IPPP3/4512-396/15-3/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia stawki podatku właściwej dla sprzedaży udziału w prawie własności zabudowanej działki
IPPP3/4512-396/15-3/MCinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. nieruchomości
 4. powiat
 5. udział
 6. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku właściwej dla sprzedaży udziału w prawie własności zabudowanej działki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku właściwej dla sprzedaży udziału w prawie własności zabudowanej działki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Powiat zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym na rzecz Miasta w udziale 1550/3493 części w prawie własności zabudowanej działki nr 597/4 o pow. 0,5853 ha, położonej w G. Działka nr 597/4 stanowi współwłasność: Miasta - w udziale 1943/3493 części oraz Powiatu - w udział 1550/3493 części. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. Zabudowana działka nr 597/4 stanowi siedzibę Urzędu Miasta oraz siedzibę Starostwa Powiatowego.

Powiat udział 1550/3493 części w w/w działce nabył z mocy prawa z dniem 1 stycznia1999 r. na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) który stanowi, że mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych, przejmowanych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego, staje się z tym dniem z mocy prawa mieniem właściwych jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotowa nieruchomość stanowiła własność Skarbu Państwa i pozostawała we władaniu Urzędu Rejonowego. Potwierdzeniem powyższego jest decyzja Wojewody z dnia 2 grudnia 1999 r.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków na przedmiotowej działce nr 597/4 znajdują się następujące budynki i budowle:

 1. budynek o funkcji „siedziby urzędów państwowych” o pow. zabudowy 752 m2, rok zakończenia budowy 1910,
 2. budynek o funkcji „budynki garaży” o pow, zabudowy 172 m2, rok zakończenia budowy 1950,
 3. budynek o funkcji „budynki garaży” o pow. zabudowy 44 m2, rok zakończenia budowy 1950,
 4. budynek o funkcji „siedziby urzędów samorządowych” o pow. zabudowy 434 m2, rok zakończenia budowy 1965,
 5. budynek o funkcji „magazyny” o pow. zabudowy 192 m2, rok zakończenia budowy 1960,
 6. budynek o funkcji „magazyny” o pow. zabudowy 316 m2, rok zakończenia budowy 1975.

Stosownie do pisma Urzędu Miasta z dnia 21 kwietnia 2015 r., działka nr 597/4 położona jest w terenie, na którym plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta utracił moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2003 r. Ponadto część przedmiotowej działki znajduje się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej. Ponadto dla działki nr 597/4 od 1 stycznia 2003 r. nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Nadmienić należy, że decyzją z dnia 30 kwietnia 2015 r. i Wojewódzki Konserwator Zabytków, wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości zabytkowej tj. budynku mieszczańskiego w granicach fundamentowana, zlokalizowanego w G., wpisanego do rejestru zabytków; stanowiącego w 1550/3493 części własność Powiatu .

Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz, 518 ze zm.), Zarząd Powiatu jest organem właściwym w sprawach gospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu. Potwierdzeniem powyższego jest również przepis art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.).

Zarząd Powiatu wykonuje zadania przy pomocy starostwa powiatowego - art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym.

Podatnikiem podatku VAT jest Starostwo Powiatowe, którego kierownikiem jest Starosta . Starosta jest jednocześnie przewodniczącym zarządu powiatu - art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Starosta organizuje prace zarządu powiatu – art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Starostwo Powiatowe stanowi powiatową administrację zespoloną - art. 33b ustawy o samorządzie powiatowym.

Nadmienić należy, że:

 1. w stosunku do budynków usytuowanych na działce nr 597/4, nie doszło do pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.),
 2. udział Powiatu w przedmiotowej nieruchomości nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 3. w stosunku do obiektów usytuowanych na działce nr 597/4 Powiatowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 4. Powiat nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega 23% podatkowi VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z 23% podatku VAT na postawie art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), dalej Kodeks cywilny. Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu Cywilnego).

Jak stanowi art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu (§ 2 ww. przepisu).

W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 Kodeksu cywilnego). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Należy wyjaśnić, że na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zarówno sprzedaż udziału we współwłasności gruntu na podstawie art. 198 Kodeksu cywilnego, jak i sprzedaż wspólnego gruntu za zgodą wszystkich współwłaścicieli na podstawie art. 199 Kodeksu cywilnego, stanowi odpłatną dostawę towarów.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy znajdzie zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwił podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym na rzecz Miasta udział 1550/3493 części w prawie własności zabudowanej działki nr 597/4 o pow. 0,5853 ha, położonej w G.. Działka nr 597/4 stanowi współwłasność: Miasta - w udziale 1943/3493 części oraz Powiatu - w udział 1550/3493 części. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków na przedmiotowej działce nr 597/4 znajdują się następujące budynki i budowle: budynek o funkcji „siedziby urzędów państwowych” o pow. zabudowy 752 m2, rok zakończenia budowy 1910, budynek o funkcji „budynki garaży” o pow, zabudowy 172 m2, rok zakończenia budowy 1950, budynek o funkcji „budynki garaży” o pow. zabudowy 44 m2, rok zakończenia budowy 1950, budynek o funkcji „siedziby urzędów samorządowych” o pow. zabudowy 434 m2, rok zakończenia budowy 1965, budynek o funkcji „magazyny” o pow. zabudowy 192 m2, rok zakończenia budowy 1960, budynek o funkcji „magazyny” o pow. zabudowy 316 m2, rok zakończenia budowy 1975.

W stosunku do budynków usytuowanych na działce nr 597/4, nie doszło do pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 ustawy. Udział Wnioskodawcy w przedmiotowej nieruchomości nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. W stosunku do obiektów usytuowanych na działce nr 597/4 Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia ustalenia stawki podatku właściwej dla sprzedaży udziału w prawie własności zabudowanej działki.

Z powołanego powyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wynika, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W analizowanej sprawie, jak wskazuje Wnioskodawca, w stosunku do budynków utytułowanych na przedmiotowej działce nie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Zatem w przedmiotowym przypadku nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy bowiem sprzedaż przedmiotowych budynków nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia.

W dalszej kolejności należy więc przeanalizować czy sprzedaż przedmiotowych budynków będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ma zastosowanie, gdy w stosunku do danych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie poniósł wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie zostaną spełnione przesłanki uprawniające do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Jak wynika z okoliczności sprawy w stosunku do przedmiotowych budynków nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem sprzedaż przedmiotowych budynków będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Jednocześnie należy wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że – co do zasady – grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w analizowanej sytuacji, w której dostawa przedmiotowych budynków będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy również dostawa udziału w prawie własności zabudowanej działki będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie zwolniona od podatku na postawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.