IPPB5/423-932/14-4/IŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Sposób opodatkowania operacji objęcia tytułów uczestnictwa w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za papiery wartościowe i udziały w sp. z o.o.(przychód z odpłatnego zbycia papierów i udziałów, miejsce opodatkowania)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. . z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 grudnia 2014 r. (data nadania 5 grudnia 2015 r., data wpływu 8 grudnia 2014 r,) na wezwanie z dnia 26 listopada 2014 r. Nr IPPB5/423-932/14-2/IŚ (data nadania 26 listopada 2014 r., data odbioru 1 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu opodatkowania operacji objęcia tytułów uczestnictwa w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za papiery wartościowe i udziały w sp. z o.o (przychód z odpłatnego zbycia papierów i udziałów, miejsce opodatkowania), w świetle:

  • przepisów ustawy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.; dalej: Ustawa CIT);
  • art. 6 i art. 13 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 1996 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, z późn. zm.; dalej: UPO)

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu opodatkowania operacji objęcia tytułów uczestnictwa w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za papiery wartościowe i udziały w sp. z o.o.(przychód z odpłatnego zbycia papierów i udziałów, miejsce opodatkowania).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną, cypryjską spółką prawa handlowego posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Cypru oraz podlegającą na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 UPO.

W przyszłości Spółka będzie posiadała papiery wartościowe w postaci obligacji i akcji (dalej: „Papiery”) oraz udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, będących polskimi rezydentami podatkowymi (dalej: „Udziały”),

Spółka zamierza w przyszłości nabyć certyfikaty inwestycyjne (dalej: „Certyfikaty”), stanowiące tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zamkniętym (dalej: „FIZ”).

W celu pokrycia ceny nabycia obejmowanych Certyfikatów, Spółka zamierza wnieść do FIZ Papiery oraz Udziały.

Na tle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca powziął wątpliwości odnośnie kwalifikacji takiej transakcji na gruncie przepisów Ustawy CIT oraz polsko- cypryjskiej UPO.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytani.

  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wartość Certyfikatów - stanowiących wartości pieniężne - nabywanych w zamian za Papiery i Udziały stanowi dla Wnioskodawcy przychód na gruncie przepisów Ustawy CIT...
  2. Czy zgodnie z regulacjami Ustawy CIT oraz polsko-cypryjskiej umowy o unikania podwójnego opodatkowania, przychody ze zbycia Papierów i Udziałów będą opodatkowane wyłącznie na Cyprze...

Stanowisko Spółki:

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość Certyfikatów nabywanych w zamian za Papiery i Udziały, będzie stanowiła dla Spółki przychód na gruncie przepisów Ustawy CIT.

Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz 1546) o funduszach inwestycyjnych (dalej: „UFI”), która w art. 7 stanowi, iż wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej. Do funduszu inwestycyjnego mogą być ponadto wnoszone inne niż zdematerializowane papiery wartościowe oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, art. 7 ust. 3 ustawy wskazuje, że ilekroć jest w niej mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu papierów wartościowych oraz udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z kolei zgodnie z art. 28 UFI w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane, papierach wartościowych (m.in. w obligacjach i akcjach) lub w udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów lub udziałów na towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Ponadto, art. 128 powoływanej ustawy, odnoszący się do specyficznego rodzaju funduszy, jakimi są fundusze zamknięte, wskazuje, iż „Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przewidywać dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi, udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (...)”.

Zgodnie z powyższym, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, m.in. prawa z papierów wartościowych lub udziałów na towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Dokonuje zatem ich zbycia, bowiem wszelkie prawa wspólnika z tytułu papierów wartościowych czy udziałów przechodzą na towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w zamian otrzymując ekwiwalent w postaci certyfikatów.

Stwierdzić zatem należy, iż UFI uznaje wpłaty do funduszu inwestycyjnego w postaci papierów wartościowych (m.in. obligacji i akcji) oraz udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością za szczególną formę ich zbycia.

Przemawiają za tym również - w odniesieniu do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - regulacje kodeksu spółek handlowych (dalej. „KSH”). Wniesienie bowiem udziałów do FIZ związane będzie z obowiązkami zachowania wymogów przewidzianych przepisami KSH, regulującymi m.in. formę prawną zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (forma pisemna z notarialnie poświadczonymi podpisami), oraz zawiadomienie spółki o fakcie zbycia udziałów (art. 187 § 1 KSH).

Zważywszy na przywołane przepisy, stwierdzić należy, iż wniesienie Papierów oraz Udziałów do FIZ, w zamian za Certyfikaty, stanowi ich zbycie na rzecz funduszu, oraz jednoczesne nabycie innych papierów wartościowych w postaci jednostek uczestnictwa. Zatem zdaniem Wnioskodawcy, skutki podatkowe takiej transakcji należy oceniać na gruncie Ustawy CIT, jako odpłatne zbycie Papierów oraz Udziałów.

Przychodami, zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT, są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Natomiast kwestię kosztów uzyskania przychodów w sytuacji opisanej w zdarzenie przyszłym reguluje art. 16 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, który stanowi, iż wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, odkupienia lub umorzenia tych tytułów.

Ustawa CIT nie definiuje terminu „wartości pieniężne”, natomiast w piśmiennictwie przyjmuje się jednolite stanowisko, iż „są nimi pieniądze i inne aktywa stanowiące substytut pieniądza. Zatem wartościami pieniężnymi będą papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcje środka płatniczego, wystawione w określonej walucie, np. weksle, czeki, czeki podróżne, akredytywy, polecenie wypłat, przekazy” (P. Małecki, Komentarz CIT, LEX, 2014).

W podobnym tonie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 grudnia 2006 r. (sygn. akt II FSK 1113/05), który stwierdził, iż „Wartości pieniężne to aktywa finansowe stanowiące substytut pieniądza takie jak papiery wartościowe (akcje, obligacje), zbywalne z nich prawa majątkowe, jak również weksle, czeki, akredytywy, przekazy i inne dokumenty finansowe - bez względu na to, w jakiej walucie zostały wystawione”. Przy czym na okoliczność, iż certyfikaty inwestycyjne w FIZ są papierami wartościowymi, wskazuje wprost art. 121 ust. 1 UFI, który stanowi: „Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, z tym że certyfikaty inwestycyjne publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być wyłącznie papierami wartościowymi na okaziciela”.

Jak zatem wynika z powyższego, nie budzi wątpliwości fakt, iż otrzymane przez Spółkę Certyfikaty, stanowią wartości pieniężne w rozumieniu Ustawy CIT i jako takie wartości - otrzymane w zamian za wniesione do FIZ Papiery i Udziały - stanowią jej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Za takim podejściem pośrednio wskazuje również fakt, iż UFI uznaje wpłaty do funduszu inwestycyjnego w postaci papierów wartościowych (m.in. obligacji i akcji) oraz udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością za szczególną formę ich zbycia.

Przemawiają za tym również - w odniesieniu do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - regulacje kodeksu spółek handlowych (dalej. „KSH”). Wniesienie bowiem udziałów do FIZ związane będzie z obowiązkami zachowania wymogów przewidzianych przepisami KSH, regulującymi m.in. formę prawną zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (forma pisemna z notarialnie poświadczonymi podpisami), oraz zawiadomienie spółki o fakcie zbycia udziałów (art. 187 § 1 KSH).

Zważywszy na przywołane przepisy, stwierdzić należy, iż wniesienie Papierów oraz Udziałów do FIZ, w zamian za Certyfikaty, stanowi ich zbycie na rzecz funduszu, oraz jednoczesne nabycie innych papierów wartościowych w postaci jednostek uczestnictwa. Zatem zdaniem Wnioskodawcy, skutki podatkowe takiej transakcji należy oceniać na gruncie Ustawy CIT, jako odpłatne zbycie Papierów oraz Udziałów.

Przychodami, zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT, są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Natomiast kwestię kosztów uzyskania przychodów w sytuacji opisanej w zdarzenie przyszłym reguluje art. 16 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, który stanowi, iż wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, odkupienia lub umorzenia tych tytułów.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w licznych interpretacjach organów podatkowych, tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 6 września 2013 r. (nr IBPBI/2/423-707/13/AP), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 12 grudnia 2013 r. (nr IPPB3/423-745/13-2/EŻ), z dnia 28 stycznia 2013 r. (nr IPPB3/423-853/12-4/EŻ) czy z dnia 28 listopada 2008 r. (nr IPPB3/423-1341/08-2/JB).

Analogiczne wypowiadają się sądy administracyjne, m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 marca 2014 r. (sygn. akt II FSK 928/13), który wskazuje, iż: „W przypadku wniesienia papierów wartościowych innych niż zdematerializowane i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością osoba zapisująca się na certyfikaty przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów lub udziałów na towarzystwo funduszy inwestycyjnych (art. 28 ust. 2 u.f.i.). Dokonuje zatem ich zbycia (wszelkie prawa wspólnika z tytułu akcji czy udziału przechodzą na towarzystwo funduszy inwestycyjnych) i otrzymuje w zamian ekwiwalent w postaci certyfikatów. Certyfikaty te, będące papierami wartościowymi stanowią substrat pieniądza, a więc wartość pieniężną w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. Tym samym w momencie przeniesienia praw z akcji czy udziałów podatnik otrzymuje przychód o określonej (dającej się wyrazić w pieniądzu) wartości ze zbycia akcji lub udziałów”.

Podobnie NSA w wyrokach z dnia 22 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 54/11), z dnia 30 listopada 2011 r. (sygn. akt II FSK 896/10) czy z dnia 6 kwietnia 2011 (sygn. akt II FSK 2056/09), czy też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 sierpnia 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 285/09).

Ad. 2.

W ocenie Wnioskodawcy, wniesienie do FIZ Papierów i Udziałów, na gruncie przepisów Ustawy CIT oraz polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jako zyski ze sprzedaży majątku, będą opodatkowane wyłącznie na Cyprze.

Zgodnie z art. 3 ust 2 Ustawy CIT „Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej”. Jednocześnie, w związku z brzmieniem art. 87 Konstytucji RP, który to stanowi, iż źródłami powszechnie obowiązującego prawa są m.in. ratyfikowane umowy międzynarodowe, jak również w związku z art. 91 ust. 2 ustawy zasadniczej, który mówi, iż „Umowa międzynarodowa ratyfikowana (...) ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową”, w przedmiotowej sprawie należy odwołać się do postanowień UPO.

W celu ustalenia zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach-stronach UPO należy prawidłowo zakwalifikować uzyskany dochód do odpowiedniej kategorii wymienionej w umowie. Jak zostało wskazane powyżej, istota opisanej w zdarzeniu przyszłym transakcji polega na tym iż Spółka nabędzie Certyfikaty w celu uzyskania członkostwa w FIZ, w zamian za Obligacje i Udziały, które obejmie fundusz. W związku z tym, jeżeli uznamy, że w przedmiotowej transakcji dojdzie do odpłatnego zbycia Obligacji i Udziałów, które nie będą stanowiły żadnej z kategorii wymienionych w art. 13 ust. 1-3 UPO, a Spółka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 UPO, w sytuacji gdy UPO nie przewiduje żadnych szczególnych postanowień dotyczących takiej wypłaty do FIZ - jakiekolwiek zyski Spółki wynikające z wpłaty do Funduszu poprzez wniesienie Obligacji i Udziałów, będą przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 13 ust. 4 UPO.

Artykuł ten stanowi, iż „Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę”.

Na potwierdzenie powyższego, wskazać należy, iż w piśmiennictwie panuje pogląd, zgodnie z którym „majątek, o którym mowa w tym artykule, to majątek inny niż:

  • majątek nieruchomy w rozumieniu art. 6 <UPO - przyp. Wnioskodawcy> (do którego odnosi się art. 13 ust. 1),
  • majątek ruchomy stanowiący majątek stałego zakładu (...),
  • statki morskie i statki powietrzne eksploatowane w transporcie międzynarodowym, statki eksploatowane w żegludze śródlądowej, majątek ruchomy związany z eksploatacją takich statków (...),
  • udziały, których wartość zależy pośrednio lub bezpośrednio w ponad 50% od wartości majątku nieruchomego położonego w jednym z umawiających się państw (Model konwencji OECD. Komentarz, red. Bogumił Brzeziński, Warszawa 2010),

Juk zatem wynika z powyższego, jakiekolwiek zyski, które Spółka osiągnie z tytułu wniesienia Obligacji i Udziałów, będą opodatkowano w państwie, w którym Spółka ma siedzibę, a więc na Cyprze.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 września 2011 r. (nr IPPB6/423-631/11-2/AJ), który zgodził się z argumentacją wnioskodawcy twierdzącego, iż: „wartość pieniężna certyfikatów inwestycyjnych nabywanych (objętych) przez Wnioskodawcę w zamian za Udziały stanowić będzie przychód Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 UPDOP, z tytułu zbycia tych Udziałów. Ponieważ Wnioskodawca ma siedzibę na Cyprze (jest rezydentem podatkowym na Cyprze w rozumieniu art. 4 Umowy Polsko-Cypryjskiej), UPDOP stosuje się z uwzględnieniem Umowy Polsko-Cypryjskiej. W ocenie Wnioskodawcy wartość certyfikatów inwestycyjnych objętych przez Wnioskodawcę w zamian za Udziały powinna zostać uznana za zyski ze sprzedaży (zbycia) majątku w rozumieniu art. 13 ust. 4 Umowy Polsko-Cypryjskiej”.

Podobnie ten sam organ w interpretacjach z dnia 12 listopada 2012 r. (nr IPPB5/423-726/12-3/AS), z dnia 7 września 2012 r. (nr IPPB5/423-491/12-2/AS), z dnia 4 lipca 2011 r. (nr IPPB5/423-389/11-3/AJ) czy z dnia 13 stycznia 2010 r. (nr IPPB5/423-651/09-2/IŚ).

Reasumując, wartość Certyfikatów - stanowiących wartości pieniężne w rozumieniu Ustawy CIT - nabywanych w zamian za Obligacje i Udziały, będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy. Jednakże, w związku z brzmieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zyski z przeniesienia tytułu własności Obligacji i Udziałów, będą w całości podlegały opodatkowaniu na Cyprze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.