IPPB3/423-804/11-2/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy dla opisanego zdarzenia przyszłego wartość nabytych udziałów przez Wnioskodawcę (Spółkę 2) w Spółce 1, nie zalicza się do przychodów Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.09.2011r. (data wpływu 21.09.2011r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.09.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. w organizacji jest spółką kapitałową (dalej „Spółka 2”, „Wnioskodawca”, „Spółka nabywająca”). Wnioskodawca nabędzie w przyszłości od udziałowca (osoby fizycznej) innej spółki kapitałowej udziały w tejże spółce (będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej „Spółka 1”).

Udziały w Spółce 1 będą nabyte przez osobę fizyczną w drodze aportu niepieniężnego (przedsiębiorstwo). W zamian za nabyte udziały w Spółce 1 Wnioskodawca przekaże na rzecz udziałowca (osoby fizycznej) Spółki 1 swoje własne udziały, których nominalna wartość będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów Spółki 1. Planowana transakcja jest związana z potencjalnym pozyskaniem inwestora lub innymi planowanymi przedsięwzięciami osoby fizycznej. W wyniku dokonania wymiany udziałów udziałowiec Spółki 1 będzie bezpośrednim udziałowcem w Spółce 2, a Spółka 2 zostanie bezpośrednim udziałowcem w Spółce 1. Ponadto należy zaznaczyć, że Spółka 2 („Spółka nabywająca”) w wyniku objęcia udziałów w Spółce 1 uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce 1. Na dzień dokonania tej transakcji wymienione powyżej podmioty podlegać będą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Spółka zadała następujące pytanie:

Czy dla opisanego zdarzenia przyszłego wartość nabytych udziałów przez Wnioskodawcę (Spółkę 2) w Spółce 1, nie zalicza się do przychodów Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość nabytych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce 1 w wyniku opisanej powyżej wymiany udziałów nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy.

Zgodnie z artykułem 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm. – dalej: Ustawy CIT), jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zdaniem Wnioskodawcy przytoczony powyżej przepis będzie miał zastosowanie do opisanego zdarzenia przyszłego gdyż:

  1. w wyniku nabycia udziałów w Spółce 1 przez Spółkę 2, Spółka 2 uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce 1
  2. podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w Polsce (państwie członkowskim Unii Europejskiej) opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Podsumowując, do przychodów Wnioskodawcy (tj. Spółki 2) nie zaliczy się wartości udziałów w Spółce 1 nabytych od udziałowca Spółki 1 w wyniku opisanej powyżej wymiany udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.