IPPB5/423-1052/11-2/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przychodem dla Wnioskodawcy z tytułu otrzymania dywidendy rzeczowej w postaci Udziałów będzie dla niej wyłącznie wartość dywidendy wynikająca z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a dochód ten w całości będzie stanowił dochód z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 updop? Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę Udziałów w ramach dywidendy rzeczowej będzie w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2011 r. (data wpływu 07.10.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu otrzymania dywidendy rzeczowej w postaci Udziałów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W 7 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu otrzymania dywidendy rzeczowej w postaci Udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką prawa polskiego. A. S.A. (dalej: „A. SA”) jest spółką prawa polskiego, która należy do Grupy A. (dalej: „Grupa”). Obecnie akcjonariuszami A. są I.F., A.H. S.a.r.l. oraz osoby fizyczne. W najbliższym czasie planowana jest restrukturyzacja Grupy, w wyniku której dotychczasowi akcjonariusze A. SA wniosą jej akcje do Wnioskodawcy w postaci wkładu niepieniężnego. W rezultacie Wnioskodawca nabędzie łącznie co najmniej 95% akcji w A. SA. Wnioskodawca zamierza posiadać akcje w A. SA nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat. W kolejnym kroku Wnioskodawca planuje utworzenie z A. SA podatkowej grupy kapitałowej (dalej. „PGK”). Następnie, w związku z planowanym podziałem zysku A. SA, A. SA - w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - planuje wypłatę dywidendy rzeczowej do Spółki, która będzie obejmowała po 100% udziałów (dalej: „Udziały”) w jednej lub więcej spółkach: A. G. Sp. z o.o., A. N. Sp. z o.o., T. Sp. z o.o. i A. C. s.r.o. (dalej: „Spółki Zależne”).

A. SA nie wyklucza, że wartość udziałów przekazywanych w ramach dywidendy (kwota dywidendy), może być niższa od ich wartości rynkowej, w szczególności może odpowiadać ich wartości księgowej w księgach rachunkowych A. SA. W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy nabycie Udziałów w ramach dywidendy do Wnioskodawcy będzie stanowiło dochód z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 updop oraz czy będzie w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z treścią art. 22 ust. 4 updop.

Wnioskodawca pragnie również zaznaczyć, że o ile wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego został złożony przez Wnioskodawcę, to za rozliczenia podatkowe Wnioskodawcy będzie odpowiedzialna (w momencie wypłaty dywidendy) utworzona z A. SA PGK. Ponieważ przychody i koszty Wnioskodawcy będą ujęte w przychodach i kosztach PGK, poniższa interpretacja będzie miała również zastosowanie w odniesieniu do rozliczeń PGK.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy przychodem dla Wnioskodawcy z tytułu otrzymania dywidendy rzeczowej w postaci Udziałów będzie dla niej wyłącznie wartość dywidendy wynikająca z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy A. SA, a dochód ten w całości będzie stanowił dochód z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 updop...
 2. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę Udziałów w ramach dywidendy rzeczowej będzie w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W zakresie pytania nr 1 Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jedynym przychodem dla Wnioskodawcy z tytułu otrzymania dywidendy rzeczowej w postaci Udziałów będzie dla niej wartość dywidendy wynikająca z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy A. SA, a dochód ten w całości będzie stanowił dochód z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 updop.

W zakresie pytania nr 2 Wnioskodawca stoi na stanowisku, że otrzymanie Udziałów w ramach dywidendy rzeczowej przez Wnioskodawcę będzie w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z treścią art. 22 ust. 4 oraz 4b updop.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1:

Zgodnie z treścią art. 10 updop dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, (...), jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji) (...). Dywidenda jest podstawowym rodzajem przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (tak: J. Marciniuk (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych 2010, komentarz do art. 10 Nb 10, s. 184).

Zgodnie z art. 347 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r.), dalej jako „ksh”, „akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom”. Natomiast art. 348 § 1 ksh stanowi, iż „kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę najeży pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Oznacza to, że akcjonariusz otrzymuje dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w kwocie nie większej niż zysk po odpowiednich korektach, przeznaczony do wypłaty przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

W doktrynie dopuszcza się możliwość wypłaty dywidendy w formie rzeczowej (przykładowo S. Sołtysiński w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych Tom III, 2008, Komentarz do art. 347, Nb 22). Nie ma zatem znaczenia, czy dywidenda zostanie wypłacona w formie pieniężnej czy też niepieniężnej.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 updop przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, natomiast na podstawie art. 7 ust. 2 updop dochodem jest z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...).

Zastrzeżenie zastosowania art. 10 updop wyraźnie wskazuje, iż przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zostały przez ustawodawcę uznane za osobne źródło przychodu, którego nie uwzględnia się w kalkulacji dochodu do opodatkowania. Stanowisko takie potwierdza również doktryna prawa podatkowego. Przykładowo: W. Dmoch, Podatek dochodowy od osób prawnych 2010, komentarz do art. 7 Nb 12, s. 88, stwierdza iż „podatnik uzyskujący takie przychody <z tytułu udziału w zyskach osób prawnych> nie włącza ich do kalkulacji dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych”. Dodanie bowiem takich dochodów do podstawy opodatkowania pdop, powodowałoby podwójne opodatkowanie tego samego dochodu.

Otrzymanie przychodu z tytułu dywidendy jest zatem zawsze przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowanym na podstawie art. 10 updop i nie może równocześnie stanowić przychodu z innego tytułu.

Powyższe rozumienie można wywieść z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 maja 2001 r. (I SA/Gd 2513/98), gdzie sąd postanowił, iż dla kwalifikacji danego przysporzenia jako dochodu z udziału w zyskach osób prawnych istotne jest, że dochód ten ma swoje źródło w fakcie bycia udziałowcem/akcjonariuszem.

Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca stwierdza, iż otrzymanie przez niego dywidendy w postaci udziałów w Spółkach Zależnych będzie dla Wnioskodawcy w całości dochodem z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 updop i nie będzie powodowało powstania przychodu z innego tytułu.

Natomiast przychodem z tytułu otrzymania dywidendy w formie niepieniężnej będzie wartość dywidendy określona w uchwale nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy A. SA.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2:

Jak dowiedziono w uzasadnieniu stanowiska do pytania numer 1, dochód z tytułu otrzymania Udziałów w postaci dywidendy rzeczowej jest w całości i wyłącznie dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowanym na zasadach określonych w art. 10 updop.

Co do zasady, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 updop, dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu podatkiem

Jednakże zgodnie z treścią art. 22 ust. 4 oraz ust. 4a updop dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych po kumulatywnym spełnieniu warunków określonych w tych przepisach.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym:

 1. Wypłacającym dywidendę jest A. SA - spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (na moment wypłaty dywidendy podatnikiem podatku dochodowego będzie formalnie PGK, która będzie jednakże sumowała dochody A. SA oraz Wnioskodawcy),
 2. Uzyskującym dochody z dywidend jest Wnioskodawca - podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (na moment wypłaty dywidendy podatnikiem podatku dochodowego będzie formalnie PGK, która będzie jednakże sumowała dochody A. SA oraz Wnioskodawcy),
 3. Wnioskodawca posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale spółki A. SA,
 4. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągnięcia,
 5. Wnioskodawca zamierza posiadać udziały w A. SA nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat.

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, iż będą spełnione wymagania określone w art. 22 updop, a w konsekwencji zastosowanie będzie miało zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych ww. dochodów z dywidend.

W opinii Wnioskodawcy nie jest istotne, iż wartość rynkowa Udziałów może być wyższa od wartości równej kwocie dywidendy, gdyż dochód uzyskany w ten sposób jest w dalszym ciągu dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który w całości będzie zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 22 updop.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że otrzymana dywidenda rzeczowa będzie w całości zwolniona z opodatkowania PDOP na podstawie art. 22 ust. 4 oraz 4a oraz nie wystąpi opodatkowanie powyższego dochodu z innego tytułu.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Dywidenda – w świetle przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), regulującej ustrój polskich spółek - jest jednym z podstawowych praw majątkowych przysługujących udziałowcowi (akcjonariuszowi) z tytułu posiadania przez niego udziałów (akcji) w spółce kapitałowej.

Zgodnie z przepisem art. 347 § 1 k.s.h. akcjonariusze spółki akcyjnej mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Jeśli walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o wypłacie dywidendy, spółka ma obowiązek wypłacić dywidendę akcjonariuszowi. W sytuacji, gdy spółka nie wypłaci dywidendy, akcjonariusz może dochodzić tego roszczenia na drodze sądowej. „Dywidenda” jest pojęciem w ustawie niezdefiniowanym. W doktrynie definiuje się je jako czysty zysk w spółce lub ściślej jako część zysku w spółce przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje (art. 347 § 2 Kodeksu). Statut może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem art. 348, art. 349, art. 351 § 4 oraz art. 353 (§ 3 tego artykułu).

Jednocześnie, stosownie do art. 350 § 1 Kodeksu, akcjonariusze, którzy wbrew przepisom prawa albo postanowieniom statutu otrzymali jakiekolwiek świadczenia od spółki, obowiązani są do ich zwrotu. Wyjątek stanowi przypadek otrzymania przez akcjonariusza w dobrej wierze udziału w zysku. Członkowie zarządu lub rady nadzorczej, którzy ponoszą odpowiedzialność za dokonanie nienależnych świadczeń, odpowiadają za ich zwrot solidarnie z odbiorcą świadczenia.

Przepisy prawa handlowego nie określają, w jakiej formie ma być wypłacona dywidenda na rzecz akcjonariuszy spółki. Na gruncie tych przepisów dopuszczalna jest zatem wypłata dywidendy zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej. Podjęcie decyzji w zakresie wypłaty dywidendy niepieniężnej może być podyktowane różnymi względami.

Innymi słowy dywidenda jest to dochód wspólnika (akcjonariusza) z posiadanych przez niego udziałów (akcji), który stanowi część zysku spółki kapitałowej przeznaczonego do podziału dla wspólników (akcjonariuszy). Osiąganie przez spółkę w danym roku podatkowym zysku nie rodzi automatycznie uprawnienia do wypłaty dywidendy, a tym samym obowiązku podatkowego. O przeznaczeniu zysku decyduje uchwała zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy). Jeśli zysk nie zostanie przeznaczony na inne cele, np. zwiększenie kapitału zakładowego spółki, dopiero w momencie wypłaty dywidendy powstaje obowiązek podatkowy.

Odbiorcami dywidendy mogą być zarówno osoby fizyczne, jak też osoby prawne. Mogą to być osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce lub za granicą. Z dywidendą, a w zasadzie z dochodem w postaci dywidendy, związane są również skutki w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej również jako: „updop”) - dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jest spółką prawa polskiego. A. S.A. (dalej: „A. SA”) jest spółką prawa polskiego, która należy do Grupy A. (dalej: „Grupa”). Obecnie akcjonariuszami A. są I.F., A.H. S.a.r.l. oraz osoby fizyczne.

W najbliższym czasie planowana jest restrukturyzacja Grupy, w wyniku której dotychczasowi akcjonariusze A. SA wniosą jej akcje do Wnioskodawcy w postaci wkładu niepieniężnego. W rezultacie Wnioskodawca nabędzie łącznie co najmniej 95% akcji w A. SA. Wnioskodawca zamierza posiadać akcje w A. SA nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat. W kolejnym kroku Wnioskodawca planuje utworzenie z A. SA podatkowej grupy kapitałowej (dalej. „PGK”). Następnie, w związku z planowanym podziałem zysku A. SA, A. SA - w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - planuje wypłatę dywidendy rzeczowej do Spółki, która będzie obejmowała po 100% udziałów (dalej: „Udziały”) w jednej lub więcej spółkach: A. G. Sp. z o.o., A. N. Sp. z o.o., T. Sp. z o.o. i A. C. s.r.o. (dalej: „Spółki Zależne”).

Stosownie do art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 updop w przypadku udziału w zyskach osób prawnych przedmiotem opodatkowania jest przychód osiągnięty przez podatnika. Dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest więc, co do zasady, tożsamy z przychodem z tego udziału. Przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych nie definiują terminu „przychód”. W art. 12 ust. 1 updop ustawodawca podaje jedynie przykładowe kategorie pożytków, których otrzymanie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. Wobec tego należy przyjąć, że przychodem jest każde przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym powodujące przyrost majątku podatnika, niezależnie od sposobu jego powstania, o ile przysporzenie to nie jest wyłączone z przychodów podatkowych na mocy art. 12 ust. 4 updop Pojęcie „dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych” odnosi się do wszelkich przysporzeń majątkowych, jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa do udziału w zyskach innej osoby prawnej.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego A. SA nie wyklucza, że wartość udziałów przekazywanych w ramach dywidendy (kwota dywidendy), może być niższa od ich wartości rynkowej, w szczególności może odpowiadać ich wartości księgowej w księgach rachunkowych A. SA.Dla kwalifikacji danego przysporzenia jako dochodu z udziału w zyskach osób prawnych istotne jest, że dochód ten ma swoje źródło w fakcie bycia udziałowcem/akcjonariuszem.

W okolicznościach przedstawionych we wniosku wartość rynkowa udziałów przekazywanych w ramach dywidendy może być wyższa niż kwota dywidendy jak przysługiwałaby Wnioskodawcy z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. A zatem po stronie Wnioskodawcy powstaje przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym, które definitywnie powiększa jego aktywa z tytułu otrzymanej dywidendy oraz wyżej wskazanej nadwyżki wartości rynkowej nabytych udziałów nad kwotą dywidendy przysługującą Wnioskodawcy jako akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wskazać należy, iż dywidenda jest definiowana jako część zysku w spółce przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Natomiast podstawę uzyskania oraz finansowania przysporzenia majątkowego wynikającego z różnicy wartości rynkowej nabytych udziałów nad kwotą dywidendy przysługującą Wnioskodawcy jako akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie stanowi zysk netto.

Podkreślić bowiem należy, iż jako udział w zysku osób prawnych opodatkowany jest „uzyskany z tego udziału”, czyli część zysku osoby prawnej przypadająca podatnikowi na podstawie tytułu prawnego, przeniesiona na rzecz danego podatnika (faktycznie otrzymana). Przepis nie obejmuje bowiem swym zakresem tych przychodów, które nie pozostają w związku z prawem do otrzymania udziału w zyskach. Podkreślić należy, że opisane wyżej określenie udziału w zyskach zostało wysunięte jakby „przed nawias”, zakreślając granice pojęciowe definiowania podstawy opodatkowania przychodów z udziału w zyskach osób prawnych. Zabieg taki miał na celu wyraźne wskazanie, że przedmiotem opodatkowania są te przychody, które stanowią przejaw partycypacji w zyskach osób prawnych.

A zatem dla Wnioskodawcy z tytułu otrzymania dywidendy rzeczowej w postaci Udziałów przychodem będzie:

 • wartość dywidendy wynikająca z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz
 • kwota różnicy pomiędzy wartością rynkową nabywanych udziałów a kwotą dywidendy wynikającą z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zgodnie z art. 22 stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19%, chyba że spełnione są przesłanki dla zwolnienia dochodu z tytułu likwidacji z podatku wskazane w art. 22 ust. 4 cytowanej ustawy:

 • wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
 • uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1) jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 • spółka, o której mowa w pkt 2), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1),
 • spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ww. ustawy).

Jak wskazano w przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego:

 • Wypłacającym dywidendę jest A. SA - spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (na moment wypłaty dywidendy podatnikiem podatku dochodowego będzie formalnie PGK, która będzie jednakże sumowała dochody A. SA oraz Wnioskodawcy),
 • Uzyskującym dochody z dywidend jest Wnioskodawca - podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (na moment wypłaty dywidendy podatnikiem podatku dochodowego będzie formalnie PGK, która będzie jednakże sumowała dochody A. SA oraz Wnioskodawcy),
 • Wnioskodawca posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale spółki A. SA,
 • Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągnięcia,
 • Wnioskodawca zamierza posiadać udziały w A. SA nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat.

Jednocześnie jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego wartość rynkowa Udziałów może być wyższa od wartości równej kwocie dywidendy. Jak wykazano powyżej przysporzenie wynikające z tejże nadwyżki nie ma swojego źródła w fakcie podziału zysku netto, wynikającego ze sprawozdania finansowego spółki i przeznaczonego na wypłatę uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podkreślono bowiem, iż jako udział w zysku osób prawnych opodatkowany jest „uzyskany z tego udziału”, czyli część zysku osoby prawnej przypadająca podatnikowi na podstawie tytułu prawnego, przeniesiona na rzecz danego podatnika (faktycznie otrzymana). Przepis nie obejmuje bowiem swym zakresem tych przychodów, które nie pozostają w związku z prawem do otrzymania udziału w zyskach.

Reasumując,

 • w odniesieniu do wartości dywidendy określonej w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ma zastosowanie zwolnienie na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast
 • przysporzenie majątkowe wynikające z różnicy wartości rynkowej otrzymanych Udziałów i kwoty dywidendy wynikającej z Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie stanowi dochodu (przychodu) o którym mowa w art. 10 tejże ustawy.

W związku z powyższym za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż zwolnienie określone w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie miało zastosowanie do całości otrzymanej dywidendy w formie rzeczowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.