IPPB3/4510-579/15-4/AG | Interpretacja indywidualna

Koszty odpłatnego zbycia udziałów/akcji.
IPPB3/4510-579/15-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. Skarb Państwa
 2. akcja
 3. udział
 4. wartość nominalna
 5. wierzytelność
 6. wkład
 7. zbycie
 8. zwolnienie z długu
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.), uzupełnionego na wezwanie z dnia 27 sierpnia 2015 r. (data wysłania 28 sierpnia 2015 r., data doręczenia 1 września 2015 r.) pismem z dnia 7 września 2015 r. (data nadania 7 września 2015 r., data wpływu 8 września 2015 r.) - o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Podatkowa Grupa Kapitałowa (dalej: „Wnioskodawca” lub „PGK”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. Spółką reprezentującą PGK jest P. S.A. W chwili obecnej planowana jest restrukturyzacja. Jej celem będzie skoncentrowanie (poprzez odpłatne zbycie) akcji, udziałów i obligacji posiadanych przez poszczególne spółki należące do PGK w podmiotach, będących w większości w likwidacji lub upadłości w jednej spółce (dalej: „SPV”). SPV będzie odpowiedzialna za zarządzanie tymi aktywami. SPV jest także spółką należącą do PGK.

Planowana restrukturyzacja ma na celu wprowadzenie szeregu usprawnień natury biznesowej i organizacyjnej. SPV zostanie wyposażona w aktywa/zasoby odpowiednie do realizacji powierzonych jej funkcji.

Przedmiotowe akcje, udziały i obligacje zostały historycznie nabyte na wiele różnych sposobów, w szczególności:

 1. W zamian za wkłady niepieniężne w postaci wierzytelności pieniężnych

W 1996 r. zostały nabyte udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcje w spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne w postaci wierzytelności pieniężnych (tj. aport). Wartości nominalne wniesionych wierzytelności były równe wartości nominalnej objętych w zamian udziałów i akcji.

 1. W zamian za zwolnienie z długu

W 1995 r. zostały nabyte udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością od podmiotów trzecich w zamian za zwolnienie tych podmiotów trzecich z długów. Każda umowa zbycia udziałów zawarta pomiędzy nabywcą a zbywcą przewidywała, z jednej strony przeniesienie na nabywcę wyżej wymienionych udziałów, a z drugiej strony zwolnienie przez nabywcę zbywcy z ciążącego na nim długu. A zatem dłużnik (zbywca) w zamian za zwolnienie go z długu przez nabywcę wydał nabywcy udziały posiadane w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Strony zawarły przedmiotowe umowy na podstawie ugód bankowych w bankowym postępowaniu ugodowym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1993 Nr 18 poz. 82). Wnioskodawca pragnie podkreślić, że zawarte ugody bankowe były etapem długofalowego procesu restrukturyzacji zadłużenia zbywców udziałów.

W każdym z zaistniałych przypadków wartość nabytych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością była równa wartości nominalnej wierzytelności, która była przedmiotem zwolnienia z długu. Ewentualna część wierzytelności, która pozostawała po nabyciu udziałów oraz zwolnieniu z długu była regulowana przez strony danej umowy w drodze rozliczeń pieniężnych.

 1. Poprzez zaliczenie wierzytelności na poczet ceny

W 1992 r. zostały nabyte udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od podmiotu trzeciego za cenę wyrażoną w umowie zbycia udziałów. Przy czym ustalona cena nie została uregulowana w formie pieniężnej, ale zgodnie z postanowieniami tej umowy na poczet ceny zostały zaliczone wierzytelności przysługujące nabywcy w stosunku do zbywcy udziałów. Wartość nominalna wierzytelności, które zostały zaliczone na poczet ceny była równa cenie za nabyte udziały.

 1. Nabyte od Skarbu Państwa w zamian za zwolnienie z długu

Spółki wchodzące w skład PGK nabyły również od Skarbu Państwa akcje w spółkach akcyjnych w zamian za zwolnienie z długu podmiotów, których akcje zostały nabyte. Każda z umów zbycia akcji przewidywała, z jednej strony przeniesienie na nabywcę przez Skarb Państwa własności wyżej wymienionych akcji, a z drugiej strony zwolnienie przez nabywcę tych spółek z długów. Umowy te zostały zawarte na podstawie ugód bankowych zawartych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1993 Nr 18 poz. 82 ze zm.). Wnioskodawca pragnie wskazać, że przedmiotowe ugody były procesem długofalowej restrukturyzacji zadłużenia podmiotów, których akcje zostały nabyte. Każdorazowo określona przez strony umowy cena za nabywane akcje była równa wartości nominalnej wierzytelności, które były przedmiotem zwolnienia z długu.

Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca pragnie wskazać, że analizowane koszty związane z nabyciem ww. udziałów i akcji oraz obligacji nie zostały przez spółki wchodzące w skład PGK na jakimkolwiek etapie rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów.

W piśmie z dnia 7 września 2015 r., stanowiącym odpowiedź na wezwanie organu podatkowego, w którym zadano pytanie – Czy wartość nominalna wierzytelności pieniężnych, które zostały w 1996 roku wniesione wkładem niepieniężnym (aportem) w zamian za udziały w spółce z ograniczona odpowiedzialnością i akcje w spółce akcyjnej, stanowiła (odpowiadała) wartości rynkowej tych wierzytelności pieniężnych ... – Wnioskodawca wskazał dodatkowo, co następuje.

Obecnie obowiązujące przepisy kodeksu spółek handlowych, ustawa z dnia z dnia 15 września 2000 r. Dz.U.2013.1030 ze zm., (dalej: KSH), wyraźnie wskazują w art. 154 § 3 odniesieniu do spółek handlowych, iż „Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej”, oznacza to, iż wartość nominalna powinna być zgodna z wartością wkładów wnoszonych do spółki na pokrycie kapitału zakładowego. Wydawanie udziałów poniżej ich wartości nominalnej jest zakazane, gdyż dochodziłoby do naruszenia stałości kapitału zakładowego, ponieważ nie miałby on wartości, jaka wynika z umowy spółki. Od niedopłacenia określonej wartości nominalnej odróżnić należy „przepłacenie” ich wartości. W odniesieniu do spółek akcyjnych, podobną regulację zawiera art. 309 § 1 zgodnie z którym „Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.” Jak podkreśla się w doktrynie nie istnieje trwały, konieczny związek między obejmowaniem akcji a ich wartością nominalną, gdyż akcje mogą być obejmowane powyżej ich wartości nominalnej. Istnieje natomiast zakaz działań odwrotnych, tj. obejmowania akcji poniżej ich wartości nominalnej, gdyż dochodziłoby do naruszenia stałości kapitału zakładowego i nie miałby on wartości, jaka wynika ze statutu spółki. (Kidyba Andrzej Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037).Opublikowano: LEX/el, 2015.)

Zdarzenia będące podstawą stanu faktycznego wniosku o interpretację podatkową miały miejsce pod rządami Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy, Dz.U.1934.57.502 ze zm., (dalej: KH). W KH brak jest przepisu stanowiącego wprost odpowiednik art. 154 KSH jednakże jak podkreśla się w literaturze: artykuły 176 KH, 312 KH, 313KH, 347 KH oraz 472 KH dają podstawę do wniosku, że aport powinien mieć w chwili sporządzenia aktu założycielskiego spółki realną wartość majątkową równą sumie wartości nominalnej przyznanych za ten aport udziałów (akcji). (Minas Mariusz, artykuł Rejent.1995.9.49 „Zdolność aportowa”. Teza nr 4 12736/4)

Odpowiednikiem 309 KSH był art. 311 § 4 KH, zgodnie z którym „Akcje nie mogą być wydawane poniżej ich wartości nominalnej.

Dopuszczalność wniesienia wierzytelności przysługującej wobec spółki nowemu wspólnikowi była przedmiotem oceny dokonanej przez Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 26 marca 1993 roku (sygn.. akt III CZP 20/93) stwierdził, iż: „Pokrycie udziałów, po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dopuszczalne jest także przez oświadczenie wspólnika o przeniesieniu - na poczet tego udziału - jego wierzytelności przysługującej mu wobec tej spółki.

W sytuacji, gdy kapitał ma być pokryty za pomocą wkładów niepieniężnych, wymagane jest zachowanie szeregu warunków i formalności mających na celu zabezpieczenie spółki przed niewłaściwą oceną aportów. (Agnieszka Kondracka, Charakter prawny Akcji, wyd. Temida 2, Białystok 1999)

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż wartość rynkowa wkładów niepieniężnych - w ocenie podatnika i zgodnie z jego wiedzą - była równa wartości nominalnej udziałów i odpowiednio akcji, które zostały za nią objęte.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia udziałów i akcji objętych w 1996 r. w zamian za wkłady niepieniężne w postaci wierzytelności pieniężnych, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość nominalna wierzytelności, które stanowiły przedmiot wkładów...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia udziałów nabytych: (i) w zamian za zwolnienie zbywcy z długu oraz (ii) poprzez zaliczenie wierzytelności na poczet ceny, kosztem uzyskania przychodów będzie odpowiednio (i) wartość odpowiadająca tej części wartości nominalnej wierzytelności, która była przedmiotem zwolnienia z długu oraz (ii) wartość odpowiadająca wartości nominalnej wierzytelności, które podlegały zaliczeniu na poczet ceny...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych od Skarbu Państwa w zamian za zwolnienie z długu podmiotu, którego akcje zostały nabyte, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość nominalna wierzytelności, która była przedmiotem zwolnienia z długu...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zasady ogólne dotyczące kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 – dalej: UPDOP) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tejże ustawy. W świetle powyższego, a także ugruntowanej praktyki organów podatkowych oraz doktryny prawa podatkowego, za koszty uzyskania przychodów uważa się wyłącznie koszty, które:

(i) zostały faktycznie poniesione przez podatnika z jego zasobów majątkowych,

(ii) mają definitywny charakter,

(iii) pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

(iv) ich poniesienie ma na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,

(v) nie wchodzą w zakres katalogu z art. 16 ust. 1 UPDOP, oraz

(vi) zostały odpowiednio udokumentowane.

Zatem, aby określony koszt można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi zachodzić związek przyczynowo skutkowy, tego rodzaju, że poniesienie kosztu ma lub może mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie źródła przychodu. Jednocześnie przedmiotowy koszt - aby stanowił koszt uzyskania przychodów - nie może zaliczać się do grupy wydatków, niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów /akcji) oraz papierów wartościowych w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e

Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 1k UPDOP „w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych, w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

1) określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a - jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;

1a) wartości początkowej składnika majątkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, będącego przedmiotem wkładu własnego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust 1 pkt 1, a w przypadku wniesienia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów wartości równej wydatkom poniesionym na ich nabycie;

Przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a. ”.

W konsekwencji należy uznać, że wydatki na nabycie udziałów, akcji oraz obligacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Mogą one jednak zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia wskazanych aktywów.

Zgodnie z jednolitą praktyką organów podatkowych, użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów nabycia udziałów, akcji i obligacji (będących papierami wartościowymi) zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie tych aktywów, tj. wszystkie te koszty, bez których poniesienia skuteczne nabycie (objęcie) udziałów, akcji lub obligacji nie byłoby możliwe.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie również wskazać, iż zgodnie z powszechnie akceptowanym w orzecznictwie sądów administracyjnych stanowiskiem, pojęcie „kosztu poniesionego”, o którym mowa w art. 15 ust. 1 UPDOP, należy rozumieć szeroko, tzn. nie tylko jako faktyczny wypływ wartości pieniężnych z majątku podatnika, ale także każde kwotowo określone zmniejszenie aktywów lub zwiększenie zobowiązań.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 stycznia 2014 r. (sygn. akt II FSK 219/12):

Przepisy u.p.d.o.p. nie definiują przy tym pojęcia "poniesienie wydatku". Stanowią tylko, że warunkiem uznania kosztu za koszt podatkowy jest jego poniesienie przez podatnika. Przez "poniesienie" kosztu należy w takim wypadku rozumieć zarówno poniesienie wydatku, jak i zakwalifikowanie faktycznie zrealizowanego odpisu lub innego zmniejszenia aktywów łub zwiększenia strat. W piśmiennictwie prezentowany jest pogląd, że kosztem jest każde kwotowo określone zmniejszenie aktywów albo zwiększenie zobowiązań lub rezerw, które prowadzi do zmniejszenia zysków (dochodów), a szerzej kapitałów własnych podatnika albo do zwiększenia jego strat. ”.

Podobnie w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 1762/12) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że:

Zdaniem Sądu orzekającego w niniejszej sprawie należy zgodzić się z poglądem, że "poniesienie kosztu" nie będzie wiązało się wyłącznie z faktycznym poniesieniem przez podatnika określonego wydatku (w rozumieniu wypływu wartości pieniężnych z jego majątku), lecz również z czynnościami skutkującymi zmniejszeniem jego aktywów czy też zwiększeniem strat obecnie lub w przyszłości.

Analogiczne rozumienie pojęcia „poniesienia kosztu” zaprezentował m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 22 stycznia 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 1738/12) i Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 listopada 2012 r. (sygn. akt II FSK 1509/11).

Koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia określonych udziałów, akcji i obligacji.

Ad. 1. Udziały i akcje objęte w zamian za wkłady niepieniężne w postaci wierzytelności pieniężnych.

W ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów i akcji objętych w 1996 r. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności pieniężnych, będzie wartość nominalna wierzytelności będących przedmiotem aportu.

W stanie prawnym obowiązującym w 1996 r. na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8a UPDOP nie uważało się za koszty uzyskania przychodów „wartości akcji lub udziałów w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych lub nabytych w zamian za wkład niepieniężny; w razie sprzedaży tych udziałów lub akcji albo wkładów, kosztem ich nabycia ustalanym na dzień objęcia lub nabycia udziałów lub akcji albo wkładów jest wartość rynkowa składników majątku stanowiących wkład niepieniężny, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Na mocy art. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 60 poz. 700) dodano przepis art. 15 ust. lk UPDOP, który stanowił, że:

„W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

 1. nominalnej wartości objętych udziałów (akcji), wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje), wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 2. wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia

Na mocy ww. ustawy uchylono ponadto przepis art. 16 ust. 1 pkt 8a UPDOP, dotyczący ustalenia kosztu uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji/udziałów objętych w zmian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 4 ust. 3 ww. ustawy zmieniającej, przepis art. 15 ust. lk UPDOP ma zastosowanie do odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych po dniu 31 grudnia 2000r.

Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych przed dniem 1 stycznia 2001 r. w zamian za wkład niepieniężny, koszt uzyskania przychodów określa się na podstawie przepisów obowiązujących w roku objęcia tych udziałów (akcji). Tym samym w analizowanej sytuacji (tj. odnośnie do udziałów i akcji objętych w 1996 r.) zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 8a UPDOP w brzmieniu obowiązującym w 1996 r.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów i akcji objętych w 1996 r. w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci wierzytelności pieniężnych, będzie wartość nominalna wierzytelności będących przedmiotem aportu.

Ad. 2. Nabycie udziałów w zamian za zwolnienie z długu oraz poprzez zaliczenie wierzytelności na poczet ceny.

a. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów nabytych poprzez zaliczenie wierzytelności na poczet ceny, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość odpowiadająca wartości nominalnej wierzytelności, które podlegały zaliczeniu na poczet ceny.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z UPDOP nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji. Wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów lub akcji. W przypadku nabycia udziałów na podstawie umowy zbycia udziałów, kosztem podatkowym będą więc wszystkie koszty bezpośrednio związane z nabyciem udziałów lub akcji, w szczególności cena określona w umowie, niezależnie od formy jej uregulowania.

Mając na uwadze ww. regulacje, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów nabytych w wyniku zaliczenia wierzytelności przysługującej nabywcy na poczet ceny nabycia (tj. dokonanie wzajemnego potrącenia wierzytelności) kosztem uzyskania przychodów powinna być wartość nominalna tej wierzytelności, równa cenie określonej w umowie.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że takie stanowisko znajduje całkowite potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. W szczególności, analogiczne stanowisko na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 sierpnia 2014 r. o sygn. IPPB2/415-434/14-2/MK. W interpretacji wskazano, co następuje:

Zatem mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne uznać należy, iż ponosząc wydatek na nabycie opisanej we wniosku kompensaty zobowiązań pieniężnych pomiędzy Wnioskodawcą a spółką, Wnioskodawca poniesie faktyczny koszt nabycia akcji polskiej spółki prawa handlowego. Reasumując, stwierdzić należy, iż wydatek na nabycie przez Wnioskodawcę akcji poniesiony poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności wynikających z transakcji sprzedaży akcji oraz umowy pożyczki w momencie ich zbycia będzie stanowił koszt uzyskania przychodów na podstawie ort 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”.

b. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów nabytych w zamian za zwolnienie zbywcy z długu kosztem uzyskania przychodów będzie wartość odpowiadająca tej części wartości nominalnej wierzytelności, która była przedmiotem zwolnienia z długu.

Należy bowiem uznać, że w przypadku takiej transakcji dochodzi do wzajemnego uregulowania obowiązków stron, tj.:

 1. zapłaty ceny nabycia udziałów przez nabywcę (poprzez zwolnienie z długu zbywcy),
 2. spłaty wierzytelności przez zbywcę (w wyniku zbycia udziałów).

W konsekwencji, w przypadku późniejszego odpłatnego zbycia udziałów nabytych w zamian za zwolnienie zbywcy z długu kosztem uzyskania przychodów będzie wartość odpowiadająca tej części wartości nominalnej wierzytelności, która była przedmiotem zwolnienia z długu. Jest to bowiem koszt poniesiony na nabycie tych udziałów (rozumiany jako zmniejszenie aktywów).

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że takie stanowisko znajduje całkowite potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Tak uznał np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10 listopada 2014 r. o sygn. IPTPB3/423-260/14-5/KJ, w której wskazano, iż:

Zgodzić można się więc ze Spółką, że kosztem uzyskania przychodów przy planowanej sprzedaży udziałów Nowej Spółki, nabytych w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będą wydatki na nabycie tych udziałów, przez które należy rozumieć wartość długu, z którego Wnioskodawca zwolnił Zbywcę w zamian za nabycie udziałów.

Dodatkowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2014 r. o sygn. ITPB3/423-187/14/PS stwierdził natomiast, że:

Zgodzić można się więc ze Spółką, że sprzedając akcje Spółka uzyska prawo do zaliczenia tych akcji w wartości w jakiej je nabyła do kosztów uzyskania przychodów, a więc w wartości nominalnej wierzytelności Spółki”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów nabytych: (i) w zamian za zwolnienie zbywcy z długu oraz (ii) poprzez zaliczenie wierzytelności na poczet ceny, kosztem uzyskania przychodów będzie odpowiednio (i) wartość odpowiadająca tej części wartości nominalnej wierzytelności, która była przedmiotem zwolnienia z długu oraz (ii) wartość odpowiadająca wartości nominalnej wierzytelności, które podlegały zaliczeniu na poczet ceny.

Ad. 3. Nabycie akcji od Skarbu Państwa w zamian za zwolnienie z długu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych od Skarbu Państwa w zamian za zwolnienie z długu podmiotu, którego akcje zostały nabyte, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość nominalna wierzytelności, która była przedmiotem zwolnienia z długu.

W ocenie Wnioskodawcy w zakresie odpowiedzi na pytanie oznaczone jako nr 3 uzasadnienie przedstawionego stanowiska jest analogiczne, jak stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w zakresie odpowiedzi na pytanie oznaczone numerem 2. Należy mieć bowiem na uwadze, że transakcja nabycia akcji od Skarbu Państwa w zamian za zwolnienie z długu podmiotu, którego akcje zostały nabyte miała z perspektywy wierzyciela (tj. nabywcy) identyczny sens gospodarczy / ekonomiczny jak nabycie akcji w zamian za zwolnienie z długu zbywcy udziałów. Mianowicie, w wyniku zwolnienia z długu doszło do uregulowania ceny nabycia udziałów od Skarbu Państwa.

Ponadto jak zostało to wskazane w stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym - w opisie sposobu nabycia przedmiotowych akcji, zostały zawarte ugody, które były etapem długofalowego procesu restrukturyzacji zadłużenia spółek akcyjnych, których akcje były zbywane. Proces restrukturyzacji zadłużenia podlegał regulacji ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw oraz to przepisy prawa powszechnie obowiązującego w randze ustawowej regulowały możliwe sposoby spłaty zobowiązań zadłużonych podmiotów w drodze rozliczeń o charakterze niepieniężnym.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Spółki nie ulega wątpliwości, iż w przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych od Skarbu Państwa w zamian za zwolnienie z długu podmiotu, którego akcje zostały nabyte, kosztem uzyskania przychodów będzie nominalna wartość wierzytelności, która była przedmiotem zwolnienia z długu.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.