IPPB4/415-405/12-2/SP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku w wysokości 19% z tytułu sprzedaży akcji/udziałów amerykańskiej spółki zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 w zw. z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07.05.2012 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 08.05.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji/udziałów amerykańskiej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji/udziałów amerykańskiej spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 22 grudnia 2011 r. działając jako osoba fizyczna Wnioskodawca dokonał sprzedaży posiadanych akcji/udziałów w amerykańskiej spółce na rzecz innego amerykańskiego podmiotu na podstawie zawartej umowy sprzedaży akcji/udziałów.

Przedmiotowa kwota została zapłacona na osobisty rachunek bankowy Wnioskodawcy w Polsce w trzech transzach:

  • 85% przedmiotowej kwoty na koniec grudnia 2011 r.,
  • 7,5% w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia ww. umowy sprzedaży akcji/udziałów,
  • 7,5% w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia ww. umowy sprzedaży akcji/udziałów.

Z tytułu ww. transakcji Wnioskodawca nie uiścił podatku na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wnioskodawca jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i ma tutaj stałe miejsce zamieszkania, nie przebywał również w Stanach Zjednoczonych dłużej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego i nie posiada tam zakładu.

W związku z powyższym nie spełnił też żadnej z przesłanek zawartych w art. 14 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 8 października 1974 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku z tytułu sprzedaży akcji/udziałów amerykańskiej spółki zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 w związku z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy tego typu transakcje dokonane przez osobę fizyczną w Stanach Zjednoczonych Ameryki powinny być traktowane łącznie z transakcjami na rynku polskim i opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych stawką 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Powołany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w tym wypadku umowy z Rządem Stanów Zjednoczonych z dnia 8 października 1974 r. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 przedmiotowej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z umawiających się państw będzie zwolniona od opodatkowania w drugim umawiającym się państwie zysku ze sprzedaży, zmiany lub innej dyspozycji walorami kapitałowymi, o ile nie spełnia wskazanych w przedmiotowym art. 14 przesłanek.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stwierdza, iż przedmiotowy zysk ze sprzedaży akcji/udziałów w ww. spółce podlega opodatkowaniu w wysokości 19% na postawie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca – osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce – dokonał sprzedaży posiadanych akcji/udziałów w amerykańskiej spółce na rzecz innego amerykańskiego podmiotu na podstawie zawartej umowy sprzedaży akcji/udziałów. Zatem w przedmiotowej sprawie znajdą zastosowanie uregulowania zawarte w Umowie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 08.10.1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. umowy, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw będzie zwolniona od opodatkowania w drugim Umawiającym się Państwie zysku ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji walorami kapitałowymi, chyba że:

  1. zysk został osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji mieniem wymienionym w artykule 7 niniejszej Umowy, położonym na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa,
  2. osoba osiągająca zysk, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw, posiada zakład w drugim Umawiającym się Państwie i wartość majątkowa przynosząca zysk jest rzeczywiście związana z tym zakładem lub
  3. osoba fizyczna osiągająca zysk, mająca miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw, przebywa w drugim Umawiającym się Państwie przez okres lub okresy, sięgające łącznie lub przekraczające 183 dni w ciągu roku podatkowego.

Z treści powyższego przepisu wynika, iż osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce będzie zwolniona w Stanach Zjednoczonych od opodatkowania zysku ze sprzedaży akcji/udziałów, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w ww. lit. a), b), c) ww. przepisu.

W stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, iż dokonał sprzedaży posiadanych akcji/udziałów w amerykańskiej spółce, w Stanach Zjednoczonych nie przebywał dłużej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego i nie posiada tam zakładu.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, iż w świetle art. 14 ust. 1 umowy polsko-amerykańskiej, dochód z tytułu sprzedaży akcji/udziałów spółki amerykańskiej jest zwolniony od opodatkowania w USA, zatem podlega opodatkowaniu w państwie zamieszkania, tj. w Polsce.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są m. in. kapitały pieniężne.

Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie ust. 2 pkt 1 tego artykułu dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym.

Stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 – osiągnięta w roku podatkowym.

Z kolei w myśl art. 30b ust. 3 ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Dochód ze sprzedaży akcji/udziałów należy wykazać w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym w odrębnym zeznaniu, według ustalonego wzoru (PIT–38) i w tym samym terminie należy wpłacić wynikający z tego zeznania podatek dochodowy (art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Reasumując, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku w wysokości 19% z tytułu sprzedaży akcji/udziałów amerykańskiej spółki zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 w zw. z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.