IPPB3/4510-196/15-3/MC | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie otrzymane z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów będzie stanowić dochód z udziału w zyskach osób prawnych, który będzie podlegał zwolnieniu
IPPB3/4510-196/15-3/MCinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. osoby prawne
 3. udział
 4. udział w zyskach
 5. umorzenie
 6. wynagrodzenia
 7. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 13 maja 2015r. (data wpływu 18 maja 2015r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia :

 • czy wypłacone na rzecz wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w inkubowanej spółce równe wysokości pożyczki udzielonej przez wnioskodawcę na rzecz inkubowanej spółki, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe,
 • jakie ewentualne warunki poza łącznym wypełnieniem wszystkich założeń art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winien spełnić wnioskodawca aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w przypadku otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w inkubowanej spółce równego wysokości pożyczki udzielonej przez wnioskodawcę na rzecz inkubowanej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wypłacone na rzecz wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w inkubowanej spółce równe wysokości pożyczki udzielonej przez wnioskodawcę na rzecz inkubowanej spółki, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania oraz jakie ewentualne warunki poza łącznym wypełnieniem wszystkich założeń art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winien spełnić wnioskodawca aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w przypadku otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w inkubowanej spółce równego wysokości pożyczki udzielonej przez wnioskodawcę na rzecz inkubowanej spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącą inkubatorem przedsiębiorczości, dysponującym środkami otrzymywanymi z PARP. Wnioskodawca otrzymuje środki z PARP na swój rachunek i przeznacza je jako wkłady do inkubowanych spółek w zamian za udziały/akcje. W wyniku prowadzonej działalności wnioskodawca zawarł z jedną z inkubowanych spółek umowę o dofinansowanie ze środków pochodzących z PARP. W wyniku tego zdarzenia wnioskodawca stał się wspólnikiem w inkubowanej spółce. Inkubowana spółką jest jednocześnie wierzycielem wnioskodawcy z tytułu udzielonej pożyczki. W celu przymusowego bądź automatycznego umorzenia wnioskodawca planuje zbyć udziały w inkubowanej spółce. Wynagrodzenie na rzecz wnioskodawcy za umorzone udziały ma być równe wysokości pożyczki udzielonej inkubowanej spółce. Wnioskodawca ma siedzibę w Polsce. Wnioskodawca podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów. Wnioskodawca posiada co najmniej 10% udziałów w kapitale inkubowanej spółki, w okresie co najmniej dwóch lat licząc od dnia nabycia udziałów w inkubowanej spółce. Wnioskodawca nie będzie korzystać ze zwolnienia z pdop od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania a posiadanie udziałów będzie wynikać z tytułu własności. Wnioskodawca przedstawi inkubowanej spółce pisemne oświadczenie, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wypłacone na rzecz wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w inkubowanej spółce równe wysokości pożyczki udzielonej przez wnioskodawcę na rzecz inkubowanej spółki, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...
 2. Jakie ewentualne warunki poza łącznym wypełnieniem wszystkich założeń art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winien spełnić wnioskodawca aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w przypadku otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w inkubowanej spółce równego wysokości pożyczki udzielonej przez wnioskodawcę na rzecz inkubowanej spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT; dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Wyjątek od tej zasady ma miejsce wyłącznie w sytuacji gdy umarzane udziały zostały objęte w zamian za wkład w postaci przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Mając na uwadze, że przychody z tytułu umorzenia przymusowego/automatycznego udziałów (nie objętych za wkład w innej postaci niż przedsiębiorstwo/zorganizowana część przedsiębiorstwa) są zaliczane do źródła przychodów z tytułu udziału w zysku osób prawnych. Zgodnie z bowiem brzmieniem art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. A zatem, wypłacone wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów inkubowanej spółki na rzecz Wnioskodawcy będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania CIT, pod warunkiem, że wnioskodawca będzie posiadał bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w inkubowanej spółce nieprzerwanie przez okres 2 lat. Nie ma przy tym znaczenia czy wymóg posiadania bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów przez okresie dwóch lat już upłynął czy upłynie dopiero w przyszłości.

Stanowisko powyższe potwierdza praktyka organów podatkowych. przykładowo:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

W interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. IPTPB3/423-185/14-3/PM uznał za prawidłowy następujący pogląd wnioskodawcy: „biorąc zatem pod uwagę, że na moment dokonania umorzenia przymusowego warunki określone w art. 22 ust. 4-4d ustawy o pdop będą spełnione, bowiem:

 1. spółka będzie mieć siedzibę w Polsce.
 2. wnioskodawca będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów
 3. wnioskodawca będzie planować posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale spółki, nieprzerwanie co najmniej, do upływu 2-letniego okresu od dnia nabycia udziałów w spółce.
 4. wnioskodawca nie będzie korzystać ze zwolnienia z pdop od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania.
 5. posiadanie udziałów będzie wynikać z tytułu własności ;
 6. wnioskodawca przedstawi spółce pisemne oświadczenie, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o pdop ,
 7. z uwagi na posiadanie siedziby w Polsce wnioskodawca nie będzie zobowiązany do przedstawienia spółce certyfikatu rezydenci, o którym mowa w art. 26 ust. 1c ustawy o pdop dochód (przychód) uzyskany przez wnioskodawcę w związku z umorzeniem przymusowym części udziałów w spółce będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.”
 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

W interpretacji indywidualnej z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-421/14/AK uznał za prawidłowy v następujący pogląd wnioskodawcy:

wartość dochodu (przychodu) uzyskanego przez wnioskodawcę w wyniku automatycznego umorzenia udziałów będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych choćby okres, dwuletniego posiadania przynajmniej 10% udziałów w spółce zależnej upłynął już po dokonaniu umorzenia i niezależnie od tego jaka część udziałów w spółce zależnej zostanie umorzona.

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

w interpretacji indywidualnej z dnia 20 grudnia 2013 r„ sygn. IPPB3/423-813/13-2/MS1 zgodził się ze stanowiskiem podatnika, twierdzącego iż:

dochód uzyskany z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów będzie podlegał opodatkowaniu jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych na zasadach wskazanych w art. 22 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o pdop. Jako taki, dochód ten będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, jeśli spełnione zostaną łącznie wszystkie warunki przewidziano w art. 22 ust. 4,4a.4b i . 4d ustawy o pdop.

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

w interpretacji indywidualnej z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. IPPB3/423-343/13-2/MS1, stosownie do art. 14c § 1 ordynaci podatkowej, odstąpił od uzasadnienia prawnego, uznając za prawidłowe w pełnym zakresie poniższe stanowisko wnioskodawcy:

w przypadku ziszczenia się zdarzenia skutkującego automatycznym umorzeniem udziałów posiadanych przez wnioskodawcę w SSP, wynagrodzenie za umorzone udziały będzie stanowić dla wnioskodawcy dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 updop, który będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 w związku z ust. 4a14b updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.