IPPB5/4510-673/15-3/MW | Interpretacja indywidualna

Czy Transakcja Wymiany spowoduje powstanie przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy?
IPPB5/4510-673/15-3/MWinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. transakcja
 3. udział
 4. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 31 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Transakcja Wymiany spowoduje powstanie przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Transakcja Wymiany spowoduje powstanie przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka X Sp. z o.o. (dalej: „X.”) wnosi o odpowiedź na pytanie w kontekście poniżej przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Rozważana jest możliwość przeprowadzenia transakcji pomiędzy:

 • X., spółką holdingową, której wyłącznym udziałowcem jest Spółka Y (dalej: „Lux”),
 • Lux, luksemburską spółką kapitałową, société ą responsabilité limitée, posiadającą bezwzględną większość praw głosu w Spółce Z Sp. z o.o. (dalej: „AC”)
  oraz
 • AC, polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
  na poniższych zasadach:
 • Lux dokona do X. wkładu niepieniężnego (aportu) udziałów posiadanych przez Lux w AC, które to wnoszone udziały dają obecnie Lux prawo do bezwzględnej większości praw głosu w AC,
 • w zamian za to Lux obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym X. (X. przekaże Lux własne udziały, w swoim kapitale zakładowym) o łącznej wartości nominalnej nie większej niż wartość rynkowa wnoszonych udziałów w AC,
 • w wyniku powyższego, X. uzyska bezwzględną większość praw głosu w AC,
 • wnoszone udziały w AC zostaną przeznaczone w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego X. (łączna kwota, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy X. będzie nie większa niż wartość rynkowa udziałów w AC),
 • pomiędzy Lux i X. nie wystąpi dodatkowy obowiązek zapłaty w gotówce.

Powyższa transakcja będzie zwana dalej: „Transakcją Wymiany”. Transakcja Wymiany zostanie dokonana w momencie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego X.

AC oraz X. są polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Lux jest luksemburskim rezydentem podatkowym, tj. podlega w Luksemburgu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

AC, Lux oraz X. są podatnikami podatku dochodowego.

AC, Lux oraz X. są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 updop.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Transakcja Wymiany spowoduje powstanie przychodu podatkowego dla X....

Zdaniem Wnioskodawcy, Transakcja Wymiany nie spowoduje powstania przychodu podatkowego dla X.. W ocenie X., czynności opisane w stanie faktycznym powinny być zakwalifikowane jako wymiana udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d updop.

Zasady dotyczące przychodów powstających w ramach transakcji wymiany udziałów uregulowane zostały w art. 12 ust. 4d, 11 i 12 updop. Według art. 12 ust. 4d updop, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
  – do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Natomiast stosownie do art. 12 ust. 11 updop, przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Odnosząc treść przytoczonych przepisów do niniejszego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), należy wskazać, że:

 1. X. (spółka nabywająca), AC (spółka, której udziały są nabywane) i Lux (wspólnik) są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do updop (X. i AC w poz. 29 - „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”; Lux w poz. 23 - „société ą responsabilité limitée »),
 2. Lux posiada bezwzględną większość praw głosu w AC,
 3. w wyniku Transakcji Wymiany X. uzyska bezwzględną większość praw głosu w AC,
 4. X., AC i Lux są podatnikami podatku dochodowego,
 5. wnoszone udziały w AC zostaną przeznaczone w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego X.,
 6. nie wystąpią dopłaty (zapłata) w gotówce.

Reasumując, zdaniem X., zaprezentowana wyżej Transakcja Wymiany wypełnia warunki z art. 12 ust. 4d i 11 updop do zakwalifikowania jej jako wymiana udziałów. Dlatego, zgodnie z tym przepisem, jej przeprowadzenie w przedstawionych wyżej okolicznościach nie spowoduje powstania przychodu podatkowego dla X.

Powyższe stanowisko potwierdziły organy podatkowe w innych interpretacjach podatkowych:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 lutego 2015 r. nr IPPB3/423-1175/14-2/KK,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 września 2014 r. nr IPPB3/423-639/14-5/KK,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 lutego 2014 r. nr IPPB3/423-1051/13-3/MS1,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 grudnia 2013 r. nr PPB3/423-814/13-2/MS1.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.