IPPB5/423-867/14-3/RS | Interpretacja indywidualna

Czy zbycie przez M.P. udziałów w MR. na jego rzecz w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, w trybie ad 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy, tj. nie powstanie dla niego przychód ani dochód do opodatkowania na gruncie ustawy o CIT?
IPPB5/423-867/14-3/RSinterpretacja indywidualna
 1. nieodpłatne nabycie
 2. przychód
 3. udział
 4. umorzenie
 5. umorzenie udziałów
 6. wspólnik
 7. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 29 sierpnia 2014 r. (data nadania 1 września 2014 r., data wpływu 4 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych dla udziałowca pozostającego w spółce wynikających z umorzenia udziałów innego wspólnika tej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych dla udziałowca pozostającego w spółce wynikających z umorzenia udziałów innego wspólnika tej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

M. BV (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową, zarejestrowaną w Królestwie Niderlandów, gdzie podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Wnioskodawca wchodzi w skład międzynarodowej grupy M. Group (dalej: „Grupa”), do której należy M. GmbH (dalej: „M.A.”). W skład grupy wchodzą również dwie inne polskie spółki, które będą brały udział w opisywanej poniżej restrukturyzacji tj. 100% spółka córka M.A. - M.P. sp. z o.o. (dalej: „M.P.”), oraz jej 100% spółka córka - MR. sp. z o.o. (dalej: „MR.”).

Grupa planuje sprzedaż zewnętrznym inwestorom 100% posiadanych udziałów w M.P. oraz MR.. Przed dokonaniem planowanej sprzedaży przedmiotowych udziałów M.A. planuje wnieść udziały w M.P. (wraz z posiadanymi przez M.P. udziałami w MR.) do Wnioskodawcy w zamian za udziały Wnioskodawcy. Mając na uwadze, iż inwestorzy, z którymi Grupa prowadzi obecnie negocjacje, zainteresowani są odrębnym zakupem udziałów M.P. (z wyłączeniem posiadanych przez nią Udziałów w MR.) oraz odrębnym zakupem udziałów w MR., koniecznym stało się wyodrębnienie MR. z dotychczas istniejącej struktury, tj. doprowadzenie do struktury, gdzie M.P. nie będzie posiadał udziałów w MR. Tylko takie rozwiązanie zapewni bowiem realizację zakładanego przez strony transakcji celu biznesowego polegającego na zamierzonej niezależnej/osobnej sprzedaży MR. i M.P.

Celem realizacji powyższego celu planowane jest przeprowadzenie reorganizacji, które obejmować będzie:

 1. Podniesienie kapitału zakładowego MR., które pokryte zostanie w formie wkładu pieniężnego przez Wnioskodawcę;
 2. Zbycie przez M.P. posiadanych udziałów w MR. na rzecz MR., w celu dobrowolnego umorzenia, które odbędzie się bez wynagrodzenia.

W ramach pierwszego kroku planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego MR.. Nowe udziały MR. pokryte zostaną w formie wkładu pieniężnego przez Wnioskodawcę. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego MR. oraz pokrycia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, Wnioskodawca stanie się wspólnikiem MR.

W ramach drugiego kroku, planowane jest zbycie posiadanych przez M.P. udziałów w MR. do MR. w celu ich umorzenia w ramach procedury umorzenia dobrowolnego, w trybie art. 199 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 1030 ze zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych”), które odbędzie się bez wynagrodzenia. W konsekwencji powyższego M.P. przestanie być udziałowcem MR., co pozwoli na niezależne zbycie udziałów MR. na rzecz zewnętrznego inwestora. Tym samym, Wnioskodawca stanie się jedynym udziałowcem MR..

Ponadto, przed sprzedażą udziałów w MR. na rzecz zewnętrznego inwestora, planowane jest umorzenie części udziałów w MR. należących do Wnioskodawcy w zamian za wynagrodzenie w formie pieniężnej.

Wnioskodawca podniósł, że składa niniejszy wniosek celem potwierdzenia ewentualnych konsekwencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „podatek CIT”), jakie powstaną dla niego w związku z planowanym zbyciem przez M.P. udziałów w MR. na rzecz MR. w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia.

Wnioskodawca wskazał, iż pozostałe podmioty uczestniczące w opisanej restrukturyzacji, tj. M.P. oraz MR. również wystąpią z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnych w analogicznym do przedstawionego w niniejszym wniosku opisu zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zbycie przez M.P. udziałów w MR. na jego rzecz w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, w trybie ad 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy, tj. nie powstanie dla niego przychód ani dochód do opodatkowania na gruncie ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku zbycia przez M.P. udziałów w MR. na jego rzecz w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, w trybie art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, będzie ono dla niego neutralne podatkowo, tj. nie powstanie dla niego przychód ani dochód do opodatkowania na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: Ustawa CIT).

Spółka stoi na stanowisku, że w związku z dobrowolnym zbyciem przez M.P. udziałów w MR. na jego rzecz w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, w następstwie którego Wnioskodawca stanie się 100% udziałowcem MR., po stronie Wnioskodawcy nie powstanie jakikolwiek przychód ani dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT, a w konsekwencji umorzenie udziałów M.P. bez wynagrodzenia będzie dla niego neutralne podatkowo.

Tryb umarzania udziałów w spółce z o.o. reguluje art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.). Zgodnie z art. 199 § 1 zdanie drugie Kodeksu, udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Stosownie do treści art. 199 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Art. 199 § 3 Kodeksu dopuszcza jednakże sytuację, w której za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT jest dochód, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 21 i 22, gdzie przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochód stanowi, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach z osób prawnych, z zastrzeżeniom art. 12 ust 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także m.in. dochód z umorzenia udziałów (akcji). Wnioskodawca wskazał, że w związku z uchyleniem od 1 stycznia 2011 r. art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT przewidującego, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji) na gruncie przepisów ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. dochód z tytułu odpłatnego zbycia po dniu 1 stycznia 2011 r. udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną w celu ich umorzenia należy rozpoznawać na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 ustawy o CIT.

Ponadto, na gruncie przepisów ustawy o CIT, zasadą jest, iż opodatkowaniu podlega jedynie faktycznie uzyskany dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W wyniku nieodpłatnego umorzenia udziałów jednego ze wspólników nie dochodzi do powstania faktycznego dochodu po stronie udziałowca pozostającego w spółce. Dochód ten powstanie dopiero w momencie otrzymania dywidendy albo w związku ze sprzedażą posiadanych udziałów. Do powstania dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie dochodzi natomiast w momencie umorzenia udziałów należących do jednego z udziałowców.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, M.P. dokona w przyszłości zbycia na rzecz MR. udziałów posiadanych w MR., przy czym M.P. wyrazi zgodę na zbycie tych udziałów bez wynagrodzenia. Zdaniem Spółki, w związku z nieodpłatnym charakterem umorzenia udziałów posiadanych przez M.P. w MR., Spółka, jako udziałowiec pozostający w MR. nie uzyska przysporzenia majątkowego w następstwie omawianej transakcji, a zatem nie powstanie dla niej przychód na gruncie przepisów ustawy o CIT.

Podniesiono, że stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w interpretacjach prawa podatkowego, w tym np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 czerwca 2013 roku, sygn. IPPB3/423-235/13-2/MC.

Abstrahując od powyższego, zdaniem Spółki ze względu na fakt, iż Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym Królestwa Niderlandów, do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy będzie miała zastosowanie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 216, poz. 2120; dalej: Umowa). Umowa nie przewiduje opodatkowania w Polsce przychodu (dochodu) udziałowca pozostającego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wystąpienia ze spółki drugiego udziałowca.

W związku z powyższym, w przypadku osiągania przychodów (dochodów), które nie kwalifikują się jako którykolwiek rodzaj przychodu do którego odnosi się Umowa, powinny być one ewentualnie opodatkowane w Państwie rezydencji Wnioskodawcy. Zatem, fakt czy Wnioskodawca uzyska jakiekolwiek przysporzenie majątkowe w ramach planowanej transakcji, powinno być analizowane z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego państwa rezydencji Wnioskodawcy, tj. Królestwa Niderlandów.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie uzyska on przychodu ani dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT w związku z nabyciem przez MR. od M.P. udziałów własnych bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia, tj, zdarzenie to będzie dla niego neutralne podatkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie konsekwencji podatkowych dla udziałowca pozostającego w spółce wynikających z umorzenia udziałów innego wspólnika tej spółki - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.