IPPB5/4510-143/16-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skutki podatkowych podziału przez wydzielenie (art. 10 ust. 2 )

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

M. Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS (dalej: „Wnioskodawca”) planuje w najbliższym czasie nabyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki M. S.A. w drodze podziału tej ostatniej dokonanego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na Wnioskodawcę (podział przez wydzielenie). Wnioskodawca nie posiada żadnych akcji spółki M. S.A.

Spółka działająca pod firmą M. Spółka Akcyjna,, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Spółka dzielona”) prowadzi obecnie działalność gospodarczą w dwóch głównych obszarach. Spółka dzielona jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Pierwszym rodzajem działalności jaki prowadzi Spółka dzielona jest działalność deweloperska, natomiast drugim jest działalność w branży motoryzacyjnej, polegająca przede wszystkim na sprawowaniu nadzoru właścicielskiego oraz zarządzaniu szeregiem spółek działających w branży dystrybucji luksusowych samochodów osobowych. Ten podział przekłada się wprost na spółki zależne kapitałowo od Spółki dzielonej, z których część prowadzi działalność deweloperską, a część - działalność w zakresie importu i sprzedaży samochodów, oraz w zakresie usług, serwisowych i obrotu częściami zamiennymi do tych samochodów. Te dwa rodzaje działalności mają odmienny charakter, który wynika z odmienności rodzaju dóbr, których dotyczą.

Grupa kapitałowa, w której Spółka dzielona jest spółką dominującą, jest wyłącznym przedstawicielem wyżej wskazanych marek samochodów na rynku polskim. Z tego powodu wiele zasad prowadzenia działalności motoryzacyjnej wynika z wymogów jakie stawiają producenci samochodów. Z tych też powodów rolę wyłącznych importerów wspomnianych marek samochodów pełnią odrębne spółki z grupy kapitałowej, inne spółki pełnią zaś rolę dealerów. Te wymogi powodują również, że wszystkie te spółki są co do zasady bezpośrednio zależne kapitałowo od Spółki dzielonej i nie są zależne od siebie. Z tej samej racji wynika to, że Spółka dzielona nie pełni żadnej z tych ról, ale też z drugiej strony jej obowiązkiem jest bycie właścicielem tych spółek, ścisłe ich kontrolowanie i w odpowiedni sposób zarządzanie nimi.

Natomiast w ramach działalności deweloperskiej Spółka dzielona zajmuje się realizacją projektów budowlanych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz usługowego, sprzedażą i wynajmem nieruchomości, wsparciem procesu sprzedaży nieruchomości przez spółki zależne oraz zarządzaniem nieruchomościami. Za realizację poszczególnych inwestycji budowlanych jest odpowiedzialna jest sama Spółka dzielona lub jej spółki zależne, na rzecz których świadczy usługi niezbędne im do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiotowy podział na poszczególne rodzaje aktywności jest już od lat prezentowany publicznie przez Spółkę dzieloną, między innymi w sprawozdaniach finansowych i w innych informacjach (raportach) wynikających z faktu notowania ww. spółki na G. S.A. Niemniej jednak połączenie obu rodzajów działalności w ramach i pod (w sensie kapitałowej relacji) jedną i tą samą spółką dominującą utrudnia inwestorom giełdowym podejmowanie rozsądnych, opartych o realną wycenę danego rodzaju działalności decyzji inwestycyjnych.

Z tych też przyczyn, Spółka dzielona dąży do pełnego wyodrębnienia obu rodzajów działalności. W tym też celu podział na poszczególne rodzaje aktywności został w październiku 2015 r. sformalizowany w ramach Spółki dzielonej. Z jednej strony w ramach zasadniczego pionu organizacyjnego Spółki dzielonej pozostała działalność związana z zarządzaniem motoryzacją, a co za tym idzie ogół aktywów i pasywów składający się na część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej, która organizacyjnie i funkcjonalnie służy sprawowaniu nadzoru właścicielskiego, zarządzaniu szeregiem spółek zależnych działających w branży dystrybucji luksusowych samochodów osobowych oraz wsparciu spółek zależnych m.in. poprzez ich obsługę księgową, kadrową i marketingową.

Natomiast działalność deweloperska została wyodrębniona w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej poprzez utworzenie oddziału spółki M. S.A.

Oddział ten został utworzony i wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Spółki dzielonej na mocy uchwał Zarządu M. S.A. w październiku 2015 r. na bazie majątku, który organizacyjnie i funkcjonalnie, służył i służy prowadzeniu działalności deweloperskiej oraz na zasadach opisanych w tychże uchwałach. Oddział otrzymał nazwę: „M. Spółka Akcyjna.

Do Oddziału zostały przypisane aktywa, zobowiązania oraz umowy związane z działalnością deweloperską Spółki dzielonej. Na mocy uchwał zarządu Oddział został zobowiązany do realizacji postanowień ww. umów i do wykonania własnym nakładem wynikających z nich zobowiązań. Jednocześnie Oddział został uprawniony do wszelkich świadczeń należnych od podmiotów trzecich na podstawie tychże umów.

Wyżej wymienione składniki zostały wyczerpująco wyliczone w odrębnych uchwałach Zarządu spółki.

Na mocy wspomnianych uchwał zarządu wyodrębniony z przedsiębiorstwa Spółki;dzielonej Oddział jest samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy. Uchwałą zarządu do Oddziału przypisano szereg pracowników, których zakres obowiązków związany jest ściśle z prowadzoną przez Spółkę dzieloną działalnością deweloperską.

Wśród przypisanych do Oddziału pracowników znalazły się osoby pracujące na stanowiskach takich jak: prawnik - koordynator umów deweloperskich, koordynator ds. przewłaszczeń, specjalista ds. logistyki, dyrektor ds. rozwoju i jakości, koordynator ds. aranżacji lokali, specjalista ds. aranżacji lokali, kierownik ds. kadr i płac, analityk finansowy, starszy specjalista ds. obsługi technicznej, starszy specjalista ds. IT, młodszy specjalista ds. wsparcia sprzedaży, office manager, księgowa, samodzielna księgowa, asystentka biura, asystentka działu, asystentka działu sprzedaży.

Na mocy uchwały zarządu Oddział otrzymał wewnętrzny regulamin organizacyjny określający podstawowe zasady jego organizacji i funkcjonowania.

Zgodnie z przedmiotowym regulaminem Oddziału, do zakresu działania i podstawowych zadań Oddziału należy prowadzenie działalności deweloperskiej, wynajem powierzchni biurowej, i magazynowej, w tym głównie: realizacja inwestycji budowlanych, organizacja procesu budowlanego, analiza potrzeb rynku i potencjalnych klientów, wybór lokalizacji inwestycji, rozpoznanie stanu prawnego terenu pod budowę, zakup nieruchomości gruntowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgód, uzyskanie niezbędnej dokumentacji prawno-budowlanej, poszukiwanie nabywców prowadzonych inwestycji, sprzedaż i wynajem prowadzonych inwestycji.

Zgodnie z regulaminem Oddziału, Oddziałem kieruje kierownik Oddziału. Zakres jego obowiązków określono w załączniku do uchwały zarządu. Zgodnie z tym załącznikiem, kierownik Oddziału podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu M. S.A.

Do obowiązków kierownika należy kierowanie działalnością Oddziału i nadzór nad realizacją zadań nałożonych na Oddział zgodnie z podziałem kompetencji zakreślonym w Regulaminie Oddziału. Kierownik Oddziału jest także upoważniony m.in. do składania w imieniu pracodawcy oświadczeń woli z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących przyjęcia, zwolnienia lub zmiany warunków pracy i płacy w stosunku do podległych pracowników, oraz do reprezentowania pracodawcy w zakresie wysłuchania pracownika w związku z procedurą stosowania kar nagany i upomnienia.

W Oddziale obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa,, zgodnie z którą każdy pracownik podlega bezpośrednio jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie powierzonych zadań i wydanych poleceń. W strukturze organizacyjnej Oddziału mogą być tworzone komórki organizacyjne.

Udzielona została również prokura oddziałowa łączna. Prokurentami zostali kierownik oddziału oraz osoba współpracująca ze Spółką dzieloną.

Na podstawie uchwały Oddział został zobowiązany do prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych (odrębnych od ksiąg rachunkowych samej Spółki dzielonej). Oddział dokumentuje przychody i koszty, a także należności i zobowiązania związane z zakresem jego działalności w sposób pozwalający na ich wyodrębnienie z ogółu przychodów, kosztów, należności i zobowiązań Spółki dzielonej. Odrębnie prowadzona dokumentacja księgowa pozwala również na sporządzanie odrębnych sprawozdań finansowych Oddziału. Do Oddziału zostały też przypisane odrębne rachunki bankowe za pośrednictwem, który prowadzone są rozliczenia kosztów i przychodów Oddziału, a także gromadzone są środki niezbędne dla funkcjonowania oddziału i dokonywania wspomnianych rozliczeń.

Oddział został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zostały mu nadane odrębne numery NIP i REGON. Oddział pełni w konsekwencji funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek na ubezpieczenia społeczne.

Mocą wspomnianych wyżej uchwał zarządu do Oddziału przypisane zostały m.in. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, inne aktywa, w tym składniki majątku obrotowego, udziały w spółkach zależnych, należności i zobowiązania (rezerwy na zobowiązania) wynikające w szczególności z umów rachunków bankowych, umów kredytowych (kredyty w rachunku bieżącym, kredyt inwestycyjny), umów pożyczek zawartych przez Spółkę dzieloną zarówno w charakterze pożyczkodawcy jak i pożyczkobiorcy, umów leasingowych na korzystanie z samochodów osobowych, umów o pracę, umów zlecenia ze współpracownikami, umów przedwstępnych sprzedaży mieszkań zawartych z osobami fizycznymi, umów o wykonanie prac z zakresu aranżacji wnętrz, umów z dostawcami, umów z odbiorcami, polis ubezpieczenia nieruchomości, umów najmu garaży zawartych z osobami fizycznymi, emisji obligacji.

W odniesieniu do umów z dostawcami spółki przypisanymi do Oddziału należy wspomnieć w szczególności o umowach serwisowania floty samochodowej, usługach informatycznych (utrzymanie domen internetowych, usługi związane z utrzymaniem systemu finansowo-księgowego), usługach dostępu do serwisów prawnych i podatkowych, usługach kurierskich, pocztowych, telekomunikacyjnych, usługach medycznych świadczonych na rzecz pracowników, usługach finansowych związanych z emisją obligacji, usługach zapewnienia dostępu do Internetu, usługach doradztwa prawnego, gospodarczego, usługach badania sprawozdań finansowych, usługach sprzątania, wywozu odpadów, etc.

W przypadku części usług świadczonych na rzecz Spółki dzielonej, wykorzystywane są one zarówno w działalności Oddziału jak i pozostałej działalności ww. spółki. W takiej sytuacji, do czasu zawarcia odrębnych umów z dostawcami na usługi świadczone na rzecz Oddziału i pozostałej działalności Spółki dzielonej, mocą uchwał zarządu Oddział zobowiązany jest do partycypacji w kosztach związanych z zakupem ww. usług, w części, w jakiej Oddział korzysta z danej usługi.

Umowy z odbiorcami to przede wszystkim umowy z przyszłymi nabywcami lokali. Te umowy co do zasady wyznaczają przedmiot działalności Oddziału. Ponadto część umów z odbiorcami przypisanych do Oddziału dotyczy również usług świadczonych przez Spółkę dzieloną spółkom zależnym utworzonym na potrzeby realizacji części inwestycji budowlanych (a także podmiotom trzecim). Wspomnieć należy tutaj w szczególności o umowach o świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych, umowach doradztwa handlowego i marketingowego, umowach najmu powierzchni biurowych i magazynowych.

Oddziałowi przypisany został określony majątek. Mając na uwadze, iż przedmiotem działania Oddziału jest przede wszystkim działalność deweloperska, do Oddziału przypisane zostały prawa odrębnej własności lokali (i związanych z nimi udziałów w prawach własności części wspólnych budynków oraz gruntów), wyodrębnionych w ramach zrealizowanych inwestycji budowlanych. W chwili obecnej lokale te są przedmiotem sukcesywnej sprzedaży klientom indywidualnym. Lokale te stanowią składniki majątku obrotowego.

Ponadto do Oddziału przypisane zostały środki trwałe, a przede wszystkim sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, wyposażenie biur (meble biurowe, sprzęt elektroniczny, telefony, sejf), elementy reklamowe (banery reklamowe itp.), samochody, nieruchomości gruntowe, a także budowle.

Do wartości niematerialnych i prawnych przypisanych do Oddziału należą licencje na oprogramowanie komputerowe (programy finansowo-księgowe, programy do projektowania, oprogramowanie wspomagania zarządzania biurem, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi).

Siedziba Oddziału znajduje się w budynku będącym własnością jednej ze spółek zależnych Spółki dzielonej prowadzących działalność deweloperską. Korzystanie przez Oddział z powierzchni biurowej odbywa się na podstawie zawartej z ww. spółką umowy najmu.

W działalności Oddziału wykorzystywana jest również część powierzchni biurowej wynajmowanej przez inną spółkę z grupy Spółki dzielonej. Na podstawie stosownej uchwały zarządu przedmiot umowy najmu jest przyporządkowany w odpowiedniej części do Oddziału, uprawnionego do jej podnajmu, zatrzymania przypadających z tego tytułu pożytków oraz zobowiązanego do pokrywania w tej części wydatków i ciężarów związanych z przedmiotową powierzchnią.

Z uwagi na chęć minimalizacji ryzyka gospodarczego związanego z realizacją poszczególnych inwestycji, część z nich realizowana jest za pośrednictwem zależnych spółek celowych. Spółki te są właścicielami nieruchomości gruntowych i budowanych na nich budynków. Niemniej jednak ogół zadań związanych z realizacją inwestycji spoczywa na Spółce dzielonej, a konkretnie na tej części jego przedsiębiorstwa, która została wyodrębniona w formie Oddziału. Kierownik oraz pracownicy Oddziału są zatem odpowiedzialni za całokształt działań zmierzających do realizacji inwestycji, takich jak analiza rynku, wybór lokalizacji pod inwestycje, analiza stanu prawnego nieruchomości, zakup nieruchomości i pozyskanie niezbędnych pozwoleń i dokumentacji prawnej niezbędnej do realizacji inwestycji, organizacja procesu budowlanego, koordynacja prac podwykonawców, poszukiwanie nabywców i najemców, działania marketingowe. Jak wskazano wyżej, Oddział świadczy również na rzecz spółek zależnych niezbędne dla ich funkcjonowania usługi księgowe i kadrowe, usługi doradztwa handlowego i marketingowego, a także udostępnia im przestrzeń biurową.

Jak wyżej wspomniano po wydzieleniu Oddziału w ramach dotychczasowej struktury przedsiębiorstwa pozostała jego część funkcjonalnie, organizacyjnie i majątkowo przeznaczona do prowadzenia działalności w branży motoryzacyjnej, polegającej przede wszystkim na sprawowaniu nadzoru właścicielskiego oraz zarządzaniu szeregiem spółek działających w branży dystrybucji luksusowych samochodów osobowych.

W przeciwieństwie do działalności prowadzonej przez Oddział, w której utworzenie zależnych spółek celowych służy wyłącznie ograniczeniu ryzyka gospodarczego związanego z realizacją poszczególnych inwestycji budowlanych, spółki działające w branży motoryzacyjnej realizują samodzielną działalność gospodarczą w zakresie importu, dystrybucji i serwisu luksusowych samochodów osobowych. Jak wyżej wspomniano, wynika to ze specyfiki tej działalności, ale też z wymogów stawianych przez producentów samochodów. Spółki te, generujące istotną część zysków grupy, podlegają nadzorowi właścicielskiemu Spółki dzielonej. Za sprawowanie tego nadzoru odpowiedzialna jest część przedsiębiorstwa (tzw. „Centrala”), która nie została wydzielona w ramach Oddziału. Nadzór ten ma szeroki i sformalizowany charakter.

Centrala świadczy na rzecz spółek zależnych z branży motoryzacyjnej usługi zarządzania. W ostatnim czasie zarząd ten został sformalizowany. W tym celu zostały zawarte przez Spółkę dzieloną ze spółkami zależnymi (powiązanymi kapitałowo) w oparciu o art. 7 § 1 Kodeksu spółek handlowych umowy o zarządzanie spółkami zależnymi, które można zaliczyć do tzw. umów koncernowych. Spółki motoryzacyjne na podstawie umów o zarządzanie są zobowiązane do zapewnienia ścisłej współpracy personelu danej spółki z Zarządcą, a także do uiszczania na rzecz Zarządcy umówionego wynagrodzenia z tego tytułu. Umowy te zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych zostały zgłoszone do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby zatrudnione przez Spółkę dzieloną (Centralę) zostały powołane w skład zarządów spółek zależnych, by w tym zakresie realizować przedmiotowe umowy o zarządzanie. Przedmiotowe umowy, wraz z umowami wskazanymi poniżej oraz dywidendami ze spółek zależnych, stanowią zasadnicze źródło przychodów tej części działalności Spółki dzielonej.

Poza usługami polegającymi na zarządzaniu spółkami zależnymi Centrala świadczy również usługi przechowywania dokumentacji korporacyjnej oraz usługi wsparcia, to jest obsługę księgową i kadrawo-płacową, usługi informatyczne, pozyskiwania podmiotów finansujących, koordynacji wypełniania przez spółki obowiązków wynikających z ustaw podatkowych, etc.

Wśród Spółek motoryzacyjnych, zarządzanych przez Spółkę dzieloną, wymienić można spółki zajmujące się działalnością dealerską, a więc sprzedażą bezpośrednią produktów konsumentom, a także spółki zajmujące się importem oraz serwisowaniem produktów i świadczeniem pokrewnych usług. Spółki motoryzacyjne zapewniają zatem konsumentom kompleksowy pakiet usług towarzyszący zakupionemu produktowi. Działalność gospodarcza prowadzona przez poszczególne Spółki motoryzacyjne w odniesieniu do dystrybuowanych pojazdów danej marki jest ściśle powiązana - powiązanie to wynika m.in. z jednolitych wymogów jakie stawiają zagraniczni dostawcy pojazdów w odniesieniu do standardów jakościowych obsługi nabywcy pojazdu, zarówno na etapie sprzedaży jak i w zakresie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Wymogi dostawców dotyczą często rozwiązań z zakresu zarządzania wdrożonych jednolicie we wszystkich podmiotach gospodarczych, których działalność składa się na całokształt doświadczenia klienta nabywającego produkt.

Zawarte przez Spółkę dzieloną ze Spółkami motoryzacyjnymi umowy o zarządzanie spółką zależną zawierają zobowiązanie Zarządcy do tworzenia całokształtu polityki biznesowej spółek, przy uwzględnieniu celów struktury holdingowej jako całości.

Zarządca na podstawie ww. umów jest zobowiązany w szczególności do tworzenia strategii rozwoju spółek, tworzenia wspólnej polityki marketingowej, organizacji sposobu zarządzania spółkami usprawniającego bieżący nadzór nad działalnością oraz generowanie informacji zarządczych i ich skuteczną wymianę w ramach struktury, udziału w negocjacjach dotyczących strategicznych dla spółek kwestii, kształtowania pozytywnego wizerunku spółek w mediach i wśród klientów, analizowania rynku krajowego i międzynarodowego oraz zachowań konkurencji, opracowywania wspólnej dla grupy polityki kadrowej oraz prowadzenie procesów rekrutacyjnych, etc.

Po wyodrębnieniu z przedsiębiorstwa Spółki dzielonej zespołu składników tworzących Oddział, w ramach Centrali pozostały aktywa, zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz umowy związane z działalnością motoryzacyjną spółki. Do Centrali zaliczają się m.in. środki trwałe, udziały w Spółkach motoryzacyjnych, należności i zobowiązania (rezerwy na zobowiązania) wynikające m.in. z umów o zarządzanie, umów o świadczenie usług księgowych i kadrowych zawartych ze Spółkami motoryzacyjnymi, umów o pracę, umów z dostawcami usług informatycznych, usług wsparcia systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Wśród przypisanych do Centrali kilkunastu pracowników znalazły się osoby pracujące na stanowiskach takich jak: kierownik działu księgowości branży motoryzacyjnej, specjalista ds. windykacji, kontroler finansowy, koordynator działu finansowego, Office manager, specjalista ds. IT, specjalista ds. kadr i płac, główny księgowy, księgowa.

Do środków trwałych i pozostałych składników przyporządkowanych do Centrali zaliczono przede wszystkim elementy wyposażenia biurowego, sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny i multimedialny. Siedziba Centrali mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od innej spółki z grupy. Wyodrębniona w ramach przedsiębiorstwa Spółki dzielonej Centrala pozostaje samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy, pełniącym jak dotychczas funkcje płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do pracowników pozostałych w Centrali. Całokształtem działalności Centrali, w tym wykonywaniem zobowiązań wobec Spółek motoryzacyjnych wynikających z umów o zarządzanie kieruje Zarząd spółki M. S.A.

Centrala w odniesieniu do swojego obszaru działalności prowadzi księgi rachunkowe odrębne od ksiąg Oddziału. Przychody i koszty a także należności i zobowiązania związane z zakresem działalności Centrali są dokumentowane w sposób pozwalający na ich wyodrębnienie z ogółu przychodów, kosztów, należności i zobowiązań Spółki dzielonej. Odrębnie prowadzona dokumentacja księgowa pozwala również na dokonywanie odrębnych sprawozdań finansowych Centrali. Centrala posiada też odrębny rachunek bankowy, przy użyciu którego gromadzone są środki finansowe Centrali i prowadzone rozliczenia związane z jej działalnością.

Pozostałe po utworzeniu Oddziału składniki materialne i niematerialne (w tym zobowiązania), składające się na Centralę, wraz z przyporządkowanym do niej personelem są przeznaczone do realizacji działań gospodarczych związanych ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego oraz zarządzaniem Spółkami motoryzacyjnymi na podstawie zawartych umów o zarządzanie. Sposób rozdzielenia składników majątkowych i niemajątkowych pomiędzy Centralę i Oddział zapewnia, że każda z ww. części przedsiębiorstwa mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące swoje zadania.

Poszczególne opisane części przedsiębiorstwa dysponują odrębnymi rachunkami bankowymi, które służą do rozliczania kosztów i przychodów związanych osobno z działalnością deweloperską i osobno z działalnością związaną z zarządzaniem spółkami motoryzacyjnymi. Rozliczenia pomiędzy Centralą a Oddziałem dokonywane są na podstawie uchwał zarządu Spółki dzielonej.

Należy wskazać, że Spółka dzielona planuje w najbliższym czasie dokonanie podziału w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na Wnioskodawcę (podział przez wydzielenie). Przeniesieniu na istniejącą spółkę ulegnie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej, wyodrębniona w ramach Oddziału.

Planowany podział Spółki dzielonej ma na celu zreorganizowanie działalności grupy kapitałowej M., w ramach której nadal prowadzona będzie działalność motoryzacyjna (polegająca przede wszystkim na sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami motoryzacyjnymi funkcjonującymi w ramach grupy kapitałowej M.) i wydzielenie z niej odrębnej struktury, w ramach której będzie prowadzona działalność deweloperska.

Jak już wyżej wskazano celem podziału jest wyodrębnienie ze Spółki dzielonej działalności deweloperskiej i w ten sposób:

 1. Uzyskanie wiarygodnych rynkowych wycen zarówno działalności deweloperskiej, jak również działalności motoryzacyjnej;
 2. Umożliwienie potencjalnym inwestorom wyboru profilu działalności gospodarczej spółki (w ramach aktywności spółki dzielonej lub spółki przejmującej), w którą zamierzają inwestować;
 3. Zwiększenie przejrzystości grupy kapitałowej M. dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów.

Intencją Zarządu Spółki dzielonej jest, aby w ramach procedury podziału akcje Wnioskodawcy zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez G. S.A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przedstawione w niniejszym wniosku zdarzenie polegające na podziale spółki M. S.A. w ten sposób, iż część przedsiębiorstwa spółki prowadzona w postaci Oddziału zostanie wydzielona do istniejącej spółki przejmującej (Wnioskodawcy), spowoduje dla Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym konieczność zapłaty podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa o CIT”) przy połączeniu lub podziale spółek, dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej.

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT, przy połączeniu lub podziale spółek, dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanów nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie posiada żadnych akcji M. S.A., w opisanej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy o CIT.

Zatem w związku z planowanym podziałem M. S.A. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, polegającym na wydzieleniu części majątku spółki dzielonej (Oddział) na istniejącą spółkę (Wnioskodawca) nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód w podatku dochodowym od osób prawnych, zatem w związku z planowanym podziałem nie zaistnieje wobec Wnioskodawcy konieczność zapłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepisy prawa handlowego pozwalają na dokonanie podziału spółki poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2013 r. 1030 z późn. zm.; dalej: KSH). Art. 530 § 2 KSH wskazuje, że w przypadku przeniesienia tej części majątku na istniejącą spółkę wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia).

Dla dokonania podziału konieczne jest uprzednie sporządzenie tzw. planu podziału. Jednym z koniecznych elementów tego dokumentu jest dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym (art. 534 § 1 pkt 7 KSH). Zgodnie z art. 531 § 5 KSH, z dniem wydzielenia lub podziału wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

Skutki podatkowe dokonania podziału przez wydzielenie dla spółki przejmującej regulują przepisy art. 10 ust. 2, art. 10 ust. 5 oraz 10 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: updop)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 updop, przy połączeniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Natomiast, według art. 10 ust. 5 updop, przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

 1. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Natomiast, stosownie do art. 10 ust. 4 updop, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W świetle powyższego, na gruncie updop, podział przez wydzielenie jest neutralny dla spółki przejmującej (będącej spółką kapitałową), jeżeli:

 • nie posiada ona w ogóle udziałów w spółce dzielonej albo posiada przynajmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki dzielonej,
 • spółki uczestniczące w podziale (spółka dzielona i przejmująca) są rezydentami podatkowymi państw Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz
 • podział spółek jest przeprowadzany z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Ta neutralność na gruncie podatku dochodowego polega w szczególności na tym, że wydzielenie nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego dla spółki przejmującej (spółki kapitałowej).

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w wyniku podziału przez wydzielenie spółki M. S.A. Wnioskodawca zamierza nabyć Oddział, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa tej Spółki. Jednocześnie Wnioskodawca nie posiada żadnych akcji Spółki M. S.A.

Biorąc pod uwagę, że:

 • na moment podziału, Spółka kapitałowa (jako spółka przejmująca) nie będzie posiadać udziałów w spółce dzielonej, od której nabędzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Oddziału oraz
 • Wnioskodawca (spółka kapitałowa) oraz Spółka dzielona są spółkami będącymi podatnikami, polskimi rezydentami podatkowymi, posiadającymi w Polsce siedzibę i zarząd

należy uznać, że opisany podział zależnej nie spowoduje powstania przychodu podatkowego dla Spółki kapitałowej jako spółki przejmującej.

Należy również zaznaczyć, że przepisy art. 10 ust. 2 pkt 1 updop mają zastosowanie gdy połączenie lub podział spółek następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Przy czym zbadanie przesłanek i celów dokonywanego połączenia spółek jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Stwierdzenie wiec, że przedstawione w zdarzeniu przyszłym połączenie, zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie jest unikniecie lub uchylenie się od opodatkowania, nie możne podlegać ocenie tutejszego organu podatkowego, bowiem zbadanie przesłanek i celów dokonywanego połączenia jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Zauważyć należy przy tym, że uregulowane w art. 14b-h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) - postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych – jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego czy kontrolnego, w ramach których to prowadzone jest postępowanie dowodowe. Regulacje art. 14b i nast. Ordynacji podatkowej nie przewidują prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o interpretacje przepisów prawa podatkowego.

Należy zatem wskazać, iż podatnik stosując przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 updop, będzie zobowiązany do wskazania dowodów, iż połączenie spółek zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Podsumowują, przypadku przejęcia przez Spółkę Przejmującą Oddziału Spółki Dzielonej nie powstanie dochód (przychód) do opodatkowania po stronie Spółki Przejmującej na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 updop, ponieważ nie posiada ona udziałów w Spółce Dzielonej.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.