IPPB3/423-785/14-4/AG | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie Udziałowca Spółki Dzielonej uzyskującego udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nie powstanie przychód (dochód) podatkowy?
IPPB3/423-785/14-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. kapitał zakładowy
 2. koszt
 3. nabycie
 4. przejęcie spółki
 5. przychód
 6. udział
 7. wartość nominalna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym na wezwanie z dnia 7 października 2014 r. (data doręczenia 13 października 2014 r.) pismem z dnia 17 października 2014 r. (data nadania 17 października 2014 r., data wpływu 20 października 2014 r.) - o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przepisów dotyczących skutków podatkowych podziału przez wydzielenie dla udziałowca spółki dzielonej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przepisów dotyczących skutków podatkowych podziału przez wydzielenie dla udziałowca spółki dzielonej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa duńskiego (odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej), podlegającą w Danii opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem MP Sp. z o.o. (dalej: MP lub „Spółka Dzielona”), Wnioskodawca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym MP nieprzerwanie przez okres ponad dwóch lat. MP prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni magazynowanych oraz działalności agencyjnej.

Obecnie rozważana jest restrukturyzacja działalności MP polegająca na przeprowadzeniu w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, podziału MP poprzez wydzielenie (dalej: „ Podział”) do innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka Przejmująca”) składników majątku związanych z działalnością w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych (dalej: „Majątek Wydzielany”). Na dzień Podziału, Majątek Wydzielany oraz majątek pozostawiony w Spółce Dzielonej stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „UCIT”).

Wskutek nabycia Majątku Wydzielanego w wyniku Podziału Spółki Dzielonej, dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez Udziałowca Spółki Dzielonej stosownie do przepisów art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie Udziałowca Spółki Dzielonej uzyskującego udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nie powstanie przychód (dochód) podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, po stronie Udziałowca Spółki Dzielonej, uzyskującego udziały w kapitałę zakładowym Spółki Przejmującej, nie powstanie przychód (dochód) podatkowy.

Zgodnie z treścią art. 12 ust, 4 pkt 12 Ustawy PDOP, w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychód wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie stanowi przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6, w przypadku podziału spółek, ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej nad kosztami nabycia łub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, jest dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli majątek przejmowany na skutek wydzielenia i majątek pozostający w Spółce Dzielonej nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

A contrario, z powyższych przepisów wynika, że podział jest neutralny podatkowo dła udziałowca spółki dzielonej jeżeli majątek wydzielony oraz majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią na dzień podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa. Ponieważ na dzień Podziału, Majątek Wydzielany jak i majątek pozostający w Spółce Dzielonej stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 UCIT, planowany Podział nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Udziałowca.

Powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem organów podatkowych. Przykładowo, analogiczne stanowisko zostało wyrażone w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 lutego 2008 r. (nr IBPB3/423-327/07/SD);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2008 r. (nr IP-PB3-423-385/07-2/MB).

Reasumując, po stronie Udziałowca Spółki Dzielonej, uzyskującego udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nie powstanie przychód podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 Kodeksu. Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 1 pkt 4 i § 1 Kodeksu). Wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru. W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia), o czym stanowi art. 530 § 2 Kodeksu.

Dla dokonania podziału konieczne jest uprzednie sporządzenie tzw. planu podziału. Jednym z koniecznych elementów tego dokumentu jest dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym (art. 534 § 1 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 531 § 5 Kodeksu, z dniem wydzielenia lub podziału wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2014 r. poz. 851), do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Na podstawie zaś art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Z powyższych przepisów tych wynika, iż dla wspólnika spółki dzielonej przez wydzielenie, wartość nominalna udziałów (akcji) przydzielonych mu przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, nie stanowi przychodu podatkowego, o ile majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce dzielonej, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca (Spółka) będzie jedynym udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (Spółka Dzielona). W wyniku podziału przez wydzielenie, część majątku Spółki Dzielonej (w zakresie składników majątku związanych z wynajmem powierzchni magazynowych) zostanie przeniesiona na inną spółkę kapitałową (Spółkę Przejmującą), część majątku pozostanie natomiast w Spółce Dzielonej. Na dzień podziału, majątek wydzielany oraz majątek pozostawiony w Spółce Dzielonej stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca, uczestnicząc w podziale jako jedyny wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma w zamian udziały Spółki Przejmującej.

W konsekwencji, w opisanym zdarzeniu przyszłym w przypadku podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej, mając na uwadze fakt, że zarówno majątek przejmowany przez Spółkę Przejmującą jak i majątek pozostający w Spółce Dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP.

Należy przy tym jednak podkreślić, że zgodnie z regulacją zawartą art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Z powyższego wynika, że przepisy art. 12 ust. 4 pkt 12 tej ustawy mają zastosowanie gdy połączenie lub podział spółek następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Tak wiec gdy warunek powyższy nie zostanie spełniony, a głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania art. 12 ust. 4 pkt 12 nie ma zastosowania.

Przy czym zbadanie przesłanek i celów dokonywanego podziału spółki jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Stwierdzenie więc, iż przedstawiony w zdarzeniu przyszłym podział przez wydzielenie, zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, nie może podlegać ocenie tutejszego organu podatkowego, bowiem zbadanie przesłanek i celów dokonywanego podziału jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Zauważyć należy przy tym, że uregulowane w art. 14b-h ustawy - Ordynacja podatkowa - postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych - jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego czy kontrolnego, w ramach których to prowadzone jest postępowanie dowodowe. Regulacje art. 14b-nast. ustawy - Ordynacja podatkowa nie przewidują prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego.

W konsekwencji, nie można więc wykluczyć, w drodze indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, że przepisy art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, znajdą zastosowanie w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.