IPPB3/423-808/11-7/AG | Interpretacja indywidualna

Czy dla Spółdzielni zwrot tej samej ilości udziałów Spółdzielcy, tj. 4866 sztuk o wartości 4.866.000,00zł (wartość nominalna 1.000,00zł za udział), ale których cena zakupu (rynkowa) w momencie ich nabycia od Syndyka przez Spółdzielnię wynosi 58,85zł za udział (wartość zakupu 286.364,10zł) rodziłoby konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych? Jeżeli zwrot wkładu niepieniężnego podlegałaby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Spółdzielni, co więc stanowiłoby przychód, a co koszty uzyskania przychodu?
IPPB3/423-808/11-7/AGinterpretacja indywidualna
 1. cena
 2. przychód
 3. spółdzielnie
 4. syndycy
 5. udział
 6. wartość nominalna
 7. wkłady niepieniężne
 8. zwrot
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów uwzględniając argumenty Wnioskodawcy zaprezentowane w zażaleniu na postanowienie z dnia 04.01.2012r. znak IPPB3/423-808/11-4/AG w sprawie pozostawienia wniosku z dnia 05.09.2011r. (data wpływu 23.09.2011r.), uzupełnionego w dniu 09.12.2011r. (data wpływu do BKIP w Płocku) na wezwanie z dnia 05.12.2011r. Nr IPPB3/423-808/11-2/AG (data doręczenia 09.12.2011r.) bez rozpatrzenia stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych zwrotu wkładu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.09.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych zwrotu wkładu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 11.12.2003 r. Spółdzielnia zawarła umowę wkładu niepieniężnego ze spółką F. Spółka z o.o w B./obecnie i siedziba w W./, będącym członkiem Spółdzielni. W oparciu o art. 19 § 1 i art. 20 ustawy Prawo Spółdzielcze członek Spółdzielni jest zobowiązany do zadeklarowania udziału w wysokości przewidzianej przez Statut, a także do wniesienia wkładów na własność Spółdzielni lub do korzystania z tego wkładu na podstawie innego stosunku prawnego tj. zgodnie ze statutem. Spółka F. zadeklarowała zwrotny wkład niepieniężny w postaci długoterminowych aktywów finansowych tj. 4.866 sztuk udziałów Zakładów F. Sp. z o.o. (Z. F.) po ich wartości nominalnej 4.866.000,00zł (wartość nominalna 1.000,00zł sztuka).

Zgodnie z umową wkładu Spółdzielnia mogła rozporządzać wniesionymi udziałami jak własnymi, tak więc mogły one podlegać obrotowi. W dniu 15.11.2004 r. Spółdzielnia sprzedała wszystkie udziały Z. F. Sp. z o.o. innej Spółce kapitałowej na zasadach ogólnych, za cenę 4.866.000,00zł. Przy sprzedaży Spółdzielnia odpowiednio rozpoznała przychód i koszt podatkowy wynikający z powyższej transakcji. W 2007 roku Spółdzielnia zakupiła od Syndyka innej Spółki kapitałowej 6.847szt. innych udziałów Z. F. Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1000,00zł za udział za cenę rynkową 58,85zł za udział, a więc po cenie rynkowej niższej niż wartość wniesionych udziałów w 2003 roku jako zwrotny wkład niepieniężny przez F. Sp. z o.o. do Spółdzielni. W 2010 r. Spółka F. wystąpiła z wnioskiem do Spółdzielni o zwrot wkładu w postaci udziałów lub jego równowartość w gotówce.

Zgodnie z umową wkładu jak i ze Statutem oraz odpowiednimi przepisami Prawa Spółdzielczego zwrot wkładu niepieniężnego następuje poprzez przeniesienie na Członka Spółdzielni udziałów o wartości odpowiadającej ich wartości nominalnej z daty zawarcia umowy wkładu, dopuszczając jednocześnie przeniesienie udziałów lub akcji spółek innych niż udziały wniesione jako wkład, a także zwrot wkładu niepieniężnego w pieniądzu w wartości nominalnej udziałów z dnia wniesienia wkładu. Do dnia dzisiejszego Spółdzielnia nie dokonała zwrotu przedmiotowego wkładu niepieniężnego.

Wniosek z dnia 05.09.2011r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie konsekwencji podatkowych zwrotu wkładu skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w udziałów Z. F. nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. (Pismo znak IPPB3/423-808/11-2/AG z dnia 05.12.2011r. doręczono Stronie w dniu 09.12.2011r.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonując analizy treści skierowanego do Wnioskodawcy wezwania i treści udzielonej pismem z dnia 14.12.2011r. odpowiedzi uznał, iż Wnioskodawca nie uzupełnił wniosku zgodnie z wezwaniem organu podatkowego. W konsekwencji organ wydał w dniu 04.01.2012r. postanowienie IPPB3/423-808/11-4/AG o pozostawieniu wniosku z dnia 05.09.2011r. bez rozpatrzenia i stwierdził, że zdarzenie przyszłe mające być przedmiotem interpretacji indywidualnej nie zostało opisane w sposób wyczerpujący, czym narusza art. 14b § 3 i uniemożliwia organowi podatkowemu wydanie interpretacji indywidualnej.

Na powyższe postanowienie Spółdzielnia złożyła w dniu 16.01.2012r. (data wpływu do BKIP – 17.01.2012r.) zażalenie i wniosła o uchylenie ww. postanowienia i wydanie interpretacji, zgodnie z treścią wniosku. Uzasadniając zażalenie Spółdzielnia podała, że w odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 05.12.2011r. o sygn. IPPB3/423-808/11-2/AG Spółdzielnia złożyła stosowne wyjaśnienia pismem z dnia 14.12.2011r. Spółdzielnia dodała, iż „Z części wyżej cytowanego zdania: „zwrot wkładu niepieniężnego następuje poprzez przeniesienie na Członka Spółdzielni udziałów o wartości odpowiadającej ich wartości nominalnej z daty zawarcia umowy wkładu” jednoznacznie wynika, iż chodzi o udziały o wartości nominalnej, albowiem inna wartość — przy takim sformułowaniu językowym — nie może być brana pod uwagę.” Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowieniem IPPB3/423-808Z/11-6/AG uchylił postanowienie będące przedmiotem zażalenia i uznał, że pismem z dnia 14.12.2011r. (data wpływu do BKIP) Wnioskodawca uzupełnił wniosek zgodnie z wezwaniem organu podatkowego.

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Spółka zadała następujące pytania:

 1. Czy dla Spółdzielni zwrot tej samej ilości udziałów Spółdzielcy, tj. 4866 sztuk o wartości 4.866.000,00zł (wartość nominalna 1.000,00zł za udział), ale których cena zakupu (rynkowa) w momencie ich nabycia od Syndyka przez Spółdzielnię wynosi 58,85zł za udział (wartość zakupu 286.364,10zł) rodziłoby konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Jeżeli zwrot wkładu niepieniężnego podlegałaby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Spółdzielni, co więc stanowiłoby przychód, a co koszty uzyskania przychodu...

Stanowisko Wnioskodawcy (ad 1 i 2):

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. poz. 654 - st. zm. Dz. U z 2010r. nr 229 poz.1496) przychodem są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowe.

W oparciu o przepisy art. 19 § 1, art. 20 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U z 2003r. nr 188 poz. 1848-tekst jednolity z późn. zm.) członek spółdzielni zobowiązany jest do zadeklarowania udziału w wysokości przewidzianej przez statut, a także wniesienia wkładów na własność spółdzielni lub do korzystania z nich przez spółdzielnię na podstawie innego stosunku prawnego, jeżeli statut przewiduję taki obowiązek.

Statut Spółdzielni jak również umowa wkładu przyznają Spółdzielni możliwość wyboru sposobu zwrotu wkładu na podstawie § 14 ust. 4 lit. c Statutu Spółdzielni oraz § 6 umowy wkładu z dnia 11.12.2003 r.

 • poprzez zwrot wkładu niepieniężnego w pieniądzu wg wartości nominalnej udziałów lub akcji z dnia wniesienia wkładu,
 • przeniesienie na członka udziałów lub akcji o wartości odpowiadającej ich wartości nominalnej z dnia zawarcia umowy wkładu,
 • przeniesienie akcji lub udziałów innych spółek niż akcje i udziały wniesione jako wkład według wartości nominalnej udziałów lub akcji.

Zdaniem Spółdzielni zwrot wkładu niepieniężnego w postaci takiej samej ilości udziałów, ale o niższej wartości rynkowej niż z dnia wniesienia jako wkładu, nie oznacza otrzymania pieniędzy czy też wartości pieniężnych, a zatem nie powoduje powstania po stronie Spółdzielni przychodu do opodatkowania.

Zwrot wkładu niepieniężnego dla Spółdzielni nie stanowi przychodu w myśl art. 12 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, gdyż Spółdzielnia nie otrzymuje ani pieniędzy, ani wartości pieniężnych. Nie mą tutaj również zastosowania art. 15 ust.1 cytowanej ustawy, gdyż definicja pojęcia kosztu uzyskania przychodu wyraźnie wskazuje na to, że pierwotnym czynnikiem pozwalającym uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu jest przychód. Oznacza to, że Spółdzielnia musiałaby osiągnąć przychód, by mogła przy obliczaniu podstawy opodatkowania uwzględnić koszt (wydatek), jaki poniosła w celu osiągnięcia tego przychodu.

Przychód do opodatkowania powstałby jedynie w przypadku, gdy wartość zwróconego wkładu niepieniężnego w postaci udziałów byłaby wyższa od wartości nominalnej udziałów z dnia wniesienia wkładu i to u Spółdzielcy czyli w F. sp. z o.o.

Wynika to z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.