IPPP2/4512-1255/15-4/BH | Interpretacja indywidualna

Za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wniesienie udziałów Spółki A do Spółki B w zamian za udziały w Spółce B nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.
IPPP2/4512-1255/15-4/BHinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. udział
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni – przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 15 lutego 2016 r. (data wpływu 17 lutego 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 5 lutego 2016 r. (doręczone w dniu 11 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki A do Spółki B - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki A do Spółki B. Wniosek uzupełniono w dniu 15 lutego 2016 r. (data wpływu 17 lutego 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 5 lutego 2016 r. (doręczone w dniu 11 lutego 2016 r.) Nr IPPP2/4512-1255/15-2/BH.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną będącą polskim rezydentem podatkowym o nieograniczonym obowiązku podatkowym i podlega w Polsce obowiązkowi od całości swoich dochodów (przychodów). Wnioskodawczyni lokuje część posiadanego kapitału w akcje/udziały/certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych. W ramach restrukturyzacji posiadanego portfela prywatnych inwestycji, Wnioskodawczyni zamierza w przyszłości objąć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej jako: „Spółka A”).

Wnioskodawczyni zamierza również nabyć udziały w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej jak „Spółka B”). Wnioskodawczyni zamierza nabyć jedynie część udziałów Spółki B – poza Wnioskodawczynią inne osoby fizyczne będą w tym samym czasie udziałowcami Spółki B.

Wnioskodawczyni rozważa w przyszłości wniesienie do Spółki B udziałów w Spółce A. Aport zostanie wniesiony do Spółki B według wartości rynkowej, zgodnie ze sporządzoną w tym celu wyceną udziałów Spółki A. W związku z aportem, o którym mowa powyżej, Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych udziałów. W zamian za wniesione udziały, Spółka B wyda Wnioskodawczyni własne udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej udziałów w Spółce A (dalej jako: „Wymiana udziałów”).

Wnioskodawczyni nie prowadzi profesjonalnej działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w tym papierami wartościowymi, udziałami lub innymi prawami majątkowymi. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 15 lutego 2016 r. Wnioskodawczyni wskazała, że nie będzie ingerować w zarządzanie Spółką B, w której obejmie udziały w zamian za dokonany aport, poprzez dokonywanie na rzecz tejże Spółki czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w ramach transakcji Wymiany udziałów wniesienie przez Wnioskodawczynię udziałów Spółki A do Spółki B w zamian za udziały w Spółce B nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej jako: „VAT”)...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

W ocenie Wnioskodawczyni, wniesienie przez Nią w ramach transakcji Wymiany udziałów do Spółki B udziałów w Spółce A nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższe stanowisko wynika z przesłanek podsumowanych poniżej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak wskazuje art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przez działalność gospodarczą, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy wskazać, że udział jest prawem majątkowym, na mocy którego właścicielowi udziału należna jest część wypracowanych przez daną spółkę zysków oraz z którym wiąże się określony wpływ na dotyczące tej spółki decyzje. W ocenie Wnioskodawczyni, udział w kapitale zakładowym spółki, ze względu na swoją niematerialną postać nie może zostać uznany za rzecz, a więc nie spełnia definicji towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. W efekcie, aport udziałów w Spółce A nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Aport udziałów mógłby potencjalnie zostać zakwalifikowany jako świadczenie usług z uwagi na szeroką definicję zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Na jej mocy opodatkowaniu VAT podlegają, co do zasady, wszystkie czynności odpłatne. W związku z powyższym, obrót udziałami spółek oraz instrumentami finansowymi, co do zasady, może zostać uznany za świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, kluczowe znaczenie w przedmiotowej sprawie ma jednak fakt, że nie każde zdarzenie spełniające definicję „dostawy towarów” lub „świadczenia usług” podlega opodatkowaniu VAT. Wnioskodawczyni jest zdania, że za czynności podlegające opodatkowaniu VAT można uznać jedynie czynności wykonywane w ramach obrotu profesjonalnego. Należy bowiem zwrócić uwagę na przytoczoną powyżej regulację art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, w której zawarta jest definicja podatnika VAT. W ocenie Wnioskodawczyni, tylko w przypadku, gdyby podmiot wnoszący aport działał w charakterze podatnika VAT, czynność ta mogłaby podlegać opodatkowaniu VAT. Z kolei, dla uznania, że dany podmiot dokonując czynności działa jako podatnik niezbędne jest wykazanie, że czynność jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W tym miejscu Wnioskodawczyni pragnie wskazać, na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 października 2007 r. (sygn. akt I FPS 3/07), w którym wskazano, że: „przepisy art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) powinny być rozumiane w ten sposób, że warunkiem sine qua non uznania, że dany podmiot działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, jest ustalenie, że działa on jako producent, handlowiec, usługodawca, pozyskujący zasoby naturalne, rolnik lub jako osoba wykonująca wolny zawód (...) ani formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, ani okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości, nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług”.

Na analogicznym stanowisku Naczelny Sąd Administracyjny stanął w wyroku z 10 maja 2015 r. (sygn. akt I FSK 1010/11), w którym podkreślił, że „nawet jeśli jakaś czynność jest dokonywana przez podmiot mający status podatnika podatku VAT w ogóle, to będzie ona podlegała opodatkowaniu tym podatkiem jedynie wówczas, gdy zostanie dokonana w okolicznościach pozwalających na przypisanie jej cech działalności gospodarczej, a zatem jeśli będzie miała ona charakter profesjonalny i ciągły. Konieczność spełnienia tego warunku opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest mocno akcentowana w orzecznictwie ETS. Wynika z niego, że w przypadku osób fizycznych oraz prawnych, nawet jeśli są one podatnikami VAT, transakcje przez nich dokonane podlegają opodatkowaniu wyłącznie wówczas, gdy dana czynność ma charakter działalności gospodarczej”.

Mając na uwadze wyżej wskazane argumenty, uznać należy, że jednym z warunków niezbędnych do uznania czynności za podlegającą opodatkowaniu VAT jest okoliczność jej dokonania przez podatnika VAT działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni pragnie wskazać, że powyższe wynika nie tylko z cytowanych wyżej przepisów ustawy o VAT, ale również bezpośrednio z treści art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1, ze zm.; dalej jako: „Dyrektywa”), zgodnie z którym opodatkowaniu VAT podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze.

W świetle powyższych argumentów wskazać należy, iż identyczna rodzajowo czynność może podlegać bądź nie podlegać opodatkowaniu VAT w zależności od tego, czy jest ona dokonywana w ramach działalności gospodarczej. Omawiane rozróżnienie jest najwyraźniej zauważalne na przykładzie czynności podejmowanych przez osoby fizyczne. Takie czynności jak sprzedaż składnika majątkowego, czy też świadczenie rozmaitych usług podlegają opodatkowaniu wyłącznie wówczas, gdy dana osoba fizyczna występuje w stosunku do tych czynności jako przedsiębiorca - a nie w innej roli, np. jako osoba zarządzająca swoim majątkiem osobistym.

Uwzględniając fakt harmonizacji podatku VAT w Unii Europejskiej, zdaniem Wnioskodawczyni, przy rozpatrywaniu kwestii opodatkowania VAT czynności aportu udziałów należy odwołać się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „TSUE”). TSUE wielokrotnie rozpatrywał kwestię opodatkowania VAT czynności polegających na obrocie udziałami i akcjami w spółkach:

 • w wyrokach w sprawach C-60/90 i C-155/94 oraz w sprawie C-80/95, TSUE podkreślił, że samo posiadanie, czy też emisja udziałów i innych papierów wartościowych co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 4 Dyrektywy, która pozwalałaby na uznanie posiadacza takich udziałów za podatnika;
 • w wyroku z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie C-333/91 Sofitam SA, zgodnie z którym spółka holdingowa, której jedynym przedmiotem działania jest nabywanie udziałów w innych przedsiębiorstwach, bez własnego, bezpośredniego czy pośredniego, zaangażowania w zarządzanie tymi przedsiębiorstwami bez naruszenia swoich praw jako udziałowca, nie posiada statusu podatnika dla potrzeb podatku od wartości dodanej. Wniosek ten między innymi opiera się na ustaleniu, że sam udział finansowy w innych przedsiębiorstwach nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu Dyrektywy;
 • w wyroku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro TSUE uznał, że zwykłe nabycie udziałów w innych podmiotach nie stanowi wykorzystania majątku w celu osiągnięcia dochodu w sposób ciągły, ponieważ dywidenda uzyskana z udziału jest skutkiem własności majątku i nie jest wynagrodzeniem uzyskanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu Dyrektywy. Podobnie transakcje finansowe polegające jedynie na sprzedaży udziałów i innych papierów wartościowych, np. jednostek w funduszach inwestycyjnych, nie stanowią w ogóle działalności gospodarczej;
 • w wyroku z dnia 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 Cibo Participations SA v. Directeur regional des impóts du Nord-Pas-de-Calais, zgodnie z którym ingerencja spółki holdingowej w zarządzanie spółek w których przejęła udziały stanowi działalność gospodarczą w myśl art. 4 ust. 2 Dyrektywy, o ile pociąga ona za sobą realizację transakcji podlegających opodatkowaniu VAT w myśl art. 2 Dyrektywy, takich jak świadczenie usług administracyjnych, finansowych, handlowych i technicznych przez spółkę holdingową swoim filiom.

Analiza orzecznictwa TSUE w powyższym zakresie wskazuje, że, zbycie udziałów i akcji w spółkach może stanowić czynność wykonywaną w ramach działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, jeśli:

 • udziałom lub akcjom w spółce towarzyszy pośrednia lub bezpośrednia ingerencja w zarządzanie spółką, w której udział został nabyty, polegająca na dokonywaniu na rzecz tej spółki czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,
 • jest ono dokonywane w ramach działalności handlowej polegającej na obrocie papierami wartościowymi (np. w ramach działalności maklerskiej i brokerskiej) lub
 • stanowi ono bezpośrednią, stałą i niezbędną kontynuację działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT.

Wnioskodawczyni zgadza się w całości z prezentowanymi przez TSUE w wyżej wskazanych orzeczeniach tezami jednocześnie zauważając, że żaden ze wskazanych przez TSUE wyjątków nie będzie zachodził w przypadku opisanego zdarzenia przyszłego. Zdaniem Wnioskodawczyni, warunek działania w charakterze podatnika w-ramach konkretnej czynności nie będzie bowiem spełniony w przypadku opisanego w opisie zdarzenia przyszłego aportu udziałów Spółki A do Spółki B. Dokonując tego rodzaju transakcji Wnioskodawczyni nie będzie występowała w roli przedsiębiorcy, którego działalność polega na obrocie papierami wartościowymi, instrumentami finansowymi lub innymi prawami majątkowymi (udziałami). Aport nie jest dokonywany w celach handlowych, lecz należy do zakresu czynności polegających na zarządzaniu własnym majątkiem - jak wskazano w treści opisu zdarzenia, Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na obrocie instrumentami finansowymi, a aport będzie jednym z elementów procesu restrukturyzacyjnego portfela inwestycyjnego Wnioskodawczyni. W takich okolicznościach nie ulega wątpliwości, że w zakresie aportu udziałów Spółki A do Spółki B Wnioskodawczyni nie występuje w roli podatnika VAT.

Wnioskodawczyni pragnie wskazać na okoliczność, że sądy administracyjne wypowiadały się w kwestii opodatkowania VAT czynności aportu wierzytelności i instrumentów finansowych potwierdzając, że w przypadku, gdy podmiot wnoszący wkład nie działa jako podatnik, tj. wnosząc wkład dokonuje czynności zarządzenia własnym majątkiem, aport nie podlega opodatkowaniu VAT - tak m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 537/11), w którym wskazane zostało, że „czynność wniesienia do spółki przedmiotowego wkładu w postaci wierzytelności własnej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ani jako odpłatna dostawa towarów ani też jako odpłatne świadczenie usług. Tym samym czynność ta pozostaje poza zakresem przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług”.

Podsumowując, wskazać należy, że w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji nie zostaną spełnione wskazane przez TSUE przesłanki opodatkowania czynności aportu podatkiem VAT - ze strony Wnioskodawczyni nie będzie miała miejsca pośrednia lub bezpośrednia ingerencja w zarządzanie spółką, w której udział został nabyty, polegająca na dokonywaniu na rzecz tej spółki czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wniesienie aportu w zamian za udziały w Spółce nie nastąpi ramach działalności handlowej polegającej na obrocie papierami wartościowymi, lecz w ramach zarządzania własnym majątkiem w procesie restrukturyzacji portfela inwestycyjnego Wnioskodawczyni. Wniesienie aportu i objęcie udziałów w Spółce B nie będzie również stanowiło bezpośredniej, stałej i niezbędnej kontynuacji podlegającej opodatkowaniu VAT działalności gospodarczej Wnioskodawczyni. Tym samym, w okolicznościach przedstawionych w opisanym zdarzeniu przyszłym, aport nie będzie podlegał opodatkowaniu VAT.

Na marginesie, Wnioskodawczyni pragnie wskazać, że stanowisko, zgodnie z którym wymiana udziałów spółek nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, lecz w wykonaniu praw właścicielskich względem posiadanego majątku, jest powszechnie aprobowane przez organy podatkowe, m.in. przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, który w interpretacji indywidualnej z 23 lutego 2015 r. (nr IPTPP2/443-939/14-2/JS) wskazał, że „w analizowanej sprawie nie będą spełnione przesłanki warunkujące uznanie transakcji wymiany udziałów, polegającej na wniesieniu udziałów Spółki Kapitałowej do Spółki Akcyjnej, w zamian za objęcie przez Wnioskodawczynię akcji Spółki Akcyjnej, za działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, a Wnioskodawca nie uzyska statusu podatnika podatku od towarów i usług w tym zakresie. Tym samym, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym ww. transakcja wymiany udziałów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów. i usług (pozostanie poza zakresem opodatkowania tym podatkiem). Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu udziałów Spółki Kapitałowej do Spółki Akcyjnej, w zamian za objęcie przez Wnioskodawcę akcji w Spółce Akcyjnej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w interpretacji indywidualnej z 23 stycznia 2014 r. (nr ITPP2/443-1149/13/EK) wyjaśnił: „Z orzecznictwa TSUE wynika, że fakt posiadania i zbywania akcji, czy udziałów należy połączyć z wykonywaniem działalności w określonych okolicznościach, gdy: posiadacz papierów wartościowych uczestniczy w zarządzaniu spółką, której akcje posiada, sprzedaż akcji, udziałów prowadzona jest w ramach działalności maklerskiej i brokerskiej, posiadanie udziałów jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że planowana przez Pana czynność wymiany udziałów, polegająca na wniesieniu udziałów Spółki Operacyjnej do Spółki Kapitałowej, za które uzyska udziały tej Spółki Kapitałowej, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a Pan nie wystąpi w tym zakresie w charakterze podatnika podatku od towarów i usług”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej z 2 stycznia 2015 r. (nr ILPP4/443-517/14-4/BA), odnosząc się do sytuacji wniesienia aportem udziałów spółki kapitałowej w wykonaniu transakcji wymiany udziałów (jak będzie mieć to miejsce w niniejszej sprawie) wskazał, że „udziały co do zasady, nie stanowią towaru, a ich przekazanie - świadczenia usług, niemniej jednak obrót udziałami rozumiany jako sprzedaż praw i obowiązków - może być uznany za usługę w rozumieniu ustawy. Jednakże, aby obrót ten podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być wykonywany przez podatnika (w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy) w ramach jego profesjonalnej aktywności. W analizowanym przypadku - jak wskazano w opisie sprawy - Spółka nie prowadzi działalności maklerskiej lub brokerskiej. Tym samym, opisana transakcja nie będzie realizowana w ramach tego typu działalności. Spółka nie zarządza i nie będzie uczestniczyć w zarządzaniu A i J., tj. nie będzie ingerować w zarządzanie tymi spółkami w ramach transakcji podlegających opodatkowaniu VAT. W szczególności, Spółka nie świadczy i nie będzie świadczyć na rzecz A oraz J. usług zarządczych podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Posiadanie udziałów nie jest i nie będzie stałym, bezpośrednim i koniecznym rozszerzeniem działalności Spółki. Zatem w przedmiotowej sprawie nie będzie zachodzić żadna z przesłanek wymienionych przez TSUE w ww. orzeczeniach, która wskazywałaby na to, że planowana przez B. transakcja wniesienia udziałów będzie realizowana przez nią jako podatnika VAT w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Mając na względzie przywołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy zatem stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie będą spełnione przesłanki warunkujące uznanie transakcji wniesienia udziałów posiadanych przez B. w A. w drodze wkładu niepieniężnego do J. za działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, a Spółka nie uzyska statusu podatnika podatku od towarów i usług w tym zakresie. Tym samym, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wniesienia udziałów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (pozostanie poza zakresem opodatkowania tym podatkiem)”.

Podsumowując, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja Wymiany Udziałów znajdzie się poza zakresem opodatkowania VAT, bowiem Wnioskodawczyni, dokonując Wymiany udziałów, nie będzie występowała w charakterze podatnika VAT - transakcja ta będzie polegać wyłącznie na dyspozycji posiadanymi przez Wnioskodawczynię składnikami majątkowymi i będzie wykonaniem uprawnień przysługujących właścicielom, niestanowiącym działalności gospodarczej. Za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym wniesienie udziałów Spółki A do Spółki B w zamian za udziały w Spółce B nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.