IPPB5/423-631/11-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przypadku uznania, że wniesienie Udziałów do FIZ w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZ stanowi odpłatne zbycie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, to czy w przypadku tej czynności przychody uzyskane przez Wnioskodawcę nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „UPDOP”), w związku z Umową Polsko-Cypryjską ? Czy określone w UFI wypłaty z FIZ w związku z wykupem od Wnioskodawcy certyfikatów, jak i wypłaty dokonywane przez FIZ na rzecz Wnioskodawcy bez umarzania certyfikatów, nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności zryczałtowanym podatkiem u źródła na podstawie UPDOP, w związku z Umową Polsko-Cypryjską?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2011 r. (data wpływu 07.07.2011 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie

 • opodatkowania dochodów cypryjskiego rezydenta podatkowego z tytułu przeniesienia własności udziałów w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za certyfikaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego - jest prawidłowe,
 • opodatkowania dochodów cypryjskiego rezydenta podatkowego uzyskanych z tytułu uczestnictwa w polskim zamkniętym funduszu inwestycyjnym uzyskanych
  • w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe,
  • bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów cypryjskiego rezydenta podatkowego z tytułu przeniesienia własności udziałów w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za certyfikaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w polskim zamkniętym funduszu inwestycyjnym uzyskanych w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, a także bez ich wykupienia i umorzenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest cypryjską spółką prawa handlowego, osobą prawną z siedzibą na Cyprze. Wnioskodawca posiada rezydencję podatkową na Cyprze. Wnioskodawca nie posiada w Polsce tzw. zakładu w rozumieniu art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie 4 czerwca 1992 r. („Umowa Polsko-Cypryjska”). Wnioskodawca posiada udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej łącznie „Udziały”. Spółki, w których Wnioskodawca posiada Udziały, prowadzą działalność na terytorium Polski.

Wnioskodawca wniósł Udziały do funduszu inwestycyjnego zamkniętego utworzonego na podstawie ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146 poz. 1546 ze zm., dalej „UFI”) emitującego certyfikaty inwestycyjne (dalej „FIZ”). W wyniku tego zdarzenia FIZ nabył Udziały a Wnioskodawca w zamian za te Udziały objął certyfikaty inwestycyjne w FIZ.

Na podstawie art. 21 UFI dochodami funduszu inwestycyjnego są (i) przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego lub (ii) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat.

Wpływy (przychody) z lokat mogą oznaczać:

 • uzyskane przez FIZ od dnia zarejestrowania tego funduszu środki pieniężne z lokat obejmujące dywidendy i inne udziały w zyskach oraz środki pieniężne z tytułu odsetek, a także
 • uzyskane przez FIZ od dnia zarejestrowania tego funduszu środki pieniężne z tytułu zamknięcia/likwidacji inwestycji (tj. środki uzyskane w związku ze zbyciem lokat wchodzących w skład portfela aktywów podstawowych zdefiniowanego w statucie FIZ, oraz w związku ze zbyciem akcji lub udziałów w celu umorzenia) oraz
 • z tytułu zbycia aktywów funduszu wchodzących w skład portfela aktywów płynnych (zdefiniowanego w statucie FIZ), pomniejszone ośrodki pieniężne wypłacone uczestnikom FIZ w drodze wypłat z funduszu.

Co do zasady, dystrybucja dochodów FIZ odbywa się poprzez wykup przez FIZ wyemitowanych certyfikatów od uczestnika. W statucie FIZ zgodnie z art. 139 ust. 1 i ust. 3 UFI mogą zostać określone przesłanki, tryb i warunki wykupywania certyfikatów. Z chwilą wykupienia certyfikatów przez FIZ będą one podlegały umorzeniu z mocy prawa, a FIZ zgodnie z przepisami UFI, niezwłocznie dokona wypłat na rzecz Wnioskodawcy. Jednocześnie statut FIZ, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, może określać zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów FIZ bez wykupywania certyfikatów.

Statut FIZ może przewidywać wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat funduszu (tzw. wypłata przychodów z zamknięcia/likwidacji lokat), zgodnie z art. 198 ust. 1 UFI w zw. z art. 196 UFI, tj. w drodze wyjątkowej czynności, przewidzianej wyłącznie wówczas, gdy FIZ zostanie utworzony jako fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych. Każdy z trybów wypłat z FIZ opisany jest niezależny od siebie. Decyzja co do wyboru konkretnego trybu wypłat z FIZ podejmowana jest przez Zgromadzenie Inwestorów, zważywszy na treść statutu, cele inwestycyjne FIZ oraz wartość aktywów płynnych pozostających w FIZ.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku uznania, że wniesienie Udziałów do FIZ w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZ stanowi odpłatne zbycie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, to czy w przypadku tej czynności przychody uzyskane przez Wnioskodawcę nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „UPDOP”), w związku z Umową Polsko-Cypryjską ...
 2. Czy określone w UFI wypłaty z FIZ w związku z wykupem od Wnioskodawcy certyfikatów, jak i wypłaty dokonywane przez FIZ na rzecz Wnioskodawcy bez umarzania certyfikatów, nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności zryczałtowanym podatkiem u źródła na podstawie UPDOP, w związku z Umową Polsko-Cypryjską...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu wniesienia Udziałów do FIZ w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZ, nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce na podstawie UPDOP, lecz na podstawie Umowy Polsko-Cypryjskiej dochody te będą podlegały opodatkowaniu na Cyprze.

Ad. 2

Określone w UFI wypłaty z FIZ w związku z wykupem od Wnioskodawcy certyfikatów, jak i wypłaty dokonywane przez FIZ na rzecz Wnioskodawcy bez umarzania certyfikatów, nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności zryczałtowanym podatkiem u źródła na podstawie UPDOP, w związku z Umową Polską-Cypryjską.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Ad. 1

Stosownie do art. 3 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 UFI, wpłaty do funduszu inwestycyjnego dokonywane są w formie pieniężnej, natomiast, na podstawie art. 7 ust. 2 ww. ustawy, do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione m.in. udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 UFI w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych m.in. w udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiot zapisujący się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych udziałów na towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Wycena udziałów następuje według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów, określonej przepisami UFI. W momencie wniesienia Udziałów do FIZ zostanie ustalona ich wartość pieniężna, która w pewnym sensie stanowi cenę, po której Udziały zostaną zbyte na rzecz FIZ, a która będzie podstawą do przydzielenia uczestnikowi certyfikatów inwestycyjnych o określonej wartości pieniężnej.

Tym samym, wartość pieniężna certyfikatów inwestycyjnych nabywanych (objętych) przez Wnioskodawcę w zamian za Udziały stanowić będzie przychód Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 UPDOP, z tytułu zbycia tych Udziałów. Ponieważ Wnioskodawca ma siedzibę na Cyprze (jest rezydentem podatkowym na Cyprze w rozumieniu art. 4 Umowy Polsko- Cypryjskiej), UPDOP stosuje się z uwzględnieniem Umowy Polsko-Cypryjskiej W ocenie Wnioskodawcy wartość certyfikatów inwestycyjnych objętych przez Wnioskodawcę w zamian za Udziały powinna zostać uznana za zyski ze sprzedaży (zbycia) majątku w rozumieniu art. 13 ust. 4 Umowy Polsko-Cypryjskiej. Powyższy przepis przewiduje, że zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1 (tj. majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie), ust. 2 (tj. majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie) i ust. 3 (tj. statków, samolotów lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej lub majątku ruchomego związanego z ich eksploatacją) niniejszego artykułu) podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Wobec powyższego dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w związku z wniesieniem Udziałów do FIZ i objęciu w zamian za ww. udziały certyfikatów inwestycyjnych podlegać będą opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji Wnioskodawcy tj. na Cyprze.

Ad. 2

Kwoty uzyskane w przyszłości przez Wnioskodawcę od FIZ zgodnie z art. 139 ust. 1 UFI, art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI oraz statutem FIZ będą obejmowały (i) kwoty uzyskane od FIZ w związku z wykupem certyfikatów, jak również (ii) wypłaty z FIZ uzyskane przez Wnioskodawcę bez wykupu (umarzania) certyfikatów.

Zdaniem Wnioskodawcy ww. wypłaty stanowić będą przychody Wnioskodawcy, które zgodnie z Umową Polsko-Cypryjską nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a w szczególności nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym u źródła.

Zgodnie z przepisami UFI certyfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte. Przepis art. 6 ust. 2 UFI stanowi ze certyfikat inwestycyjny reprezentuje prawa majątkowe uczestników funduszu określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego. Certyfikaty inwestycyjne nie są udziałami ani akcjami spółek kapitałowych. W odróżnieniu od udziałów czy akcji certyfikaty inwestycyjne uprawniają właściwy podmiot do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku ze specyfiką certyfikatów inwestycyjnych jako instrumentów powiązanych z majątkiem, a nie z dochodem, nie jest możliwe zaliczenie kwot uzyskanych z tytułu ich wykupu przez fundusz, jak i bez ich wykupu do kategorii przychodów (dochodów) mieszczących się w katalogu przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych (art. 10 ust. 1 UPDOP).

Przepis art. 10 ust. 1 UPDOP odnosi się do specyficznej grupy dochodów uzyskanych z udziału w zyskach osób prawnych opodatkowaną stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% zgodnie z art. 22 ust. 1 UPDOP. Jednocześnie w art. 10 ust. 1 UPDOP ustawodawca wprowadzając otwarty katalog przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wyłączył z niego wprost przychody wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP przychodami uczestnika funduszu inwestycyjnego są otrzymane dochody funduszu w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zatem przychody wskazane w art. 12 ust 1 pkt 4a UPDOP, tj. przychody z uczestnictwa w FIZ bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nie będą stanowić przychodu z udziału w zyskach osób prawnych. Tego rodzaju wypłaty należy zaliczyć do kategorii przychodów (dochodów) opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Przychody (dochody) z tytułu wykupu certyfikatów i ich umorzenia przez fundusz również będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Wskazuje to przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP, zgodnie z którym wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie odpłatnego ich zbycia (a więc wykupu przez fundusz). Ponadto postanowienia art. 14 ust. 1 UPDOP, które stosuje się do opodatkowania (na zasadach ogólnych) dochodów z odpłatnego zbycia praw majątkowych znajdują zastosowanie do wypłat związanych z wykupem certyfikatów przez fundusz - certyfikaty inkorporują określone prawa majątkowe, a ich wykup jest formą zbycia tych praw na rzecz funduszu (sytuacja ta wydaje się analogiczna do sprzedaży certyfikatów osobom trzecim).

Przechodząc na grunt Umowy Polsko-Cypryjskiej w zakresie kwalifikacji przedmiotowych wypłat, należy uznać, że dochody uzyskane z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ stanowić będą u Wnioskodawcy zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, jakim są zbywane (a następnie umarzane) certyfikaty. Zyski te, na podstawie art. 13 ust. 4 Umowy Polsko-Cypryjskiej, wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce (w tym podatkiem u źródła).

Umowa Polsko-Cypryjska nie zawiera natomiast szczególnych postanowień odnośnie klasyfikacji wypłat dochodów przez fundusz inwestycyjny bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Zdaniem Wnioskodawcy, wypłaty te powinny zostać uznane za zyski przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (art. 7 Umowy Polsko-Cypryjskiej).

Należy wskazać, że dochód ten nie został ujęty w definicji „dywidend” określonej w art. 10 ust. 3 tej Umowy, zgodnie z którym, (...) określenie „dywidendy” oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.”

Przedmiotowy dochód na gruncie Umowy Polsko-Cypryjskiej mógłby zostać uznany za „dywidendę” tylko wówczas, jeżeli prawo podatkowe państwa źródła przychodu (w tym wypadku, Polska) dla celów podatkowych traktowało by ten przychód (dochód) jak dywidendę lub przychód (dochód) zrównany z dywidendą. Polskie prawo podatkowe nie zrównuje tego dochodu z dywidendą, o czym świadczy art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP w zw. z art. 10 ust. 1 UPDOP. Wobec powyższego, wypłaty dochodów FIZ bez wykupu i umarzania certyfikatów FIZ, mogą być opodatkowane wyłącznie w państwie rezydencji Wnioskodawcy, a więc na Cyprze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań oznaczonych nr 1-2 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ podatkowy uznał podanie art. 10 ust. 5 umowy polsko-cypryjskiej (zamiast art. 10 ust. 3) jako definiującego pojęcie dywidendy na potrzeby tej umowy za oczywistą pomyłkę pisarską (nie mającą wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie) i dokonał jej sprostowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.