IPPP2/443-551/14-4/AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z dokonaniem, na podstawie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie i przekazanie części składników majątku Wnioskodawcy na rzecz Spółki przejmującej niestanowiących ZCP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 12 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) na wezwanie Organu z 22 sierpnia 2014 r. znak sprawy IPPP2/443-551/14-2/AO (skutecznie doręczone 25 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z dokonaniem, na podstawie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie i przekazanie części składników majątku Wnioskodawcy na rzecz Spółki przejmującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z dokonaniem, na podstawie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie i przekazanie części składników majątku Wnioskodawcy na rzecz Spółki przejmującej. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem z 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) na wezwanie Organu z 22 sierpnia 2014 r. znak sprawy IPPP2/443-551/14-2/AO (data doręczenia 25 sierpnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przyszłości planowany jest podział Wnioskodawcy przez wydzielenie, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - Dz.U.2013.1030 j.t. <„KSH”>, w wyniku którego do innej spółki <„Spółka przejmująca”> zostanie przekazana część składników majątku Wnioskodawcy. Spółka przejmująca będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zespół składników, które zostaną w ramach podziału wydzielone do Spółki przejmującej nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W skład majątku wydzielanego na rzecz Spółki przejmującej wchodzić będą wyłącznie posiadane przez Wnioskodawcę akcje lub udziały w innych spółkach, jak również mogą wchodzić środki pieniężne.

Wskutek dokonanego podziału przez wydzielenie, dojdzie do obniżenia kapitałów własnych spółki dzielonej (Wnioskodawcy). Z drugiej strony, kapitał zakładowy Spółki przejmującej zostanie podwyższony, zaś udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej zostaną wydane wspólnikowi lub wspólnikom spółki dzielonej (Wnioskodawcy), zgodnie z ustalonym w planie podziału parytetem wymiany udziałów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości powstania po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu wyżej wymienionej transakcji.

W piśmie uzupełniającym złożony wniosek Wnioskodawca wskazał, że jako posiadacz akcji/udziałów spółek - może korzystać z przysługujących mu praw wspólnika/akcjonariusza, wynikających z Kodeksu spółek handlowych. Wnioskodawca może więc wpływać na działalność ww. spółek w zakresie, w jakim uprawniają go do tego posiadane w tych spółkach udziały/akcje. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Wnioskodawca - jako wspólnik/akcjonariusz - ma więc prawo m.in. do udziału w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy oraz prawo głosu na tych zgromadzeniach (w zakresie, w jakim uprawniają Wnioskodawcę do tego prawa głosu przypadające na posiadane przez niego udziały/akcje). W ten sposób Wnioskodawca może zatem wpływać na decyzje podejmowane przez Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spółek, których udziały/akcje posiada.

Jednocześnie, Wnioskodawca nie uczestniczy w zarządzaniu spółkami, których udziały/akcje posiada, w żaden inny sposób, w szczególności nie może decydować o działaniach tych spółek w inny sposób niż poprzez wykonanie praw głosu przypadających na posiadane przez niego udziały/akcje.

Wnioskodawca nie świadczy na rzecz spółek, których akcje/udziały posiada, usług administracyjnych, finansowych, handlowych ani technicznych.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności maklerskiej ani brokerskiej, tj. działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi lub pośrednictwa w tym zakresie. W szczególności, przedmiot działalności Wnioskodawcy wskazany w umowie spółki i ujawniony w KRS nie obejmuje działalności maklerskiej związanej z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, którą PKD 2007 klasyfikuje pod numerem 66.12.Z.

Posiadanie akcji/udziałów nie jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności Wnioskodawcy. Przedmiot działalności Wnioskodawcy został w umowie spółki zdefiniowany szeroko i obejmuje m.in.: pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z), leasing finansowy (64.91.Z), pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), działalność związaną z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (66.21.Z), kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z). Prowadzenie działalności gospodarczej Wnioskodawcy nie jest zatem uwarunkowane posiadaniem przez niego udziałów/akcji w innych spółkach. Udziały/akcje są jednym ze składników majątku Wnioskodawcy, natomiast ich posiadanie oraz obrót nimi nie są warunkiem koniecznym prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dokonanie, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie i przekazanie w związku z tą czynnością części składników majątku Wnioskodawcy na rzecz Spółki przejmującej będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy, podział przez wydzielenie oraz dokonane w związku z podziałem przekazanie części składników majątku Wnioskodawcy na rzecz Spółki przejmującej będzie pozostawało poza zakresem opodatkowania VAT i nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Na wstępie należy zauważyć, iż KSH przewiduje różne metody dokonywania podziału spółek, w tym, stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 KSH metodę podziału przez wydzielenie, zgodnie z którą podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną.

Podział spółki kapitałowej jest zatem instytucją polegającą na bezpośrednim podzieleniu części lub całości majątku danej spółki na inne podmioty, których udziałowcami stają się udziałowcy spółki dzielonej, bez konieczności dokonania dodatkowych czynności prawnych rozporządzających (np. sprzedaży, zamiany, etc.) pomiędzy podmiotami biorącymi udział w podziale. W przypadku podziału przez wydzielenie przejście majątku spółki dzielonej na inną spółkę przejmującą następuje w drodze sukcesji uniwersalnej, na podstawie uchwał zgromadzeń wspólników (czy walnych zgromadzeń) spółek uczestniczących w podziale i w momencie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej do rejestru. Spółka przejmująca wstępuje we wszystkie przydzielone jej w planie podziału prawa i obowiązki spółki dzielonej z dniem oznaczonym przez ustawodawcę jako dzień wydzielenia. Zatem przy podziale spółki dochodzi jedynie do zmiany organizacyjnej majątku korporacyjnego w ramach grupy udziałowców. Wskazane zmiany organizacyjne nie kreują natomiast żadnego stosunku obligacyjnego.

Zauważyć należy również, iż przekształcenia właścicielskie są uregulowane przez KSH w powiązaniu z art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz.U.2012.749 - t.j., ze zm. <„Ordynacja podatkowa”> i nie podlegają pod przepisy Ustawy VAT. Specyficzne cechy podziału przez wydzielenie znajdują odzwierciedlenie w treści art. 93c Ordynacji podatkowej. Unormowanie zawarte w przedmiotowym przepisie precyzuje warunki następstwa podatkowego (sukcesji podatkowej), wynikającej bezpośrednio z sukcesji uniwersalnej, będącej skutkiem podziału przez wydzielenie dokonanego na gruncie regulacji KSH. Zgodnie z treścią ww. przepisu, osoby prawne przejmujące wstępują z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej, pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku.

Na gruncie przepisów podatkowych przyznaje się zatem specjalny status przekształceniom prawnym dokonywanym w formie podziału przez wydzielenie. Stąd wszelkie czynności związane z podziałem przez wydzielenie (w tym przeniesienie określonych składników majątkowych spółki dzielonej) nie powinny być rozpatrywane w kontekście operacji gospodarczych (transakcji) wykonywanych przez podmiot dzielony oraz podmiot przejmujący w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Są one bowiem określoną w planie podziału normatywną konsekwencją zastosowanej metody struktury restrukturyzacji danej osoby prawnej.

Dodatkowo, oprócz wskazanych wyżej rozważań, należy zauważyć, iż w świetle Ustawy VAT, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek, tzn. czynność musi być:

 1. ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,
 2. zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT.

Aby zatem opisana w zdarzeniu przyszłym czynność podziału przez wydzielenie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, musiałoby dojść do łącznego spełnieniu obu powyższych przesłanek.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • eksport towarów,
 • import towarów,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przepisy Ustawy VAT wyraźnie określają zatem przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem VAT. Podział przez wydzielenie - jako forma przekształcenia właścicielskiego, polegająca na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na spółkę przejmującą - nie stanowi w ocenie Wnioskodawcy żadnej z czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wymienionych w art. 5 ust. 1 Ustawy VAT, w szczególności nie może być utożsamiany z odpłatną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Wynika to z faktu, iż podział spółki przez wydzielenie stanowi w istocie jedynie formę przekształcenia właścicielskiego, które skutkuje przeniesieniem majątku ze spółki dzielonej na spółkę przejmującą. Istotą podziału nie jest więc przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel lub jakiekolwiek świadczenie na rzecz spółki przejmującej, ale wydzielenie części majątku jednej spółki (dzielonej) do innej (przejmującej) w wykonaniu uchwał wspólników o podziale spółki, w zamian za udziały (akcje) spółki przejmującej wydawanej wspólnikowi lub wspólnikom spółki dzielonej. W konsekwencji, podział przez wydzielenie, jako instytucja prawa handlowego, nie mieści się więc w katalogu dostawy towarów lub świadczenia usług w rozumieniu ustawy VAT.

W myśl art. 7 ust. 1 Ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie zaś do treści art. 2 pkt 6 Ustawy VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Nie można więc w przypadku analizowanym, w stanie faktycznym, mówić o dostawie towarów, bowiem w skład majątku spółki dzielonej, którego wydzielenie jest planowane na rzecz Spółki przejmującej, wchodzić będą wyłącznie udziały lub akcje w innych spółkach (a więc zbywalne prawa majątkowe) oraz środki pieniężne, a tym samym składniki nie stanowiące towaru w rozumieniu Ustawy VAT.

Przez świadczenie usług natomiast - w myśl art. 8 ust. 1 Ustawy VAT - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z wypracowaną linią interpretacyjną w tym zakresie, aby można było mówić o świadczeniu usług w rozumieniu powyższego przepisu, muszą zostać spełnione łącznie 2 warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Powyższe stanowisko potwierdzają m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 marca 2014 r., sygn. IPTPP1/443-108/14-2/MW,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 r., sygn. ILPP1/443-817/13-4/AWa,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 października 2013 r., sygn. IPTPP1/443-658/13-2/AK,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 października 2013 r., sygn. IBPP2/443-610/13/ICz,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 września 2013 r., sygn. ILPP1/443-561/13-2/JSK.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie otrzyma jakiegokolwiek świadczenia z tytułu przeniesienia części swojego majątku, dokonywanego w ramach podziału, a co za tym idzie brak jest ekwiwalentności (brak świadczenia wzajemnego Spółki przejmującej na rzecz Wnioskodawcy jako podmiotu dokonującego wydzielenia).

W związku z podziałem przez wydzielenie nie dochodzi do żadnego przysporzenia po stronie spółki dzielonej (nie jest ona beneficjentem żadnego świadczenia wzajemnego). Należy bowiem zauważyć, że podział przez wydzielenie wiąże się raczej ze zmianami po stronie wspólników spółki dzielonej, którym w zamian za wydzielony majątek ze spółki dzielonej, w której są wspólnikami, przysługują udziały (akcje) spółki przejmującej - zgodnie z przyjętym parytetem wymiany udziałów (akcji).

Reasumując, z uwagi na to, że w zamian za wydzielany majątek Wnioskodawca nie otrzyma jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego od Spółki przejmującej, podział składników majątku Wnioskodawcy na zasadach określonych w przepisach KSH nie będzie stanowił świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy VAT.

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Biorąc pod uwagę zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę, żadna z sytuacji przewidzianych w art. 8 ust. 2 Ustawy VAT nie będzie miała w tym przypadku miejsca. Wynika to z faktu, że w opisanym zdarzeniu przyszłym przekazanie części majątku Wnioskodawcy w wyniku podziału przez wydzielenie nie zostanie dokonane na cele osobiste, tym samym nie będzie ono stanowiło użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników. Jednocześnie, nie dojdzie w powyższej sytuacji do nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników lub jakiegokolwiek innego nieodpłatnego świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Część majątku Wnioskodawcy, która zostanie wydzielona do Spółki przejmującej, będzie bowiem w przyszłości wykorzystywana przez tę spółkę do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując należy stwierdzić, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie dochodzi do świadczenia usług, zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego.

Ad. 2.

Status podatnika podatku VAT należy zawsze rozpatrywać w kontekście konkretnej czynności - fakt bycia podatnikiem podatku VAT z tytułu podejmowania określonego rodzaju działań nie powoduje automatycznego uznania danego podmiotu za podatnika podatku VAT w odniesieniu do innych czynności przez niego podejmowanych.

Czynność będąca przedmiotem zdarzenia przyszłego, tj. podział Wnioskodawcy przez przeniesienie części jego majątku na Spółkę przejmującą, będzie specyficznym zdarzeniem prawnym związanym z własnością majątku Wnioskodawcy, zmianami w jego kapitałach i własności udziałów.

Biorąc pod uwagę, iż czynności tego typu nie stanowią przedmiotu działalności gospodarczej wykonywanej przez Wnioskodawcę (transakcja zostanie dokonana w celach reorganizacyjnych, na własny rachunek, a takie działania mają dla Wnioskodawcy charakter sporadyczny), nie będzie ona w ocenie Wnioskodawcy powodować uzyskania przez niego statusu podatnika podatku VAT - bez względu na to, czy Wnioskodawca jest uznany za podatnika podatku VAT z tytułu innych wykonywanych czynności.

Tym samym, planowane przekazanie części składników majątku przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki przejmującej w ramach podziału przez wydzielenie powinno pozostawać poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, gdyż Wnioskodawca nie będzie w tym przypadku działał jako podatnik podatku VAT, określony w art. 15 ust. 1 Ustawy VAT wykonujący działalność gospodarczą określoną w art. 15 ust. 2 Ustawy VAT.

Reasumując, biorąc pod uwagę fakt, iż:

 • planowane działania reorganizacyjne, będące przedmiotem zdarzenia przyszłego, nie stanowią czynności objętej zakresem przedmiotowym Ustawy VAT,
 • Wnioskodawca nie działa w ramach planowanych działań jako podatnik podatku VAT,
 • planowane czynności stanowią instytucję mającą swe źródło w uregulowaniach KSH,
  - zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie podziału przez wydzielenie i przekazanie części majątku Wnioskodawcy na rzecz Spółki przejmującej w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie pozostawało poza zakresem opodatkowania VAT i nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że zaprezentowane przez niego stanowisko i rozumienie treści przepisów podatkowych jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek zawarte są w treści art. 528-550 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek Handlowych podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 2 k.s.h.).

W świetle powyższych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych podział przez wydzielenie jest instytucją prawa handlowego będącą jedną z form restrukturyzacji, polegającą na rozdrobnieniu majątku spółki dzielonej, które polega na przekazaniu składników majątkowych (pasywów i aktywów) spółki dzielonej bez przeprowadzenia likwidacji, do spółek istniejących lub nowo tworzonych.

Jak stanowi art. 532 § 1 KSH do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania właściwego typu spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, z wyłączeniem przepisów o wkładach niepieniężnych (...). Zatem istotą podziału przez wydzielenie, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych jest to, że przy takim trybie podziału nie dochodzi do wniesienia aportu do nowo powstałej spółki.

Powołane przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych regulują także warunki oraz skutki dokonania podziału danej osoby prawnej w powyższej formie. W świetle tych regulacji można wyodrębnić m.in. następujące specyficzne cechy tej instytucji prawnej:

 • podział spółki polega na bezpośrednim podzieleniu m.in. części majątku danej spółki oraz przeniesieniu go na inne podmioty, których udziałowcami (akcjonariuszami) stają się udziałowcy (akcjonariusze) spółki dzielonej, bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności prawnych rozporządzających (np. sprzedaży, darowizny, zamiany) pomiędzy podmiotami biorącymi udział w podziale;
 • spółka przejmująca wstępuje we wszystkie przydzielone jej w planie podziału prawa i obowiązki spółki dzielonej z dniem oznaczonym przez ustawodawcę jako dzień podziału (wydzielenia), na co wskazuje bezpośrednio treść art. 531 § 1 k.s.h.; tym samym w przypadku podziału przejście majątku spółki dzielonej na inną spółkę uczestniczącą w podziale następuje na mocy jednego zdarzenia prawnego, jakim jest uchwała zgromadzenia wspólników o podziale, w drodze sukcesji uniwersalnej;
 • wspólnicy (akcjonariusze) spółki dzielonej, zgodnie z art. 529 § 3 k.s.h., mogą otrzymać udziały lub akcje spółek przejmujących, jak również dopłaty w gotówce.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres powyższych czynności zdefiniowany został odpowiednio w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy.

I tak, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przepis art. 2 pkt 6 ww. ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Z szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć każde świadczenie niebędące dostawą, przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług lub dostawy towarów, to – co do zasady - niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT jest spełnienie przesłanki odpłatności.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy dokonującym czynności a odbiorcą, a w zamian za wykonanie czynności powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub świadczącego usługę. Przy czym, związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że w przyszłości planowany jest podział Wnioskodawcy przez wydzielenie, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. W wyniku tego podziału do innej spółki (Spółka przejmująca będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) zostanie przekazana część składników majątku Wnioskodawcy. Zespół składników, które zostaną w ramach podziału wydzielone do Spółki przejmującej nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W skład majątku wydzielanego na rzecz Spółki przejmującej wchodzić będą wyłącznie posiadane przez Wnioskodawcę akcje lub udziały w innych spółkach, jak również mogą wchodzić środki pieniężne. Wskutek dokonanego podziału przez wydzielenie, dojdzie do obniżenia kapitałów własnych spółki dzielonej (Wnioskodawcy). Z drugiej strony, kapitał zakładowy Spółki przejmującej zostanie podwyższony, zaś udziały w podwyższonym kapitałę zakładowym Spółki przejmującej zostaną wydane wspólnikowi lub wspólnikom spółki dzielonej (Wnioskodawcy), zgodnie z ustalonym w planie podziału parytetem wymiany udziałów.

Wnioskodawca jako posiadacz akcji/udziałów spółek może korzystać z przysługujących mu praw wspólnika/akcjonariusza, wynikających z Kodeksu spółek handlowych. Wnioskodawca może wpływać na działalność ww. spółek w zakresie, w jakim uprawniają go do tego posiadane w tych spółkach udziały/akcje. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Wnioskodawca - jako wspólnik/akcjonariusz ma więc prawo m.in. do udziału w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy oraz prawo głosu na tych zgromadzeniach (w zakresie, w jakim uprawniają Wnioskodawcę do tego prawa głosu przypadające na posiadane przez niego udziały/akcje). W ten sposób Wnioskodawca może zatem wpływać na decyzje podejmowane przez Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spółek, których udziały/akcje posiada. Jednocześnie, Wnioskodawca nie uczestniczy w zarządzaniu spółkami, których udziały/akcje posiada, w żaden inny sposób, w szczególności nie może decydować o działaniach tych spółek w inny sposób niż poprzez wykonanie praw głosu przypadających na posiadane przez niego udziały/akcje. Ponadto Wnioskodawca nie świadczy na rzecz spółek, których akcje/udziały posiada, usług administracyjnych, finansowych, handlowych ani technicznych. Wnioskodawca nie prowadzi działalności maklerskiej ani brokerskiej, tj. działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi lub pośrednictwa w tym zakresie. Posiadanie akcji/udziałów nie jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności Wnioskodawcy. Prowadzenie działalności gospodarczej Wnioskodawcy nie jest zatem uwarunkowane posiadaniem przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w innych spółkach. Udziały/akcje są jednym ze składników majątku Wnioskodawcy, natomiast ich posiadanie oraz obrót nimi nie są warunkiem koniecznym prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu planowanego podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie i przeniesienie części składników majątku Wnioskodawcy w postaci akcji lub udziałów, jak również środków pieniężnych na rzecz Spółki przejmującej.

W ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca nie zawarł wyraźnej regulacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności podziału spółki kapitałowej. W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT wyraźnie nie wskazują w przedmiotowym zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności podziału przez wydzielenie należy rozstrzygnąć czy mamy w tym przypadku do czynienia z czynnością opodatkowaną objętą przedmiotowym zakresem opodatkowania. A więc w rozważanym przypadku należy orzec, czy mamy do czynienia z dostawą towarów i świadczeniem usług. A jeśli tak - to czy jest to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Podział spółki przez wydzielenie stanowi formę przekształcenia właścicielskiego skutkującą przeniesieniem majątku ze spółki dzielonej na spółkę przejmującą. Tak więc w związku z przeniesieniem majątku ze spółki dzielonej na spółkę przejmującą kluczowe jest określenie przedmiotu przeniesienia. Istotą podziału będzie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w sytuacji kiedy przedmiotem przeniesienia będzie towar lub świadczenie usług kiedy przedmiotem będzie przeniesienie praw majątkowych na rzecz spółki przejmującej. W konsekwencji, podział przez wydzielenie, jako instytucja regulowana przez przepisy prawa handlowego może mieścić się w katalogu dostawy towarów lub świadczenia usług w rozumieniu ustawy VAT.

Jednakże aby czynność podlegała opodatkowaniu musi być wykonana przez podmiot działający dla tej czynności w charakterze podatnika podatku VAT.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle ustawy o podatku od towarów i usług i powyższych rozważań należy zauważyć, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest spełnienie łączne dwóch przesłanek tj. czynność musi być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT.

Z powyższego przepisu definiującego działalność gospodarczą wynika, że działalność ta ma charakter podmiotowy. Odnosi się do podmiotów prowadzących tę działalność. Zatem nie każda czynność dokonana przez podmiot, który jest podatnikiem, będzie podlegać opodatkowaniu. Status bycia podatnikiem podatku od towarów i usług nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. Za działalność rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług należy uznać tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki.

Natomiast zgodnie z art. 9 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347.1 ze zm.) (odpowiednio art. 4 Szóstej Dyrektywy) podatnikiem jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.

Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Z utrwalonego orzecznictwa TSUE wynika, że analiza definicji pojęć podatnika i działalności gospodarczej wskazuje na szeroki zakres przedmiotowy pojęcia działalności gospodarczej oraz na jego obiektywny charakter, co oznacza, że działalność ta jest rozważana sama w sobie, niezależnie od jej celów lub jej rezultatów. Prowadzi to do wniosku, że cele działalności gospodarczej, jak i przesłanki jej podjęcia mogą być różnorodne.

Podatnikiem podatku VAT jest zatem podmiot, który prowadzi samodzielnie (niezależnie) działalność gospodarczą, zdefiniowaną bardzo szeroko w przepisach. Generalnie należy stwierdzić, że definicja działalności gospodarczej została zakreślona tak szeroko, że obejmuje ona w zasadzie wszystkie czynności bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jest to wyrazem zasady powszechności opodatkowania. Zbyt wąska definicja pojęcia podatnika prowadziłaby do nieuzasadnionych różnic pomiędzy podmiotami gospodarczymi, z których część byłaby podatnikami VAT, a część nie.

Kwestia, czy za działalność gospodarczą można uznać działalność polegającą na posiadaniu i zbywaniu własnych akcji oraz udziałów była przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W wyrokach w sprawach C-60/90 i C-155/94 oraz w sprawie C-80/95 TSUE podkreślał, że samo posiadanie, czy też emisja udziałów i innych papierów wartościowych co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 4 VI Dyrektywy, która pozwalałaby na uznanie posiadacza takich udziałów za podatnika. Natomiast w wyroku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro TSUE uznał, że zwykłe nabycie udziałów w innych podmiotach nie stanowi wykorzystania majątku w celu osiągnięcia dochodu w sposób ciągły, ponieważ dywidenda uzyskana z udziału jest skutkiem własności majątku i nie jest wynagrodzeniem uzyskanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu Dyrektywy. Podobnie transakcje finansowe polegające jedynie na sprzedaży udziałów i innych papierów wartościowych, np. jednostek w funduszach inwestycyjnych, nie stanowią w ogóle działalności gospodarczej.

Jednakże, fakt posiadania i zbywania akcji, czy udziałów należy połączyć z wykonywaniem działalności w określonych okolicznościach, a mianowicie gdy:

 • posiadacz papierów wartościowych uczestniczy w zarządzaniu spółką, której akcje posiada,
 • sprzedaż akcji, udziałów prowadzona jest w ramach działalności maklerskiej i brokerskiej,
 • posiadanie udziałów jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej.

Akcja jest to instrument finansowy (papier wartościowy) reprezentujący częściowy udział jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej. Akcjonariusz, czyli właściciel akcji, ma ustalone prawa i obowiązki. Najważniejszym prawem akcjonariusza jest prawo do udziału w zyskach spółki.

Udział w spółce posiadającej osobowość prawną jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem transakcji (prawo zbywalne), nie mieści się jednak ani w definicji towarów, ani usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Dla uznania czynności polegającej na wniesieniu przez Wnioskodawcę do spółki przejmującej akcji lub udziałów w innych spółkach za podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT czynność ta powinna być odpłatna.

Ponieważ w niniejszej sprawie podmiotem, który w zamian za przeniesienie wydzielonego majątku Wnioskodawcy na spółkę przejmującą otrzyma udziały w spółce przejmującej nie będzie Spółka, lecz jej wspólnik lub wspólnicy brak jest podstaw dla uznania, że czynność polegająca na przeniesieniu przez Wnioskodawcę akcji lub udziałów jest czynnością odpłatną. Spółka dzielona nie otrzymuje od spółki przejmującej żadnego ekwiwalentu. Spółka dzielona wyzbywa się majątku i dochodzi do zmniejszenia jej kapitału. Ekwiwalentność czynności dotyczy wspólnika (wspólników), którzy otrzymują udziały (akcje) w spółce przejmującej. Ponadto należy zauważyć, że przedmiot przeniesienia w niniejszej sprawie stanowią prawa (własność akcji lub udziałów w innych spółkach), a nie towary w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, przeniesienie akcji lub udziałów (przeniesienie praw) nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu ww. ustawy.

Jednakże podział przez wydzielenie stanowiący czynność nieodpłatną, w pewnych okolicznościach może być zrównany z czynnościami odpłatnymi. Do podziału przez wydzielenie i przekazania części składników majątku Wnioskodawcy w postaci akcji lub udziałów zastosowanie znajdzie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Przekazanie części majątku Wnioskodawcy w wyniku podziału przez wydzielenie zostanie dokonane na cele inne niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy. Tak więc wobec przeniesienia składników niematerialnych i prawnych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy czynność ta będzie mieściła się w pojęciu nieodpłatnego świadczenia usług zdefiniowanego w art. 8 ust. 2 cyt. ustawy o VAT. Jednakże, aby obrót ten podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT musi być wykonywany przez podatnika w rozumieniu ustawy w ramach jego profesjonalnej aktywności.

Należy zauważyć, że w sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi to czynność samego nabycia/sprzedaży akcji, czy udziałów innych spółek nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Są to czynności polegające na zarządzaniu własnym portfelem w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Nie można również samego nabycia, czy sprzedaży udziałów finansowych w innych przedsiębiorstwach traktować jako wykorzystywanie majątku do uzyskiwania z niego dochodów w sposób częstotliwy.

W orzeczeniu z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie C-142/99 Floridienne S.A. Beginvest przeciwko Państwu belgijskiemu Trybunał stwierdził, że zaangażowanie w zarządzanie spółkami zależnymi (w holdingu) należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4(2) VI Dyrektywy, ale tylko w zakresie, w jakim pociąga to za sobą dokonywanie transakcji podlegających VAT na mocy art. 2 VI Dyrektywy, takich jak świadczenie przez Floridienne usług administracyjnych, rachunkowych i informatycznych na rzecz swoich spółek zależnych. Również w orzeczeniu z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie C-102/00 Welthgrove BV (także spółka holdingowa) przeciwko Staatssecretaris van Financien TSUE wyraźnie wskazał, że samo zaangażowanie spółki holdingowej w zarządzanie jej spółkami zależnymi, lecz bez dokonywania transakcji podlegających VAT w rozumieniu art. 2 VI Dyrektywy, nie może być traktowane jak działalność gospodarcza w rozumieniu art. 4(2) tej Dyrektywy. Wobec tego działalnością gospodarczą będzie tylko takie zarządzanie spółkami zależnymi, które pociąga za sobą dokonywanie transakcji podlegających opodatkowaniu na mocy art. 2 VI Dyrektywy. W orzeczeniu TSUE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 Cibo Participations. Trybunał podtrzymał w nim stanowisko, że udział spółki holdingowej w zarządzaniu spółkami, których udziały nabyła, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy, ale tylko w przypadku, gdy pociąga to za sobą przeprowadzenie transakcji podlegających opodatkowaniu na mocy art. 2 ust. 1 tej Dyrektywy, takich jak świadczenie przez spółkę holdingową na rzecz spółek zależnych usług administracyjnych, finansowych, handlowych lub technicznych. W związku z powyższym, zdaniem TSUE, samo nabycie i posiadanie akcji spółki nie powinno być traktowane jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy, nadająca ich posiadaczowi status podatnika. Trybunał powtórzył tu wyrażone wcześniej w orzeczeniu z dnia 20 czerwca 1996 r. C-155/94 stanowisko, że jeżeli objęcie akcji nie stanowi działalności gospodarczej, to również nie ma takiego charakteru ich zbycie (także orzeczenie TSUE z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie C-442/01).

Podobnie stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 25 czerwca 2010 r. sygn. akt I SA/Op 176/10.

W świetle analizy przepisów i ww. orzecznictwa TSUE na tle przedstawionych okoliczności należy stwierdzić, że w zaistniałej sytuacji nie są spełnione przesłanki do uznania, że zbycie akcji lub udziałów będzie stanowić wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika tego podatku. Jak wskazano powyżej udziały (akcje) co do zasady, nie stanowią towaru a ich przekazanie - świadczenia usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, niemniej jednak obrót udziałami może być uznany za usługę w rozumieniu tej ustawy. Jednakże odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wtedy, gdy czynności te są dokonywane przez podmiot o statusie podatnika działający w takim charakterze w odniesieniu do tych czynności. Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim charakterze.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności maklerskiej ani brokerskiej, tj. działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi lub pośrednictwa w tym zakresie. Prowadzenie działalności gospodarczej Wnioskodawcy nie jest uwarunkowane posiadaniem przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w innych spółkach. Udziały/akcje są jednym ze składników majątku Wnioskodawcy, natomiast ich posiadanie oraz obrót nimi nie są warunkiem koniecznym prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Ponadto posiadanie akcji/udziałów nie jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności Wnioskodawcy. Wnioskodawca jako posiadacz akcji/udziałów spółek może korzystać z przysługujących mu praw wspólnika/akcjonariusza, wynikających z Kodeksu spółek handlowych. Wnioskodawca może więc wpływać na działalność ww. spółek w zakresie, w jakim uprawniają go do tego posiadane w tych spółkach udziały/akcje. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Wnioskodawca - jako wspólnik/akcjonariusz - ma prawo m.in. do udziału w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy oraz prawo głosu na tych zgromadzeniach (w zakresie, w jakim uprawniają Wnioskodawcę do tego prawa głosu przypadające na posiadane przez niego udziały/akcje). Jedynie w ten sposób Wnioskodawca może wpływać na decyzje podejmowane przez Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spółek, których udziały/akcje posiada. W żaden inny sposób Wnioskodawca nie uczestniczy w zarządzaniu spółkami, których udziały/akcje posiada, w szczególności nie może decydować o działaniach tych spółek w inny sposób niż poprzez wykonanie praw głosu przypadających na posiadane przez niego udziały/akcje. Należy również mieć na uwadze, że Wnioskodawca nie świadczy na rzecz spółek, których akcje/udziały posiada, usług administracyjnych, finansowych, handlowych ani technicznych.

W świetle przedstawionego opisu sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, jak również orzecznictwa TSUE należy stwierdzić, że czynność przeniesienia przez Wnioskodawcę części majątku w postaci akcji lub udziałów w innych spółkach, w opisanej sytuacji, nie będzie traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast ich zbywca (Wnioskodawca) nie uzyska statusu podatnika w tym zakresie.

W odniesieniu do wydzielenia i przeniesienia środków pieniężnych należy wskazać, że w świetle art. 7 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług przekazanie środków pieniężnych nie stanowi czynności, która dla celów ustawy o VAT mogłaby zostać zakwalifikowana jako dostawa towarów bądź świadczenie usług tj. czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Wynika to z faktu, że środki pieniężne nie spełniają definicji towaru, tym samym ich przekazanie nie może stanowić dostawy towarów, jak również nie można uznać, że samo przekazanie pieniędzy stanowi świadczenie usług. Konsekwentnie przeniesienie na spółkę przejmującą środków pieniężnych nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, planowana transakcja polegająca na podziale Wnioskodawcy przez wydzielenie i przekazanie w związku z tą czynnością części majątku Wnioskodawcy w postaci akcji lub udziałów, jak również środków pieniężnych nie będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od towarów i usług i nie spowoduje dla Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Jednakże pomimo, że planowany podział przez wydzielenie i przekazanie części majątku Wnioskodawcy w postaci akcji lub udziałów, jak również środków pieniężnych na rzecz spółki przejmującej stanowić będzie czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym wobec Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT w tym zakresie to zobowiązany w wydawanej interpretacji do pełnej oceny stanowiska Wnioskodawcy Organ stanowisko w przedmiotowym zakresie uznał za nieprawidłowe. Należy wskazać, że Wnioskodawca zanim doszedł do końcowej konkluzji wskazał we własnym stanowisku, że planowane działania reorganizacyjne, będące przedmiotem zdarzenia przyszłego, nie stanowią czynności objętej zakresem przedmiotowym ustawy o VAT. Ponadto zdaniem Wnioskodawcy wszelkie czynności związane z podziałem przez wydzielenie (w tym przeniesienie określonych składników majątkowych spółki dzielonej) nie powinny być rozpatrywane w kontekście operacji gospodarczych (transakcji) wykonywanych przez podmiot dzielony oraz podmiot przejmujący w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.