IPPB3/4510-54/15-4/DP | Interpretacja indywidualna

Czy nabycie przez Wnioskodawcę 100% udziałów w Spółce kapitałowej w drodze wniesienia ich do Wnioskodawcy przez Udziałowca w formie aportu w zamian za wydanie udziałów własnych, będzie stanowić wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, w związku z czym wartość udziałów Spółki kapitałowej nabytych przez Wnioskodawcę nie będzie stanowić dla niego przychodu?
IPPB3/4510-54/15-4/DPinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. spółka kapitałowa
 3. udział
 4. udział własny
 5. wartość udziału
 6. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych nabycia 100 % udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wydanie własnych udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych nabycia 100 % udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wydanie własnych udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Spółka prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie szeroko pojętych usług związanych z doradztwem, zarządzaniem oraz nieruchomościami. 100% udziałów w Spółce należy do spółki akcyjnej, która podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu CIT od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Udziałowiec”).

Zgodnie z planowanym scenariuszem restrukturyzacji biznesowej i prawnej Udziałowiec rozważa przeprowadzenie transakcji wymiany udziałów. W ramach tej transakcji Udziałowiec wniesie do Spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci 100% posiadanych przez siebie udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu CIT od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Spółka kapitałowa”) w zamian za co Wnioskodawca wyda Udziałowcowi własne udziały o wartości nominalnej, która odpowiadać będzie wartości rynkowej otrzymanych od Udziałowca udziałów Spółki kapitałowej. Wskutek wniesienia przez Udziałowca aportem do Spółki udziałów w Spółce kapitałowej, w Spółce zostanie podwyższony kapitał zakładowy. W wyniku planowanej transakcji Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce kapitałowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie przez Wnioskodawcę 100% udziałów w Spółce kapitałowej w drodze wniesienia ich do Wnioskodawcy przez Udziałowca w formie aportu w zamian za wydanie udziałów własnych, będzie stanowić wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, w związku z czym wartość udziałów Spółki kapitałowej nabytych przez Wnioskodawcę nie będzie stanowić dla niego przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Wnioskodawcę 100% udziałów w Spółce kapitałowej w drodze wniesienia ich do Wnioskodawcy przez Udziałowca w formie aportu w zamian za wydanie udziałów własnych, będzie stanowić wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, w związku z czym wartość udziałów Spółki kapitałowej nabytych przez Wnioskodawcę nie będzie stanowić dla niego przychodu.

Uzasadnienie

Art. 12 ust. 4d ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. stanowi, że jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Spółka pragnie zaznaczyć, iż transakcja wymiany udziałów (o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT) jest jedną z operacji restrukturyzacyjnych, do których odnosi się Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310 s. 34, dalej: „Dyrektywa”).

Zgodnie z art. 2 lit. e) Dyrektywy, „wymiana udziałów” oznacza czynność, w wyniku której spółka nabywa udziały w kapitale innej spółki, uzyskując w ten sposób większość praw głosu w tej spółce lub posiadając taką większość praw głosu, nabywa dalsze udziały, w zamian za wyemitowanie na rzecz akcjonariuszy tej ostatniej spółki w zamian za ich papiery wartościowe, papierów wartościowych swojej spółki, jak również, jeżeli ma to zastosowanie, wypłatę gotówkową nieprzekraczającą 10% wartości nominalnej lub, w przypadku braku wartości nominalnej, księgowej wartości nominalnej tych papierów wartościowych.

Przepis art. 12 ust. 4d został wprowadzony do ustawy o CIT w drodze transpozycji postanowień Dyrektywy.

Mając na uwadze brzmienie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, należy uznać, że nabycie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce kapitałowej w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będzie stanowić transakcję wymianę udziałów, bowiem;

 1. Wnioskodawca nabędzie od Udziałowca udziały w Spółce kapitałowej, a w zamian za udziały Spółki kapitałowej wyda Udziałowcowi własne udziały,
 2. w wyniku nabycia Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość (100%) praw głosu w Spółce kapitałowej,
 3. wszystkie podmioty biorące udział w transakcji będą podlegać w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, wartość udziałów Spółki kapitałowej nabytych w ten sposób przez Wnioskodawcę nie będzie stanowić dla niego przychodu.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe na gruncie stanów faktycznych zbliżonych do przedstawionego w niniejszym wniosku. Spółka pragnie jednocześnie podkreślić, że podane poniżej interpretacje podatkowe wydane zostały na gruncie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r., jednak z uwagi na jedynie drobne zmiany w brzmieniu ww. przepisu wprowadzone z początkiem 2015 r., mogą one stanowić odniesienie do opisanego przez Spółkę zdarzenia przyszłego.

Tytułem przykładu, Spółka wskazuje na interpretację podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 lutego 2014 r. (znak IPPB3/423-1051/13-3/MS1), w której na tle stanu faktycznego: „Spółka (dalej: Spółka Nabywająca lub Wnioskodawca) zamierza objąć udziały (dalej: Udziały) w spółce kapitałowej (dalej: Spółka Zbywana), których właścicielem będzie: 1. spółka lub spółki kapitałowe, 2. osoba lub osoby fizyczne, podlegający w Polsce, innym kraju członkowskim Unii Europejskiej łub Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, - (dalej łącznie: Podmiot Zbywający). Spółka Nabywająca obejmie udziały w Spółce Zbywanej w procesie wymiany udziałów, w wyniku którego: (i) Podmiot Zbywający wniesie do Spółki Nabywającej wkład niepieniężny w postaci odpowiedniej części udziałów posiadanych w Spółce Zbywanej; (ii) Spółka Nabywająca otrzymując udziały osiągnie bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zbywanej w wyniku pierwszego wniesienia lub powiększy posiadaną wcześniej bezwzględną większość praw głosu; (iii) w zamian za wniesiony wkład niepieniężny Spółka Nabywająca wyda Podmiotowi Zbywającemu wyemitowane udziały we własnym kapitale podwyższonym w skutek wniesienia wkładu; wartość tych udziałów będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów Spółki Zbywanej (wniesionych do Spółki Nabywającej), określonej w umowie zawartej na moment wniesienia udziałów Spółki Zbywanej do Spółki Nabywającej ” organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą, że: „w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...) planowana transakcja stanowić będzie wymianę udziałów, zatem nie będzie ona zobligowana do rozpoznania przychodu z tytułu udziałów otrzymanych w Spółce Zbywanej.”.

Podobne stanowisko zostało przedstawione przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji podatkowej z dnia 27 czerwca 2014 r. (znak ITPB3/423-152a/14/DK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.