IPPB3/4510-164/16-2/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy jeśli akcje Spółki Zależnej zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w drodze tzw. wymiany udziałów, spełniającej warunki, o których mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy o CIT, to czy w przypadku, gdy Wnioskodawca dokona ich odpłatnego zbycia na rzecz innego podmiotu, po dokonaniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, a w wyniku tego podziału nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji (ich unicestwienia - w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) Ustawy o CIT) lub obniżenia wartości nominalnej akcji posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce Zależnej, to koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy na tej transakcji będzie stanowić, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8c Ustawy o CIT, wartość nominalna udziałów Wnioskodawcy wydanych przez niego Akcjonariuszowi Spółki Zależnej w zamian za aport zbywanych akcji Spółki Zależnej, ustalona na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez podzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez podzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będącą rezydentem podatkowym w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT. W związku z planowaną konsolidacją grupy kapitałowej, do której należy Spółka (dalej: „Grupa”) rozważane jest nabycie od akcjonariusza (dalej: „Akcjonariusz”) większości lub wszystkich akcji w polskiej spółce akcyjnej (dalej: „Spółka Zależna”) w ramach transakcji tzw. „wymiany udziałów”, spełniającej kryteria określone w art. 12 ust. 4d Ustawy o CIT oraz w pozostałych przepisach Ustawy o CIT dotyczących transakcji tzw. wymiany udziałów.

W ramach wymiany udziałów Spółka będzie pełniła rolę spółki nabywającej w rozumieniu art. 12 ust. 4d Ustawy o CIT. W zamian za nabyte akcje Spółki Zależnej, Spółka wyda na rzecz Akcjonariusza Spółki Zależnej udziały własne w swoim podwyższonym kapitale zakładowym. Nie dojdzie przy tym do zapłaty w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy o CIT.

W ramach działań konsolidacyjnych Grupy przewidywane jest, że w następnej kolejności dokonany zostanie podział Spółki Zależnej przez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej również: „ZCP”) oraz przeniesienie ZCP do Spółki. Podział przez wydzielenie nastąpi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”).

W ramach podziału przez wydzielenie nie dojdzie do unicestwienia akcji Spółki Zależnej znajdujących się w posiadaniu Wnioskodawcy (w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8c Ustawy o CIT), jak również nie dojdzie do obniżenia ich wartości nominalnej. Podział Spółki Zależnej zostanie zbilansowany poprzez zmniejszenie wskazanych w planie podziału pozycji kapitałów własnych Spółki Zależnej bez unicestwienia (w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8c Ustawy o CIT) poszczególnych akcji Wnioskodawcy w kapitale zakładowym Spółki Zależnej ani bez obniżania ich wartości nominalnej, co jest do dopuszczalne na gruncie przepisów KSH (m.in. art. 542 § 4 KSH).

Przedstawiony sposób sfinansowania podziału przez wydzielenie wynika m.in. z faktu, że z uwagi na wymogi KSH dotyczące minimalnego kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 308 § 1 KSH), nie byłoby możliwe sfinansowanie podziału wyłącznie przez zmniejszenie liczby albo wartości nominalnej akcji Spółki Zależnej przysługujących Wnioskodawcy.

Należy podkreślić, że ewentualne unicestwienie akcji może dotyczyć wyłącznie akcji innych akcjonariuszy w Spółce Zależnej (jeśli wystąpią), co nie jest objęte zakresem niniejszego Wniosku, ponieważ Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego pyta konsekwentnie o status swoich własnych akcji w Spółce Zależnej (tj. tych, które nabędzie w wyniku opisanej wyżej transakcji spełniającej warunki do uznania jej za tzw. wymianę udziałów).

W przyszłości, po dokonaniu opisanego podziału Spółki Zależnej, może dojść do odpłatnego zbycia akcji Spółki Zależnej nabytych przez Wnioskodawcę w wyniku transakcji wymiany udziałów. W takim przypadku, w zamian za zbywane akcje w Spółce Zależnej Spółka otrzyma wynagrodzenie ustalone stosownie do treści art. 14 Ustawy o CIT, które rozpozna jako przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie Ustawy o CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jeśli akcje Spółki Zależnej zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w drodze tzw. wymiany udziałów, spełniającej warunki, o których mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy o CIT, to czy w przypadku, gdy Wnioskodawca dokona ich odpłatnego zbycia na rzecz innego podmiotu, po dokonaniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, a w wyniku tego podziału nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji (ich unicestwienia - w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) Ustawy o CIT) lub obniżenia wartości nominalnej akcji posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce Zależnej, to koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy na tej transakcji będzie stanowić, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8c Ustawy o CIT, wartość nominalna udziałów Wnioskodawcy wydanych przez niego Akcjonariuszowi Spółki Zależnej w zamian za aport zbywanych akcji Spółki Zależnej, ustalona na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli akcje Spółki Zależnej zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w drodze tzw. wymiany udziałów, spełniającej warunki, o których mowa w art. 12 ust. 4d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2014, poz. 851, z poźn. zm., dalej: Ustawy o CIT), to w przypadku, gdy Wnioskodawca dokona ich odpłatnego zbycia na rzecz innego podmiotu po dokonaniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, a w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji (ich unicestwienia – w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c ustawy o CIT) lub obniżenia wartości nominalnej akcji posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce Zależnej, to koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy na tej transakcji będzie stanowić, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8c Ustawy o CIT, wartość nominalna udziałów Wnioskodawcy wydanych przez niego Akcjonariuszowi Spółki Zależnej w zamian za aport zbywanych udziałów Spółki Zależnej, ustalona na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na nabycie akcji w spółce. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych akcji.

Z kolei w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8c Ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

  1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  2. ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
  3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcje) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała cześć kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

W myśl powyższej regulacji, w przypadku podziału przez wydzielenie, wydatki poniesione przez akcjonariusza spółki dzielonej (w analizowanym przypadku przez Wnioskodawcę) na nabycie akcji w tej spółce (tj. Spółce Zależnej) stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych akcji - w wysokości ustalonej zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) Ustawy o CIT.

W ocenie Wnioskodawcy, przepis ten będzie mógł znaleźć zastosowanie w analizowanym zdarzeniu przyszłym, gdyż w przypadku odpłatnego zbycia akcji w Spółce Zależnej rozliczeniu będą podlegały wydatki Wnioskodawcy (jako akcjonariusza spółki dzielonej) na nabycie tych zbywanych akcji w Spółce Zależnej (jako spółki dzielonej).

Jednocześnie regulację art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c Ustawy o CIT należy stosować w zależności od sposobu nabycia lub objęcia akcji w spółce dzielonej. W analizowanym przepisie ustawodawca uzależnił bowiem sposób ustalenia kosztu uzyskania przychodów w zależności od tego, w jakiej formie nastąpiło nabycie bądź objęcie akcji w spółce dzielonej. W przypadku akcji, które zostały nabyte w ramach transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d, wartość wydatków na nabycie akcji powinna zostać określona zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT, które są szczególne względem tych wymienionych w art. 15 ust. lk oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że w treści art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) in fine Ustawy o CIT użyto sformułowania „tych wydatków”. Poprawne ustalenie wartości „tych wydatków” ma podstawowe znaczenia dla określenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów tak spółki przejmującej, jak i spółki dzielonej. W ocenie Wnioskodawcy termin „tych wydatków” odnosi się do wydatków, jakie Wnioskodawca, będący akcjonariuszem Spółki Zależnej podlegającej podziałowi, poniesie na ich nabycie lub objęcie (przed podziałem). Zatem, w celu określenia kwoty „tych wydatków” uzasadnione jest odwołanie się do pozostałych przepisów Ustawy o CIT regulujących zasady ustalania kosztów nabycia bądź objęcia akcji, przyjmując, że wartość „tych wydatków” należy ustalić na podstawie konkretnych przepisów Ustawy o CIT określających zasady ustalania kosztów nabycia lub objęcia akcji w zależności od sposobu tego nabycia, bądź objęcia. Zatem o tym, jaka podstawa prawna znajdzie zastosowanie dla ustalenia kwoty „tych wydatków”, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c Ustawy o CIT decydować będzie sposób nabycia lub objęcia akcji spółki podlegającej podziałowi przez wydzielenie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e zdanie pierwsze Ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów. Zdanie drugie art, 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT stanowi natomiast, że wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d — są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Zatem, w analizowanej sytuacji, w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę akcji Spółki Zależnej w ramach wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy o CIT, dla potrzeb stosowania przepisu art. 16 ust, 1 pkt 8c Ustawy o CIT, wartość wydatków na nabycie akcji powinna być określana na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT.

Z treści art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) Ustawy o CIT wynika natomiast, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki dzielonej, w której wskutek podziału przez wydzielenie unicestwiono część udziałów (akcji), część wydatków na nabycie udziałów (akcji) spółki dzielonej będzie mogła zostać zaliczona przez akcjonariusza do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej, natomiast pozostała część wydatków na nabycie akcji spółki dzielonej będzie mogła zostać rozliczona przez tego akcjonariusza w momencie zbycia udziałów (akcji) spółki dzielonej.

Wykładając analizowany przepis w stosunku do spółki akcyjnej (jako spółki dzielonej) należy mieć na uwadze fakt, że wydatki danego akcjonariusza na nabycie akcji spółki dzielonej będą podlegały rozliczeniu na moment odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej w zależności od proporcji, w jakiej pozostają umarzane akcje spółki dzielonej w ramach podziału przez wydzielenie. W takim przypadku, w momencie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej wartość kosztów uzyskania przychodów będzie stanowić kwota wydatków akcjonariusza na nabycie akcji w spółce dzielonej, ale tylko w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość nominalna umarzanych (unicestwianych) akcji posiadanych przez akcjonariusza spółki dzielonej w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez tego akcjonariusza akcji przed podziałem (art. 16 ust. 1 pkt 8c lit c in principio Ustawy o CIT).

Skoro zatem tylko część wydatków danego akcjonariusza na nabycie akcji spółki dzielonej może zostać rozliczona jako koszty uzyskania przychodów na moment odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej, to logicznym jest, że pozostała część tych wydatków będzie mogła zostać rozliczona w momencie odpłatnego zbycia akcji spółki dzielonej. W takiej sytuacji, w momencie odpłatnego zbycia akcji spółki dzielonej wartość kosztów uzyskania przychodów stanowi kwota wydatków akcjonariusza na nabycie akcji w tej dzielonej spółce, ale tylko w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość nominalna akcji posiadanych przez akcjonariusza spółki dzielonej po wydzieleniu (nieunicestwionych) w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez tego akcjonariusza akcji przed wydzieleniem - tj. „pozostała część kwoty wydatków”, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) in fine Ustawy o CIT.

Jednocześnie, w myśl regulacji art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) Ustawy o CIT, brak zmniejszenia liczby akcji (lub brak obniżenia ich wartości nominalnej) będzie skutkował tym, że stosunek (proporcja) wartości nominalnej akcji, jakie uległy unicestwieniu, do wartości nominalnej akcji przed wydzieleniem wyniesie zero. W konsekwencji, kwota wydatków na nabycie akcji w spółce dzielonej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) in principio Ustawy o CIT - a więc tych rozpoznawanych dopiero w przypadku zbycia udziałów w spółce przejmującej - również wyniesie zero. Oznacza to, że cała kwota wydatków akcjonariusza na nabycie akcji w spółce dzielonej (ustalonych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT) będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji spółki podzielonej przez wydzielenie—zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) in fine Ustawy o CIT, tj.: pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie Z drugiej jednak strony, w przypadku zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej, wydanych akcjonariuszowi spółki dzielonej w zamian za majątek wydzielony do spółki przejmującej, w sytuacji gdy udziały w spółce dzielonej nie ulegną, w momencie podziału, unicestwieniu (i nie zostanie zmniejszona ich wartość nominalna), koszt uzyskania przychodu wyniesie zero.

W konsekwencji, w przypadku gdy w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji, które Spółka posiadać będzie w Spółce Zależnej, jak również nie dojdzie do zmniejszenia wartości nominalnej tych akcji, to w przypadku odpłatnego zbycia (np. w formie sprzedaży) przez Spółkę akcji w Spółce Zależnej na rzecz innego podmiotu, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów pełnej kwoty wydatków poniesionych na nabycie tych akcji zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT, ponieważ akcje Spółki Zależnej zostaną nabyte przez Spółkę w ramach transakcji wymiany udziałów, natomiast przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT stanowi przepis szczególny dotyczący rozpoznawania jako kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w momencie dokonania powyższej transakcji.

Podsumowując, w w opisanym zdarzeniu przyszłym, w ocenie Spółki dokonując odpłatnego zbycia akcji w Spółce Zależnej i ustalając podstawę opodatkowania z odpłatnego zbycia tych akcji Spółka będzie uprawniona do rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów pełnej kwoty wydatków w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez Spółkę na rzecz Akcjonariusza w zamian za akcje nabyte w Spółce Zależnej w ramach transakcji wymiany udziałów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8e, ponieważ wartość nominalna akcji spółce dzielonej (Spółce Zależnej) posiadanych przez Wnioskodawcę będzie taka sama zarówno przed, jak i po dokonaniu podziału spółki dzielonej (Spółki Zależnej) przez wydzielenie.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w tożsamych albo zbliżonych stanach faktycznych / zdarzeniach przyszłych.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lutego 2015 r. (znak: IPPB5/423-1152/14-4/RS) stwierdził, że: „za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów / akcji spółki podzielonej przez wydzielenie na rzecz podmiotu trzeciego, gdy w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów / akcji, to wynik (dochód lub strata) uzyskany na tej transakcji będzie składał się z kwoty, za którą dokonano zbycia (przychód podatkowy) oraz kwoty wydatku poniesionego przez Spółkę na nabycie udziałów / akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)”.

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 4 grudnia 2015 r. (znak: ILPB3/4510-1-422/15-3/JG) uznał, że: „wydatki Spółki dotyczące nabycia udziałów Spółki zależnej (spółki dzielonej) - uwzględniając treść art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych — tj. poniesione przez Spółkę wydatki odpowiadające nominalnej wartości własnych udziałów Spółki wydanych w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów (określone zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy) nie mogą podlegać w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w sytuacji odpłatnego zbycia udziałów spółki dzielonej (Spółki zależnej), a tylko w tej części, która dotyczy wartości udziałów (wysokości udziału w spółce dzielonej) posiadanych przez wspólnika (Wnioskodawcę) już po dokonanym jej podziale.

Jednocześnie na przykładzie sfinansowania podziału przez wydzielenie z kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy spółki dzielonej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 16 września 2015 r. (znak: IPTPB3/4510-221/15-2/KC) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „w przypadku gdy w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów, które Spółka posiada w Spółce zależnej, jak również nie dojdzie, do zmniejszenia wartości nominalnej tych udziałów, to w przypadku odpłatnego zbycia (np. w formie sprzedaży) przez Spółkę udziałów w Spółce zależnej na rzecz podmiotu trzeciego, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów pełnej kwoty wydatków poniesionych na nabycie (łub objęcie) tych udziałów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.