZ, nie stanowi przychodu dla posiadacza tych certyfikatów. Przychodem z papierów wartościowych nie jest bowiem, sam wzrost ich wartości w efekcie różnych zdarzeń gospodarczych w trakcie posiadania ich przez jednego podatnika - nie mieści się to w ogólnej definicji przychodu, zawartej w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost wartości pewnego dobra nie jest bowiem „pieniądzem lub wartością pieniężną otrzymaną lub postawioną do dyspozycji podatnika”, ani też „wartością otrzymanych świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń”).

Przychód po stronie Wnioskodawcy może pojawić się wówczas, gdy na przykład odpłatnie zbywa te papiery wartościowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub jeżeli w inny sposób osiąga przychody z udziału w funduszach kapitałowych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na przykład jeżeli FIZ umarza certyfikaty inwestycyjne i wypłaca Wnioskodawcy przypadającą na te certyfikaty wartość aktywów netto lub jeżeli FIZ wypłaca dochody przypadające na certyfikaty inwestycyjne). Przyjęcie przeciwnej interpretacji prowadziłoby do absurdalnego wniosku, zgodnie z którym koniecznym byłoby opodatkowanie chwilowego wzrostu rynkowej wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych.

Przychód należny powstanie u Wnioskodawcy, dopiero w momencie zbycia posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych.

Prawidłowość powyższego stanowiska została potwierdzona m.in. w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów wydanej dnia 15 marca 2012 r. organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych FIZ, w wyniku dokonania darowizny udziałów/akcji na rzecz FIZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu zawiera art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast ogólna definicja przychodu zawarta została w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)–c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

 1. odsetki od pożyczek,
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:
  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),
  4. wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,
 5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,
 6. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
  1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 7. przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
 8. przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
 9. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,
 10. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Natomiast w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czym, to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian, w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje akcje lub udziały.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że Jego zamiarem jest dokonanie darowizny wszystkich lub części udziałów/akcji w spółce kapitałowej lub spółce komandytowo - akcyjnej na rzecz FIZ - zamkniętego funduszu inwestycyjnego w formie darowizny. Wnioskodawca nie otrzyma żadnego świadczenia od FIZ, w szczególności nie otrzyma zapłaty, ani nie obejmie nowych certyfikatów inwestycyjnych funduszu. FIZ w związku z otrzymaniem darowizny nie będzie również zobowiązany do późniejszych świadczeń z tego tytułu, na rzecz Wnioskodawcy. Skutkiem darowizny dokonanej przez Wnioskodawcę będzie natomiast, wzrost wartości znajdujących się w posiadaniu Wnioskodawcy certyfikatów inwestycyjnych, wynikający ze wzrostu wartości majątku FIZ.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż zaistniały w rezultacie dokonania darowizny udziałów/akcji spółki kapitałowej lub spółki komandytowo - akcyjnej na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego, wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych, nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja taka, nie została bowiem wymieniona w powołanych wyżej przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy opisywana „darowizna” ma charakter bezzwrotnego świadczenia, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydawania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.