IPPB4/4511-624/15-4/MS1 | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż nieruchomości w odniesieniu do udziałów nabytych w 2001 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ terminu pięcioletniego i nie podlega opodatkowaniu. Natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadającej udziałom nabytym w 2012 r. i 2013 r., podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, chyba że objęty zostanie zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB4/4511-624/15-4/MS1interpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. nabycie
 3. nieruchomości
 4. opodatkowanie
 5. przychód
 6. sprzedaż
 7. udział
 8. zamiana
 9. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lipca 2015 r. (data nadania 20 lipca 2014 r., data wpływu 22 lipca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-624/15-2/MS1 z dnia 8 lipca 2015 r. (data nadania 8 lipca 2015 r., data doręczenia 11 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest:

 • prawidłowe – części dotyczącej udziału w nieruchomości nabytego w 2001 r.
 • nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-624/15-2/MS1 z dnia 8 lipca 2015 r. (data nadania 8 lipca 2015 r., data doręczenia 11 lipca 2015 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego.

Pismem z dnia 18 lipca 2015 r. (data nadania 20 lipca 2015 r., data wpływu 22 lipca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 20 stycznia 2014 roku Wnioskodawca sprzedał nieruchomość gruntową (działkę ew. Nr 340/9; 340/43; 340/44; 340/46) działki powstały z przekształcenia działki o Nr ew. 82 wraz z działkami sąsiadującymi w jedną dużą działkę na drodze darowizn i zmian, a następnie została zniesiona współwłasność i tak Wnioskodawca stał się właścicielem działki ew. Nr 340/9 oraz i współwłaścicielem działek dojazdowych do drogi publicznej o numerach ew 340/43; 340/44 i 340/46. Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnił, że: 1) działkę Nr ew. 82 otrzymał na drodze darowizny w 2001 roku, 2) umowy darowizn i zamian były dokonywane w 2012 roku w zał. Nr 2 Wnioskodawca przedstawia strony aktu notarialnego dotyczące udziałów jakie dotyczą jego osoby. W ten sposób Wnioskodawca stał się współwłaścicielem dużej działki o numerze ewidencyjnym 340 w łącznym udziale stanowiącym tyle samo części - metrów kwadratowych gruntu, ile uzyskał na drodze darowizny w 2001 roku. Wnioskodawca podkreśla, że po zniesieniu współwłasności w dniu 17 lipca 2013 r. został łącznie - właścicielem i współwłaścicielem takiej samej ilości metrów kwadratowych gruntu jaki nabył w 2001 roku.

Pismem z dnia 18 lipca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny o następujące informacje.

W całej nowopowstałej w 2012 r. działce Nr 340 o łącznej powierzchni 30292 m2 Wnioskodawca miał 500 udziałów, czyli tyle samo ile nabył w 2001 r. Wartość jednego udziału w 2012 r. wynosiła 154,00 zł, tak więc wartość wszystkich udziałów Wnioskodawcy wynosiła 77.000,00 zł. W wyniku darowizn w 2012 roku Wnioskodawca nabył w 46 darowiznach łącznie 376 udziałów o wartości 57.904,00 zł, natomiast darował w 33 darowiznach 377 udziałów o wartości 58.058,00 zł.

Następnie Wnioskodawca dokonał 3 zamian:

 • w zamian za 36 udziałów o wartości 5.544,00 zł ze swojej działki, Wnioskodawca otrzymał 36 udziałów o wartości 5.544,00 zł,
 • w zamian za 38 udziałów o wartości 5.852,00 zł ze swojej działki, Wnioskodawca otrzymał 39 udziałów o wartości 6.006,00 zł,
 • w zamian za 32 udziały o wartości 4.927,00 zł ze swojej działki, Wnioskodawca otrzymał 32 udziały o wartości 4.928,00 zł.

Łącznie Wnioskodawca otrzymał 107 udziałów o wartości 16.478,00 zł w zamian za 106 udziałów o wartości 16.324,00 zł.

W wyniku darowizn i zamian wartość 500 udziałów Wnioskodawcy nie uległa zmianie.

Zniesienie współwłasności z dnia 17 lipca 2013 r. odbyło się bez spłat i dopłat.

W wyniku zniesienia współwłasności wartość udziałów Wnioskodawcy i działki uległa powiększeniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z nabyciem działki w 2001 roku, a następnie w wyniku darowizn i zamian w 2012 r. oraz zniesienia współwłasności w 2013 roku, przysługuje Wnioskodawcy zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku sprzedaży nieruchomości w 2014 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W związku z nabyciem działek i współwłasności w 2001 roku i sprzedaży ich w 2014 roku upłynął termin 5 lat od nabycia działek. Według Wnioskodawcy pomimo zamian, nadal termin nabycia sprzedanych działek jest dłuższy niż 5 lat.

Według Wnioskodawcy czynności darowizn i zamian w 2012 r. oraz zniesienia współwłasności w 2013 r. doprowadziły jedynie do utworzenia pełnowartościowej działki budowlanej i dróg dojazdowych do drogi publicznej i to w części na Wnioskodawcy pierwotnej działce którą Wnioskodawca nabył w 2001 r. Sprzedając nieruchomość w 2014 r. podatek dochodowy od osób fizycznych się nie należy, pomimo że Wnioskodawca sprzedał ją za łączną cenę 194.000,00 złotych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowegooraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat, sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na podstawie umowy darowizny w 2001 roku Wnioskodawca nabył działkę Nr 82. Ww. działka wraz z działkami sąsiadującymi została przekształcona w jedną dużą działkę. W wyniku darowizn, zamian i zniesienia współwłasności Wnioskodawca stał się właścicielem działki Nr 340/9 i współwłaścicielem działek o Nr 340/43, 340/44, 340/46. Umowy darowizn i zamian były dokonane w 2012 r. W wyniku darowizn i zamian wartość posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów nie uległa powiększeniu. W 2013 roku dokonano zniesienia współwłasności bez spłat i dopłat, w wyniku którego wartość udziałów Wnioskodawcy i działki uległa powiększeniu.

Zatem dla opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw podatkiem dochodowym od osób fizycznych istotne znaczenie ma zatem data ich nabycia.

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Darowizna zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jest umową, a nie jednostronną czynnością prawną. Istotą jej jest zatem bezpłatne świadczenie, które darczyńca wykonuje ze swego majątku na rzecz innej osoby. Immanentną cechą tak rozumianej darowizny jest więc brak gospodarczego ekwiwalentu. Umowa prowadzi do przesunięcia określonego dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku osoby obdarowanej. Samo zaś przesunięcie następuje zawsze pod tytułem darmym i podyktowane jest chęcią wzbogacenia obdarowanego.

Przez pojęcie „nabycie” należy rozumieć nie tylko zakup, ale również każdą inną czynność prawną, w wyniku której dochodzi do przeniesienia prawa własności a zatem m.in. zamianę.

Zgodnie bowiem z treścią art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Przepis art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży, tj. art. 155 § 1 Kodeksu, zgodnie z którym umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę.

W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że rezultatem umowy zamiany nieruchomości lub prawa jest nabycie na własność innej nieruchomości lub prawa. Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa nabytego uprzednio w drodze zamiany, datą, od której należy liczyć okres pięcioletni, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 jest rok, w którym dokonano zamiany nieruchomości lub praw.

Podkreślić ponadto w tym miejscu należy, że nie ma przy tym znaczenia, czy zamieniane nieruchomości bądź udziały w nieruchomościach mają taką samą wartość lub powierzchnię. Zamiana bowiem, niezależnie od tego, czy przedmiotem zamiany są nieruchomości bądź udziały w nieruchomościach mające taką samą wartość, czy też nie, stanowi formę odpłatnego zbycia, przez co wywołuje określone skutki podatkowe.

Ze stanu faktycznego wynika, że w wyniku darowizn dokonanych w 2012 r. Wnioskodawca nabył 376 udziałów w nieruchomości, a przekazał w drodze darowizny 377 udziałów w nieruchomości. Natomiast w wyniku zamian w 2012 r. Wnioskodawca otrzymał 107 udziałów w nieruchomości za 106udziałów ze swojej działki. Zatem dla sprzedawanej przez Wnioskodawcę nieruchomości, w części odpowiadającej udziałom nabytym w drodze umów darowizny i zamiany, pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 należy liczyć od końca roku, w którym dokonano tych darowizn i zamian.

Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy tylko wówczas, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Natomiast jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat), to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia, wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje udział w nieruchomości, który przekracza udział jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał.

Wnioskodawca wskazał, że w wyniku zniesienia współwłasności wartość udziałów i działki uległa powiększeniu. Zatem kolejne udziały w nieruchomości Wnioskodawca nabył w 2013 r. w wyniku zniesienia współwłasności.

Podsumowując, należy wskazać, że udziały w nieruchomości, która została sprzedana w 2014 r, tj. działkę 340/9, oraz udziały w działkach 340/43, 340/44, 340/46 Wnioskodawca nabywał w różnym czasie:

 • w drodze darowizny w 2001 roku, (w części dotyczącej udziałów jakie nie zostały przekazane w 2012 r. w drodze umów darowizn i zamian),
 • w drodze darowizn w 2012 r. (376 udziałów),
 • w drodze umów zamiany w 2012. r. (107 udziałów),
 • w wyniku zniesienia współwłasności w 2013 r. (wartość udziału w nieruchomości, która przekracza wartość udziału w tej nieruchomości, posiadanej przez zniesieniem współwłasności).

Nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że sprzedając w 2014 roku nieruchomość gruntową składającą się z działki 340/9 oraz udziału w działkach 340/43, 340/44, 340/46, dokonał sprzedaży konkretnie części nieruchomości, jaką nabył w 2001 roku w drodze darowizny, a nie udziały, których właścicielem Wnioskodawca stał się w wyniku umów darowizny i zamiany dokonanych w 2012 r. czy w wyniku zniesienia współwłasności w 2013 r.

W rozpatrywanej sprawie, dokonując umów darowizny i zamiany Wnioskodawca nie nabywał konkretnej części nieruchomości, lecz nabywał odpowiednio udziały w każdym metrze kwadratowym tej nieruchomości.

Sprzedając więc w 2014 roku nieruchomość gruntową Wnioskodawca nie sprzedał konkretnej nieruchomości, którą nabył w wyniku darowizny w 2001 r., lecz sprzedał udział w nieruchomości nabyty w 2001 r. w darowiźnie, udziały nabyte w 2012 r. w darowiznach, udziały nabyte w 2012 r. w drodze umów zamiany oraz udział nabyty w 2013 r. w wyniku zniesienia współwłasności.

Nabycie przez Wnioskodawcę nieruchomości, którą sprzedał w 2014 r. nastąpiło niewątpliwie w kliku datach, tj. zarówno w 2001 r. w wyniku darowizny, w 2012 r. w wyniku darowizn i zamian, jak i w 2013 r. w związku ze zniesieniem współwłasności. Na sprzedane udziały składały się zatem udziały nabyte w tych ww. datach. Nieuprawnione jest zatem twierdzenie, że Wnioskodawca sprzedał w 2014 r. nieruchomość nabytą w darowiźnie w 2001 r.. Wnioskodawca nabywając kolejno w poszczególnych latach udziały w nieruchomości nabywał prawo do każdego metra kwadratowego tej nieruchomości w takiej wielkości i w takiej dacie jak nabywany udział, co oznacza że miał prawo do każdego metra kwadratowego w tej nieruchomości proporcjonalnie do nabytego udziału. W momencie nabycia udziału w prawie własności każdy ze współwłaścicieli staje się bowiem współwłaścicielem całej nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, a więc każdego metra kwadratowego tej nieruchomości.

Z uwagi zatem na fakt, że nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło odpowiednio w części w 2001 r., w części w 2012 r. oraz w części w 2013 r., pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy należy liczyć oddzielnie w stosunku do każdego udziału jaki Wnioskodawca nabył.

Biorąc więc powyższe pod uwagę, sprzedaż nieruchomości gruntowej w 2014 r., w części odpowiadającej udziałom nabytym w 2001 r. w darowiźnie, nie stanowi źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Natomiast, sprzedaż nieruchomości w 2014 r., w części odpowiadającej udziałom nabytym w 2012 r. w wyniku umów darowizny i zamiany oraz w części odpowiadającej udziałom nabytym w 2013 r. w wyniku zniesienia współwłasności, nastąpiła przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, w związku z tym stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś dochód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy jego obliczenia.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Jak wynika z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e tej ustawy, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39) wykazać:

 • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 • dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Należny podatek, wynikający z tego zeznania jest płatny w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 4 pkt 4 w zw. z art. 45 ust. 1b ww. ustawy).

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30 ust. 5 ww. ustawy).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Podsumowując, mając na uwadze powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości w odniesieniu do udziałów nabytych w 2001 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ terminu pięcioletniego i nie podlega opodatkowaniu. Natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadającej udziałom nabytym w 2012 r. i 2013 r., podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, chyba że objęty zostanie zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.