IPPB5/423-718/14-4/AJ | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób należy ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów ?
IPPB5/423-718/14-4/AJinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. odpłatne zbycie
 3. udział
 4. zbycie praw majątkowych
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2014 r. (data wpływu 23 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

C. SA <dalej zwana C.> jest właścicielem jedynego udziału spółki C. PL Sp. z o,o. <dalej zwana C. PL> (tym samym C. jest 100% udziałowcem C. PL).

 1. W 2007 r. udziały w C. PL (wtedy działającej pod firmą C. Sp, z o.o.) zostały wniesione tytułem wkładu niepieniężnego przez 4 osoby fizyczne do spółki komandytowej <dalej zwana SPK>. Po aporcie 4 Udziały w C. zostały przekształcone w jeden udział - jedynym udziałowcem była SPK.
 2. W 2008 r. SPK została przekształcona w C. I. Sp. z o.o. <C.I>, wartość wkładów z momentu ich wniesienia przez OF do SPK została przekazana w całości na kapitał zakładowy C.I.
 3. W 2009 r. podwyższony został kapitał zakładowy C. PL poprzez zwiększenie wartości nominalnej jedynego udziału o 10 mln. zł. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało sfinansowane wkładem pieniężnym wniesionym przez C.I.
 4. W 2010 r. doszło do połączenia C.I (spółka przejmowana) z C. (poprzednia nazwa O. S.A. - spółka przejmująca). W taki sposób C. stał się właścicielem udziału w C. PL o wartości nominalnej 10.075.500.
 5. C. zbyła w 2013 roku część ułamkową udziału (5%) na rzecz 2 osób fizycznych, będących członkami zarządu oraz pracownikami C. PL.
 6. Potencjalnie możliwym jest, że w przyszłości C. sprzeda pozostałe 95% udziału C. PL, w związku z tym rozważamy, w jaki sposób można ustalić koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowego od osób prawnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W jaki sposób należy ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w C. PL przez C. ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w C. PL przez C. należy określić w wysokości wartości rynkowej udziałów w C. PL z dnia wniesienia aportu do SPK powiększonych o wartość wniesionego do C. PL wkładu pieniężnego.

Zasady sukcesji podatkowej

 • Przekształcenie SPK w C.I

Kwestię sukcesji praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 z późn. zm, dalej Ordynacja Podatkowa).

Stosownie do art. 93a § 1 ww. ustawy osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

W myśl art. 93a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
 1. innej spółki niemającej osobowości prawnej, b. spółki kapitałowej;
 2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z powołanym przepisem osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Zgodnie z art. 552 Ksh spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia), Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Co istotne, jak stanowi ad. 553 Ksh, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Jednocześnie, art. 555 Ksh stanowi, że do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy działu KSH dotyczącego przekształcenia spółek nie stanowią inaczej.

Wobec przekształcenie SPK będącej spółką osobową w C.I czyli spółkę z o.o. na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, to C.I wstąpiła we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki czyli SPK. Oznacza to, że koszt uzyskania przychodu, którego rozpoznanie przysługiwałoby SPK w przypadku zbycia udziałów w C. PL w związku z przekształceniem stał się kup, który przysługiwałby C.I w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w C. PL.

 1. Połączenie C. z C.I

Zgodnie z art. 93 § 2 w zw. z art. 93 § 1 Ordynacji Podatkowej, osoba prawna łączące się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych), wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób prawnych. W analizowanym tutaj zatem przypadku łączenia się spółek kapitałowych, przepisy Ordynacji Podatkowej udzielają więc spółce przejmującej pełnej sukcesji podatkowej co oznacza, że w przypadku połączenia C. z C.I C. wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki C.I. W odniesieniu do przedmiotowej kwestii oznacza to, że C.I wstąpiła we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki czyli SPK. Oznacza to, że koszt uzyskania przychodu, którego rozpoznanie przysługiwałoby SPK w przypadku zbycia udziałów w C. PL w związku z przekształceniem stał się kup, który przysługiwałby C.I w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w C. PL, czyli, biorąc pod uwagę przekształcenie SPK w C.I, koszt uzyskania przychodu, do którego rozpoznania uprawniona byłaby SPK w przypadku odpłatnego zbycia udziału.

Sposób określania kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia przez spółkę osobową udziałów w sp. z o.o., które zostały wniesione aportem w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. przedstawiają poniższe interpretacje organów podatkowych.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2010 r. (sygn. IBPBII/2/415-129/10/AK)„W odniesieniu do sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów/akcji w spółce kapitałowej, wniesionych do spółki jawnej w formie wkładu niepieniężnego stwierdzić należy, że ani przepis art. 22 ust. 1f, ani art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje zastosowania w tym przypadku, Zastosowanie znajduje natomiast art. 22 ust. 1 ww. ustawy, zawierający ogólną definicje kosztów, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ceną zbycia tychże udziałów/akcji na rzecz spółki jawnej będzie wartość udziału w spółce osobowej - jawnej - jaki uzyska wspólnik, do którego pierwotnie udziały w spółce kapitałowej oraz akcje w spółce akcyjnej należały (czyli Wnioskodawca). Należy zatem stwierdzić, że wydatek jaki spółka osobowa - jawna - poniesie na nabycie udziałów/akcji w spółce kapitałowej odpowiada wartości udziału w spółce osobowej przypadającej na wspólnika, który wniósł będące przedmiotem aportu udziały/akcje. Wydatek ten w sposób zasadny można zatem uznać za koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przez spółkę osobową - jawną - udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością/akcji w spółce akcyjnej. Podkreślenia wymaga również fakt, że na moment przeniesienia prawa własności udziałów/akcji ze wspólnika na spółkę osobową - jawną, udziały w spółce kapitałowej/akcje w spółce akcyjnej winny zostać wycenione. Prowadzi to do konkluzji, że wartość udziału w spółce osobowej - jawnej, w zamian za który wspólnik przeniesie na nią prawo własności do posiadanych udziałów/akcji spółki kapitałowej odpowiada wartości zbywanych udziałów/akcji spółki kapitałowej, wycenionych na moment ich wniesienia do spółki osobowej - jawnej. Podsumowując, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów, w przypadku zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością/akcji w spółce akcyjnej wniesionych aportem do spółki osobowej - jawnej, uzyskany przychód z tego tytułu należy kwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych, proporcjonalnie odniesiony do każdego ze wspólników, zaś kosztem uzyskania przychodów będzie kwota odpowiadająca wartości objętego wkładu w spółce jawnej, nie wyższa niż wartość rynkowa wnoszonych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością/akcji w spółce akcyjnej z dnia ich wniesienia do spółki osobowej - jawnej. Tym samym stanowisko wnioskodawcy odnośnie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia aktywów wniesionych do spółki osobowej - jawnej - jako aport uznaje się za prawidłowe”.

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2008 r. sygn IPPB1/415-1090/08-2/AG) „W myśl art. 23 ust. 1 pkt 38 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Z powyższego zapisu wynika, że do kosztów, lecz dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji, zalicza się wszelkie faktycznie poniesione przez podatnika koszty, które warunkują ich nabycie. Reasumując w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów, w przypadku sprzedaży udziałów w spółkach kapitałowych, wniesionych aportem do spółki osobowej uzyskany przychód z tego tytułu należy kwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych, proporcjonalnie odniesiony do każdego ze wspólników, zaś kosztem uzyskania przychodów będzie kwota odpowiadająca wartości objętego wkładu w spółce osobowej”.

Reasumując należy uznać, że w świetle stanu prawnego obowiązującego w okresie do 31 grudnia 2010 r, w przypadku zbycia udziałów w C. PL przez SPK kosztem uzyskania przychodu będzie kwota odpowiadająca wartości objętego w SPK wkładu przez osoby fizyczne w zamian za wniesienie aportu w formie udziałów w C. PL nie wyższa niż wartość rynkowa wnoszonych udziałów w C. PL na moment wniesienia aportu do SPK.

Zmiana zasad określania kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia przez spółkę osobową aktywów wniesionych aportem oraz przepisy przejściowe

Od dnia 1 stycznia 2011 r, zmieniono zasady określania kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia aktywów przez spółki osobowe zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne <dalej zwana Nowelizacją z 2010 r.>. Art. 9 Nowelizacji z 2010 r. przewidywał, że do przychodów z odpłatnego zbycia przedmiotu wkładu wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu obowiązujące na dzień 31 grudnia 2010 r.

Oznacza to, że na podstawie art. 9 Nowelizacji z 2010 r. w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w C. PL przez C. koszt uzyskania przychodu należy określić zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 31 grudnia 2010 r. Reasumując, koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia (całości albo części) udziału w C. PL przez C. należy określić w wysokości wartości rynkowej udziałów w C. PL z dnia wniesienia aportu do SPK powiększonych o wartość wniesionego do C. PL wkładu pieniężnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm., dalej: „Op”) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Stosownie do treści art. 93 § 2 Op przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

W myśl art. 93a § 1 Op osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Na podstawie § 2 art. 93a Op przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
 1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
 2. spółki kapitałowej;
 1. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że C.I wstąpiła we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki, czyli SPK.

W opinii tut. Organu podatkowego oznacza to, że koszt uzyskania przychodu, którego rozpoznanie przysługiwałoby wspólnikom SPK (proporcjonalnie do udziału w jej zysku) w przypadku zbycia udziałów w C. PL, w związku z przekształceniem stał się kosztem uzyskania przychodu, który przysługiwałby C.I w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w C. PL, czyli, biorąc pod uwagę przekształcenie SPK w C.I, koszt uzyskania przychodu, do którego rozpoznania uprawnieni byliby wspólnicy SPK (sama SPK, wbrew stanowisku Wnioskodawcy, nie może rozpoznać kosztu uzyskania przychodów, gdyż nie jest podatnikiem ani podatku dochodowego od osób fizycznych, ani podatku dochodowego od osób prawnych) w przypadku odpłatnego zbycia udziału w C. PL przez SPK.

Za kluczową zatem dla rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie należy uznać kwestię określenia wartości kosztu uzyskania przychodu, do którego rozpoznania uprawnieni byliby wspólnicy SPK (osoby fizyczne) w przypadku odpłatnego zbycia udziału w C. PL przez SPK.

W przypadku zbycia przedmiotowych udziałów (jako aktywów niestanowiących w spółce komandytowej środka trwałego dla celów podatkowych), wniesionych uprzednio w formie wkładu niepieniężnego przez wspólników, wspólnicy SPK byliby uprawnieni do wykazania przychodów i kosztów w odpowiedniej proporcji wynikającej z prawa do udziału w zysku SPK.

Dochód danego wspólnika stanowiłaby zatem różnica między ceną sprzedaży udziałów i wartością poniesionych przez wspólników wydatków na ich nabycie (w odpowiedniej proporcji wynikającej z prawa do udziału w zysku SPK).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: updop) i ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „updof”), spółki komandytowe nie są podatnikami podatku dochodowego.

Jednocześnie, jak wynika z art. 5 updop oraz art. 8 updof przychody uzyskiwane z udziału w spółkach niebędących podatnikami podatku dochodowego łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe. Analogicznie, proporcjonalnie do posiadanego udziału wspólnicy rozliczają koszty związane z działalnością spółek osobowych, w tym komandytowych.

Podkreślić przy tym należy, że biorąc pod uwagę rozwiązanie przyjęte w art. 15 updop oraz art. 22 updof, koszt uzyskania tych przychodów stanowić mogą jedynie koszty (w ujęciu memoriałowym lub kasowym) poniesione w celu osiągnięcia tych przychodów. Przyjęta na gruncie ustaw o podatkach dochodowych konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oznacza, że do podatkowych kosztów podatnik zaliczać może jedynie wydatki przez niego poniesione, (z wyjątkiem wydatków enumeratywnie wymienionych przez Ustawodawcę odpowiednio w art. 16 ust. 1 updop oraz 23 ust. 1 updof). Brak jest jednak podstaw do uznania, że w związku z otrzymaniem przez SPK składników majątkowych tytułem wkładów niepieniężnych spółka ta poniosła wydatki odpowiadające wartości rynkowej takiego wkładu.

Reasumując, dochodem do opodatkowania uzyskanym przez danego wspólnika SPK powstałym w wyniku sprzedaży przez spółkę komandytową udziałów wniesionych uprzednio przez wspólników jako wkład niepieniężny, byłaby zatem różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia udziałów, odpowiadającą jej wartości rynkowej na dzień zbycia, oraz „kosztem poniesionym” przez wspólników na nabycie przedmiotowych udziałów, czyli „koszt historyczny”, w odpowiedniej proporcji do udziału tego wspólnika w zysku SPK.

Przemawia za tym także wykładnia systemowa ustaw o podatkach dochodowych. W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego wnoszący aport nie rozpoznaje przychodu podatkowego. Konwersja danych aktywów o charakterze niepieniężnym w przedmiotowej sprawie - udziałów) na prawa udziałowe (w tym przypadku - ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej) pozostaje neutralna podatkowo. Odmiennie, w przypadku spółek kapitałowych przychód generuje już samo wniesienie do takiej spółki wkładu niepieniężnego. Dlatego też Ustawodawca w określonych przypadkach nakazuje za koszt uzyskania przychodów uznać wartość nominalną udziałów uzyskanych za aport (w przypadku braku agio odpowiadającą co do zasady wartości rynkowej wkładu niepieniężnego). Należy przy tym zwrócić uwagę że w takim przypadku ewentualna różnica pomiędzy wartością rynkową wkładu, a kosztem poniesionym rozumianym jako wartość wydatków poniesionych na nabycie tego wkładu, podlega już wcześniej opodatkowaniu – na etapie wnoszenia aportu.

Wyżej przestawiona wykładnia znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: „Sąd”) z dnia 14 marca 2011 r. sygn. II FPS 8/10.

Zdaniem Sądu „wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej (...) wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej (aport) nie stanowi odpłatnego zbycia tych udziałów, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.f. Tym samym pozostaje neutralne podatkowo”.

Brak jest zatem podstaw do przyjęcia, że koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w C. PL przez C. należy określić w wysokości wartości rynkowej udziałów w C. PL z dnia wniesienia aportu do SPK powiększonych o wartość wniesionego przez C.I do C. PL wkładu pieniężnego.

Koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w C. PL przez C. należy określić w wysokości wartości odpowiadającej wydatkom poniesionym przez 4 osoby fizyczne na udziały spółki C. Sp. z o.o., powiększonym o wartość wniesionego przez C.I do C. PL wkładu pieniężnego.

Ustosunkowując się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych tut. Organ pragnie podkreślić, że zostały one wydane przed ww. rozstrzygnięciem składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FPS 8/10), przy założeniu, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej oznacza powstanie przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.

Nadto należy podkreślić, że zmiana przepisów updop (odnoszących się do skutków podatkowych wnoszenia aportów do spółek osobowych i opodatkowania zbycia składników majątku wniesionych w formie wkładu niepieniężnego) od 1 stycznia 2011 r., na którą powołuje się Wnioskodawca (na podstawie ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. z 2010 r. Nr 226 poz. 1478), nie była zmianą normatywną przepisów prawa, lecz zmianą redakcyjną w postaci doprecyzowania obowiązujących przepisów (co znajduje w potwierdzenie w uzasadnieniu ww. uchwały NSA i protokole posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z dnia 9 listopada 2010 r.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.