IPPB3/4510-285/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

CIT - w zakresie tzw. wymiany udziałów.
IPPB3/4510-285/15-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. kapitał zakładowy
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. sprzedaż udziałów
 4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. udział
 6. wartość nominalna
 7. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2015r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca, będąc rezydentem polskim, posiada razem ze swoją żoną 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i miejscem Zarządu w Polsce („Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”). Każdy ze wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada po 50% jej udziałów.
 2. Wnioskodawca oraz jego żona zamierzają utworzyć kolejną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, do której wniosą udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (nowoutworzona spółka z o.o. będzie dalej zwana „Spółką Nabywającą”). Wspólnicy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamierzają objąć po 50% udziałów w Spółce Nabywającej. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Nabywającej będzie równa wartości rynkowej udziałów posiadanych łącznie przez Wnioskodawcę oraz jego żonę w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (przy uwzględnieniu wyceny tych udziałów).
 3. Planowana firma Spółki Nabywającej to: A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 4. Wnioskodawca oraz jego żona pokryją udziały w Spółce Nabywającej wyłącznie poprzez wniesienie do tej spółki udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością po wartości rynkowej tych udziałów, bez żadnych innych dopłat.
 5. Na skutek wniesienia udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki Nabywającej, Spółka Nabywająca stanie się jedynym wspólnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. uzyska bezwzględną większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), a Wnioskodawca oraz jego żona w ramach transakcji dokonanej wspólnie przez małżonków, w zamian za wniesione udziały Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmą po 50% udziałów w Spółce Nabywającej.
 6. Wnioskodawca oraz jego żona zamierzają doprowadzić do odpłatnego zbycia przez Spółkę Nabywająca na rzecz osoby trzeciej wszystkich posiadanych przez tę spółkę udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zbycie nastąpi według wartości rynkowej udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadanych przez Spółkę Nabywającą.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, utworzenie przez Wnioskodawcę i jego żonę Spółki Nabywającej oraz wniesienie do niej łącznie wszystkich udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6) lit c) tiret drugi PCCU...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zbycie przez Spółkę Nabywającą udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz osoby trzeciej spowoduje powstanie w Spółce Nabywającej: (i) przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości uzyskanej ceny z tytułu zbycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, (ii) kosztu uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości nominalnej udziałów w Spółce Nabywającej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2 wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Odpowiedź na pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie udzielona odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, W ocenie Wnioskodawcy odpłatne zbycie przez Spółkę Nabywającą udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz osoby trzeciej spowoduje powstanie w Spółce Nabywającej: (i) przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości uzyskanej ceny z tytułu zbycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, (ii) kosztu uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości nominalnej udziałów w Spółce Nabywającej.

Art. 12 ust. 1 ustawy o CIT zawiera otwarty katalog przychodów osoby prawnej. Nie ulega wątpliwości, że odpłatne zbycie przez Spółkę Nabywającą na rzecz osoby trzeciej uzyskanych w wyniku wymiany udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie prowadziło do uzyskania przez Spółkę Nabywającą przychodu w wysokości uzyskanych w wyniku tego zbycia pieniędzy lub wartości pieniężnych lub wartości otrzymanych rzeczy lub praw. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że stosownie do art. 16 ust 1 pkt 8 e) ustawy o CIT, Spółka Nabywająca będzie miała prawo do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych wartości nominalnej udziałów Spółki Nabywającej objętych przez Wnioskodawcę i jego żonę. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e) ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Wnioskodawca podnosi, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e) ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w transakcji zbycia przez Spółkę Nabywającą udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż Spółka Nabywająca uzyskała udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na skutek tzw, wymiany udziałów (regulowanej w ustawie o CIT w art. 12 ust. 4d oraz w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), natomiast zbycie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi odpłatnie na rzecz osoby trzeciej.

W związku z powyższym w przypadku sprzedaży przez Spółkę Nabywającą udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kosztem uzyskania przychodu dla Spółki Nabywającej na moment sprzedaży tychże udziałów będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nabywającej, objętych przez Wnioskodawcę i jego żonę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.