IPTPB2/415-31/12-6/KR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zbywanej do Spółki mającej siedzibę w Polsce, skutkującego zwiększeniem ilości udziałów posiadanych przez tę Spółkę w Spółce Zbywanej, po stronie Wnioskodawcy powstanie na moment objęcia udziałów w Spółce przychód na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2012 r. (data wpływu 12 stycznia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 kwietnia 2012 r. (data wpływu 16 kwietnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki z siedzibą w Polsce wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • skutków podatkowych wniesienia do spółki z siedzibą w Polsce wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej,
 • skutków podatkowych wniesienia do Spółki Cypryjskiej będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, pismem z dnia 29 marca 2012 r., Nr IPTPB2/415-31/12-2/KR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku w części dotyczącej skutków podatkowych wniesienia do spółki z siedzibą w Polsce wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłano w dniu 29 marca 2012 r., skutecznie doręczono dnia 2 kwietnia 2012 r.

W dniu 16 kwietnia 2012 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek z dnia 11 kwietnia 2012 r. (data stempla pocztowego 11 kwietnia 2012 r.), o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki z siedzibą w Polsce wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej, w związku z ww. wezwaniem.

Do ww. wniosku z dnia 11 kwietnia 2012 r., Wnioskodawca załączył pismo z dnia 3 kwietnia 2012 r., w którym udzielił odpowiedzi na ww. wezwanie z dnia 29 marca 2012 r.

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2012 r., Nr IPTPB2/415-31/12-5/KR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, przywrócił termin do usunięcia braków formalnych wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Obecnie planowane jest przeprowadzenie transakcji, w wyniku której Wnioskodawca uzyska 49% udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Zbywana”), która jest rezydentem podatkowym w Polsce, tj. ma siedzibę oraz zarząd w Polsce i podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Większościowy pakiet udziałów dający bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zbywanej (tj. 51%) należał będzie do innej osoby fizycznej podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Udziałowiec Większościowy”).

W niedalekiej przyszłości, planowane jest w pierwszej kolejności:

 1. wniesienie przez Udziałowca Większościowego wszystkich jego udziałów w Spółce Zbywanej (stanowiących 51% kapitału zakładowego Spółki Zbywanej) w formie wkładu niepieniężnego do spółki z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”), która będzie miała siedzibę oraz zarząd w Polsce i podlegała będzie w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 2. wniesienie przez Udziałowca Większościowego wszystkich jego udziałów w Spółce Zbywanej (stanowiących 51% kapitału zakładowego Spółki Zbywanej) w formie wkładu niepieniężnego do spółki z siedzibą na Cyprze, działającej w formie prawnej odpowiadającej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Cypryjska”), która w rozumieniu cypryjskich przepisów podatkowych będzie spółką kapitałową (będzie podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustaw o PIT). Spółka Cypryjska będzie prowadziła działalność zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego, a jej siedziba określona w umowie spółki oraz siedziba zarządu będzie znajdowała się na terytorium Cypru. Spółka Cypryjska będzie uznawana na Cyprze za rezydenta podatkowego i będzie tam podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Cypr. Spółka Cypryjska będzie mogła udokumentować swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji podatkowej wydanym przez właściwy organ podatkowy Republiki Cypru.

W drugiej kolejności, Wnioskodawca rozważa wniesienie swoich udziałów w Spółce Zbywanej (stanowiących 49% kapitału zakładowego Spółki Zbywanej) w formie wkładu niepieniężnego do Spółki Cypryjskiej.

Na skutek wniesienia przez Wnioskodawcę 49% udziałów w Spółce Zbywanej, Wnioskodawca obejmie w zamian wyłącznie udziały w Spółce Cypryjskiej (nie będzie miała miejsce częściowa zapłata w gotówce). Po zrealizowaniu obu transakcji, Spółka Cypryjska będzie posiadała łącznie 100% udziałów i praw głosu w Spółce Zbywanej.

W uzupełnieniu do wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż spółka z siedzibą w Polsce, do której rozważa wniesienie wszystkich swoich udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, po uprzednim wniesieniu wszystkich udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez inną osobę fizyczną (udziałowca większościowego), będzie miała formę polskiej spółki kapitałowej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (do której stosuje się przepisy art. 151-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz będzie miała siedzibę oraz zarząd w Polsce i podlegała będzie w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zbywanej do Spółki mającej siedzibę w Polsce, skutkującego zwiększeniem ilości udziałów posiadanych przez tę Spółkę w Spółce Zbywanej, po stronie Wnioskodawcy powstanie na moment objęcia udziałów w Spółce przychód na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zbywanej do Spółki Cypryjskiej, skutkującego zwiększeniem ilości udziałów posiadanych przez tę Spółkę Cypryjską w Spółce Zbywanej, po stronie Wnioskodawcy powstanie na moment objęcia udziałów w Spółce Cypryjskiej przychód na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1, natomiast w zakresie pytania oznaczonego nr 2, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie Nr IPTPB2/415-31/12-3/KR.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania nr 1, transakcja zrealizowana w warunkach opisanych w zdarzeniu przyszłym, tj. transakcja polegająca na wniesieniu aportem przez Niego na rzecz Spółki 49% udziałów w Spółce Zbywanej w zamian za udziały tej Spółki, skutkująca zwiększeniem ilości udziałów posiadanych przez tę Spółkę w Spółce Zbywanej (i biorąc pod uwagę, że Spółka posiadała będzie już na moment wniesienia ww. udziałów bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zbywanej), nie będzie skutkowała powstaniem przychodu dla Niego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych na moment objęcia udziałów w Spółce.

W odniesieniu do przedmiotowej transakcji, kluczowe znaczenie będzie miał przepis art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, zgodnie z którym jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

W przypadku gdy spółka nabywająca lub spółka, której udziały (akcje) są nabywane, nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli jest ona podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy o PIT, lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W konsekwencji, aby uznać daną transakcję za tzw. wymianę udziałów, o której mowa w przytaczanym art. 24 ust. 8a i 8b ustawy o PIT, muszą być spełnione łącznie ww. warunki.

Wnioskodawca podaje, iż powyższe warunki są spełnione dla analizowanej transakcji, ponieważ:

 1. podmioty biorące udział w transakcji, tj. Wnioskodawca, Spółka Zbywana oraz Spółka, podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, tj. w Polsce.
 2. w związku z wniesieniem 49% udziałów w Spółce Zbywanej, Wnioskodawca obejmie w zamian wyłącznie udziały spółki nabywającej - tj. Spółki (nie będzie miała miejsce częściowa zapłata w gotówce);
 3. w wyniku nabycia udziałów Spółki Zbywanej, Spółka - jako spółka nabywająca, która na moment transakcji będzie posiadać już bezwzględną większość praw głosu (tj. 51%) w Spółce Zbywanej – zwiększy ilość udziałów posiadanych w Spółce Zbywanej.

Tym samym, w sytuacji, gdy wniesie On udziały w Spółce Zbywanej jako wkład niepieniężny do Spółki, po uprzednim wniesieniu udziałów w Spółce Zbywanej przez Udziałowca Większościowego, zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, bowiem spółka nabywająca (tj. Spółka), która będzie wówczas posiadać bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zbywanej, zwiększy ilość udziałów w tej spółce, a w konsekwencji po Jego stronie nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, w związku z tym, iż spełnione zostaną łącznie wszystkie warunki wynikające z art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, wniesienie przez Wnioskodawcę aportem do Spółki udziałów w Spółce Zbywanej, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia przez Niego udziałów w Spółce.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca pragnie wskazać na następujące interpretacje indywidualne wydane w analogicznych stanach faktycznych:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. IPPB2/415-406/11-2/MG;
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 listopada 2011 r., sygn. IPTPB2/415-506/11-4/KR;
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 października 2011 r., sygn. IPPB2/415-804/11-2/MG;
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 października 2011 r., sygn. ILPB1/415-862/11-4/AP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Artykuł 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Obecnie Wnioskodawca planuje, iż uzyska 49% udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Większościowy pakiet udziałów dający bezwzględną większość praw głosu w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. 51%) należał będzie do innej osoby fizycznej podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W przyszłości w pierwszej kolejności planowane jest wniesienie przez inną osobę fizyczną (udziałowca większościowego) wszystkich jej udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (stanowiących 51% kapitału zakładowego spółki) w formie wkładu niepieniężnego do innej polskiej spółki kapitałowej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W drugiej kolejności, Wnioskodawca rozważa wniesienie swoich udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (stanowiących 49% kapitału zakładowego spółki) w formie wkładu niepieniężnego do ww. innej polskiej spółki kapitałowej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę 49% udziałów w spółce w formie wkładu niepieniężnego, Wnioskodawca obejmie w zamian wyłącznie udziały w innej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (nie będzie miała miejsce częściowa zapłata w gotówce). Po zrealizowaniu obu transakcji, polska spółka kapitałowa, tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie posiadała łącznie 100% udziałów i praw głosu w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Na mocy art. 1 pkt 16 lit. e) ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478) ustawodawca dodał po ustępie 8 przepisu art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowy ustęp 8a i ustęp 8b, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r.

Jak stanowi art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3, w brzmieniu nadanym znowelizowaną ustawą, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:

 1. art. 6 ust. 2 i 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
 2. art. 21b ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r.

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Mając zatem na uwadze uregulowania prawne wynikające z zacytowanego art. 24 ust. 8a, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., oraz stanowisko Wnioskodawcy, iż w wyniku wniesienia 49% udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółce zbywanej) do innej polskiej spółki kapitałowej tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki), obejmie On w zamian wyłącznie udziały innej polskiej spółki kapitałowej tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz że w wyniku nabycia udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka, która na moment transakcji będzie posiadać już bezwzględną większość praw głosu (tj. 51%) w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zwiększy ilość posiadanych udziałów w ww. spółce, Organ podatkowy potwierdza prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, iż w momencie objęcia udziałów w innej polskiej spółce kapitałowej tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów w innej polskiej spółce kapitałowej tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie zaliczona do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Reasumując, stwierdzić należy, że na skutek wniesienia do innej polskiej spółki kapitałowej tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy polska spółka kapitałowa tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca bezwzględną większość praw głosu w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zwiększy ilość udziałów w tej spółce, wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy. Tak więc w związku z wymianą udziałów w sytuacji przedstawionej we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.