IPPB4/4511-1321/15-6/PP | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku od zbycia udziału w nieruchomości i czy musi wykazać w deklaracji podatkowej otrzymaną kwotę?
IPPB4/4511-1321/15-6/PPinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. spadek
 3. spłata
 4. udział
 5. współwłasność
 6. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 4 stycznia 2016 r. (data nadania 7 stycznia 2016 r., data wpływu 11 stycznia 2016 r.) na wezwanie z dnia 29 grudnia 2015 r. (data nadania 29 grudnia 2015 r., data doręczenia 2 stycznia 2016 r.) Nr IPPB4/4511-1321/15-2/PP oraz pismem z dnia 3 lutego 2016 r. (data nadania 3 lutego 2016 r., data wpływu 5 lutego 2016 r. na wezwanie z dnia 22 stycznia 2016 r. (data nadania 25 stycznia 2016 r., data doręczenia 29 stycznia 2016 r.) Nr IPPB4/4511-1321/15-4/PP wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w wyniku zniesienia współwłasności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w wyniku zniesienia współwłasności.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-1321/15-2/PP oraz pismem z dnia 22 stycznia 2016 r. Nr IPPB4/4511-1321/15-4/PP wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Pismem z dnia 4 stycznia 2016 r. (data nadania 7 stycznia 2016 r., data wpływu 11 stycznia 2016 r.) oraz pismem z dnia 3 lutego 2016 r. (data nadania 3 luty 2016 r., data wpływu 5 luty 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 4 grudnia 1998 r. Wnioskodawca otrzymał darowizną od babci 50% udziału w nieruchomości. Do roku 2002 Wnioskodawca był wraz z babcią współwłaścicielem domu w udziale 50%/50%.W dniu 9 września 2002 r. babcia swój udział przepisała na syna. Od 2002 r. Wnioskodawca był już współwłaścicielem domu z wujkiem w udziale 50%/ 50%. W 2011 r. Wnioskodawca złożył wniosek do sądu o zniesienie współwłasności.

W dniu 25 lutego 2015 r. postanowieniem sądu została zniesiona współwłasność. Wnioskodawca odsprzedał swój udział wujkowi. Uzyskał w związku z tym dochód ze sprzedaży udziału w nieruchomości.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w zamian za przekazany udział, wynoszący 50% otrzymał spłatę w wysokości 150.000 zł. Ponadto Wnioskodawca podkreślił, że od 25 lutego 2015 r., czyli od chwili podpisania w sądzie ugody, nie posiada już żadnych udziałów w wyżej wymienionej nieruchomości.

Cały posiadany udział w nieruchomości Wnioskodawca sprzedał współwłaścicielowi, który wraz z małżonką stał się właścicielem całej nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy jest zobowiązany do zapłacenia podatku od zbycia udziału w nieruchomości i czy musi wykazać w deklaracji podatkowej otrzymaną kwotę...

Jeśli tak to Wnioskodawca prosi o wskazanie PIT, w którym musi wykazać osiągnięty dochód.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy „generalna zasada przy odpłatnym zbyciu nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o PIT.

W myśl tego przepisu odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodu, o ile zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie lub wybudowanie.”

Wnioskodawca uważa, że jeżeli upłynęło 17 lat od momentu otrzymania udziału w nieruchomości, to nie musi on płacić podatku ani deklarować, czy zgłaszać faktu sprzedaży do Urzędu Skarbowego.

Jeśli interpretacja Wnioskodawcy jest błędna, to prosi on o wiążącą odpowiedź odnośnie kwoty podatku i zgłoszenia faktu zbycia do Urzędu Skarbowego/wykazaniu dochodu w PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z poźn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c)- przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy- przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zmiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zmiany.

Zatem z powyższego wynika, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo, że strony inaczej postanowiły. Należy zatem wskazać, że nabyciem w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest każda czynność, na mocy której na osobę fizyczną – nabywcę przechodzi własność nieruchomości, bez względu na to, czy nabycie następuje w sposób odpłatny czy nieodpłatny.

W myśl art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymał od babci w drodze darowizny 50% udziału w nieruchomości. Do roku 2002 Wnioskodawca był wraz z babcią współwłaścicielem domu w udziale 50%/50%. W dniu 9 września 2002 r. babcia swój udział przepisała na syna. Od 2002 r. Wnioskodawca był już współwłaścicielem domu z wujkiem w udziale 50%/ 50%. W 2011 r. Wnioskodawca złożył wniosek do sądu o zniesienie współwłasności. W dniu 25 lutego 2015 r. postanowieniem sądu została zniesiona współwłasność. Wnioskodawca odsprzedał swój udział wujkowi i otrzymał w zamian za te udział spłatę w wysokości 150.000 zł. Uzyskał w związku z tym dochód ze sprzedaży udziału w nieruchomości.

Celem postępowania o zniesienie współwłasności – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom.

Zgodnie z art. 210 Kodeksu cywilnego – każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności. Przez zniesienie współwłasności rozumie się likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego, która następuje w drodze umowy lub orzeczenia sądu.

W myśl art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

W wyniku dokonania zniesienia współwłasności możliwe jest zatem przyznanie rzeczy jednej osobie, przy jednoczesnym zobowiązaniu do dokonania spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli.

Wówczas osoba otrzymująca w całości daną rzecz nabywa w niej udział ponad udział dotychczas posiadany i przysługujący jej w tej rzeczy. Konsekwencją tego jest zbycie udziału w rzeczy po stronie tego współwłaściciela, który w zamian przysługującego mu udziału w rzeczy otrzyma spłatę pieniężną. Wówczas mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem (nabyciem) udziału w nieruchomości, które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać bowiem należy, że użyte w wyżej powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie „odpłatne zbycie” oznacza każde przeniesienie prawa własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Termin odpłatne zbycie obejmuje zatem szeroki zakres czynności. Określenie „zbycie” odnosi się do wszystkich przypadków przeniesienia własności, nie ogranicza się wyłącznie do sprzedaży, czy zamiany, lecz ma zastosowanie do wszystkich czynności prawnych, których skutkiem jest przeniesienie prawa własności do rzeczy.

Zatem po stronie dokonującego odpłatnego zbycia, tzn. w zamian za spłatę, zbycia udziału w nieruchomości powstaje obowiązek podatkowy, o ile zdarzenie to ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie zbywanego udziału w nieruchomości.

Za datę nabycia przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości należy uznać datę otrzymania darowizny od babci, czyli 1998 r.

Tym samym odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości w 2015 r. tj. zniesienie współwłasności w ten sposób, że Wnioskodawca przekazał swój udział w nieruchomości, a w zamian otrzymał spłatę, nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ odpłatne zbycie (zniesienie współwłasności) zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Zatem Wnioskodawca nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej ani zapłacenia podatku dochodowego z tytułu zbycia udziału w nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.