IPPB3/4510-697/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie niepodzielonych zysków przy przekształceniu spółek – obowiązki płatnika.
IPPB3/4510-697/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. przekształcanie
 2. płatnik
 3. udział
 4. udziałowiec
 5. zwolnienia przedmiotowe
 6. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

M. Sp. z o.o. (dalej Wnioskodawca) jest polską spółką kapitałową, zarejestrowaną dla celów podatkowych w Polsce. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu powierzchni biurowej w wielokondygnacyjnym budynku usytuowanym w W. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest luksemburska spółka A. S.a.r.l. (dalej: „A.”), która posiada wszystkie udziały w Spółce nieprzerwanie od 20 grudnia 2011 r., a więc przez okres ponad 2 lat. Obecnie planowane jest przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę komandytową (dalej: „SK”) w trybie przepisów określonych w Tytule IV, Dział III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity Dz.U. 2013. Poz.1030 ze zm. dalej: „KSH”). Sam proces przekształcenia poprzedzony zostanie sprzedażą przez Udziałowca 1 udziału w kapitale zakładowym Wnioskodawcy (z posiadanych 929.824 udziałów) na rzecz innej polskiej spółki kapitałowej. Po sprzedaży ww. udziału Udziałowiec będzie w dalszym ciągu posiadał znacznie przekraczający 10% udział w kapitale zakładowym Wnioskodawcy.

W wyniku przekształcenia Wnioskodawcy w SK, ww. udziałowcy staną się komplementariuszem oraz komandytariuszem SK. A. po przekształceniu będzie posiadał 99% udział w zyskach SK. Celem udziałowców Spółki nie będzie likwidacja Spółki, a jedynie zmiana jej formy organizacyjno - prawnej. Dotychczasowa działalność gospodarcza Wnioskodawcy będzie kontynuowana przez SK w takim samym rodzaju i rozmiarze. SK będzie więc sukcesorem praw i obowiązków i Wnioskodawcy.

Na dzień przekształcenia Wnioskodawcy w SK, majątek wnioskodawcy może składać się z następujących składników:

 1. Kapitału zakładowego
 2. Kapitału zapasowego
 3. Zysku wypracowanego w roku bieżącym i/lub w latach poprzednich, nie podzielonego pomiędzy udziałowców.

Zdarzenie przyszłe stanowiące przedmiot niniejszego wniosku obejmuje sytuację, w której na moment przekształcenia Wnioskodawcy w SK w skład majątku Wnioskodawcy będą wchodziły niepodzielone zyski (wypracowane w roku w którym nastąpi przekształcenie i/lub w latach poprzednich).

Przed przekształceniem A. dostarczy Wnioskodawcy swój aktualny certyfikat rezydencji oraz oświadczenie o niekorzystaniu ze zwolnienia od opodatkowania od całości dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia niepodzielonych zysków, Wnioskodawca, jako płatnik CIT, będzie zobowiązany pobrać podatek od przychodów udziałowców z tytułu udziału w zyskach osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia niepodzielonych zysków (zarówno zysków z lat ubiegłych, jak i zysku bieżącego), Wnioskodawca, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego, nie będzie zobowiązany pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu (z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) A., z uwagi na fakt, że w momencie przekształcenia A. będzie posiadał przekraczający 10% udział w kapitale zakładowym Wnioskodawcy przez okres przekraczający 2 lata. Do przychodu A. zastosowanie będzie miało zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej ustawa o CIT). W przypadku zaś udziałowca, który przed przekształceniem Wnioskodawcy w SK, nabędzie 1 udział w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, skorzystanie ze zwolnienia podatkowego nie będzie możliwe i Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przypadającego na tego udziałowca.

Katalog przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zawarty jest w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Oznacza to, że przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową, w sytuacji gdy spółka ta posiada na moment przekształcenia niepodzielone zyski, jest zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego dla wspólników tej spółki na moment przekształcenia. Dochód z tytułu takiego przekształcenia jest kwalifikowany jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Ustawa o CIT nie definiuje pojęcia „niepodzielonych zysków”. Zdaniem Wnioskodawcy należy przyjąć, iż pod tym pojęciem należy rozumieć zarówno zysk bieżący wypracowany w trakcie roku obrotowego - (podatkowego), w którym dochodzi do przekształcenia spółki, jak i zysk z lat ubiegłych, który nie został faktycznie wypłacony wspólnikom przekształcanej spółki kapitałowej.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o CIT podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt l;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy o CIT).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Natomiast stosownie do art. 26 ust. 1 c ustawy o CIT osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem i udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

 1. jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub i
 2. istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

W przypadku należności, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o CIT wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1 c, pod warunkiem , uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa , odpowiednio w art. 22 ust. 4 pkt 4 (art, 26 ust. 1 f ustawy o CIT}.

Biorąc powyższe uregulowania prawno-podatkowe pod uwagę, należy wskazać, iż Wnioskodawca na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy o CIT będzie pełnić co do zasady funkcję płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu udziałowców, powstałego z tytułu wystąpienia niepodzielonych zysków na moment przekształcenia. Zwrócić należy = uwagę, iż tylko jeden z udziałowców (tj. A.) na dzień przekształcenia Wnioskodawcy w SK będzie spełniać warunki do ; skorzystania ze zwolnienia, gdyż

 1. będzie spółką podlegającą w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. na dzień przekształcenia będzie posiadać co najmniej 10 % udziałów w kapitale Wnioskodawcy, nieprzerwanie od co najmniej 2 lat,
 3. dostarczy Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji oraz oświadczenie o niekorzystaniu ze zwolnienia od opodatkowania od całości dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

A zatem w sytuacji gdy wszystkie przesłanki do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 zostaną spełnione. Wnioskodawca jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego nie będzie zobowiązany do pobrania 19 % podatku od wypłaty przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (wypłacanego do A., który te warunki spełni).

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają również liczne interpretacje podatkowe, w tym np.:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2013 r.; sygn. ILPB4/423-205/13-4/MC;
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 września 2011r.; sygn. nr IPPB3/423-620/11-2/JG;
 3. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 września 2014 r.; sygn. ILPB4/423-283/14-2/ŁM.

W przypadku drugiego z udziałowców, który przystąpi do spółki przed jej przekształceniem, nie zostaną spełnione warunki do skorzystania ze zwolnienia, a zatem Wnioskodawca będzie zobligowany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu przypadającego na tego udziałowca oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie określonym w art. 26 ust. 6 ustawy o CIT (tj. do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstanie przychód udziałowca).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.