IPPB3/4510-158/16-4/PS | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
IPPB3/4510-158/16-4/PSinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. udział
 3. użytkowanie (używanie)
 4. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.) uzupełnionego pismem z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie umowy użytkowania udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie umowy użytkowania udziałów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

B. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie udziały w spółce należą do trzech udziałowców będących osobami fizycznymi. Kapitał zakładowy spółki wynosi 845.500,-zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 16.910 (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset dziesięć) udziałów, z czego następującym wspólnikom spółki przysługuje:

 1. W. G. - 6.297 (słownie: sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) udziałów (37,24 %)
 2. T. G. - 6.113 (słownie: sześć tysięcy sto trzynaście) udziałów (36,15 %)
 3. A.G. - 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) udziałów (26,61 %).

Od wszystkich wypłaconych do końca 2015 roku dywidend został potrącony i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy (art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o po datku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2012 roku poz/nr 361 z późniejszymi zmianami). Jeden z udziałowców pan T. G. miał status nierezydenta na podstawie złożonego dokumentu z dnia 16.06.2011 roku. W jego przypadku należny zryczałtowany podatek dochodowy był potrącany w wysokości 115 % i odprowadzany do Urzędu Skarbowego..., a do Urzędu Skarbowego... była przekazywana informacja IFT-1r. Ważność dokumentów, jakie złożył do spółki Pan T. G. wygasła w dniu 04.01.2016 roku. Aktualnych dokumentów w tej sprawie Pan T. G. nie złożył.

W dniu 11 stycznia 2016 roku wpłynęło do Spółki pismo z dnia 23.12.2015 roku prezesa F.i T. G. „P.” informujące, że w dniu 23 grudnia 2015 roku została zawarta umowa użytkowania udziałów między F. i T. G. - udziałowcem B. I. sp. z o.o. W tym samym dniu wpłynął również do spółki oryginał umowy użytkowania udziałów z dnia 23.12.2015 roku opatrzony notarialnym poświadczeniem własnoręczności złożonych na umowie podpisów Fundacja T. G. „P” w dniu 13.11.2015 roku została wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez krajowy rejestr sądowy KRS. Działalność F. T. G.„P.” obejmuje:

 1. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, ich wychowania oraz kształcenia.
 2. Wspieranie placówek oświatowych w stwarzaniu i poprawie warunków kształcenia dzieci i młodzieży.
 3. Promocja rozwoju osobistego poprzez różne formy kształcenia ustawicznego.
 4. Organizacja działań w zakresie opieki i pomocy społecznej dla seniorów, poprawy jakości ich życia.
 5. Podejmowanie działań w zakresie kultury i sztuki, w tym promocji polskich dóbr kultury i tradycji.

Fundacja T. G. „P.” została w tym samym dniu 13.11.2015 roku wpisana również do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy z następującym przedmiotem działalności:

 1. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
 2. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.
 3. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.
 4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
 5. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
 6. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Umowa z dnia 23.12.2015 roku o odpłatne użytkowanie udziałów pomiędzy T. G. a fundacją T. G. „P.” stanowi, że fundacja obejmuje w użytkowanie wszystkie 6.113 (słownie: sześć tysięcy sto trzynaście) udziałów, jakie T. G. posiada w B. I. Sp. z o.o. Na mocy tej samej Umowy F. z dniem 11.01.2016 roku nabyła uprawnienie do pobierania dywidendy przypadającej na udziały T. G., które fundacja użytkuje na mocy tejże wiążącej umowy.

W dniu 21 stycznia 2016 roku odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników B. I. Sp. z o.o. podsumowujące działalność Spółki w roku 2015. Zgromadzenie wspólników podjęło w tym dniu uchwałę o przeznaczeniu wypracowanego zysku netto spółki w kwocie 4.579.229,07 zł (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i siedem groszy). Z wypracowanego zysku zgromadzenie postanowiło na wypłatę dywidendy dla wspólników przeznaczyć kwotę 4.566.000,zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Zważywszy, że część tej dywidendy w kwocie 1.566.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) została w 2015 roku wypłacona wspólnikom w formie zaliczki (uchwała nr 7 Nadzwyczajnego zgromadzenia spółki z dnia 02.07.2015 roku) należna do wypłaty dywidenda stanowiła kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Pozostałą część zysku Spółki w kwocie 13.229,07 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i siedem groszy) zgromadzenie wspólników postanowiło przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Z przyznanej wspólnikom dywidendy, po uwzględnieniu wypłaconej w lipcu 2015 roku zaliczki, na udziały Pana T. G. przypadła kwota 1.084.506,25 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy).

Od kwoty tej, B. I. Sp. z o.o., jako płatnik podatku dochodowego od wypłaconych dywidend, dokonało potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wymiarze 19 % i kwocie 206.056,00 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych). Pozostała część dywidendy w kwocie 878.450,25 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia pięć groszy), na mocy umowy użytkowania udziałów z dnia 23.12.2015 roku, została przekazana na wskazane przez Fundację konto bankowe.

Pan T. G. z chwilą zawarcia umowy użytkowania swoich udziałów z dnia 23.12.2015 roku stanowczo wyznaje pogląd, w którym twierdzi, że B. I. Sp. z o.o., jako płatnik podatku dochodowego od wypłaconych dywidend, bezpodstawnie dokonało potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy z jego udziałów i oczekuje bezzwłocznego przekazania potrąconego podatku do F.T. G. „P.”. Pan T. G. twierdzi dalej, że F. dokona samodzielnego rozliczenia podatku jaki otrzyma od B. I. Sp. z o.o.

W piśmie z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.) Spółka poinformowała, że umowa użytkowania udziałów Pana T. G. z dnia 23.12.2015 roku została przez Zarząd fundacji „P.” przekazana do B. I. Sp. z o.o. w dniu 11.01.2016 r. Umowa ta obejmuje całość pożytków od udziałów, jakie Pan T. G. posiada w B. I. Sp. z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego i zawartej umowy użytkowania wszystkich udziałów T. G. należy uznać, że podatnikiem podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy jest F. T. G. „P.” i czy B. I. Sp. z o.o. postąpiło poprawnie dokonując potrącenia tego podatku i przekazując go na konto Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby fundacji „P.”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zważywszy całokształt stanu faktycznego zgodne z obowiązującym prawem należy uznać, że podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy przypadającej na udziały należące do Pana T.G. jest F. T. G. „P.”, która na podstawie umowy użytkowania udziałów z dnia 23.12.2015 roku jest uprawniona do pobierania dywidendy przypadającej na udziały Pana T. G.

Zgodnym z prawem było również potrącenie przez B. I. Sp. z o.o. zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy przypadającej na udziały Pana T. G. i przekazanie go na konto Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby fundacji „P.” .

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „updop”) podkreśla, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także kategorie wymienione w pkt 1-9 tego przepisu.

Na wstępie należy wskazać, że na udziałach bądź akcjach może być ustanowione użytkowanie (art. 187 § 1 oraz art. 340 § 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). Użytkowanie jest to prawo do korzystania z cudzej rzeczy i do czerpania z niej pożytków. Zgodnie z art. 265 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przedmiotem użytkowania mogą być także prawa. W takiej sytuacji do użytkowania praw stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu rzeczy (art. 265 § 2 Kodeksu cywilnego).

Podstawowym prawem wynikającym z udziału lub akcji stanowiącym pożytek prawa w rozumieniu art. 54 Kodeksu cywilnego jest dywidenda. Udział w zysku przeznaczonym do podziału stanowi więc pożytek prawa.

Katalog dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych określony w art. 10 ust. 1 updop jest otwarty, co oznacza iż wskazane w tym przepisie dochody mają charakter przykładowy i nie stanowią jedynych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 updop. Skoro katalog dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych nie jest zamknięty, to dla zakwalifikowania określonych dochodów (przychodów) jako pochodzących z tego źródła decydujący jest fakt uzyskania dochodu z udziału w zyskach osoby prawnej. Dlatego „tytułu prawnego do partycypacji w zysku nie musi stanowić wyłącznie udział/akcja, ale może nim być także inne prawo majątkowe związane z udziałem w zysku innej osoby prawnej.

W orzecznictwie sądów administracyjnych również wskazuje się, że zawarta w przepisie art. 10 updop definicja dochodów z udziału w zyskach osób prawnych jest bardzo szeroka, a „określenie dochód z udziału w zyskach osób prawnych - jest pojęciem zawierającym w swej treści wszelkie dochody, jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa do udziału w zyskach innej osoby prawnej” (wyrok z dnia 22 września 1993r, SA/Ka 565/93, niepubl). W konsekwencji, w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz użytkownika udziałów należy uznać, że dla użytkownika wypłacona dywidenda stanowić będzie dochód z udziału w zysku osób prawnych. Dywidenda ta należy się bowiem nie udziałowcowi, lecz użytkownikowi udziałów (w związku z ustanowieniem prawa użytkowania na użytkownika zostaje przeniesione prawo do dywidendy, tj. prawo do udziału w zyskach osoby prawnej).

Ustanowienie użytkowania na udziale powoduje powstanie dwojakiego rodzaju relacji. Pierwsza, mająca charakter wewnętrzny dotyczy relacji wspólnika z użytkownikiem. Druga szczególnie doniosła dla użytkownika udziału sprowadza się do określenia zakresu uprawnień użytkownika wobec spółki.

Ustanowienie użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o użytkowaniu wraz z dowodem dokonania tej czynności.

Jeżeli umowa o ustanowieniu użytkowania nie reguluje tych kwestii, prawa obligacyjne mające charakter pożytków udziału (m.in. prawo do dywidendy) należą do użytkownika. Zgodnie jednak z art. 253 § 1 k.c. zakres użytkowania można ograniczyć poprzez wyłączenie z niego oznaczonych pożytków. W związku z tym możliwe jest przykładowo zastrzeżenie na rzecz właściciela udziału minimalnej kwoty dywidendy, natomiast w pozostałym zakresie dywidendę może otrzymywać użytkownik.

Jeśli brak jest odmiennych postanowień umownych i ustanowienie użytkowania zostało zgłoszone spółce (zgodnie z art. 187 § 1 k.s.h.), użytkownik może domagać się wypłaty dywidendy bezpośrednio od spółki, przy czym dywidenda wypłacona użytkownikowi udziału stanowić będzie dla niego przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przenosząc powyższe rozważania do realiów przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że jeżeli na użytkownika (F. T. G. „P.”) zostało przeniesione prawo do dywidendy, tj. prawo do udziału w zyskach osoby prawnej, to podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu z tytułu dywidendy przypadających na udziały obciążone prawem użytkowania jest użytkownik, czyli w przedmiotowym przypadku F. T. G. „P.”.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 updop podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e (...).

Należy wyjaśnić, że stosownie do art. 26 ust. 3 updop, płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b i 2d pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (...).

W rezultacie na mocy ustawy na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych na rzecz podatnika (użytkownika) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i przekazania potrąconego podatku do właściwego urzędu skarbowego dla użytkownika (podatnika).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.