IPPB3/4510-551/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie przejęcia sp. z o.o. na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
IPPB3/4510-551/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. majątek
 3. połączenie
 4. przejęcie
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. udział
 7. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, która prowadzi działalność gospodarczą i podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W przyszłości Wnioskodawca rozważy połączenie ze spółka z o.o. (dalej: „Sp. z o.o.”), w której Wnioskodawca będzie posiadać 100% udziałów.

Na skutek połączenia cały majątek Sp. z o.o. zostanie przeniesiony na Spółkę. Planowane połączenie będzie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 KSH tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki. Po połączeniu Spółka będzie całkowicie kontynuowała działalność prowadzoną przez Sp. z o.o.

Za dokonaniem połączenia Spółki z Sp. z o.o. przemawia szereg argumentów. Powody, dla których przeprowadzone zostanie przejęcie, będą następujące:

 • połączenie podyktowane będzie koniecznością wprowadzenia zmian w strukturze i funkcjonowaniu grupy kapitałowej celem uproszczenia tej struktury, a także zwiększenia konkurencyjności i efektywności oraz wzmocnienia pozycji rynkowej;
 • połączenie Spółki z Sp. z o.o. spowoduje integrację przedsiębiorstw obydwu spółek i prowadzonej przez te spółki działalności, co ułatwi procesy zarządzania tymi działalnościami; na skutek połączenia nastąpi również integracja zasobów obydwu podmiotów, co w założeniu powinno umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie tych zasobów oraz osiągnięcie efektu synergii w działalności połączonych spółek;
 • połączenie Spółki z Sp. z o.o. ograniczy koszty zarządzania środkami finansowymi w ramach grupy;
 • połączenie umożliwi łączącym się spółkom redukcję kosztów administracyjnych i operacyjnych związanych z funkcjonowaniem dwóch odrębnych osób prawnych; zbędne stanie się sporządzanie odrębnych planów finansowych, uproszczeniu ulegną także procedury związane ze składaniem deklaracji podatkowych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego połączeniem Spółki z Sp. z o.o., Spółka osiągnie dochód (przychód) podlejący opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki, w wyniku połączenia Spółki z Sp. z o.o. nie powstanie dla Spółki dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Uwagi ogólne

Tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych reguluje art. 491 § 1 KSH. Zgodnie z art. 491 KSH spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Połączenie może być dokonane m.in. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej - tzw. łączenie się przez przejęcie na mocy art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Natomiast w myśl art. 515 § 1 KSH połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółki przejmowanej albo udziały lub akcje nabyte lub objęte, zgodnie z przepisami art. 200 lub art. 362 oraz w przypadkach, o których mowa w art. 366. Wskazane połączenie znajdzie zastosowanie w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym. Na mocy art. 493 § 1 KSH, Sp. z o.o. zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

Jednocześnie, Spółka wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Sp. z o.o. Prawa i obowiązki następców prawnych reguluje także Ordynacja podatkowa. W świetle art. 93 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w art. 93e tej ustawy, osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek.

Opodatkowanie łączenia spółek

W odniesieniu do skutków podatkowych łączenia spółek kapitałowych oraz zagadnienia dotyczącego kwalifikacji do grupy dochodów z udziału w zyskach osób prawnych zasadne jest przywołanie art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (...).

Jednocześnie, w myśl art. 10 ust. 2 ustawy o CIT, przy połączeniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej,
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. lk lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Stosownie natomiast do treści art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Z kolei jak stanowi art. 10 ust. 5 ustawy o CIT, przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

 1. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego ObszaruGospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Wskazany powyżej przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT formułuje ogólną zasadę, że przy połączeniu / podziale spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej, jeżeli połączenie lub podział spółek są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Jednym z wyjątków od powyższej zasady jest sytuacja, kiedy spółka przejmująca posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej udział w wysokości mniejszej niż 10%. W takiej sytuacji intencją ustawodawcy jest opodatkowanie spółki przejmującej, w przypadku gdy wartość przejętego przez nią majątku spółki przejmującej jest wyższa od kosztów uzyskania przychodów obliczonych zgodnie z art. 15 ust. lk lub art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. Z taką sytuację nie będziemy mieć jednak do czynienia, bowiem jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego - na dzień połączenia Spółka będzie 100% udziałowcem Sp. z o.o. Co za tym idzie, mając na uwadze powyższe uregulowania należy stwierdzić, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego zastosowanie znajdzie przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, gdyż nie zostały wyłączone z zakresu jego stosowania sytuacje, w których spółka przejmująca posiada 100% udziałów w spółce przejmowanej. Jednocześnie w związku z tym, że wartość przyznanych spółce przejmującej (Spółce), będącej na moment połączenia jedynym udziałowcem Sp. z o.o., udziałów będzie równa zero to nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą (Spółkę) majątku spółki przejmowanej (Sp. z o.o.) ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcowi spółki przejmowanej (Sp. z o.o.) będzie stanowiła nadwyżkę odpowiadającą całej wartości majątku spółki przejmowanej (Sp. z o.o.).

Zatem w oparciu o przesłanki z art. 10 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, planowane połączenie przez przejęcie będzie dla spółki przejmującej (Spółki) neutralne podatkowo oraz nie będzie stanowiła dla spółki przejmującej (Spółki) dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych wartość otrzymanego przez nią majątku spółki przejmowanej (Sp. z o.o.), jeżeli połączenie spółek będzie przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w licznych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe. Tytułem przykładu, Spółka wskazuje na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2015 r. (znak ITPB3/423-613/14/MK), w której na gruncie stanu faktycznego: „Wnioskodawca - spółka akcyjna rozważa połączenie ze spółką z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów (dalej: ”Spółka Przejmowana"). Przejęcie nastąpi po dniu 1 stycznia 2015 r. i na skutek połączenia cały majątek Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiony na Spółką Przejmującą (...) ” organ stwierdził, że: „(...) dla Wnioskodawcy (spółki przejmującej) planowane połączenie przez przejecie będzie neutralne podatkowo, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 10 ust. 4 tej ustawy.

Podobne stanowisko przedstawiono również w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r. (sygn. akt IPPB3/423- 983/13-2/AG): „w konsekwencji w sytuacji przedstawionej we zdarzeniu przyszłym gdy spółka przejmująca (Wnioskodawca) spółkę przejmowaną (Spółkę) posiadać będzie na dzień połączenia 100% udziałów w tej spółce przejmowanej, zastosowanie znajduje art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka przejmująca będąca udziałowcem spółki przejmowanej w wyniku połączenia nie może wydać samej sobie swoich własnych udziałów w zamian za majątek spółki przejmowanej. Oznacza to, że dochodzi po prostu do przejęcia majątku tej spółki i wygaśnięcia prawa z tytułu posiadanych udziałów w spółce przejmowanej którego wartość nie stanowi jednak dochodu podatkowego na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, iż zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z uwzględnieniem art. 10 ust. 5 tei ustawy), nie będzie stanowiła dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych dla Wnioskodawcy (spółki przejmującej) wartość otrzymanego przez nią majątku Spółki Przejmowanej.

Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie również w interpretacjach z dnia 18 czerwca 2014 r. (znak IPPB3/423-323/14-2/AG) oraz z dnia 8 maja 2014 r. (znak IPPB3/423-206/14-2/AG).

Zbliżone stanowisko zostało przedstawione także przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 27 lutego 2015 r. (znak IBPBI/2/423- 1440/14/IŻ).

Reasumując, Wnioskodawca będąc 100% udziałowcem spółki przejmowanej (Sp. z o.o.) nie będzie mógł wydać sam sobie swoich własnych udziałów w zamian za majątek spółki przejmowanej. Oznacza to, że operacja połączenia ze spółką przejmowaną, w następstwie której dojdzie do przejęcia przez Wnioskodawcę majątku i wygaśnięcia prawa z tytułu posiadanych udziałów w spółce przejmowanej, będzie dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo a wartość przejętego majątku nie będzie stanowić dochodu podatkowego w rozumieniu art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o C1T w związku z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, jeżeli połączenie spółek kapitałowych będzie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Uzasadnienie ekonomiczne połączenia

Spółka pragnie podkreślić, że w przedstawionym na wstępie opisie zdarzenia przyszłego nie będą zachodziły przesłanki zastosowania art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, który wyłącza stosowanie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, ponieważ planowane połączenie przez przejęcie Sp. z o.o. przez Wnioskodawcę nastąpi z przyczyn uzasadnionych ekonomicznie, a nie w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, art. 10 ust. 2 pkt 1 nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy połączenie spółek nie jest przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W takich okolicznościach zatem, przejęcie spółki wiąże się z obowiązkiem rozpoznania dochodu podlegającego opodatkowaniu CIT przez spółkę przejmującą.

Stanowisko to zostało potwierdzone m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 31 października 2013 r. (znak ITPB3/423-351/13/PST), w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż: „w oparciu o przesłanki z art. 10 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 4 ustawy, nie będzie stanowiła dochodu z udziału w zyskach osób prawnych dła Wnioskodawcy (spółkiprzejmującej) wartość otrzymanego przez nią majątku Spółki Zależnej (spółki przejmowanej), jeżeli połączenie spółek będzie przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Gdyby jednak warunek, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, nie został spełniony, a głównym bądź jednym z celów połączenia obu spółek było uniknięcie łub uchylenie się od opodatkowania, wówczas przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy nie będzie miał zastosowania (...). Dochód taki może powstać w sytuacji gdy połączenie nie będzie dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych lecz głównym bądź jednym z głównyćh celów takiej operacji jest uniknięcie łub uchylenie się od opodatkowania ”.

Jak zostało natomiast wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, powody, dla których przeprowadzone zostanie połączenie będą następujące:

 • połączenie podyktowane będzie koniecznością wprowadzenia zmian w strukturze i funkcjonowaniu grupy kapitałowej celem uproszczenia tej struktury, a także zwiększenia konkurencyjności i efektywności oraz wzmocnienia pozycji rynkowej;
 • połączenie Spółki z Sp. z o.o. spowoduje integrację przedsiębiorstw obydwu spółek i prowadzonej przez tey spółki działalności, co ułatwi procesy zarządzania tymi działalnościami; na skutekpołączenia nastąpi również integracja zasobów obydwu podmiotów, co w założeniu powinno umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie tych zasobów oraz osiągnięcie efektu synergii w działalności połączonych spółek;
 • połączenie Spółki z Sp. z o.o. ograniczy koszty zarządzania środkami finansowymi w ramach grupy;
 • połączenie umożliwi łączącym się spółkom redukcję kosztów administracyjnych i operacyjnych związanych z funkcjonowaniem dwóch odrębnych osób prawnych; zbędne stanie się sporządzanie odrębnych planów finansowych; uproszczeniu ulegną także procedury związane ze składaniem deklaracji podatkowych.

W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy, przejęcie Sp. z o.o. podyktowane będzie jedynie przesłankami o charakterze ekonomicznym, ponieważ transakcja ta będzie miała na celu wprowadzenie zmian w strukturze i funkcjonowaniu grupy kapitałowej oraz zwiększenie jej konkurencyjności i efektywności. Wynika stad, iż art. 10 ust. 4 ustawy o CIT w opisanym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania, a wobec tego przejecie Sp. z o.o. przez Wnioskodawcę nie będzie wiązało się z powstaniem do stronie Wnioskodawcy dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego Ministra Finansów, np.:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r. (znak IPPB3/423- 983/13-2/AG);
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 lutego 2014 r. (znak ILPB4/423- 442/13-2/ŁM);
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2013 r. (znak ITPB3/423-424a/13/DK).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe przy uwzględnieniu poniższego uzasadnienia.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851) - dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Jednak, w myśl art. 10 ust. 2 ww. ustawy, przy połączeniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lut dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 15 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Stosownie do treści art. 10 ust. 5 ww. ustawy przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

 1. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Wskazany powyżej przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, formułuje ogólną zasadę, iż przy połączeniu/dzieleniu spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej. Jednak w przypadku inkorporacji Dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych Państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami Członkowskimi polski ustawodawca przewidział (art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy) możliwość opodatkowania dochodu spółki przejmującej, w szczególnym przypadku, gdy między łączącymi się spółkami na dzień połączenia istnieje więź kapitałowa, w której spółka-matka jest spółką przejmującą, a spółka - córka przejmowaną, a więź ta jest relatywnie słaba. Przepis ten znajduje bowiem (wprost) zastosowanie w sytuacji, gdy spółka przejmująca ma w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział mniejszy niż 10%. Natomiast w sytuacji gdy spółka przejmująca/nowo zawiązana nie posiada wcale udziału w spółce przejmowanej/ dzielonej lub posiada udział w spółce przejmowanej/dzielonej w wysokości co najmniej 10%, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji w sytuacji przedstawionej we zdarzeniu przyszłym gdy, mająca siedzibę na terytorium Polski, spółka przejmująca (Wnioskodawca, Spółka) spółkę z ograniczona odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), będzie posiadać na dzień połączenia 100% udziałów w tej spółce przejmowanej, zastosowanie znajduje art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W wyniku dokonanego połączenia dojdzie do przejęcia przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej i wygaśnięcia prawa z tytułu posiadanych udziałów w spółce przejmowanej, którego wartość nie stanowi jednak dochodu podatkowego dla spółki przejmowanej na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, iż zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z uwzględnieniem art. 10 ust. 5 tej ustawy), nie będzie stanowiła dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych dla Wnioskodawcy (spółki przejmującej) wartość majątku Sp. z o.o. przejętego przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 10 ust. 4 tej ustawy.

Należy podkreślić, że zgodnie z regulacją zawartą art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów ust. 2 pkt 1 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Z powyższego wynika, że przepisy art. 10 ust. 2 pkt 1 tej ustawy mają zastosowanie gdy połączenie lub podział spółek następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak więc gdy warunek powyższy nie zostanie spełniony, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania art. 10 ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania. Dopuszczalność zastosowania uregulowań art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zatem zawsze uwarunkowana koniecznością dokonania ustaleń, popartych dogłębną analizą dowodową, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności dotyczących dokonanego procesu połączenia lub podziału spółek, w celu stwierdzania czy połączenie lub podział spółek są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Przy czym zbadanie przesłanek i celów dokonywanego połączenia spółek jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Stwierdzenie więc, iż przedstawione w zdarzeniu przyszłym połączenie, zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, nie może podlegać ocenie tutejszego organu podatkowego, bowiem zbadanie przesłanek i celów dokonywanego połączenia jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Zauważyć należy przy tym, że uregulowane w art. 14b-h ustawy - Ordynacja podatkowa - postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych - jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego czy kontrolnego, w ramach których to prowadzone jest postępowanie dowodowe. Regulacje art. 14b-nast. ustawy - Ordynacja podatkowa nie przewidują prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Nie można więc wykluczyć, w drodze indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, że przepisy art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, znajdą zastosowanie w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku.

Należy jednocześnie wskazać, iż podatnik stosując przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie zobowiązany do wskazania dowodów, iż połączenie spółek zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.