IPPB3/4510-272/16-2/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy dokonując odpłatnego zbycia celem umorzenia jednego lub więcej udziałów nabytych wcześniej po różnych cenach (odpowiednio w G. i L.) Wnioskodawca może przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów zastosować metodę średniej ważonej ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych odnośnie skutków podatkowych zbycia udziału/udziałów w celu umorzenia w zakresie:

  • sposobu ustalenia dochodu ze zbycia udziału/udziałów w celu umorzenia - jest nieprawidłowe;
  • zastosowania metody średniej ważonej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziału/udziałów w celu umorzenia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

H. GmbH (dalej jako: Wnioskodawca, Spółka) jest spółką kapitałową prawa niemieckiego, która jest jedynym wspólnikiem m.in. w następujących spółkach prawa polskiego: G. sp. z o.o. (dalej jako: G.) i L. sp. z o.o. (dalej jako: L.).

W dniu 12 lutego 2013 r. Spółka nabyła 100 udziałów w G. (dawniej: E. sp. z o.o.) za cenę 3.424 zł przy czym wartość nominalna 1 udziału wynosiła 50 zł. W tym samym dniu Spółka nabyła 100 udziałów w L. (dawniej: D. sp. z o.o.) za cenę 3.424 zł przy czym wartość nominalna 1 udziału wynosiła 50 zł.

W dniu 24.06.2015r. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został podwyższony kapitał zakładowy w G. z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.050 zł tj. o 50 zł poprzez utworzenia jednego nowego udziału o wartości nominalnej 50 zł. Udział w podwyższonym kapitale zakładowym został objęty za kwotę 10.000.000 EUR przez jedynego wspólnika którym jest Wnioskodawca. W tym samym dniu uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.050 zł tj. o 50 zł poprzez utworzenia jednego nowego udziału o wartości nominalnej 50 zł podjęło Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki L., przy czym dział w udział w podwyższonym kapitale zakładowym został przez Wnioskodawcę objęty za kwotę 12.000.000 EUR.

Z ww. uchwał wynika również, że kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną objęcia a wartością nominalną nowoutworzonego udziału zostanie przekazana na kapitał rezerwowy odpowiednio w G. i L. (agio). Ponadto z treści ww. uchwał wynika, że udział w podwyższonym kapitałę zostanie pokryty wkładami pieniężnymi.

Spółka nie wyklucza, że w przyszłości uchwałą Zgromadzenia Wspólników dokona kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego zarówno w G. jak i L. poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł. Na dzień dzisiejszy Spółka nie jest w stanie stwierdzić, za jaką kwotę zostaną objęte w przyszłości udziały w podwyższonym kapitałę zakładowym w G. i L.

W chwili obecnej Spółka posiada zarówno w G. jak i L. po 101 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. W przyszłości Spółka planuje zbyć jeden lub większą ilość udziałów na rzecz odpowiednio G. lub L. celem ich umorzenia - umorzenie dobrowolne za wynagrodzeniem.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa niemieckiego w związku z tym dla oceny miejsca opodatkowania dochodu ze zbycia udziałów celem umorzenia należy zastosować przepisy umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej jako: UPO PL/DE). Zgodnie z art. 13 ust 2 UPO PL/DE zyski z przeniesienia własności akcji, udziałów lub innych praw w spółce, której aktywa majątkowe składają się głównie, bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego, położonego w umawiającym się Państwie lub z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego, mogą być opodatkowane w tym Państwie. Większość aktywów (ok. 90%) zarówno w G. jak i L. stanowi majątek nieruchomy (nieruchomości), w związku z tym dochody, które osiągnie Wnioskodawca z tytułu zbycia udziałów celem umorzenia będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Polski.

Zgodnie z przyjętą w Spółce polityką rachunkowości do wyceny rozchodu aktywów stosuje się metodę średniej ważonej. Metoda ta jest stosowana niezmiennie w cały roku podatkowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy dokonując odpłatnego zbycia celem umorzenia jednego lub więcej udziałów nabytych wcześniej po różnych cenach (odpowiednio w G. i L.) Wnioskodawca może przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów zastosować metodę średniej ważonej ...
  2. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie postawione w pkt 1 Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia jednego lub kilku udziałów celem ich umorzenia ...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 12 ust 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: ustawa o CIT) do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Dochodem ze zbycia udziałów będzie zatem nadwyżka przychodu ze sprzedaży nad kosztami poniesionymi w celu uzyskania tego przychodu oraz kosztami poniesionymi w związku ze sprzedażą. Ustalając koszty nabycia udziałów podatnik powinien więc zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 i 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT kierować się zasadą bezpośredniego przyporządkowania kosztów do uzyskanych przychodów.

Jak to wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka planuje dokonać zbycia celem umorzenia jednego lub kilku udziałów na rzecz odpowiednio G. i L. Na podstawie prowadzonej przez Spółkę ewidencji rachunkowej i podatkowej jest ona w stanie ustalić całościowy koszt nabycia wszystkich udziałów odpowiednio w G. i L. względnie koszt związany z nabyciem danej partii udziałów w konkretnym dniu.

Spółka nie jest jednak w stanie stwierdzić, jakie koszty wiążą się z tym konkretnym udziałem lub udziałami, które będą zbywane celem umorzenia. Udziały zarówno w G. jak i Libery Corner nie posiadają bowiem cech pozwalających na ich zindywidualizowanie (nie posiadają np. indywidualnego numeru/nazwy) a zatem nie jest możliwe ustalenie, który konkretnie udział jest zbywany w ramach danej transakcji.

Spółka dokonując zbycia jednego lub kilku udziałów, nie jest w stanie stwierdzić, który to konkretnie udział lub udziały z całej puli identycznych udziałów jest przedmiotem danej transakcji, a tym samym nie jest w stanie przypisać konkretnych kosztów uzyskania przychodów związanych z tą transakcją zbycia udziału lub udziałów celem umorzenia. Wnioskodawca nie jest zatem w stanie połączyć zbywanego udziału z historycznym kosztem jego nabycia/objęcia. Przepisy ustawy o CIT nie wskazują natomiast w jaki sposób należy ustalić w takiej sytuacji wysokość kosztów uzyskania przychodów dla zbywanego udziału.

Zdaniem Wnioskodawcy w takim przypadku można posłużyć się odpowiednimi przepisami ustawy o rachunkowości (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 05.05.2011r. sygn. IPPB3/423-164/11-2/AG).

Z art. 9 ust i ustawy o CIT wynika, że podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Spółka jako spółka kapitałowa prawa niemieckiego prowadzi rachunkowość zgodnie obowiązującymi ją w tym zakresie przepisami prawa niemieckiego. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości dla wyceny jednakowych aktywów Wnioskodawca stosuje metodę średniej ważonej tj. według cen przeciętnych ustalanych w wysokości średniej ważonej cen nabycia (kosztów) danego składnika aktywów. Dla potrzeb rachunkowych Spółka będzie więc ustalać koszty związane z nabyciem tych akcji w wysokości średniej ważonej.

W opinii Spółki skoro dla celów rachunkowych Spółka będzie przyjmowała przy ustalaniu wysokości kosztów związanych ze zbyciem udziału lub udziałów w G. i L. metodę średniej ważonej, to - z uwagi na brak możliwości ustalenia wysokości tych kosztów zgodnie z przepisami ustawy o CIT - powinna zastosować tę metodę również przy ustalaniu podatkowego kosztu uzyskania przychodów ze zbycia tych udziałów. Stanowisko zaprezentowane przez Spółkę znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13.11.2009 r. sygn. ILPB3/423-665/09-2/ŁM.

Zważywszy na fakt, iż udziały były nabywane przez Spółkę w różnych terminach, w różnych ilościach i po różnych wartościach a udziały te nie są zindywidualizowane, zastosowanie metody średniej ważonej pozwoli zdaniem Spółki w sposób najbardziej obiektywny ustalić wysokość rzeczywistego kosztu uzyskania przychodu zbywanego udziału.

Odpowiadając na pytanie postawione we wniosku Wnioskodawca stoi na stanowisku, Ze postąpi prawidłowo stosując w celu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem odpowiednio na rzecz G. i L. udziału/udziałów celem umorzenia metodę przyjętą w polityce rachunkowości do wyceny aktywów tj. metodę średniej ważonej. Spółka będzie stosowała tę metodę niezmiennie w całym roku podatkowym.

Ad. 2.

W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie postawione w pkt 1 Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób powinna ustalić koszty uzyskania przychodów związane ze zbyciem celem umorzenia jednego lub kilku niezindywidualizowanych udziałów odpowiednio w G. i L.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie:
  • sposobu ustalenia dochodu ze zbycia udziału/udziałów w celu umorzenia - jest nieprawidłowe;
  • zastosowania metody średniej ważonej - jest prawidłowe.

W przedstawionym w niniejszej sprawie stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym dojdzie do zbycia w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne za wynagrodzeniem) jednego lub więcej udziałów nabytych przez Wnioskodawcę (Spółkę) po różnych cenach.

W celu wskazania prawidłowego rozliczenia przez Spółkę powyższej transakcji na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.), a w szczególności wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie udziału/udziałów zbywanych w celu ich umorzenia, należy zauważyć, że ustawa ta zawiera szczegółowe regulacje prawne odnoszące się do skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w celu ich umorzenia.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, był dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji). Klasyfikacja taka oznaczała, że dochody takie były odmiennie opodatkowane od dochodów uzyskiwanych przez podatników z tytułu zakupu i sprzedaży udziałów (akcji) podmiotom trzecim. Z dniem 1 stycznia 2011 r., mocą ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 226, poz. 1478), art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został uchylony i nie można uznawać niniejszego przysporzenia jako dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

Jednocześnie jednak ustawodawca dokonując wykreślenia pkt 2 z art. 10 ust. 1 ustawy nie dokonał zmian w treści art. 12 ust. 4 pkt 3 tej ustawy, zgodnie z którym, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

W związku z powyższym dochód ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia jest obecnie opodatkowany na zasadach ogólnych (art. 12). Oznacza to, że należy samodzielnie rozliczyć uzyskany przychód z tego tytułu i rozliczyć go z pozostałymi przychodami i kosztami. Sposób rozliczenia przychodu z tytułu zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia i związanych z nim kosztów jest jednak odmienny niż w przypadku „zwykłego” zbycia udziałów (akcji) na rzecz podmiotów trzecich. Należy bowiem zwrócić uwagę na treść wskazanego wyżej przepisu art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy.

W konsekwencji, treść powołanych wyżej przepisów oznacza, że jeżeli podatnik dokonuje zbycia na rzecz spółki udziałów (akcji) celem umorzenia i za zbywane udziały (akcje) uzyskuje wynagrodzenie w wyższej wysokości niż poniesione przez niego wydatki na nabycie bądź objęcie tych udziałów lub akcji, to do przychodów tego podatnika (przychodów w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) podlega zaliczeniu tylko nadwyżka uzyskanego wynagrodzenia ponad wydatki na nabycie bądź objęcie tych udziałów (akcji), które stanowią szczególny rodzaj kosztów „tzw. quasi-koszty”. Przepisy te pozwalają już w momencie określenia przychodu (dochodu) pomniejszyć go o te właśnie wydatki.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 tej ustawy, stanowiącym, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 – poniesione przez podatnika wydatki na nabycie bądź objęcie udziałów (akcji) zbywanych w celu umorzenia nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, gdyż odpowiadają przysporzeniu podatnika niepodlegającemu uznaniu za przychód podatkowy (nie będą poniesione w celu osiągnięcia przychodów). Wydatki te pomniejszają jedynie przychód wykazywany na tej transakcji, w sposób wskazany w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak już wskazano wcześniej, przepis art. 15 ust. 1 ww. ustawy konstytuuje zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatkowymi podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy. Skoro więc koszty nabycia lub objęcia tych udziałów (akcji) pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem, który na mocy art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został wyłączony z przychodów podatkowych, to należy uznać, że koszty te nie spełniają warunku określonego w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe oznacza ponadto, że w przypadku, kiedy podatnik dokonuje zbycia na rzecz spółki udziałów (akcji) celem umorzenia i za zbywane udziały (akcje) uzyskuje wynagrodzenie w niższej wysokości niż poniesione przez niego wydatki na nabycie bądź objęcie tych udziałów (akcji), to wówczas – stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - całe uzyskane przez podatnika za zbywane udziały (akcje) wynagrodzenie nie podlega zaliczeniu do przychodów tego podatnika. Jednocześnie wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w całości nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powoduje, że w ramach transakcji odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w celu ich umorzenia niemożliwy jest taki wynik podatkowy, który powodowałby powstanie straty. Wykładnia art. 12 ust. 4 pkt 3 nie zakłada bowiem wystąpienia takiej sytuacji. W konsekwencji, jeżeli wynagrodzenie Spółki z tytułu zbycia udziału/udziałów w G. / L. w celu umorzenia będzie niższe niż poniesione przez nią wydatki na nabycie udziału/udziałów, wskazane w art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, Spółka nie wykaże w ogóle przychodu z tej transakcji, ale jednocześnie nie będzie mogła też rozliczyć straty podatkowej z tej transakcji z dochodem uzyskanym na innych operacjach (ew. powiększyć straty podatkowej za dany rok podatkowy).

W ocenie organu interpretacyjnego, Spółka błędnie wskazała zasady rozliczenia przychodu (dochodu) z tytułu zbycia posiadanego udziału/udziałów w celu umorzenia, ponieważ nie uwzględniła całokształtu regulacji dotyczących przedmiotowej kwestii. Należy mieć bowiem na uwadze, iż uregulowania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie dają możliwości „automatycznego” zastosowania w analizowanej sytuacji przepisów dotyczących transakcji odpłatnym zbyciu, w formie sprzedaży, udziałów (akcji) na rzecz podmiotu trzeciego. Prezentowane przez Spółkę stanowisko w powyższym zakresie nie uwzględnia treści normatywnej zawartej w powołanym wyżej art. 12 ust. 4 pkt 3 tej ustawy. Treść tego przepisu w sposób jednoznaczny odnosi się zaś do transakcji odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia. W konsekwencji za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, zgodnie z którym dochodem ze zbycia udziału/udziałów w celu umorzenia będzie „ (...) nadwyżka przychodu ze sprzedaży nad kosztami poniesionymi w celu uzyskania tego przychodu oraz kosztami poniesionymi w związku ze sprzedażą.

Podsumowując, rozpoznając przychód podatkowy z tytułu umorzenia udziałów (akcji) lub zbywanych w celu umorzenia udziałów (akcji) należy wyłączyć od opodatkowania tę wartość przychodu, która odpowiada kosztowi nabycia lub objęcia umarzanych lub zbywanych w celu umorzenia udziałów (akcji) - określonemu w zależności od sposobu nabycia (objęcia) takich udziałów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje przy tym co należy rozumieć pod pojęciem „kosztu nabycia bądź objęcia”. Nie ulega jednak wątpliwości, iż w przypadku nabycia udziału/udziałów w zamian za gotówkę/wkład pieniężny, kosztem nabycia tychże udziałów będą poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie/objęcie takiego udziału/udziałów. Podstawą prawną do przyjęcia ww. wartości kosztów nabycia jest dyspozycja art. 16 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, zgodnie z którym nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów (akcji) zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów (akcji) oraz inne koszty bezpośrednio związane z ich zakupem.

Z powyższego wynika, że w przypadku gdy możliwe jest bezpośrednie przypisanie kosztów do przychodu uzyskanego ze zbycia konkretnych udziałów (akcji), podatnik powinien stosować zasady zawarte w powołanych wyżej przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W opisywanym przypadku Spółka nabędzie/obejmie jednak udziały nieidentyfikowalne, a zatem nie jest możliwe ustalenie, który konkretnie udział jest zbywany w ramach danej transakcji. Jednocześnie dla celów rachunkowych (zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości) do wyceny aktywów stosuje się metodę średniej ważonej. Metoda ta jest stosowana niezmiennie w całym roku podatkowym. W konsekwencji, aby określić przy zbyciu udziału/udziałów w celu ich umorzenia, wartość kosztów nabycia/objęcia, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna skorzystać z pomocniczej metody wyceny stosowanej przez nią również dla potrzeb rachunkowości, tj. metody średniej ważonej.

Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. W konsekwencji, tutejszy organ przyjął za Spółką (co jednoznacznie wynika z treści wniosku), że nabędzie/obejmie ona udziały nieidentyfikowalne, a zatem nie jest możliwe ustalenie, który konkretnie udział jest zbywany w ramach danej transakcji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tutejszy organ wskazuje, że w związku z potwierdzeniem prawidłowości zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym metody średniej ważonej, bezprzedmiotowe stało się rozstrzyganie w kwestii dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku numerem 2.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.