IPPB6/4510-72/15-4/AM | Interpretacja indywidualna

Czy CypCo będzie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną w danym roku podatkowym w świetle art. 24a ust. 3 pkt 3) Ustawy o CIT w przypadku uzyskania przez nią w tym roku podatkowym co najmniej 50% przychodów z tytułu udziału w Spółkach Osobowych?W przypadku gdy CypCo zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną to czy podstawę opodatkowania Wnioskodawcy, o której mowa w art. 24a ust 4 Ustawy o CIT za dany rok podatkowy stanowić będzie dochód CypCo uzyskany w tym roku podatkowym pomniejszony o (i) kwotę dywidendy wypłaconej przez CypCo na rzecz Wnioskodawcy oraz (ii) kwotę z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w CypCo, otrzymanej przez Wnioskodawcę do końca dziewiątego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym CypCo, za który dokonywane jest rozliczenie?
IPPB6/4510-72/15-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. dywidendy
 3. ewidencja
 4. jednostka
 5. odsetki
 6. podstawa opodatkowania
 7. rejestry
 8. spółka zagraniczna
 9. udział
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne wniosku z dnia 19 sierpnia 2015 r. (data nadania 19 sierpnia 2015 r., data wpływu 20 sierpnia 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB6/4510-72/15-2/AM z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data nadania 12 sierpnia 2015 r., data doręczenia 17 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania spółki cypryjskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną - jest prawidłowe;
 • ustalenia podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania spółki cypryjskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną oraz ustalenia podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 ustawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest polskim rezydentem podatkowym.Obecnie Wnioskodawca rozważa nabycie 100% udziałów w spółce cypryjskiej działającej w formie prawnej Limited Liability Company będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: CypCo). CypCo podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na Cyprze od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia ich źródła (jest cypryjskim rezydentem podatkowym). Przedmiotem działalności CypCo jest działalność holdingowa i inwestycyjna, w szczególności nabywanie, posiadanie, zarządzanie oraz zbywanie udziałów spółek (dalej: Spółki), w tym spółek osobowych niemających osobowości prawnej (dalej: Spółki Osobowe). Spółki posiadają siedzibę lub zarząd w innym państwie niż Polska, przy czym Spółki Osobowe - zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa, w którym posiadają siedzibę - nie są traktowane jako osoby prawne oraz nie podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. W związku z tym, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2) Ustawy o CIT przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do Spółek Osobowych. Obecnie Spółki Osobowe mają siedzibę m.in. w Wielkiej Brytanii (w tym Jersey).

CypCo osiąga dochód (nadwyżkę przychodów nad kosztami) lub stratę (nadwyżkę kosztów nad przychodami) z prowadzonej działalności gospodarczej. Głównym źródłem przychodów CypCo (ponad 50% ogólnej kwoty pochodów) są przychody z udziału w Spółkach Osobowych. Przychód z udziału w Spółkach Osobowych otrzymywany przez CypCo będącym cypryjskim rezydentem podatkowym jest zwolniony z opodatkowania na Cyprze na podstawie wewnętrznych cypryjskich przepisów podatkowych.

Może się zdarzyć, że CypCo, oprócz przychodów z udziałów w Spółkach Osobowych będzie osiągać również przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym dywidendy (dalej: Dywidenda). Dywidendy otrzymywane przez CypCo będą spełniać warunki przewidziane w Dyrektywie Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych (dalej: Dyrektywa). Przychód z dywidend oraz udziału w zysku Spółek otrzymywany przez CypCo będącym cypryjskim rezydentem podatkowym jest zwolniony z opodatkowania na Cyprze na podstawie wewnętrznych cypryjskich przepisów podatkowych. CypCo osiągać może również innego rodzaju przychody (np. zyski ze sprzedaży udziału w Spółkach, odsetki z tytułu przetrzymywania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, itp.). Zyski ze sprzedaży udziału w Spółkach przez CypCo są zwolnione z opodatkowania na Cyprze na podstawie wewnętrznych cypryjskich przepisów podatkowych. Natomiast odsetki uzyskiwane przez CypCo są opodatkowane na Cyprze stawką 12,5% na podstawie wewnętrznych cypryjskich regulacji podatkowych.

Przychody CypCo mogą przekraczać 250 000 EUR rocznie. Wnioskodawca planuje, że całość dochodu wypracowanego przez CypCo (lub, jeżeli nie będzie to możliwe, maksymalna możliwa do wydystrybuowania kwota dochodu CypCo) będzie corocznie dystrybuowana do niego w drodze dywidendy wypłacanej przez CypCo. Dywidendy otrzymywane przez Wnioskodawcę od CypCo będą spełniać warunki przewidziane w Dyrektywie.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2015 r. (data wpływu 20 sierpnia 2015 r.) Wnioskodawca doprecyzował przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego wskazując, że przychody osiągane przez opisane we wniosku Spółki Osobowe są przychodami, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b Ustawy o CIT. Przychody Spółek Osobowych z tytułów określonych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b stanowią co najmniej 50% przychodów spółki cypryjskiej. Przychody spółki cypryjskiej z udziału w Spółkach Osobowych z tytułów wskazanych powyżej (tj. przychodów określonych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) wraz z przychodami spółki cypryjskiej z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym dywidend, będą stanowiły co najmniej 50% przychodów spółki cypryjskiej osiągniętych w roku podatkowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy CypCo będzie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną w danym roku podatkowym w świetle art. 24a ust. 3 pkt 3) Ustawy o CIT w przypadku uzyskania przez nią w tym roku podatkowym co najmniej 50% przychodów z tytułu udziału w Spółkach Osobowych...
 2. W przypadku gdy CypCo zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną to czy podstawę opodatkowania Wnioskodawcy, o której mowa w art. 24a ust 4 Ustawy o CIT za dany rok podatkowy stanowić będzie dochód CypCo uzyskany w tym roku podatkowym pomniejszony o (i) kwotę dywidendy wypłaconej przez CypCo na rzecz Wnioskodawcy oraz (ii) kwotę z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w CypCo, otrzymanej przez Wnioskodawcę do końca dziewiątego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym CypCo, za który dokonywane jest rozliczenie...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Wnioskodawca uważa, że CypCo nie będzie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną w danym roku podatkowym w świetle art. 24a ust. 3 pkt 3) Ustawy o CIT w przypadku uzyskania przez nią w tym roku podatkowym co najmniej 50% przychodów z tytułu udziału w Spółkach Osobowych.
 2. W przypadku gdy CypCo zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną w danym roku podatkowym, Wnioskodawca uważa, że podstawę opodatkowania Wnioskodawcy, o której mowa w art. 24a ust. 4 Ustawy o CIT za dany rok podatkowy stanowić będzie dochód CypCo uzyskany w tym roku podatkowym pomniejszony o (i) kwotę dywidendy wypłaconej przez CypCo na rzecz Wnioskodawcy oraz (ii) kwotę z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w CypCo, otrzymanej przez Wnioskodawcę do końca dziewiątego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym CypCo, za który dokonywane jest rozliczenie. W szczególności Wnioskodawca zauważa, iż w sytuacji, gdy cały dochód uzyskany przez CypCo w danym roku podatkowym zostanie wypłacony w powyższym terminie Wnioskodawcy w drodze dywidendy, to podstawa opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 Ustawy o CIT za ten rok podatkowy będzie równa „0”.

Ad. 1.

Wnioskodawca uważa, że w sytuacji gdy 50% przychodów CypCo za dany rok podatkowy uzyskanych zostanie z tytułu udziału w Spółkach, które posiadają siedzibę lub zarząd w innym państwie niż Polska oraz zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa nie są traktowane jako osoby prawne oraz nie podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, CypCo nie spełni warunku przewidzianego w art. 24a ust. 3 pkt 3) lit. b Ustawy o CIT, a tym samym nie będzie w tym roku podatkowym uznane za zagraniczną spółkę kontrolowaną w świetle art. 24a ust. 3 Ustawy o CIT.

Zgodnie z treścią art. 24a ust. 3 pkt 3) lit. b Ustawy o CIT spółka zagraniczna musi osiągnąć w roku podatkowym co najmniej 50% przychodów z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów lub akcji, wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, oraz przychodów ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Może się okazać, iż w danym roku podatkowym CypCo głównym źródłem przychodów (ponad 50% ogólnej kwoty przychodów) tej spółki stanowić będą udziały w Spółkach Osobowych. Ta kategoria przychodów nie mieści się w art. 24a ust. 3 pkt 3) lit. b Ustawy o CIT. Potwierdza to także analiza systemowa Ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o CIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału w tej spółce. Co istotne, stosownie do art. 5 ust. 3 Ustawy o CIT jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z tytułu udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej. Przedstawione powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2014 r. (sygn. IPPB5/423-526/14-2/AJ) oraz z dnia 17 października 2014 r. (sygn. IPPB5/423-727/14-2/AJ).

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji, gdy 50% przychodów CypCo za dany rok podatkowy uzyskanych zostanie z tytułu udziału w Spółkach Osobowych, CypCo nie spełni warunku przewidzianego w art. 24a ust. 3 pkt 3) lit. b Ustawy o CIT, a tym samym nie będzie w tym roku uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną w świetle art. 24a ust. 3 Ustawy o CIT.

Ponadto Wnioskodawca w piśmie z dnia 19 sierpnia 2015 r. zauważył, że rzeczywiście powyżej 50% przychodów Spółek Osobowych stanowią tzw. „przychody pasywne”. Jednakże w żaden sposób nie można powiedzieć tego o spółce cypryjskiej. Bowiem, w z związku z tym, że co najmniej 50% przychodu spółki cypryjskiej stanowią przychody Spółek Osobowych, to zgodnie z art. 5 ust. 3 Ustawy o CIT, należy dojść do wniosku, iż przynajmniej 50% przychodu tej spółki stanowią przychody z działalności gospodarczej. W związku z tym, warunek z art. 24a ust. 3 pkt 3) lit. b Ustawy o CIT nie jest spełniony.

W konsekwencji, spółka cypryjska nie będzie mogła być w danym roku podatkowym uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, w świetle art. 24a ust. 3 Ustawy o CIT.

Ad. 2.

Wnioskodawca uważa, że w przypadku gdy w danym roku podatkowym CypCo zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną podstawę opodatkowania Wnioskodawcy, o której mowa w art . 24a ust. 4 Ustawy o CIT za dany rok podatkowy stanowić będzie dochód CypCo uzyskany w tym roku podatkowym pomniejszony o (i) kwotę dywidendy wypłaconej przez CypCo na rzecz Wnioskodawcy oraz (ii) kwotę z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w CypCo, otrzymanej przez Wnioskodawcę do końca dziewiątego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym CypCo, za który dokonywane jest rozliczenie.

Zgodnie z treścią 24a ust. 4 Ustawy o CIT podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1 (który stanowi, iż podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez polskiego rezydenta podatkowego wynosi 19% podstawy opodatkowania), stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a (tj. w którym polski rezydent podatkowy posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach), albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9 (który dotyczy okresu posiadania udziału w spółce zlokalizowanej w raju podatkowym, a więc nie ma zastosowania w niniejszej sprawie), w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Stosownie natomiast do art. 27 ust. 2a Ustawy o CIT polscy rezydenci podatkowi osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane zobowiązani są składać odrębne zeznania o wysokości dochodu osiągniętego przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w danym roku podatkowym w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego. W tym samym terminie zobowiązani są wpłacić należny z tego tytułu podatek.

Biorąc pod uwagę, iż Wnioskodawca posiadać będzie 100% udziałów CypCo związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach CypCo, w świetle powyżej regulacji Wnioskodawca uważa, że w przypadku gdy w danym roku podatkowym CypCo zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, podstawę opodatkowania Wnioskodawcy, o której mowa w art. 24a ust. 4 Ustawy o CIT za dany rok podatkowy stanowić będzie dochód CypCo uzyskany w tym roku podatkowym pomniejszony o (i) kwotę dywidendy wypłaconej przez CypCo na rzecz Wnioskodawcy oraz (ii) kwotę z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w CypCo, otrzymanej przez Wnioskodawcę do końca dziewiątego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym CypCo, za który dokonywane jest rozliczenie.

W szczególności Wnioskodawca uważa, iż w sytuacji, gdy cały dochód uzyskany przez CypCo w danym roku podatkowym zostanie wypłacony w powyższym terminie Wnioskodawcy w drodze dywidendy, to podstawa opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 4 Ustawy o CIT za ten rok podatkowy będzie równa „0”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.