IPPB3/4510-647/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Sposób ustalenia kosztu uzyskania przychodu wspólnika w przypadku sprzedaży udziałów w spółce zależnej po jej podziale.
IPPB3/4510-647/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. majątek
 4. nabycie udziałów
 5. podział spółki
 6. podział spółki przez wydzielenie
 7. przychód
 8. udział
 9. wartości
 10. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca będzie udziałowcem/akcjonariuszem w innej spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Spółka Zależna”). Udziały/akcje (dalej: „Udziały”) Spółki Zależnej Wnioskodawca nabędzie za wynagrodzeniem (dalej „Cena Nabycia”) w drodze umowy kupna- sprzedaży. Cena Nabycia Udziałów zostanie przez Wnioskodawcę uregulowana.

W przyszłości Wnioskodawca planuje przeprowadzenie podziału Spółki Zależnej. Podział nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Zależnej na inną spółkę (Wnioskodawcę lub inną spółkę kapitałową mającą siedzibę w Polsce). Majątek podlegający wydzieleniu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. ąa pkt 4 Ustawy o CIT. Również majątek, który pozostanie w Spółce Zależnej będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu tej ustawy.

W zależności od sytuacji gospodarczej Spółki Zależnej na dzień podziału (w szczególności dochodowości Spółki Zależnej i kształtowania się struktury jej kapitałów), podział ten może zostać sfinansowany:

 1. z kapitału zakładowego Spółki Zależnej poprzez unicestwienie części Udziałów Spółki Zależnej - tj. poprzez zmniejszenie liczby Udziałów Spółki Zależnej (Sytuacja 1), albo
 2. z kapitału własnego innego niż kapitał zakładowy - tj. podziałowi nie będzie towarzyszyć obniżenie kapitału zakładowego Spółki Zależnej, w szczególności w tym wypadku nie nastąpi zmniejszenie liczby Udziałów Spółki Zależnej ani obniżenie ich wartości nominalnej. W efekcie, Wnioskodawca po podziale będzie posiadał taką samą liczbę Udziałów Spółki Zależnej, jaką posiadał przed podziałem, jednocześnie nie dojdzie do obniżenia ich wartości nominalnej (Sytuacja 2).

Przedmiotem niniejszego wniosku jest wyłącznie Sytuacja 2. Po dokonanym podziale, Udziały w Spółce Zależnej zostaną przez Wnioskodawcę sprzedane za wynagrodzeniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy odpłatnym zbyciu Udziałów Spółki Zależnej po dokonaniu podziału przez wydzielenie opisanego w Sytuacji 2, tj. finansowanego z kapitałów innych niż kapitał zakładowy, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby Udziałów Spółki Zależnej ani obniżenia ich wartości nominalnej, Wnioskodawca może rozpoznać koszt podatkowy w wysokości całości Ceny Nabycia Udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy odpłatnym zbyciu Udziałów Spółki Zależnej po dokonaniu podziału przez wydzielenie opisanego w Sytuacji 2, tj. finansowanego z kapitałów innych niż kapitał zakładowy, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby Udziałów Spółki Zależnej ani obniżenia ich wartości nominalnej, Wnioskodawca może rozpoznać koszt podatkowy w wysokości całości Ceny Nabycia Udziałów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 – dalej: Ustawy o CIT), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7e ustawy o CIT (który nie dotyczy przedstawionej sprawy).

Jednocześnie, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8c Ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT (który jednak nie znajdzie zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym). Niemniej jednak wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. lk - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub lit. b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca (akcjonariusza) wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

W sytuacji odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce dzielonej - po uprzednim dokonaniu podziału tej spółki przez wydzielenie - koszt uzyskania przychodów (z odpłatnego zbycia udziału) ustala się zgodnie z zasadą wskazaną w zdaniu drugim art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o CIT.

W świetle powołanego przepisu, w sytuacji gdy w związku z podziałem dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów (akcji) spółki dzielonej lub obniżenia ich wartości nominalnej, wysokość wydatków poniesionych na nabycie udziałów (akcji) spółki dzielonej możliwych do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów w momencie sprzedaży tych udziałów (akcji) ulega zmniejszeniu w proporcji w jakiej zmniejsza się liczba udziałów (akcji) spółki dzielonej bądź obniża ich wartość nominalna w wyniku podziału.

W konsekwencji, w sytuacji objętej zakresem niniejszego wniosku, tj. w Sytuacji 2, w ramach której na skutek podziału nie dochodzi do unicestwienia udziałów (akcji) spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej) ani obniżenia ich wartości nominalnej, wydatki na nabycie/objęcie przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej) powinny być w całości rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów (akcji) tej spółki.

W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia kosztu uzyskania przychodów z tytułu zbycia Udziałów w Spółce Zależnej w Sytuacji 2:

 1. w pierwszej kolejności Wnioskodawca powinien określić wysokość wydatków poniesionych na nabycie wszystkich Udziałów w Spółce Zależnej - zastosowanie będzie miał tu przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na nabycie lub objęcie Udziałów Spółki Zależnej;
 2. w drugiej kolejności zweryfikować jaka część Udziałów w Spółce Zależnej została unicestwiona bądź jaka część kapitału zakładowego w Spółce Zależnej została obniżona w związku z dokonanym podziałem;
 3. finalnie, uznać za koszt uzyskania przychodów tylko tę część wydatków określonych zgodnie z pkt 1 powyżej, która proporcjonalnie może być przyporządkowana do Udziałów niepodlegających unicestwieniu (ewentualnie w przypadku, gdy nie dochodzi do unicestwienia udziałów wysokość możliwych do rozpoznania kosztów podatkowych powinna być zmniejszona w proporcji w jakiej ulega zmniejszeniu w wyniku podziału wartość nominalna Udziałów Spółki Zależnej).

Wobec faktu, iż w Sytuacji 2, w wyniku podziału, Udziały Spółki Zależnej nie ulegną unicestwieniu ani nie dojdzie do obniżenia ich wartości nominalnej, Wnioskodawca będzie miał prawo rozpoznać całość Ceny Nabycia jako koszt podatkowy w momencie zbycia Udziałów Spółki Zależnej.

Reasumując, w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów Spółki Zależnej, przeprowadzonego po dokonaniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby Udziałów Spółki Zależnej ani obniżenia ich wartości nominalnej (Sytuacja 2), Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt podatkowy w wysokości całości Ceny Nabycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.