IPPB5/423-955/11-2/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przedmiotowym stanie faktycznym przekazanie majątku Spółki jej udziałowcom w formie udziałów w spółce zależnej Spółki w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym będzie się wiązało z powstaniem po stronie Spółki jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu, a tym samym czy Spółka będzie zobligowana do zapłaty podatku docodowego od osób prawnych? Czy w przedmiotowym stanie faktycznym Spółka będzie obowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z otrzymaniem przez Wspólników majątku likwidacyjnego w wyniku likwidacji Spółki, w tym w formie udziałów w spółce zależnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.09.2011r. (data wpływu 19.09.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania art. 7, art. 9-12, a także art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 22 ust. 4 – 4b, 4d, art. 22b w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 19.09.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania art. 7, art. 9-12, a także art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 22 ust. 4 – 4b, 4d, art. 22b w związku z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”) jest podmiotem z siedzibą na terytorium Polski. Spółka posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. W związku z planowaną restrukturyzacją rozważana jest likwidacja Spółki na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”). Planowane jest, aby majątek Spółki w wyniku likwidacji został przekazany udziałowcom. Majątek przekazany w wyniku likwidacji będzie obejmował udziały w spółce zależnej Spółki. Spółka zależna jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Polsce.

Wspólnikami Spółki są podmioty z siedzibą w Holandii oraz na Cyprze, będące rezydentami podatkowymi w tych krajach w rozumieniu stosownych konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, co potwierdzone zostanie stosownymi certyfikatami rezydencji (dalej: Wspólnicy). Każdy ze Wspólników jest właścicielem więcej niż 10% udziałów Spółki nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata. Jednocześnie Wspólnicy nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania i takie oświadczenie złożą Spółce.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym przekazanie majątku Spółki jej udziałowcom w formie udziałów w spółce zależnej Spółki w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym będzie się wiązało z powstaniem po stronie Spółki jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu, a tym samym czy Spółka będzie zobligowana do zapłaty podatku docodowego od osób prawnych...
 2. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym Spółka będzie obowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z otrzymaniem przez Wspólników majątku likwidacyjnego w wyniku likwidacji Spółki, w tym w formie udziałów w spółce zależnej...

Zdaniem Wnioskodawcy

Stanowisko odnośnie pytania Nr 1

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie majątku Spółki jej udziałowcom, w formie udziałów w spółce zależnej Spółki, w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym nie będzie się wiązało z powstaniem po stronie Spółki jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu, a tym samym Spółka nie będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z przepisami k.s.h., zasadniczo w wyniku przeprowadzenia likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialności, w sytuacji gdy zaspokojone lub zabezpieczone zostały roszczenia wierzycieli oraz po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli, pozostały majątek wspólny dzielony jest między wspólników, proporcjonalnie do udziałów. W tej sytuacji, zasadniczo, jeżeli roszczenia wierzycieli zostały zaspokojone lub zabezpieczone, zgodnie z przyjętą praktyką możliwe jest przekazanie pozostałej części majątku likwidowanej spółki pracownikom w naturze.

Należy zaznaczyć, że stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy o pdop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, co do zasady, jest dochód bez względu na rodzaj żródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, w określonych ustawą wypadkach przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o pdop dochodem, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Przepisy ustawy o pdop nie zawierają definicji pojęcia „przychodu”. Wprawdzie w art. 12 ust. 1 ustawy o pdop wymienione zostały przykładowe przysporzenia, które stanowią przychód w rozumieniu przepisów podatkowych, jednak należy zaznaczyć, że jest to katalog otwarty, który zasadniczo dopuszcza do ujęcia jako przychód również inne niż wymienione w powyższym przepisie przysporzenia.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że przekazanie majątku likwidowanej spółki wspólnikom nie zostało wprost wymienione w art. 12 ustawy o pdop jako źródło przychodu dla likwidowanej Spółki. Natomiast w doktrynie (Małecki Paweł, Mazurkiewicz Małgorzata, Komentarz do art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, LEX 2011) oraz orzecznictwie przyjmuje się, iż treść art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o pdop „za przychód nakazuje uznać tylko te wartości, które charakteryzują się definitywnym przyrostem majątku podatnika”(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (31 grudnia 2003 r.) w Warszawie z dnia 27 listopada 2003 r., sygn. III SA 3362/02).

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdop dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jest przychód faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Z powyższego także wynika, że powstanie przychodu wiąże się z faktycznym przysporzeniem po stronie beneficjenta.

Natomiast w analizowanym przypadku przekazanie majątku pozostałego po likwidacji Spółki Wspólnikom w trybie przewidzianym przepisami k.s.h. nie spowoduje powstania po stronie Spółki jakiegokolwiek przysporzenia. W szczególności, przekazanie majątku związku z likwidacją nie będzie związane z wypłatą na rzecz Spółki wynagrodzenia czy też rekompensaty w jakiejkolwiek formie. W istocie w wyniku likwidacji Spółki dojdzie w szczególności do odpowiedniego zwrotu Wspólnikom wniesionych wcześniej do Spółki wkładów.

Podkreślenia wymaga przy tym fakt, iż celem postępowania likwidacyjnego jest zakończenie działalności Spółki, a więc zwrot wniesionych wkładów, nie zaś generowanie przychodów. Taki też jest cel rozdysponowania majątku likwidowanej Spółki. W konsekwencji, likwidacja Spółki oraz związane z nią przekazanie majątku Spółki Wspólnikom nie spowoduje powstania po stronie Spółki faktycznego przychodu podlegającego opodatkowaniu pdop.

Należy również zaznaczyć, że w istocie brak w ustawie o pdop podstawy prawnej dla uznania, iż po stronie likwidowanej Spółki w związku z przekazaniem Wspólnikom majątku likwidacyjnego powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. W szczególności, z uwagi na brak jakiegokolwiek przysporzenia po stronie likwidowanej Spółki w związku z przekazaniem majątku Wspólnikom, taką podstawą nie mogą być regulacje ustawy o pdop odnoszące się do zasad ustalania przychodu/dochodu tj. art. 7, czy też art. 9 - 12 ustawy o pdop.

Mając na uwadze powyższe, jak również biorąc pod uwagę fakt, iż Wspólnicy są wierzycielami spółki z tytułu kwoty likwidacyjnej, nie sposób uznać, iż zaspokojenie Wspólników poprzez przekazanie im majątku likwidacyjnego powiększa aktywa majątkowe Spółki lub skutkuje jakimkolwiek przysporzeniem po jej stronie.

W konsekwencji przekazanie majątku Wspólnikom przez Spółkę nie może być uznane za przychód stanowiący źródło dochodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym samym, po stronie Spółki nie zrodzi się obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu przekazania majątku udziałowcom.

Podkreślenia wymaga przy tym fakt, iż stanowisko Spółki jest spójne ze stanowiskiem sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów wyrażonym w odpowiedzi z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów na interpelację nr 6861 z dnia 25 lipca 2001 r. nr DSPR 4401- 572/01 w sprawie skutków umorzenia udziałów w podatkach dochodowym i od towarów i usług, w którym stwierdził on, iż ,,Nie znajduję gospodarczego uzasadnienia dla sytuacji, kiedy w przypadku likwidacji spółki kapitałowej. po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli takiej spółki pozostały majątek nie byłby w całości dzielony między udziałowców takiej spółki. Bez względu jednak na wartość dzielonego majątku w likwidowanej spółce nie wystąpi przychód, gdyż w zamian za dzielony i przekazywany majątek spółka ta nie otrzymuje zapłaty i w wyniku likwidacji przestaje istnieć jako podatnik.”

Ponadto, zaprezentowane powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie również w licznych interpretacjach wydanych przez organy podatkowe. Dla przykładu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2010 r., sygn. IPPB3-423-708/10-2/JG uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, iż: „Przeprowadzenie likwidacji ma na celu zakończenie działalności Spółki, a nie generowanie przychodów. W konsekwencji, likwidacja Spółki oraz związane z nią przekazanie majątku Spółki nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu pdop.

Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-320/10/PK stwierdzając iż: „nie sposób uznać, iż zaspokojenie wspólników poprzez przekazanie im majątku likwidowanej spółki powiększa aktywa majątkowe tejże spółki. Co za tym idzie przedmiotowego przekazania majątku nie można uznać za przychód, który stanowi źródło dochodu, będącego przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym. Zatem po stronie likwidowanej spółki nie zrodzi się obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu przekazania majątku wspólnikowi.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2009 r., sygn. IPPB3/423-82/09-2/ER, uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, iż: „Skoro w analizowanym stanie faktycznym mamy do czynienia z podziałem i przekazaniem wspólnikom majątku likwidowanej spółki, któremu nie odpowiada jakiekolwiek przysporzenie po jej stronie - stąd w Spółce nie powstanie przychód podatkowy, w konsekwencji nie wystąpi obowiązek podatkowy wynikający z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem Spółka nie uzyskuje przychodu do opodatkowania w związku z podziałem i przekazaniem wspólnikom majątku likwidowanej spółki”.

Podobne stanowisko zajął również m. in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 września 2008 r., sygn. IP-PB3-423-1126/08-2/AG,
 • Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2006 r. IP-PB3-423-439/08 -5/AG.

Reasumując, biorąc pod uwagę fakt, iż:

 • w przypadku przekazania w wyniku likwidacji majątku Spółki udziałowcom nie dojdzie do jakiegokolwiek przysporzenia, ani wzrostu aktywów po stronie Spółki,
 • brak jest podstawy prawnej, która pozwalałaby przekazanie takiego majątku udziałowcom traktować jako przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Spółki,
 • istnieje ugruntowana linia interpretacyjna potwierdzająca, iż przekazanie takiego majątku udziałowcom nie powoduje powstania jakiegokolwiek przychodu po stronie likwidowanej spółki, to w takiej sytuacji przekazanie majątku Spółki Wspólnikom, w formie udziałów w spółce zależnej Spółki, w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym nie będzie się wiązało z powstaniem po stronie Spółki jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu, a tym samym Spółka nie będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 powinno zostać uznane za prawidłowe.

Stanowisko odnośnie pytania Nr 2

Zdaniem Spółki, w przedmiotowym stanie faktycznym nie będzie ona obowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z otrzymaniem przez Wspólników majątku likwidacyjnego w wyniku likwidacji Spółki, w tym w formie udziałów w spółce zależnej.

Otrzymanie przez Wspólników składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, w związku z jej likwidacją stanowić będzie bowiem dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, który na podstawie art. 22 ustawy o pdop przy zachowaniu ustawowo przewidzianych warunków, podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdop dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: wartość majątku otrzymanego z likwidacją osoby prawnej.

Jednocześnie zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o pdop do przychodów nie zalicza się m.in. wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Z powyższego wynika, że w przypadku wspólników Spółki, zasadniczo, przychodem z majątku otrzymanego w związku z likwidacją Spółki będzie różnica między wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji Spółki a kosztem nabycia lub objęcia udziałów Spółki.

Jak wynika z art. 22 ust. 1 ustawy o pdop podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w okości 19% uzyskanego przychodu. Niemniej jednak ustawa o pdop w art. 22 ust. 4 i nast. przewiduje możliwość zwolnienia przedmiotowych przychodów z opodatkowania, jeżeli spełnione zostaną wymienione w tym przepisie warunki. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 4 ustawy o pdop zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jeżeli:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub winnym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 3. spółka, o której mowa w pkt 2 posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki o której mowa w pkt 1,
 4. spółka, o której mowa w pkt 2 nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Należy zaznaczyć, że w przypadku przychodu osiągniętego przez Wspólników Spółki, w związku z jej likwidacją, spełnione zostaną powyższe warunki, tzn.:

 1. Spółka jako podmiot wypłacający przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej jest podatnikiem podatku dochodowego, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Wspólnicy Spółki, którzy uzyskają przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w pkt 1, są spółkami podlegającymi w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 3. Każdy ze Wspólników posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki,
 4. Żaden ze Wspólników nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania.

W konsekwencji dywidenda wypłacona Wspólnikom przez Spółkę powinna podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego, na mocy art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

Zgodnie z art. 22 usta 4a ustawy o pdop zwolnienie powyższe ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, nie niej niż 10% nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Powyższe zwolnienie ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości nie mniej niż 10% przez spółkę uzyskująca dochody (przychody) z tytułu udziału w spółkach osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). Jak wskazano w stanie faktycznym każdy ze Wspólników posiada więcej niż 10% udziałów Spółki nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata. Zatem również warunek wskazany w art. 22 ust. 4a ustawy o pdop, warunkujący zastosowanie zwolnienia z opodatkowania należy uznać za spełniony.

Należy również zaznaczyć, że powyższe zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli: (i) posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności, (ii) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu a) własności, b) innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Wobec powyższego mając na uwadze fakt, iż posiadanie udziałów Spółki przez Wspólników wynika z tytułu własności również powyższy warunek zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu Wspólników z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej należy uznać za spełniony.

Ponadto, zgodnie z art. 22b ustawy o pdop wskazane powyżej zwolnienie stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

W odniesieniu do wspólnika będącego rezydentem holenderskim Spółka wskazuje, że taka podstawa prawna przewidziana została w art. 27 Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zgodnie bowiem z treścią ust. 1 tego przepisu właściwe organy Umawiających się Państw będą wymieniały informacje, które są niezbędne do stosowania postanowień niniejszej konwencji, oraz informacje dotyczące ustawodawstwa wewnętrznego Umawiających się Państw w odniesieniu do podatków objętych niniejszą konwencją w zakresie, w jakim opodatkowanie przewidziane w tym ustawodawstwie nie jest sprzeczne z konwencją. Wymiana informacji nie jest ograniczona postanowieniami artykułu 1. <a więc do osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego z Umawiających się państw - przypis Spółki>. Wszelkie informacje uzyskane przez Umawiające się Państwo będą stanowiły tajemnicę na ta klei samej zasadzie, jak informacje uzyskane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym tego Państwa, i będą mogły być ujawnione jedynie osobom lub organom (w tym organom sądowym albo administracyjnym) zajmującym się wymiarem lub poborem, egzekucją lub ściganiem albo rozpatrywaniem odwołań w zakresie podatków objętych konwencją. Takie osoby lub organy będą wykorzystywać informacje wyłącznie w takich celach. Mogą one ujawniać te informacje w jawnym postępowaniu sądowym lub postanowieniach sądowych.

Również w przypadku wspólnika Spółki będącego rezydentem podatkowym Cypru powyższy warunek jest spełniony. Zgodnie bowiem z art. 27 Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. właściwe władze Umawiających się Państw będą wymieniały informacje niezbędne do stosowania postanowień niniejszej umowy lub informacje o ustawodawstwie wewnętrznym Umawiających się Państw dotyczącym podatków objętych niniejszą umową w takim zakresie, w jakim opodatkowanie, przewidziane przez to ustawodawstwo, nie jest sprzeczne z niniejszą umową. Wszelkie informacje uzyskane przez Umawiające się Państwo będą stanowiły tajemnicę na takiej samej zasadzie, jak informacje uzyskane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym tego Państwa i będą one mogły być ujawnione jedynie osobom lub władzom (w tym sądom i organom administracyjnym) zajmującym się wymiarem lub poborem podatków objętych niniejszą umową. Te osoby lub władze będą wykorzystywały takie informacje wyłącznie w tych celach. Osoby te lub władze mogą wyjawić takie informacje w czasie postępowania przed sądem lub do wydawania orzeczeń sądów powszechnych.

Podobnie, wymiana informacji jest możliwa zgodnie z Dyrektywą Rady z 19 grudnia 1977 r. dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych. Na podstawie art. 1 ust. 1 powyższej dyrektywy, właściwe władze Państw Członkowskich udzielają sobie wszelkich informacji, które mogą im umożliwić dokonanie prawidłowego naliczenia podatków od dochodu i kapitału oraz wszelkich informacji dotyczących ustanowienia podatków od składek ubezpieczeniowych.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść przytoczonego powyżej przepisu, w ocenie Spółki również warunek zastosowania zwolnienia z opodatkowania, wynikający z art. 22b ustawy o pdop w analizowanym przypadku również należy uznać za spełniony.

Tym samym, biorąc pod uwagę fakt, iż spełniane zostały wszystkie warunki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, otrzymany przez Wspólników Spółki przychód uzyskany w związku z likwidacją Spółki podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania.

Jednocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pdop m.in. osoby prawne które dokonują wypłat należności wymienionych m.in. w art. 22 ustawy o pdop są obowiązane, jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 1f ustawy o pdop konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia przez Wspólników, że w stosunku do uzyskanych należności spełnione zostały warunki przewidziane w art. 22 ust. 4 pkt 4. Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 1c ustawy o pdop m.in. osoby prawne, które dokonują wypłat należności m.in. z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o pdop, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o pdop stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji.

Z treści powyższych przepisów wynika, że zwolnienie przychodów osiągniętych przez Wspólników i niepobranie przez Spółkę zryczałtowanego podatku dochodowego w odniesieniu do wypłat na rzecz Wspólników, w przypadku gdy spełnione zostały wszystkie przesłanki warunkujące zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, możliwe jest pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby Wspólników dla celów podatkowych właściwym certyfikatem rezydencji oraz złożenia stosownych oświadczeń zgodnie z art. 26 ust. lf ustawy o pdop.

Wobec powyższego, jeżeli Spółka uzyska od Wspólników certyfikaty rezydencji dokumentujące ich miejsce siedziby dla celów podatkowych oraz wskazane powyżej stosowne pisemne oświadczenia, to w sytuacji gdy spełnione zostaną wszystkie wskazane powyżej pozostałe warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania, to w takiej sytuacji Spółka jako płatnik nie będzie obowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w odniesieniu do należności wypłacanych Wspólnikom.

Należy podkreślić, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydanych przez organy podatkowe. Dla przykładu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2010 r., sygn. IPPB3/423-708/10-2/JG uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, iż: „Zgodnie z art. 26 updop, na Spółce, jako podmiocie wypłacającym przychód w postaci majątku Spółki, co do zasady będą ciążyć obowiązki płatnika. Jeżeli dochód Wspólnika będzie zwolniony z opodatkowania, na Spółce jako płatniku podatku nie będzie ciążyć obowiązek pobrania pdop.

Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izb Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2010 r. sygn. IPPB3/423-708/10-2/JG potwierdzając stanowisko podatnika, iż: „jeżeli Wnioskodawca przedłoży certyfikat rezydencji podatkowej, udokumentowujący jego miejsce siedziby dla celów podatkowych w Luksemburgu, a pozostałe warunki przedstawione przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym nie ulegną zmianie, to należy uznać, że zostaną spełnione przesłankę uprawniające do zastosowania zwolnienia z opodatkowania określone w art. 22 ust. 4 i 4a Ustawy o CIT”.

Podobne stanowisko potwierdzone zostało również przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. IPPB3/423-70/11-2/DP, w której organ ten uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, iż „W świetle art. 22 ust. 4a UPodPraw, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokość o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat”.

Analogiczne stanowisko zajął m.in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacji indywidualnej z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. IPPB3/423-69/11-2/DP;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacji indywidualnej z dnia 6 kwietnia 20111 sygn. IPPB3/423-68/11–2/DP;
 • Dyrektor Skarbowej w Warszawie interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2010 r., sygn. IPPB3/423-706/10-2/JG;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacji indywidualnej z dnia 24 sierpnia 2010 r., sygn. IPPB5/423-284/10 -4/PS;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2010 r., sygn. ILPB4/423-212/10-2/ŁM. Reasumując, mając na uwadze, iż:
 • w analizowanym stanie faktycznym przychód osiągnięty przez Wspólników Spółki z jej majątku likwidacyjnego, w tym w formie udziałów w spółce zależnej stanowić będzie dochód z udziału w zyskach osób prawnych, który na podstawie art. 22 ustawy o pdop podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 22 ust. 4-4b,4d oraz art. 22b,
 • rezydencja podatkowa Wspólników Spółki zostanie potwierdzona certyfikatem rezydencji wydanym przez właściwe władze podatkowe oraz Wspólnicy złożą stosowne oświadczenia zgodnie z art. 26 ust. 1f ustawy o pdop,
 • stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w utrwalonej linii interpretacyjnej organów podatkowych, to w takiej sytuacji Spółka nie będzie obowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do majątku likwidacyjnego przekazanego Wspólnikom w wyniku likwidacji Spółki, w tym w formie udziałów w spółce zależnej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.