IPPB3/423-973/11-4/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że analizowana restrukturyzacja (w szczególności zmiana udziałowców Spółki a także przekształcenie Spółki w SKA) nie będzie miała negatywnego wpływu na korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w szczególności (i) Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku objętego zwolnieniem w przeszłości oraz (ii) nie nastąpi utrata prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w przyszłości?2)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w przypadku przekształcenia Spółki w SKA, prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP będzie przysługiwało komplementariuszowi (kompłementariuszom) oraz akcjonariuszowi (akcjonariuszom) SKA, w tym Spółce Celowej i Komplementariuszowi proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku SKA?3)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w okresie korzystania przez Spółkę Celową ze zwolnienia podmiotowego, jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt l0a UPDOP), nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniona podmiotowo Spółka Celowa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.11.2011 r. (data wpływu do BKIP w Płocku 14.11.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej restrukturyzacji odnośnie zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.11.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej restrukturyzacji odnośnie zwolnienia z art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku opisano następujące zdarzenie przyszłe

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) należy do międzynarodowej grupy H. (dalej: Grupa). W związku z planowaną restrukturyzacją Grupy planowane jest przeprowadzenie następujących transakcji:

 1. Jedyny udziałowiec Spółki, H. C. („Spółka Matka”), spółka prawa austriackiego, wniesie aportem do spółki kapitałowej prawa cypryjskiego (dalej: „Spółka Celowa”) całość lub część posiadanych udziałów w Spółce (w ten sposób Spółka Celowa stanie się udziałowcem Spółki),
 2. Spółka Celowa, zgodnie z prawem obowiązującym na Cyprze, będzie miała status prywatnego funduszu inwestycyjnego (Private International Collective Investment Scheme, dalej:”PICIS”) na podstawie odpowiedniej licencji od cypryjskiego organu nadzoru. Utworzenie takiego funduszu na Cyprze wymaga obecnie spełnienia wymogów określonych tamtejszą ustawą o jednostkach międzynarodowego zbiorowego inwestowana (The International Collective Investment Schemes Law No 47 (1) z 1999 r.),
 3. Polska spółka kapitałowa (dalej: Komplementariusz) nabędzie jeden udział w Spółce,
 4. Po wniesieniu udziałów w Spółce do Spółki Celowej mającej status PICIS oraz nabyciu udziału w Spółce przez Komplementariusza, dojdzie do przekształcenia Spółki w spółkę osobową (spółkę komandytowo-akcyjną, dalej SKA)

Dla celów niniejszego wniosku Spółka przyjmuje również następujące założenia:

 • Spółka Celowa prowadząc działalność w Polsce poprzez SKA, będzie miała zakład w Polsce w rozumieniu UPDOP oraz umowy dnia 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 nr 117, poz 523), którego działalność będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce na gruncie przepisów UPDOP (na podstawie art. 3 ust 2 UPDOP),
 • Działalność Spółki Celowej, będącej cypryjskim funduszem inwestycyjnym PICIS, prowadzona w Polsce za pośrednictwem SKA będzie zwolniona z opodatkowania CIT na gruncie art. 6 ust. L pkt l0a UPDOP.

Powyższe kwestie są przedmiotem oddzielnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej złożonego w zakresie planowanej restrukturyzacji Grupy.

Spółka częściowo prowadzi działalność gospodarczą na terenie

 1. X. Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej:XSSE) oraz
 2. Y. Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: YSSE).

Podstawę działalności Spółki na terenie XSSE stanowi zezwolenie nr 9 z dnia 15 lipca 1998 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie XSSE (dalej: „Zezwolenie 1998” ) wydane przez X. Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. działającą w imieniu Ministra Gospodarki Zezwolenie wydane zostało na podstawie art. 16 ust 1 5,8 i 9 oraz art. 20 ust. 1 USSE. Zezwolenie 1998 zostało uzupełnione zezwoleniem nr 9/l z dnia 23 lutego 1999 r, wydanym przez X Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. na wniosek Spółki (w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę w XSSE). Zgodnie z Zezwoleniem 1998 (uzupełnionym zezwoleniem nr 9/1 z dnia 23 lutego 1999 r.), Spółka uprawniona jest do prowadzenia na terenie XSSE działalności gospodarczej obejmującej działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie produkcji określonej w zezwoleniu. W Zezwoleniu 1998 zawarto również warunki, do których przestrzegania zobowiązana jest Spółka. Warunki te w szczególności dotyczą rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie XSSE w terminie do 1 czerwca 1999 r., osiągnięcia określonego zezwoleniem stanu zatrudnienia w określonych terminach i jego utrzymania, poniesienia określonego zezwoleniem poziomu wydatków inwestycyjnych do 31 grudnia 1999 r. oraz przestrzegania na terenie XSSE regulaminu XSSE i innych uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania XSSE. Zezwolenie 1998 na wniosek Spółki zostało zmienione decyzją Ministra Gospodarki nr 140/IW/07 z dnia 18 września 2007 r. w związku z art. 6 ust 1, 2 i 4 Ustawy zmieniającej z 2003r. Zezwolenie 1998 udzielone zostało do dnia 28 maja 2017 r.

Podstawę działalności Spółki na terenie YSSE stanowi zezwolenie nr 181 z dnia 31 stycznia 2006 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie YSSE (dalej: Zezwolenie 2006) wydane przez Y Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na podstawie art. 16 i art. 17 ust. 1 USSE. Zgodnie z Zezwoleniem 2006, Spółka uprawniona jest do prowadzenia na terenie YSSE działalności gospodarczej obejmującej działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie określonym w zezwoleniu. W Zezwoleniu 2006 zawarto również warunki, do których przestrzegania zobowiązana jest Spółka. Warunki te dotyczą zatrudnienia na terenie, YSSE określonej liczby pracowników i utrzymania zatrudnienia w określonym terminie, poniesienia określonego zezwoleniem poziomu wydatków inwestycyjnych do 31 sierpnia 2006 r. oraz przestrzegania regulaminu YSSE i innych uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania YSSE. Zezwolenie 2006 zostało zmienione decyzjami Ministra Gospodarki wydanymi na wniosek Spółki w zakresie podwyższenia poziomu wydatków inwestycyjnych i zmiany terminu ich poniesienia (decyzja z 25 października 2006 r. Nr 113/TW/06, decyzja z dnia 19 czerwca 2008 r., Nr 114/IW/08 oraz decyzja z 27 stycznia 2009 r., Nr 13/IW/09). Zezwolenie 2006 udzielone zostało do dnia 8 sierpnia 2016 r.

Spółka spełniła warunki wynikające z przepisowa regulujących działanie specjalnych stref ekonomicznych, jak i warunki wskazane w Zezwoleniu 1998 i Zezwoleniu 2006, od których uzależnione było skorzystanie przez Spółkę z pomocy publicznej, w tym ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. W szczególności, wskazać należy, że Spółka w terminach określonych w Zezwoleniu 1998 i Zezwoleniu 2006 (z uwzględnieniem ich zmian) poniosła określone poziomy wydatków inwestycyjnych oraz spełniła warunek osiągnięcia określonego stanu zatrudnienia. Spółka przestrzega również regulaminów obowiązujących na terenie XSSE oraz YSSE oraz pozostałych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania XSSE i YSSE.

Na dzień 1 maja 2004 r., tj. na dzień uzyskania przez Polskę członkowstwa w Unii Europejskiej, Spółka pozostawała dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001 /WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001; dalej: Rozporządzenie WE z dnia 12 stycznia 2001 r.) i posiada ten status do dnia złożenia niniejszego wniosku. Do dnia złożenia niniejszego wniosku Spółka nie wykorzystała całej pomocy publicznej, która przysługuje jej na podstawie Zezwolenia 1998 oraz Zezwolenia 2006. Po restrukturyzacji Spółka planuje w dalszym ciągu prowadzić działalność na terenie XSSE i YSSE na podstawie odpowiednich zezwoleń.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że analizowana restrukturyzacja (w szczególności zmiana udziałowców Spółki a także przekształcenie Spółki w SKA) nie będzie miała negatywnego wpływu na korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w szczególności (i) Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku objętego zwolnieniem w przeszłości oraz (ii) nie nastąpi utrata prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w przyszłości...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w przypadku przekształcenia Spółki w SKA, prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP będzie przysługiwało komplementariuszowi (kompłementariuszom) oraz akcjonariuszowi (akcjonariuszom) SKA, w tym Spółce Celowej i Komplementariuszowi proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku SKA...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w okresie korzystania przez Spółkę Celową ze zwolnienia podmiotowego, jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt l0a UPDOP), nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniona podmiotowo Spółka Celowa...

Zdaniem Wnioskodawcy”

Ad 1.

Analizowana restrukturyzacja (w szczególności zmiana udziałowców Spółki a także przekształcenie Spółki w SKA) nie będzie miała negatywnego wpływu na korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, w szczególności
(i) Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku objętego zwolnieniem w przeszłości oraz
(ii) nie nastąpi utrata prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w przyszłości.

Przepisy obowiązujące w dniu uzyskania Zezwolenia 1998.

Zgodnie z USSE w wersji obowiązującej 15 lipca 1998 r.:

 1. Zezwolenie może być cofnięte albo jego zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:
  1. Zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze strefy lub
  2. Naruszył przepisy prawa dewizowego, przepisy prawa celnego albo przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, lub
  3. Utracił, na skutek cofnięcia albo zmiany, koncesję lub inne zezwolenie wymagane z mocy odrębnych przepisów do podjęcia działalności gospodarczej, która jest prowadzona na terenie strefy, lub
  4. rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
  5. nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie wyznaczonym w wezwaniu Ministra Przemysłu i Handlu do ich usunięcia (art. 19 ust. 2).
 2. W razie cofnięcia zezwolenia przedsiębiorca traci prawo do zwolnień i preferencji, o których mowa w art. 12 ust. 1-4, i jest zobowiązany do zapłaty, odpowiednio, podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych objętego takimi zwolnieniami i preferencjami za okres od powstania okoliczności będącej podstawą cofnięcia zezwolenia (art. 19 ust 3).

Zgodnie z Rozporządzeniem XSSE 1997 w wersji obowiązującej 15 lipca 1998 r.

 1. Podmiot traci prawo do zwolnień od podatku dochodowego, jeżeli w roku podatkowym, w którym z nich skorzystał, lub przed upływem trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zakończył korzystanie ze zwolnień:
  1. wystąpią u niego za poszczególne lata zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochody budżetu państwa i składek na ubezpieczenie społeczne, przekraczające odrębnie z każdego tytułu 3,0% kwot należnych za te lata; w odniesieniu do podatku od towarów i usług zalęgłości we wpłacie me mogą przekroczyć 3,0% podatku należnego, lub przeniesie w jakiejkolwiek formie własność składników majątkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, z którymi były związane zwolnienia od podatku, nie dotyczy to przeniesienia własności w wyniku przekształcenia, łączenia lub podziału podmiotów, a także przeniesienia własności tych składników majątkowych, w stosunku do których nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową w rozumieniu przepisów, o których mowa w 10 ust. 1, lub
  2. ustaną okoliczności upoważniające do zaliczania składników majątku podmiotu, przyjętych do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, do składników jego majątku w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 lit c), lub
  3. maszyny lub urządzenia, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 lit a), zostaną przekazane do prowadzenia działalności gospodarczej poza terenem strefy, lub
  4. otrzyma zwrot wydatków inwestycyjnych w jakiejkolwiek formie, lub
  5. zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie ogłoszona jego upadłość (§ 13 ust. 1).
 2. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, podmiot jest zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu zwolnionego od podatku, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o tę kwotę w miesiącu następującym po miesiącu w którym utracił prawo do zwolnień (§ 13 ust 2).

Przepisy obowiązujące 31 grudnia 2000 r.

Przepisy art. 19 ust. 2-3 USSE oraz § 13 ust. 1-2 Rozporządzenia XSSE 1997 w brzmieniu obowiązującym 31 grudnia 2000 r. miały takie samo brzmienie jak przepisy obowiązujące w dniu uzyskania Zezwolenia 1998, tj. 15 lipca 1998 i (patrz powyżej).

Przepisy Ustawy zmieniającej z 2003 r.

Zgodnie z Ustawą zmieniającą z 2003 r.:

 1. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2001 r., może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o jego zmianę polegającą na zastosowaniu do tego przedsiębiorcy przepisów dotyczących zwolnień podatkowych określonych w art. 5 w miejsce przepisów art. 12 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r. (art.6 ust. 1),
 2. W przypadku cofnięcia zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r., przedsiębiorca traci prawo do zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, i jest zobowiązany do zapłaty, odpowiednio, podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych objętego takimi zwolnieniami za okres od powstania okoliczności będącej podstawą cofnięcia zezwolenia (art. 5 ust. 3).
 3. Począwszy od roku obrotowego następującego po roku, w którym:
  1. zostało zbytych 100 % wkładów, udziałów lub akcji przedsiębiorcy będącego małym lub średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1,
  2. spółka będąca małym lub średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1, połączyła się z inną spółką,
  3. nastąpiło nabycie przedsiębiorstwa od przedsiębiorcy będącego małym lub średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1
   - przedsiębiorca traci prawo do zwolnień podatkowych, o których mowa w ust. 1 (art. 5 ust. 6).

Przepisy obowiązujące w dniu uzyskania Zezwolenia 2006.

Zgodnie z USSE w wersji obowiązującej 31 stycznia 2006 r., zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony jeżeli przedsiębiorca:

 1. zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
 2. rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
 3. nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli o której mowa w art . 18 w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki ( art . 19 ust . 3 ).

Zgodnie z Rozporządzeniem YSSE 2004 w wersji obowiązującej na 31 stycznia 2006 r., zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej pod warunkiem, że:

 1. nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
 2. będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat (§ 5 ust. 1).

Przepisy ustaw podatkowych obowiązujące na dzień złożenia ninieszego wniosku.

Zgodnie z UPDOP:

Wolne od podatku są dochody. z zastrzeżeniem ust 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 USSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 17 ust. 1 pkt 34) . Zwolnienie, o którym mowa w ust 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 17 ust 4). W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (art. 17 ust. 5). W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust 5, podatnik jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym (art. 17 ust. 6).

Przepisy art. 19 ust 3 USSE w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia niniejszego wniosku mają identyczno brzmienie jak przepisy obowiązujące w dniu uzyskania Zezwolenia 2006, tj. 31 stycznia 2006 r. (patrz powyżej).

Zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji żadne ze zdarzeń opisanych w stanie faktycznym wniosku nie ma negatywnego wpływu na korzystanie przez Spółkę ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP. Konkluzja ta dotyczy zarówno stanu prawnego obowiązującego w dniu uzyskania Zezwolenia 1998, tj. 15 lipca 1998 r., w dniu 31 grudnia 2000 r., tj. w granicznej dacie dla tzw. „dużych” przedsiębiorców, którzy uzyskując zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej do tego dnia, mogli korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 5 ust 2 Ustawy zmieniającej z 2003 r., w dniu uzyskania Zezwolenia 2006, t.j na 31 stycznia 2006 r., w dniu złożenia niniejszego wniosku.

W szczególności wniesienie udziałów w Spółce do Spoiła Celowej, nabycie udziału w Spółce przez Komplementariusza a takie przekształcenie Spółki w SKA nie stanowią żadnej z przesłanek cofnięcia Zezwolenia 1998 ani Zezwolenia 2006, określonych w art. 19 USSE, gdyż zbycie / przeniesienie własności udziałów przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ani zmiana jego formy prawnej (przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo akcyjną) nie zostały wymienione w tym przepisie, zarówno w obecnie obowiązującym jego brzmieniu jak i poprzednich wersjach. Tym samym nie będzie podstaw do zastosowania przepisów określających skutki cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na gruncie podatku dochodowego, tj.:

 1. art . 19 ust . 3 USSE w brzmieniu obowiązującym do końca 2000 r. (ani w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia niniejszego wniosku) ani art . 5 ust . 3 Ustawy zmieniającej z 2003 r. zgodnie, z którymi w przypadku cofnięcia zezwolenia, przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia i jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych objętego zwolnieniem za okres od powstania okoliczności będącej podstawą cofnięcia zezwolenia, oraz
 2. art . 17 ust . 5 i ust . 6 UPDOP, mówiących, że w razie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia).

Podobnie, wniesienie udziałów w Spółce do Spółki Celowej, nabycie udziału w Spółce przez Komplementariusza a także przekształcenie Spółki w SKA, nie stanowi żadnej z przesłanek utraty prawa do zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP przyznanych na podstawie Zezwolenia 1998 oraz Zezwolenia 2006, określonych w:

 1. § 13 ust . 1 Rozporządzenia XSSE 1997 w brzmieniu obwiązującym do końca 2000 r. oraz § 3 ust . 4 (5) tego rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym do końca kwietnia 2004 r.,
 2. § 5 ust . 1 pkt 1 Rozporządzenia XSSE 1997 (w brzmieniu obowiązującym od 1 maja 2004 r. do dnia uchylenia rozporządzenia), Rozporządzenia XSSE 2004 oraz Rozporządzenia XSSE 2006,
 3. § 5 ust . 1 pkt 1 Rozporządzenia YSSE 2004 oraz Rozporządzenia YSSE 2006,gdyż w szczególności przekształcenie Spółki w SKA nie stanowi przeniesienia własności składników majątkowych, z którymi były związane zwolnienia od podatku, jako że zmiana formy prawnej na SKA nie powoduje utraty własności składników majątku przez SKA (SKA pozostanie właścicielem wszystkich składników majątku Spółki, w tym tych związanych z korzystaniem przez Spółkę ze zwolnienia od podatku dochodowego). Co więcej § 13 ust . 1 pkt 2 Rozporządzenia XSSE 1997 w brzmieniu obwiązującym do końca 2000r. wyraźnie wskazywał, że przesłanka utraty prawa do zwolnienia dotycząca przeniesienia własności składników majątkowych, z którymi były związane zwolnienia od podatku, nie dotyczy przekształcenia, łączenia lub podziału podmiotów.
 4. Art . 5 ust 6 Ustawy zmieniającej z 2003 r., gdyż przepis ten nie będzie miał zastosowania w analizowanej sytuacji, jako że Spółka na dzień akcesji do Unii Europejskiej pozostawała tzw. „dużym” przedsiębiorcą (tj. innym niż mały lub średni) w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia WE z dnia 12 stycznia 2001 r., a tylko klasyfikacja Spółki jako małego lub średniego przedsiębiorcy mogłaby potencjalnie skutkować zastosowaniem przedmiotowego przepisu.

W konsekwencji, skoro wniesienie udziałów w Spółce do Spółki Celowej, nabycie udziału w Spółce przez Komplementariusza a także przekształcenie Spółki w SKA nie stanowią jednej z przesłanek cofnięcia Zezwolenia 1998 i Zezwolenia 2006 ani utraty prawa do zwolnienia z podatku dochodowego przyznanego Spółce tymi zezwoleniami, tym samym brak jest podstaw do zastosowania przepisów prawa nakładających obowiązek zwrotu podatku dochodowego dotyczącego dochodu objętego zwolnieniem w przeszłości oraz wykluczających zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego w przyszłości to zdaniem Spółki, analizowana restrukturyzacja (w szczególności wniesie udziałów w Spółce do Spółki Celowej, nabycie udziału w Spółce przez Komplementariusza a także przekształcenie Spółki w SKA) nie będzie miała negatywnego wpływu na korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art . 17 ust . 1 pkt 34 UPDOP w szczególności (i) Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku objętego zwolnieniem w przeszłości oraz (ii) nie nastąpi utrata prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w przyszłości.

Spółka pragnie podkreślić, że powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w praktyce organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne prawa podatkowego.

Ad 2.

Zdaniem Spółki, w przypadku przekształcenia Spółki w SKA, prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP będzie przysługiwało komplementariuszowi (komplementariuszom) oraz akcjonariuszowi (akcjonariuszom) SKA, w tym Spółce Celowej i Komplenientariuszowi proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku SKA.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (z zastrzeżeniem art. 1 ust 3, który jednak nie ma zastosowania w analizowanej sytuacji) (...) łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, ze prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (art. 5 ust 1 i 2 UPDOP). Wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 USSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP). Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 17 ust. 4 UPDOP). W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (art. 17 ust. 5 UPDOP). W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 podatnik jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu, do którego utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym (art. 17 ust 6 UPDOP). Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w us. 1 albo 2 jest osobową spółką handlową albo spółką cywilną, uprawnienia o których mowa w ust 1 i 2, przysługują w okresie ważności zezwolenia wspólnikom tej spółki (art. 5 ust 7 Ustawy zmieniającej z 2003 r.). Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust 2 jest osobową spółką handlową albo spółką cywilną maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, o której mowa w ust 2 ustala się:

 1. odrębnie w odniesieniu do każdego wspólnika tej spółki proporcjonalnie do wielkości jego udziału w zyskach spółki;
 2. z uwzględnieniem wielkości pomocy publicznej otrzymanej przez tę spółkę (art. 5 ust. 8 Ustawy zmieniającej z 2003 r.).

Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku: przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki (art. 93a § 1 OP) . Przepis § 1 art. 93a OP stosuje się odpowiednio do: osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia, innej spółki niemającej osobowości prawnej, spółki kapitałowej, spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pobycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa (art. 93a § 2 OP).

Zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji przekształcenie Spółki, w SKA nie spowoduje utraty prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w przyszłości (tj. od dnia przekształcenia), co wynika ze stanowiska Spółki do pytania nr 1, w szczególności, ze względu na brak wymienienia zmiany formy prawnej przedsiębiorcy jako przesłanki utraty prawa do zwolnienia z podatku dochodowego na gruncie właściwych przepisów regulujących korzystanie przez przedsiębiorców z pomocy publicznej z tytułu prowadzenia działalności na terenie XSSE oraz YSSE.

Dodatkowo, w wyniku przekształcenia:

 1. na podstawie art. 553 § 2 KSH, SKA pozostanie podmiotem praw i obowiązków wynikających z Zezwolenia 1998 oraz Zezwolenia 2006 (sukcesja praw i obowiązków wynikających z tych zezwoleń nie została w żaden sposób ograniczona bądź też wyłączona w przypadku zmiany formy prawnej Spółki, zarówno w brzmieniu tych zezwoleń jak i innych przepisów prawa) a także
 2. na podstawie art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) OP. SKA wstąpi w wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki (sukcesja podatkowa).

Powyższe powoduje, że od dnia przekształcenia SKA będzie prowadziła działalność gospodarczą na terenie XSSE oraz YSSE na podstawie Zezwolenia 1998 i Zezwolenia 2006.

W konsekwencji, komplementariuszowi (komplementariuszom) oraz akcjonariuszowi (akcjonariuszom) SKA w tym Spółce Celowej oraz Komplementariuszowi, jako podatnikom PDOP z tytułu działalności prowadzonej na terenie XSSE oraz YSSE przez przedsiębiorcę na podstawie obowiązujących zezwoleń (Zezwolenia 1998 oraz Zezwolenia 2006), tj. przez SKA, będzie przysługiwało prawo korzystania ze zwolnień z podatku dochodowego na podstawie art . 17 ust . 1 pkt 34 UPDOP. Co więcej, w zakresie Zezwolenia 1998 powyższe prawo jest wprost przewidziane w przepisach Ustawy zmieniającej z 2003 r., która w art . 5 ust . 7 stanowi, że jeżeli przedsiębiorcą prowadzącym działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest osobowa spółka handlowa (czyli również SKA), uprawnienia w postaci zwolnienia z podatku dochodowego przysługują w okresie ważności zezwolenia wspólnikom tej spółki. Zgodnie z art . 5 ust . 1 i 2 UPDOP, zwolnienie przysługiwać będzie proporcjonalnie do udziału wspólników (komplementariuszy i akcjonariuszy) w zysku SKA.

W konsekwencji, skoro przekształcenie Spółki w SKA nie powoduje utraty prawa do zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, od dnia przekształcenia podatnikami z tytułu działalności prowadzonej przez SKA na terenie XSSE oraz YSSE będą jej komplementariusz (komplementariusze) oraz akcjonariusz (akcjonariusze), w tym Spółka Celowa i Komplementariusz - to należy uznać, że w przypadku przekształcenia Spółki w SKA, prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP będzie przysługiwało komplementariuszowi (komplementariuszom oraz akcjonariuszowi (akcjonariuszom) SKA w tym Spółce Celowej i Komplementariuszowi proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku SKA.

Spółka podkreśla, że powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w praktyce organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne prawa podatkowego.

Ad 3.

Zdaniem Spółki, w okresie korzystania przez Spółkę Celową ze zwolnienia podmiotowego (jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a UPDOP), nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawne art. 17 ust 1 pkt 34 UPDOP, w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniona podmiotowo Spółka Celowa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pod pewnymi warunkami zwalnia się od PDOP instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 6 ust. 1 pkt l0a UPDOP). Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 (...), są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1 UPDOP). Wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 USSEB, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP). Dochody uzyskane przez przedsiębiorcę innego niż przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1(czyli przez przedsiębiorcę innego niż mały lub średni w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia WE z dnia 12 stycznia 2001 r.), z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r., są zwolnione z podatku dochodowego w zakresie ustalonym w art. 12 USSE, z tym że:

 1. maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej wynosi:
  1. 30 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. - dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze motoryzacyjnym,
  2. 75 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. - dla przedsiębiorców prowadzących działalność inną niż określona w lit. a na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2000 r.,
  3. 50 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. - dla przedsiębiorców prowadzących działalność inną niż określona w lit. a na podstawie zezwolenia wydanego po dniu 31 grudnia 1999 r,,
 2. przy ustaleniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej, o której mowa w pkt . 1 uwzględnia się koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę w trakcie obowiązywania zezwolenia,
 3. przy ustaleniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej uwzględnia się całkowitą wielkość pomocy publicznej, jaką uzyskał przedsiębiorca od dnia 1 stycznia 2001 r., z wyłączeniem pomocy publicznej wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za rok 2000,
 4. do określenia wielkości pomocy publicznej z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego przyjmuje się dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, pomniejszony o równowartość strat poniesionych na tej działalności przez przedsiębiorcę (art. 5 ust. 2 Ustawy zmieniającej z 2003 r.).

Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, jest osobową spółką handlową albo spółką cywilną, maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2, ustala się z uwzględnieniem wielkości pomocy publicznej otrzymanej przez tę spółkę (art. 5 ust. 8 pkt 2 Ustawy zmieniającej z 2003 r.).

Zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji Spółka Celowa, jako akcjonariusz SKA, będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, co wynika ze stanowiska Spółki do pytań nr 1 i 2, gdyż zgodnie z argumentacją Spółki, planowane transakcje restrukturyzacyjne nie spowodują cofnięcia Zezwolenia 1998 ani Zezwolenia 2006 ani utraty prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie tych zezwoleń. Spółka Celowa, w okresie korzystania ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt l0a UPDOP ze względu na posiadanie statusu cypryjskiego funduszu inwestycyjnego PICIS (takie założenie jest przyjęte dla celów niniejszego wniosku) będzie zwolniona z obowiązków nałożonych na nią przez UPDOP, w szczególności z obowiązku zapłaty podatku od całości swoich dochodów oraz złożenia deklaracji rocznej CIT-8. Zwolnienie wynikające z art. 6 ust. 1 pkt l0a UPDOP ma zastosowanie do wszystkich dochodów podatnika (bez względu na ich źródło). Spółka Celowa, faktycznie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z PDOP z tytułu działalności, SKA na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie będzie z tego zwolnienia korzystać. Dodatkowo na Spółce Celowej nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej CIT-8 a zatem Spółka Celowa nie będzie zobowiązania do określenia wysokości dochodu objętego zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP. Obecne regulacje nie zawierają przepisu, który wykluczałby przyznawanie pomocy publicznej podmiotom, które korzystają z podmiotowych zwolnień podatkowych. W konsekwencji, zdaniem Spółki w okresie korzystania przez Spółkę Celową ze zwolnienia podmiotowego, (jakim jest zwolnienie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt l0a) nie dochodzi do wykorzystywania zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP w zakresie dochodu, w stosunku do którego podatnikiem jest zwolniona podmiotowo Spółka Celowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.