IPPB5/423-868/14-3/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy zbycie przez M. P. udziałów w MR. na jej rzecz w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, w trybie ad 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy, tj. nie powstanie dla niego przychód ani dochód do opodatkowania na gruncie ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 29 sierpnia 2014 r. (data nadania 1 września 2014 r., data wpływu 4 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych dla udziałowca pozostającego w spółce wynikających z umorzenia udziałów innego wspólnika tej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych dla udziałowca pozostającego w spółce wynikających z umorzenia udziałów innego wspólnika tej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

M. BV (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką kapitałową, zarejestrowaną w Królestwie Niderlandów, gdzie podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Wnioskodawca wchodzi w skład międzynarodowej grupy M. Group (dalej: „Grupa”), do której należy M. GmbH (dalej: „M. A.”). W skład grupy wchodzą również polskie spółki, które będą brały udział w opisywanej poniżej restrukturyzacji tj. 100% spółka córka M. A. - M. P. sp. z o.o. (dalej: „M. P.”), oraz jej 100% spółka córka M. E. sp. z o.o. (dalej: „M. E.”) oraz MR. sp. z o.o. (dalej: „MR.”).

Grupa planuje sprzedaż zewnętrznym inwestorom 100% posiadanych udziałów w M. P. oraz M. E.. Przed dokonaniem planowanej sprzedaży przedmiotowych udziałów M. A. planuje wnieść udziały w M. P. (wraz z posiadanymi przez M. P. udziałami w M. E.) do Wnioskodawcy w zamian za udziały Wnioskodawcy. Mając na uwadze, iż inwestorzy, z którymi Grupa prowadzi obecnie negocjacje, zainteresowani są odrębnym zakupem udziałów M. P. (z wyłączeniem posiadanych przez nią Udziałów w M. E.) oraz odrębnym zakupem udziałów w M. E., koniecznym stało się wyodrębnienie M. E. z dotychczas istniejącej struktury, tj. doprowadzenie do struktury, gdzie M. P. nie będzie posiadał udziałów w M. E.. Tylko takie rozwiązanie zapewni bowiem realizację zakładanego przez strony transakcji celu biznesowego polegającego na zamierzonej niezależnej/osobnej sprzedaży M. E. i M. P..

Celem realizacji powyższego celu planowane jest przeprowadzenie reorganizacji, które obejmować będzie:

  1. Wniesienie przez M. P. w formie wkładu niepieniężnego udziałów w M. E. do MR. w zamian za udziały w MR.;
  2. Zbycie przez M. P. posiadanych udziałów w MR. na rzecz MR., w celu dobrowolnego umorzenia, które odbędzie się bez wynagrodzenia.

W ramach pierwszego kroku planowane jest, że MR. otrzyma od M. P. w formie wkładu niepieniężnego udziały w M. E.. W tym celu zostanie podwyższony kapitał zakładowy MR.. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego MR. oraz pokrycia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, M. P. stanie się wspólnikiem MR.. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym MR. zostaną pokryte udziałami w M. E., których wartość będzie równa lub wyższa od wartości nominalnej nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MR.. W zamian za udziały w M. E., MR. nie dokona żadnej płatności w gotówce na rzecz M. P.. Wniesienie wkładu niepieniężnego (w postaci udziałów w M. E.) do MR. odbędzie się w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d o CIT. W efekcie MR. uzyska bezwzględną większość praw głosu w M. E..

W ramach drugiego kroku, planowane jest zbycie posiadanych przez M. P. udziałów w MR. do MR. w celu ich umorzenia w ramach procedury umorzenia dobrowolnego, w trybie art. 199 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych”), które odbędzie się bez wynagrodzenia. W konsekwencji powyższego, M. P. przestanie być udziałowcem MR., co pozwoli na niezależne zbycie udziałów M. E. na rzecz zewnętrznego inwestora. Tym samym, Wnioskodawca stanie się 100% udziałowcem MR..

Ponadto, przed sprzedażą udziałów w M. E. na rzecz zewnętrznego inwestora, planowane jest umorzenie części udziałów w M. E. należących do MR. w zamian za wynagrodzenie w formie pieniężnej.

Wnioskodawca podniósł, że składa niniejszy wniosek celem potwierdzenia ewentualnych konsekwencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „podatek CIT”), jakie powstaną dla niego w związku z planowanym zbyciem przez M. P. udziałów w MR. na rzecz MR. w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia.

Wnioskodawca wskazał, iż pozostałe podmioty uczestniczące w opisanej restrukturyzacji, tj. MR. oraz  M. P. również wystąpią z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnych w analogicznym do przedstawionego w niniejszym wniosku opisu zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zbycie przez M. P. udziałów w MR. na jej rzecz w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, w trybie ad 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy, tj. nie powstanie dla niego przychód ani dochód do opodatkowania na gruncie ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku zbycia przez M. P. udziałów w MR. na jej rzecz w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, w trybie art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, będzie ono dla niego neutralne podatkowo, tj. nie powstanie dla niego przychód ani dochód do opodatkowania na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: Ustawa CIT).

Spółka stoi na stanowisku, że w związku z dobrowolnym zbyciem przez M. P. udziałów w MR. na jego rzecz w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, w następstwie którego Wnioskodawca stanie się 100% udziałowcem MR., po stronie Wnioskodawcy nie powstanie jakikolwiek przychód ani dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT, a w konsekwencji umorzenie udziałów M. P. bez wynagrodzenia będzie dla niego neutralne podatkowo.

Tryb umarzania udziałów w spółce z o.o. reguluje art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.). Zgodnie z art. 199 § 1 zdanie drugie Kodeksu, udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Stosownie do treści art. 199 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Art. 199 § 3 Kodeksu dopuszcza jednakże sytuację, w której za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT jest dochód, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 21 i 22, gdzie przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochód stanowi, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach z osób prawnych, z zastrzeżeniom art. 12 ust 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także m.in. dochód z umorzenia udziałów (akcji). Wnioskodawca wskazał, że w związku z uchyleniem od 1 stycznia 2011 r. art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT przewidującego, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji) na gruncie przepisów ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. dochód z tytułu odpłatnego zbycia po dniu 1 stycznia 2011 r. udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną w celu ich umorzenia należy rozpoznawać na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 ustawy o CIT.

Ponadto, na gruncie przepisów ustawy o CIT, zasadą jest, iż opodatkowaniu podlega jedynie faktycznie uzyskany dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W wyniku nieodpłatnego umorzenia udziałów jednego ze wspólników nie dochodzi do powstania faktycznego dochodu po stronie udziałowca pozostającego w spółce. Dochód ten powstanie dopiero w momencie otrzymania dywidendy albo w związku ze sprzedażą posiadanych udziałów. Do powstania dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie dochodzi natomiast w momencie umorzenia udziałów należących do jednego z udziałowców.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, M. P. dokona w przyszłości zbycia na rzecz MR. udziałów posiadanych w MR., przy czym M. P. wyrazi zgodę na zbycie tych udziałów bez wynagrodzenia. Zdaniem Spółki, w związku z nieodpłatnym charakterem umorzenia udziałów posiadanych przez M. P. w MR., Spółka, jako udziałowiec pozostający w MR. nie uzyska przysporzenia majątkowego w następstwie omawianej transakcji, a zatem nie powstanie dla niej przychód na gruncie przepisów ustawy o CIT.

Podniesiono, że stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w interpretacjach prawa podatkowego, w tym np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 czerwca 2013 roku, sygn. IPPB3/423-235/13-2/MC.

Abstrahując od powyższego, zdaniem Spółki ze względu na fakt, iż Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym Królestwa Niderlandów, do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy będzie miała zastosowanie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 216, poz. 2120; dalej: Umowa). Umowa nie przewiduje opodatkowania w Polsce przychodu (dochodu) udziałowca pozostającego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wystąpienia ze spółki drugiego udziałowca.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie uzyska on przychodu ani dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT w związku z nabyciem przez MR. od M. P. udziałów własnych bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia, tj, zdarzenie to będzie dla niego neutralne podatkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie konsekwencji podatkowych dla udziałowca pozostającego w spółce wynikających z umorzenia udziałów innego wspólnika tej spółki - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.