IPPB3/4510-490/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Spółka wypłacając wynagrodzenie z tytułu automatycznego umorzenia udziałów będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku.
IPPB3/4510-490/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. udział
 2. umorzenie udziałów
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Spółka wypłacając wynagrodzenie z tytułu automatycznego umorzenia udziałów będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Spółka wypłacając wynagrodzenie z tytułu automatycznego umorzenia udziałów będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Polski (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) podlegającą nieograniczonemu opodatkowaniu w Polsce. Udziałowcami Spółki posiadającymi ponad 10% udziałów w Spółce będą polskie spółki kapitałowe podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, które nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (dalej: Udziałowcy).

Umowa Spółki będzie przewidywała możliwość automatycznego umorzenia udziałów posiadanych przez Udziałowców, jednakże w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego automatyczne umorzenie udziałów w Spółce posiadanych przez Udziałowców przed upływem dwóch lat od daty ich nabycia przez Udziałowców, umorzenie udziałów posiadanych przez Udziałowców nastąpi w taki sposób, że Udziałowcy po jego dokonaniu będą wciąż posiadali przynajmniej 10% udziałów w Spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka wypłacając wynagrodzenie na rzecz Udziałowców z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w Spółce nie będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wartości kwot wypłaconych Udziałowcom...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie wypłacane Udziałowcom z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w Spółce będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z czym Spółka nie będzie jako płatnik zobowiązana do poprania podatku dochodowego dokonując wypłat takiego wynagrodzenia.

Z art. 199 § 4 KSH ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.; dalej: KSH) wynika, że umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników, tzw. umorzenie automatyczne, a do tego typu umorzenia stosuje się przepisy o umorzeniu przymusowym.

W związku z powyższym, zajście zdarzenia powodującego spełnienie określonego w umowie Spółki warunku automatycznie spowoduje rozpoczęcie procedury automatycznego umorzenia części udziałów, o której mowa w art. 199 § 4 KSH, z tym że do rozpoczęcia tej procedury nie będzie konieczne podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników, a przez zarząd Spółki, chyba że umorzenie następować będzie bez obniżania kapitału zakładowego - wówczas żadna uchwała nie będzie wymagana.

W pozostałym zakresie procedura automatycznego umorzenia udziałów przebiega tak samo jak w przypadku umorzenia przymusowego. Jednocześnie, Spółka pragnie zaznaczyć, że na żadnym etapie tej procedury (umorzenie przymusowe/automatyczne) nie dochodzi do zbycia umarzanych udziałów w celu ich umorzenia (tak jak ma to miejsce w przypadku umorzenia dobrowolnego).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1b ustawy o PDOP, przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. uchylony został art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP, zgodnie z którym dochodem z udziału w zyskach osób prawnych był dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów bądź akcji. W konsekwencji, od 1 stycznia 2011 r. przychód otrzymany przez udziałowca w przypadku umorzenia dobrowolnego, w związku z którym następuje odpłatne zbycie udziałów lub akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia, nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych i jest opodatkowany na zasadach ogólnych. Jednocześnie dochód z umorzenia udziałów w przypadku umorzenia przymusowego oraz automatycznego, w ramach których nie następuje zbycie odpłatne udziałów lub akcji w celu umorzenia, nadal mieści się w katalogu dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe, dochód uzyskany przez Udziałowców z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w Spółce będzie stanowił dla Udziałowców dochód z tytułu udziału zyskach osób prawnych. Jednocześnie, ze względu na fakt, że wniesienie aportem udziałów w spółce kapitałowej nie stanowi aportu przedsiębiorstwa czy też zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zastrzeżenie z art. 10 ust. 1b ustawy o PDOP (wyłączające dochód z umorzenia udziałów nabytych w zamian za aport przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części z kategorii dochodów z udziału w zyskach osób prawnych) nie będzie miało zastosowania do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Spółka pragnie wskazać, że powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem organów podatkowych, czego przykładem jest interpretacja indywidualna IPPB3/423-233/09-5/MS wydana 21 lipca 2009 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którą „nabycie 100% udziałów danej spółki kapitałowej, a następnie przejęcie tej spółki nie daje podstaw do uznania, ze nastąpiło nabycie przedsiębiorstwa w drodze kupna, a tym samym że Wnioskodawca może ustalić wartość początkową firmy i dokonywać od niej odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.

Artykuł 22 ust. 1 ustawy o PDOP stanowi, że podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zgodnie z art. 22 ust 4a zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 4b ustawy o PDOP, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Udziałowcy Spółki po umorzeniu udziałów w Spółce będą posiadali przynajmniej 10% udziałów w Spółce. Tym samym, mimo iż na skutek umorzenia udziałów w Spółce ilość udziałów posiadanych przez poszczególnych Udziałowców ulegnie zmniejszeniu, w wyniku umorzenia udziałów w Spółce ilość, posiadanych przez każdego z Udziałowców udziałów w Spółce nie spadnie poniżej 10% w ciągu dwóch lat od momentu nabycia udziałów w Spółce przez Udziałowców.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej regulacje oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych będą spełnione na dzień umorzenia udziałów, mianowicie:

 1. Spółka, jako wypłacający, jest podatnikiem podatku dochodowego, mającym siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Udziałowcy, jako uzyskujący dochody (przychody), są spółkami podlegającymi w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. Każdy z Udziałowców będzie posiadał bezpośrednio ponad 10% udziałów w kapitale Spółki;
 4. Udziałowcy nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
 5. Udziałowcy będą posiadali przynajmniej 10% udziałów w Spółce nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, dochody (przychody) Udziałowców z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w Spółce będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-329/11-4/KJ) potwierdzając, że: „zdaniem Wnioskodawcy dochód uzyskany przez Spółkę z tytułu automatycznego umorzenia udziałów przewidzianego w art. 199 § 4 KSH, tj. po zaistnieniu określonego w umowie spółki P. zdarzenia, polegającego na zbyciu przez P. nabytych w drodze aportu udziałów, będzie podlegał opodatkowaniu jako dochód , z udziału w zyskach osób prawnych na zasadach przewidzianych w art. 22 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jako taki, dochód ten będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, jeśli spełnione zostaną warunki przewidziane w art. 22 ust. 4, 4a, 4b i 4d ww. ustawy ”.

Także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2012 r. (sygn. ILPB4/423-516/11-5/DS) zaprezentował stanowisko zbieżne ze stanowiskiem Spółki i stwierdził, że „W przypadku ziszczenia się zdarzenia skutkującego automatycznym umorzeniem udziałów w Spółce C, wynagrodzenie za umorzone udziały będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 w związku z ust. 4a i 4b ww. ustawy”.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. lf ustawy o PDOP, w przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie posiadała oświadczenie Udziałowców o niekorzystaniu ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie wypłacane Udziałowcom z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w Spółce będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z czym Spółka nie będzie jako płatnik zobowiązana do pobrania podatku dochodowego dokonując wypłaty takiego wynagrodzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.