IPPP1/4512-132/16-2/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu kosztów poniesionych w związku z nabyciem udziałów
IPPP1/4512-132/16-2/MPeinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. udział
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu kosztów poniesionych w związku z nabyciem udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu kosztów poniesionych w związku z nabyciem udziałów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:
 1. P. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) należącą do grupy kapitałowej P..
 2. W lipcu 2015 r. Wnioskodawca nabył, na podstawie umowy sprzedaży, 100% udziałów w spółce kapitałowej G. S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Spółka Nabyta”), będącej właścicielem 100% udziałów w spółce K. sp. z o.o. (dalej: „K.”) z siedzibą w Polsce. K. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji wiązek kablowych i szaf sterowniczych. Działalność gospodarcza prowadzona przez K. podlega opodatkowaniu VAT.
 3. W przyszłości planowane jest rozwiązanie (wykreślenie z właściwego rejestru spółek i ustanie bytu prawnego) Spółki Nabytej np. w drodze likwidacji lub połączenia z innym podmiotem (np. transgranicznego przejęcia Spółki Nabytej przez Wnioskodawcę), na skutek czego Wnioskodawca stanie się właścicielem 100% udziałów w K..
 4. W związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji nabycia udziałów w Spółce Nabytej zostały poniesione następujące koszty:
  1. koszty usług doradztwa, dotyczące przede wszystkim:
   • koordynacji procesu transakcji nabycia udziałów w Spółce Nabytej,
   • negocjacji ze sprzedającymi (poprzednimi właścicielami udziałów w Spółce Nabytej) m.in. w zakresie treści umowy sprzedaży,
   • przygotowania projektów umowy sprzedaży udziałów w Spółce Nabytej oraz pozostałej dokumentacji związanej z transakcją,
   • przygotowania projektów umowy regulującej stosunki pomiędzy udziałowcami Wnioskodawcy w związku z nabyciem udziałów w Spółce Nabytej,
   • badania finansowego, podatkowego i prawnego typu due diligence spółki K. mającego na celu określenie pozycji finansowej, podatkowej i prawnej spółki K.,
   • usług doradztwa podatkowego w zakresie określenia skutków podatkowych transakcji nabycia udziałów w Spółce Nabytej oraz czynności, które nastąpiły po transakcji (np. otrzymania finansowania przez Spółkę), tj. zadbanie o to, aby Wnioskodawca dokonał prawidłowych rozliczeń podatkowych w związku z tymi działaniami,
   • wsparcia prawnego (bieżący kontakt ze stronami umowy sprzedaży, uczestnictwo w rozmowach telefonicznych, telekonferencjach, korespondencji e-mailowej), tj. zadbanie o to, aby nabycie udziałów w Spółce Nabytej było ważne i skuteczne i nie wiązało się z żadnymi ryzykami prawnymi;
  2. koszty organizacji spotkania biznesowego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Spółki i jej doradcy oraz przedstawiciele sprzedających i ich doradcy (przedmiotem spotkania były rozmowy i negocjacje w sprawie nabycia udziałów w Spółce Nabytej). Koszty te nie obejmowały jednak usług noclegowych i gastronomicznych;
   (dalej łącznie jako „Koszty”). Część wymienionych powyżej usług została faktycznie wykonana przez podmioty trzecie przed założeniem Spółki lub przed jej włączeniem do grupy kapitałowej P..Poniesienie tych Kosztów było konieczne przede wszystkim w celu przygotowania struktury finansowania i pozyskania środków niezbędnych do nabycia udziałów w Spółce Nabytej i późniejszego funkcjonowania Spółki, weryfikacji rentowności K. oraz gospodarczej zasadności transakcji, określenia uwarunkowań prawnych, oraz identyfikacji i minimalizacji ewentualnych obszarów ryzyka związanych z transakcją. Przejęcie kontroli w K. umożliwiło Spółce osiągnięcie zakładanego celu gospodarczego w postaci umocnienia pozycji Spółki na rynku produkcji wiązek kablowych i szaf sterowniczych.
 5. Pierwotnie Koszty były fakturowane przez podmioty trzecie (dostawców usług wskazanych w punkcie 4 powyżej) na O. - spółkę powiązaną z Wnioskodawcą, z siedzibą w Finlandii. Następnie, po finalizacji transakcji nabycia udziałów w Spółce Nabytej, na skutek ustaleń dokonanych pomiędzy O. i Wnioskodawcą, w 2015 r. O. przeniosła powyższe Koszty na Spółkę na podstawie faktury (wystawiła na Wnioskodawcę fakturę dokumentującą poniesienie Kosztów), ponieważ to Wnioskodawca (jako jedyny udziałowiec Spółki Nabytej) jest rzeczywistym beneficjentem usług generujących Koszty (to Wnioskodawcy mogą przypadać wszelkie pożytki i korzyści wynikające z posiadania udziałów w Spółce Nabytej, a następnie po planowanym rozwiązaniu Spółki Nabytej, w K.).
 6. Transakcja udokumentowana powyższą fakturą została potraktowana jako import usług wymienionych w punkcie 4 powyżej (wykonanych przez O. na rzecz Spółki) w rozumieniu ustawy o VAT, tj. należny podatek VAT wynikający z tej faktury został wykazany w złożonej przez Spółkę deklaracji VAT za miesiąc powstania obowiązku podatkowego w 2015 r. Jednocześnie, kwota tego podatku należnego została przez Spółkę odliczona jako naliczony podatek VAT w tej samej deklaracji (obniżając kwotę podatku należnego).
 7. Działalność gospodarcza Spółki obejmowała do tej pory przede wszystkim posiadanie własności udziałów w Spółce Nabytej, otrzymanie pożyczki od podmiotu powiązanego oraz udzielenie finansowania K. w ramach nabycia obligacji wyemitowanych przez K.. W związku z tym, Wnioskodawca nie wykonywał do tej pory czynności podlegających efektywnemu opodatkowaniu VAT (Spółka otrzymała jedynie odsetki w związku z udzieleniem K. finansowania w formie obligacji).
 8. Niemniej jednak, po rozwiązaniu Spółki Nabytej, planowane jest połączenie Spółki z K. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94 poz. 1037 ze zm.; dalej: „Kodeks spółek handlowych”), poprzez przeniesienie całego majątku K. na Spółkę (łączenie się przez przejęcie) w rezultacie czego dojdzie do rozwiązania K. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z rejestru spółek. Po dokonaniu tego połączenia, Spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą wykonywaną obecnie przez K. i tym samym będzie dokonywała czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Niewykluczone, że połączenie Spółki z K. (poprzez przeniesienie całego majątku K. na Spółkę) będzie miało miejsce po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a ustawy o CIT (utracie przez grupę statusu podatnika dla celów CIT), która może być utworzona przez Spółkę i K. po rozwiązaniu Spółki Nabytej.
  W związku z powyższym, poniesienie Kosztów przez Wnioskodawcę powinno doprowadzić do rozpoczęcia prowadzenia przez Spółkę działalności opodatkowanej VAT i generowania coraz wyższych obrotów.
 9. Spółka posiada w Polsce siedzibę działalności gospodarczej oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce. O. nie jest zarejestrowana dla celów VAT w Polsce, a także nie posiada w Polsce siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. O. jest za to zarejestrowanym podatnikiem VAT w Finlandii i wykonuje w Finlandii samodzielnie działalność gospodarczą.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Wnioskodawca był uprawiony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej Koszty poniesione w związku z transakcją nabycia udziałów w Spółce Nabytej, mając na uwadze planowane połączenie Wnioskodawcy z K., w wyniku którego Wnioskodawca rozpocznie dokonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca był uprawiony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej Koszty poniesione w związku z transakcją nabycia udziałów w Spółce Nabytej, mając na uwadze planowane połączenie Wnioskodawcy z K., w wyniku którego Wnioskodawca rozpocznie dokonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z ustawą o VAT (w stanie prawnym obowiązującym w dniu 1 grudnia 2015 r.):

 1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w niniejszej sprawie) - art. 86 ust. 1.
 2. Kwotę podatku naliczonego z tytułu importu usług stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia tych usług - art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a).
 3. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika usług powstał obowiązek podatkowy - art. 86 ust. 10.
 4. Przy czym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku importu usług powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek - art. 86 ust. 10b pkt 3.

Zgodnie z przedstawionym powyżej stanem faktycznym:

 1. W lipcu 2015 r. Wnioskodawca nabył, na podstawie umowy sprzedaży, 100% udziałów w Spółce Nabytej, będącej właścicielem 100% udziałów w K..
 2. W związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji nabycia udziałów w Spółce Nabytej zostały poniesione określone Koszty, które zostały poniesione przez Spółkę na podstawie faktury wystawionej przez O.. Transakcja udokumentowana powyższą fakturą została potraktowana jako import usług, tj. należny podatek VAT wynikający z tej faktury został wykazany w złożonej przez Spółkę deklaracji VAT za grudzień 2015 r.
 3. W przyszłości planowane jest rozwiązanie Spółki Nabytej, na skutek czego Wnioskodawca stanie się właścicielem 100% udziałów w K.. Po rozwiązaniu Spółki Nabytej, planowane jest połączenie Spółki oraz K. poprzez przeniesienie całego majątku K. na Spółkę. Po dokonaniu tego połączenia, Spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą wykonywaną obecnie przez K. i tym samym będzie dokonywała czynności podlegających opodatkowaniu VAT.
 4. W związku z powyższym, poniesienie Kosztów przez Wnioskodawcę powinno doprowadzić do rozpoczęcia prowadzenia przez Spółkę działalności opodatkowanej VAT i generowania coraz wyższych obrotów.

Zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji:

 1. Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT stanowi realizację zasady neutralności podatku VAT, zgodnie z którą, w zakresie w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do celów jego działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, podatnik jest uprawniony do odliczenia naliczonego podatku VAT zawartego w cenie tych towarów i usług. Celem tej zasady jest zapewnienie, aby podatek płacony przez podatnika przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie stanowił dla niego faktycznego kosztu (ciążenia finansowego) - ciężar tego podatku powinien bowiem obciążać jedynie konsumenta.
 2. W konsekwencji, podatnik może dokonać odliczenia naliczonego podatku VAT, wynikającego z otrzymanej faktury, o ile spełniona jest przesłanka związku nabytych towarów i usług, udokumentowanych fakturą, z prowadzoną przez podatnika opodatkowaną działalnością gospodarczą. Ustawodawca nie wskazał jednak wyraźnie, w jaki sposób i w jakim zakresie nabywane towary i usługi powinny wiązać się z opodatkowaną działalnością gospodarczą podatnika, tak aby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.
 3. W praktyce stosowania prawa oraz w doktrynie przyjmuje się powszechnie, że związek ten może mieć zarówno charakter bezpośredni, jak i pośredni.
 4. Bezpośredni związek dokonywanych zakupów z opodatkowaną działalnością gospodarczą występuje, gdy nabywane usługi służą dokonaniu przez podatnika konkretnej transakcji podlegającej opodatkowaniu, przykładowo, dalszej odsprzedaży nabytych uprzednio towarów i usług.
 5. W ramach obrotu gospodarczego podatnik może ponosić także wydatki, których związek z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT będzie miał charakter jedynie pośredni, na przykład koszty ogólne funkcjonowania podatnika (takie jak koszty administracyjne czy też usług doradczych). Niemniej, również i takie koszty mogą pozostawać w wyraźnym związku przyczynowo-skutkowym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika generującą obrót podlegający opodatkowaniu VAT. W rezultacie, jeżeli działalność gospodarcza podatnika polega na dokonywaniu sprzedaży opodatkowanej lub podatnik zamierza rozpocząć dokonywanie takiej sprzedaży w przyszłości, podatnik ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z poniesieniem kosztów ogólnych (związanych pośrednio z działalnością opodatkowaną).
 6. Przenosząc powyższe rozważania na grunt analizowanej sprawy, należy uznać, iż pomimo, że poniesienie Kosztów przez Wnioskodawcę nie miało bezpośredniego związku z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z tymi Kosztami. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Koszty poniesione w celu nabycia usług opisanych w niniejszym wniosku powinny być zakwalifikowane do kosztów ogólnych funkcjonowania Spółki, związanych ściśle z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Jak natomiast wynika ze stanu faktycznego, zamiarem Wnioskodawcy jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, która po przeprowadzeniu niezbędnych procesów restrukturyzacyjnych, tj. po połączeniu z K., będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
 7. W konsekwencji, należy zauważyć, że związek pomiędzy poniesieniem Kosztów (nabyciem usług opisanych w niniejszym wniosku) a dokonywaniem sprzedaży opodatkowanej VAT jest wyraźny i niepodważalny. Poniesienie Kosztów było w pierwszej kolejności konieczne, aby Wnioskodawca mógł zorientować się w ogólnej sytuacji gospodarczej K. w celu ustalenia, czy nabycie Spółki Nabytej (a pośrednio również K.) ma uzasadnienie biznesowe (tj. czy przedsiębiorstwo prowadzone K. jest wystarczająco rentowne, czy jest narażone na jakiekolwiek ryzyka finansowe, prawne czy podatkowe, itd.), a następnie także, aby transakcja przejęcia kontroli nad Spółką Nabytą oraz K. była ważna, skuteczna oraz żeby pozycja Wnioskodawcy jako kupującego była wystarczająco zabezpieczona w stosunku do sprzedających. Nabycie udziałów w Spółce Nabytej (a pośrednio również w K.) stanowiło pierwszy, niezbędny krok na drodze do planowanego połączenia Wnioskodawcy z K. (po rozwiązaniu Spółki Nabytej) oraz kontynuowania przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, wykonywanej obecnie przez K..
 8. Jasne jest zatem to że, bez nabycia udziałów w Spółce Nabytej (bezpośrednio) i K. (pośrednio) - i jednocześnie bez konieczności poniesienia Kosztów - realizacja tego celu Wnioskodawcy nie byłaby możliwa. Tym samym, biorąc pod uwagę planowane dalsze działania Wnioskodawcy, poniesione Koszty wykazują związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy i osiąganiem w przyszłości obrotów podlegających opodatkowaniu VAT przez Wnioskodawcę, co warunkuje istnienie po stronie Spółki prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z Kosztami.
 9. Bez znaczenia pozostaje natomiast fakt, że proces restrukturyzacyjny mający na celu realizację głównego celu przyświecającego nabyciu udziałów w Spółce Nabytej (i pośrednio w K.) - planowanego połączenia Wnioskodawcy oraz K. - nie został jeszcze zrealizowany. Nieistotne jest również to, że Koszty były pierwotnie fakturowane na O., a dopiero później zostały przeniesione na rzeczywistego beneficjenta usług generujących Koszty, tj. Spółkę. Powyższe okoliczności w żadnej mierze nie unieważniają bowiem zamiaru jaki Spółka miała w momencie poniesienia Kosztów (i ma obecnie), jakim było wykorzystanie nabytych usług objętych Kosztami do rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT oraz ich ewidentnemu, wykazanemu wyżej, związkowi z tą działalnością.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca był uprawiony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej Koszty poniesione w związku z transakcją nabycia udziałów w Spółce Nabytej, mając na uwadze planowane połączenie Wnioskodawcy z K., w wyniku którego Wnioskodawca rozpocznie dokonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) oraz istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • W orzeczeniu z 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National plc v. Commissioners of Customs Excise TSUE podkreślił, że prawo do odliczenia podatku przysługuje, gdy istnieje bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie TSUE stwierdził, że brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działania podatnika, ponieważ gdy koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika, która opodatkowaniu podlega, podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku.
 • W orzeczeniu z 14 lutego 1985 r. w sprawie C-268/83 D. A. Rompelman and E. A. Rompelman-Van Deelen vs Minister van Financien oraz w orzeczeniu z 29 lutego 1996 r. w sprawie C-110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) v Belgian State TSUE uznał, że sam zamiar prowadzenia działalności gospodarczej, powiązany z zakupem dokonanym w celu realizacji tego zamiaru - już na etapie czynności przygotowawczych - daje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. W tym drugim orzeczeniu TSUE dodał, że prawo do odliczenia przysługuje nadal, nawet jeśli później postanowiono - z uwagi na wyniki badania opłacalności - nie przechodzić do fazy operacyjnej i zlikwidować daną spółkę z tym skutkiem, że zamierzona działalność gospodarcza nie zaowocowała żadnymi transakcjami podlegającymi opodatkowaniu.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2014 roku (znak IPPP3/443-500/14-2/MKw), w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „dokonanie nabycia akcji w Spółce 2 przez Wnioskodawcę warunkuje przejęcie przez Wnioskodawcę działalności operacyjnej Spółki 3. (...) Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że już na etapie dokonywania zakupu usług doradczych związanych z nabyciem akcji w Spółce 2, co samo w sobie stanowi czynności przygotowawcze do podjęcia docelowej, bezpośredniej działalności gospodarczej w branży hotelarskiej, Wnioskodawca uzyskuje status podatnika VAT, któremu przysługuje prawo odliczenia podatku VAT.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 roku (znak IPPP1/443-398/14-2/EK), zgodnie z którą: „wydatki poniesione przez Zainteresowanego na usługi opisane we wniosku związane z przeprowadzeniem procesu nabycia spółki w sposób pośredni - wpłyną na jego przyszłe obroty. Wobec tego przedstawione we wniosku wydatki należy zakwalifikować do ogólnych wydatków dotyczących działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Tym samym zostanie spełniona podstawowa przesłanka o charakterze przyczynowo-skutkowym decydująca o prawie Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie usług opisanych we wniosku w związku z nabyciem spółki.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2013 roku (znak IPPP2/443-1228/12-3/JW), w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „będzie ona (spółką będąca wnioskodawcą, którego dotyczy cytowany fragment interpretacji - przypis Wnioskodawcy) uprawniona do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług związanych z nabyciem udziałów w Spółce Zależnej i późniejszym połączeniem spółek (wystawionych na rzecz Spółki do dnia złożenia niniejszego wniosku jak i w przyszłości). Całość przeprowadzanej operacji gospodarczej, tj. zakupu udziałów oraz późniejszego połączenia, ma wyłącznie na celu doprowadzenie do sytuacji, w której podmiot powstały z połączenia Spółki Zależnej i Spółki będzie prowadził działalność opodatkowaną VAT.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2012 roku (znak IPPP1/443-229/12-2/IGo), w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „wydatki ponoszone w związku z procesem nabycia udziałów, a następnie połączenia, należy uznać za związane z działalnością prowadzoną po połączeniu. Z uwagi na fakt, że docelowo zamiarem Spółki jest prowadzenie działalności opodatkowanej VAT prowadzonej obecnie przez P. SA, ponoszone przez nią wydatki należy ocenić jako pośrednio związane z prowadzoną po połączeniu działalnością opodatkowaną VAT. Ostatecznie P. SA po połączeniu ze Spółką będzie prowadzić działalność opodatkowaną podatkiem VAT. Tym samym wydatki na usługi poniesione przez Spółkę przed połączeniem pośrednio będą służyły prowadzeniu działalności opodatkowanej VAT (po połączeniu).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.