IPPB3/423-764/14-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym planowana transakcja polegająca na wniesieniu udziałów spółki Z do SPV, w zamian za objęcie nowo wyemitowanych udziałów SPV, wypełnia warunki wymiany udziałów z art. 12 ust. 4d UPDOP i nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy - tj. pozostanie neutralna podatkowo - na dzień jej dokonania?2. Czy w przypadku sprzedaży udziałów w SPV, kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia tych udziałów będzie wartość nominalna udziałów w SPV objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Z (wniesionych do SPV w ramach wymiany udziałów), odpowiadająca wartości rynkowej udziałów Z stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 8d w zw. z ad. 16 ust. 1 pkt 8 oraz art. 15 ust. 1k ustawy o PDOP?
IPPB3/423-764/14-2/PK1interpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. przychód
 3. sprzedaż udziałów
 4. spółki
 5. udział
 6. wartość nominalna
 7. wartość rynkowa
 8. wkłady niepieniężne
 9. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2014r. (data wpływu: 28 lipca 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie

 1. przychodu podatkowego związanego z transakcją polegającą na wniesieniu udziałów spółki Z do SPV, w zamian za objęcie nowo wyemitowanych udziałów SPV (pytanie pierwsze) – jest prawidłowe,
 2. kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów SPV objętych uprzednio w w ramach transakcji wymiany udziałów (pytanie drugie) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) zarządzą i reprezentuje niemieckie fundusze inwestycyjne, oraz zawiera na ich rzecz transakcje kupna i sprzedaży nieruchomości oraz umowy dotyczące zagospodarowywania i wynajmu powierzchni komercyjnej w ww. nieruchomościach.

Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem Sp. z o.o. w likwidacji (dalej: „Z”). Wnioskodawca od ponad dwóch lat w sposób nieprzerwany posiada udziały Z. Wnioskodawca posiada również udziały w nowo utworzonej spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: „SPV”).

Ze względów biznesowych Wnioskodawca zamierza dokonać restrukturyzacji w zakresie posiadanych udziałów. W ramach planowanej restrukturyzacji, Wnioskodawca dokona wymiany udziałów polegającej na wniesieniu udziałów spółki Z do innej spółki kapitałowej, w której Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem - spółki SPV. W zamian za udziały spółki Z wniesione w ramach wymiany udziałów do SPV, Wnioskodawca uzyska nowo wyemitowane udziały w spółce SPV (dla celów planowanej wymiany udziałów SPV dokona podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyemituje nowe udziały zgodnie z art. 257 w zw. z art. 262 Kodeksu Spółek Handlowych).

Nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę w SPV w ramach transakcji wymiany udziałów odpowiadać będzie rynkowej wartości udziałów spółki Z wniesionych do SPV.

Po dokonaniu wniesienia udziałów Wnioskodawca nadal będzie posiadać bezwzględną większość praw głosu w SPV, z kolei SPV uzyska bezwzględną większość praw głosu w Z. W przypadku opisanej transakcji nie są przewidywane jakiekolwiek dodatkowe dopłaty w gotówce pomiędzy spółkami.

Wnioskodawca jest niemieckim podatnikiem podatku dochodowego, podlega w Niemczech opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. SPV i Z są polskimi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Po przeprowadzeniu wymiany udziałów, Wnioskodawca rozważa zbycie udziałów w SPV, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Z.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym planowana transakcja polegająca na wniesieniu udziałów spółki Z do SPV, w zamian za objęcie nowo wyemitowanych udziałów SPV, wypełnia warunki wymiany udziałów z art. 12 ust. 4d UPDOP i nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy - tj. pozostanie neutralna podatkowo - na dzień jej dokonania...
 2. Czy w przypadku sprzedaży udziałów w SPV, kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia tych udziałów będzie wartość nominalna udziałów w SPV objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Z (wniesionych do SPV w ramach wymiany udziałów), odpowiadająca wartości rynkowej udziałów Z stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 8d w zw. z ad. 16 ust. 1 pkt 8 oraz art. 15 ust. 1k ustawy o PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu udziałów spółki Z do SPV, w zamian za objęcie nowo wyemitowanych udziałów SPV, wypełnia warunki wymiany udziałów z art. 12 ust. 4d UPDOP i nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy - tj. pozostanie neutralna podatkowo na dzień jej dokonania;
 2. W przypadku sprzedaży udziałów w SPV objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Z (wniesionych do SPV w ramach wymiany udziałów), kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów w SPV będzie wartość nominalna udziałów w SPV odpowiadająca wartości rynkowej udziałów w Z.

Uzasadnienie stanowiska podatnika;

Ad. 1.

Zgodnie z art. 12 ust. 4d UPDOP, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
  - do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Przepis ten koresponduje z normą art. 12 ust. 1 pkt 7 UPDOP, która wskazuje, że w przypadku aportu niepieniężnego innego niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa przychodem jest wartość nominalna udziałów objętych w zamian za ten aport.

Konsekwentnie, przy dopełnieniu warunków przewidzianych dla wymiany udziałów, wartość udziałów uzyskanych w ramach tej transakcji przez spółkę zbywającą (Wnioskodawcę) nie stanowi dla tej spółki przychodu podatkowego (art. 12 ust. 4d „wyłącza” normę art. 12 ust. 1 pkt 7 UPDOP).

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana wymiana udziałów wypełnia warunki z art. 12 ust. 4d UPDOP. Dlatego, zgodnie z tym przepisem, jej przeprowadzenie w opisanych wyżej okolicznościach nie spowoduje powstania przychodu podatkowego w Spółce. W jej wyniku dojdzie bowiem do wymiany udziałów pomiędzy dwiema spółkami podlegającymi w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) - Wnioskodawca wniesie udziały spółki Z do SPV, przy czym zarówno Z jak i SPV są spółkami podlegającymi w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów. Z kolei Wnioskodawca jest spółką podlegającą w Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W wyniku planowanej transakcji wymiany udziałów Wnioskodawca, w zamian za udziały w Z otrzyma nowo wyemitowane udziały SPV, z kolei SPV uzyska bezwzględną większość praw głosu w Z.

Jednocześnie, z tytułu wymiany udziałów Wnioskodawca, na moment jej dokonania, nie rozpozna kosztów uzyskania przychodów, na co wskazuje art. 16 ust. 1 pkt 8d UPDOP - przepis ten przesądza bowiem, że do kosztów podatkowych nie zalicza się wydatków poniesionych przez udziałowca (tu: Wnioskodawcę) na nabycie lub objęcie udziałów (tu: udziałów Z) przekazywanych spółce nabywającej (tu: SPV) w drodze wymiany udziałów na dzień tej wymiany. Wydatki te stanowią jednak koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki nabywającej (tu: SPV) otrzymanych w wyniku wymiany udziałów.

Podsumowując, w związku z wymianą udziałów Wnioskodawca nie rozpozna przychodów i kosztów podatkowych. Takie przychody i koszty, określone zgodnie z odpowiednimi przepisami, Wnioskodawca rozpozna dopiero w razie odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w SPV w zamian za udziały w Z.

Powyższe stanowisko znajduje również odzwierciedlenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w imieniu Ministra Finansów , np.:

Ad. 2.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8d w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 oraz art. 15 ust. 1k ustawy o PDOP nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub objęcie udziałów przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią jednak koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia otrzymanych za nie udziałów spółki nabywającej, ustalony zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 i art. 15 ust. 1 k UPDOP.

Z powyższego przepisu wynika zatem, iż do kwestii związanych z ustaleniem wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów SPV, należy stosować postanowienia art. 16 ust. 1 pkt 8 i art. 15 ust. 1k UPDOP. Art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP przewiduje bowiem, że wydatki poniesione na objęcie udziałów, nie są kosztem uzyskania przychodu do czasu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów. Przepis ten, określa zatem moment w którym wydatki na nabycie udziałów SPV można uznać za koszt uzyskania przychodu.

Ustalając wysokość kosztu uzyskania przychodu należy odróżnić koszty nabycia udziałów spółki kapitałowej (w analizowanym przypadku - spółki Z), oraz koszty objęcia udziałów spółki nabywającej (w analizowanym przypadku spółki SPV), gdyż koszty te nie są tożsame. Ustalając wysokość kosztu nabycia przez Wnioskodawcę udziałów spółki nabywającej (SPV), objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki Z należy zastosować regulację art. 15 ust. 1k pkt 1 UPDOP, zgodnie z którym „w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z ad. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) w spółce objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część”. Zgodnie natomiast z art. 12 ust 1 pkt 7 UPDOP przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W tym miejscu należy podkreślić, iż pomimo zmiany z dniem 1 stycznia 2014 roku treści art. 12 ust. 1 pkt 7 rozszerzeniu uległ jedynie zakres regulacji. W uzasadnieniu do zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czytamy, iż zmiana przepisu była podyktowana jedynie rozszerzeniem jego zakresu podmiotowego na spółki komandytowo-akcyjne. Zatem norma zawarta w art. 12 ust. 1 pkt 7 UPDOP, pomimo zmiany redakcyjnej przepisu poprzez rozszerzenie jego stosowania na spółki komandytowo-akcyjne, pozostaje niezmieniona i określa wysokość kosztów uzyskania przychodów, jaką należy stosować w momencie odpłatnego zbycia udziałów objętych w drodze wymiany udziałów. Wysokość tę przedmiotowy przepis określa jako nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów SPV koszt uzyskania przychodów na takim zbyciu należy ustalić w wysokości wartości nominalnej udziałów SPV objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Z, odpowiadającej wartości rynkowej udziałów Z wniesionych do SPV w ramach wymiany udziałów.

Powyższe rozumienie sposobu ustalania kosztów z tytułu zbycia udziałów objętych w wyniku transakcji wymiany udziałów znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 roku (sygn. II FSK 470/11), który stwierdził, że „(...) w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki nabywającej, objętych przez skarżącą w zamian za wniesienie udziałów/akcji spółki kapitałowej, skarżąca uprawniona jest do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1k u.p.d.o.p. Ponieważ następnie zbywane akcje objęte zostały w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci, niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, za koszt uzyskania przychodów należy uznać nominalną wartość objętych akcji z dnia ich objęcia (art. 15 ust. 1k pkt 1 u.p.d.o.p.).’’

Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdził także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 kwietnia 2013 roku sygn. IPPB3/423-650/09-5/13/S/AG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe odnośnie pytania pierwszego. W zakresie pytania drugiego dotyczącego kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów SPV objętych uprzednio w ramach transakcji wymiany udziałów stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

W niniejszej sprawie rozpoznaniu organu poddana została kwestia związana z określeniem konsekwencji podatkowych transakcji związanej z wymianą udziałów uregulowanej w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, dalej „ustawa o CIT”). Co istotne stanowisko podatnika w zakresie przychodu podatkowego związanego z transakcją polegającą na wniesieniu udziałów spółki Z do SPV, w zamian za objęcie nowo wyemitowanych udziałów SPV (pytanie pierwsze) jest prawidłowe, stąd organ na mocy art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpił od uzasadnienia prawnego stanowiska Wnioskodawcy.

Niezależnie od powyższego, organ interpretacyjny odnosząc się do stanowiska w zakresie pytania drugiego, z uwagi na sposób w jaki wniosek inicjujący przedmiotowe postępowanie został sporządzony w pierwszej kolejności wskaże istotę transakcji „wymiany udziałów” przejawiającą się jej neutralnością podatkową, aby następnie w sposób prawidłowy podać przyczyny odmawiające zasadności argumentacji Spółki co do kwestii związanej z ustaleniem kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów objętych od SPV w drodze wymiany udziałów.

Odnosząc się do powyższego zagadnienia, w pierwszej kolejności, należy przytoczyć regulacje dotyczące operacji wymiany udziałów. Zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
  - do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Transakcja ta przeprowadzona pod ściśle określonymi w powołanym przepisie warunkami jest neutralna podatkowo (dla obu jej stron) – nie skutkuje bowiem, jak wynika z przywołanego wyżej przepisu, powstaniem przychodu podatkowego, zaś od strony kosztów uzyskania przychodów jej dopełnieniem są unormowania zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 8d i 16 ust.1 pkt 8e ustawy o CIT. Pierwszy przepis dotyczy wspólników innej spółki, drugi zaś odnosi się do spółki nabywającej. W realiach niniejszej sprawy, Wnioskodawca dokonując przeniesienia na rzecz SPV udziałów w spółce Z jest owym wspólnikiem przekazującym udziały spółce nabywającej, co w konsekwencji oznacza, iż zastosowanie w sprawie znajdzie norma z art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te (podkreślenie organu) stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 8 i art. 15 ust. 1k.

Wskazane uregulowania potwierdzają zatem zasadę, iż wymiana udziałów, w ramach której, w zamian za udziały (akcje) spółki nabywającej, wnoszone są udziały (akcje) spółki nabywanej przez jej wspólników nie rodzi - w momencie wniesienia tychże udziałów (akcji) do spółki nabywającej - kosztów uzyskania przychodów. Przeniesienie przez udziałowca – w naszym przypadku Wnioskodawcę - udziałów spółki nabywanej (spółki Z) na rzecz spółki nabywającej (SPV), które w istocie stanowi zbycie tychże udziałów, jest na mocy powołanych przepisów wyłączone spod opodatkowania. Zresztą sam Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego zwraca uwagę na powyższą zasadę stwierdzając, iż w związku z transakcją wymiany udziałów Wnioskodawca nie rozpozna przychodów i kosztów podatkowych. (vide s. 5, akapit 3 wniosku inicjującego postępowanie). Konstrukcja „wymiany udziałów”, stanowi zatem wyjątek od zasad zakreślonych w ustawie podatkowej, zgodnie z którymi zarówno zbycie udziałów (akcji) posiadanych w innych spółkach jak i wniesienie ich aportem stanowiłoby podstawę do określenia z jednej strony przychodów, z drugiej zaś kosztów podatkowych już w momencie dokonania powyższej transakcji. Ustawa o CIT, na mocy powołanych przepisów, wyłączając spod opodatkowania przychód z tytułu wniesienia aportem (zbycia) udziałów (akcji) do spółek nabywanych, odracza jednocześnie moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie bądź objęcie udziałów (akcji) w spółce Z do momentu zbycia udziałów (akcji) otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach transakcji wymiany udziałów (na gruncie rozpoznawanej sprawy – udziałów SPV). W konsekwencji zatem, całość powołanych uregulowań oznacza, iż koszt nabycia (objęcia) udziałów w spółce Z może się zaktualizować dopiero w momencie zbycia udziałów spółki nabywającej (tj. SPV), a zatem tych udziałów, które udziałowiec (Wnioskodawca) nabył w ramach transakcji wymiany udziałów. W tym miejscu ponownie należy podkreślić treść art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy o CIT, która stanowi, iż kosztem uzyskania przychodów nie mogą być wydatki poniesione przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów, moment ten ustawodawca określa bowiem inaczej uznając, iż następuje on dopiero wraz z odpłatnym zbyciem otrzymanych udziałów (akcji) spółki nabywającej. W rezultacie treść normatywna powołanego przepisu nakazuje ustalenie kosztów uzyskania przychodów w razie zbycia udziałów (akcji) spółki nabywającej otrzymanych w ramach wymiany udziałów w wysokości kosztów nabycia/objęcia udziałów (akcji) spółek, które w ramach transakcji wymiany udziałów zostały wniesione do spółki nabywającej. W niniejszej sprawie kosztem uzyskania przychodów w odniesieniu do zbywanych odpłatnie udziałów SPV, otrzymanych w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego, tj. nabytych w drodze wymiany udziałów należy ustalić w oparciu o tzw. „koszt historyczny”, a zatem koszt nabycia /objęcia udziałów Spółki Z.

Nieprawidłowe jest zatem stanowisko Wnioskodawcy, które w zakresie pytania drugiego w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów SPV objętych w drodze wymiany udziałów poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki Z, zrównuje je z wartością nominalną objętych udziałów SPV. Należy mieć bowiem na uwadze, iż na gruncie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT samo otrzymanie przez Wnioskodawcę akcji spółki SPV w drodze wymiany udziałów nie rodziło przychodu podatkowego. Jak bowiem stanowi art. 12 ust. 4d ww. ustawy, który wymaga powtórnego przywołania, przynajmniej w tej części, która w sposób bezpośredni odnosi się do rozpoznawanego stanu faktycznego, do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki. Tym samym, samo otrzymanie przez Wnioskodawcę udziałów spółki SPV - nie rodzące przychodu podatkowego w wysokości wartości nominalnej udziałów tej spółki (na podstawie art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o CIT), co zostało potwierdzone w ramach stanowiska do pytania pierwszego - nie może skutkować rozpoznaniem kosztów uzyskania przychodów w tej samej wysokości tj. wartości nominalnej, w sytuacji zbycia tychże udziałów (na podstawie art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o CIT). Jak zostało powyżej wskazane, kosztem uzyskania przychodów może być jedynie wydatek na nabycie/objęcie udziałów spółki Z, co znajduje swoją normatywną podstawę w treści art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy o CIT. W ocenie organu interpretacyjnego, Spółka dokonuje zatem błędnej wykładni normy z art. 16 ust.1 pkt 8d ustawy o CIT w zw. z art. 15 ust.1k i art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.

Błąd wykładni dokonywany przez Spółkę w ramach interpretacji norm prawa podatkowego ma charakter systemowy. Pomija bowiem fakt, iż mamy do czynienia z transakcją „wymiany udziałów”, która jak wielokrotnie wskazywano nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Wykładnia przyjęta przez Spółkę zrównuje natomiast wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów, które powstają na skutek „zwykłej transakcji” zbycia udziałów do tych, które powstają na gruncie transakcji „wymiany udziałów”. Gdyby bowiem w niniejszej sprawie nie doszło do „wymiany udziałów” i spółka rozpoznałaby przychód z tytułu objęcia udziałów SPV to wówczas mogłaby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie udziałów SPV na zasadzie art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o CIT. W sytuacji natomiast, gdy mamy do czynienia z transakcją „wymiany udziałów” takowe określenie kosztów podatkowych jest niedopuszczalne, skoro ustawodawca w przypadku transakcji „wymiany udziałów” wprowadza szczególne zasady opodatkowania (lege distinguente).

Reasumując, w sytuacji odpłatnego zbycia udziałów SPV, Spółka uprawniona jest do zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie/objęcie udziałów w spółce Z. Wydatki te kalkulowane zaś winny być w oparciu o art. 15 ust. 1k oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. W konsekwencji, gdy Spółka nabyła/objęła udziały w spółce Z w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej aniżeli przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszt nabycia ustala się w oparciu o art. 15 ust. 1 k pkt 1 ustawy o CIT. Natomiast gdy nabycie/objęcie udziałów spółki Z nastąpiło poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części zastosowanie znajdzie norma z art. 15 ust. 1k pkt 2 ustawy o CIT . Postać wniesionego wkładu niepieniężnego na nabycie bądź objęcie udziałów spółki Z determinować będzie zatem wysokość kosztów uzyskania przychodów albo w wartości nominalnej objętych udziałów z dnia ich objęcia, albo w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o których mowa w art. 9 ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż wartość nominalna tych udziałów z dnia ich objęcia. Natomiast w sytuacji, gdyby do nabycia udziałów spółki Z doszło w drodze wkładów gotówkowych „wymienionych” następnie na udziały SPV, koszty uzyskania przychodu ustalone być powinny zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 8 ustawy o CIT, a zatem wartość wkładu pieniężnego stanowi w tym przypadku koszt uzyskania przychodów.

Odnosząc się natomiast do podanego we wniosku wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 roku, sygn. akt II FSK 470/11, organ interpretacyjny, mając na uwadze przedłożoną powyżej argumentację, nie podziela wyrażonego przez Sąd poglądu. W ocenie organu interpretacyjnego niedopuszczalne, w obliczu treści art. 12 ust 4d oraz art. 16 ust.1 pkt 8d ustawy o CIT, jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wartości nominalnej udziałów (akcji) przekazywanych przez spółkę nabywającą na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) spółek nabywanych. Pogląd Sądu zasadzający się w twierdzeniu: (cytat) „O ile zatem rację ma Wojewódzki Sąd Administracyjny, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki nabywającej, otrzymanych za przekazane jej udziały/akcje spółki kapitałowej, może być rozpoznany koszt nabycia udziałów/akcji spółki kapitałowej (koszt historyczny), nie oznacza to jednak niemożności rozpoznania w momencie określonym w art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. i na zasadach określonych w art. 15 ust. 1k u.p.d.o.p. kosztu nabycia zbywanych następnie akcji spółki nabywającej. Jak się wydaje, niedostrzeżenie różnicy pomiędzy kosztami nabycia udziałów/akcji spółki kapitałowej, a kosztami objęcia udziałów spółki nabywającej, które nie są tożsame, legło u podstaw zarówno wydania zaskarżonej interpretacji, jak i zaskarżonego wyroku. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki nabywającej, objętych przez skarżącą w zamian za wniesienie udziałów/akcji spółki kapitałowej, skarżąca uprawniona jest do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1k u.p.d.o.p.” jest błędny, albowiem nie dość, że pomija treść art. 12 ust.4d ustawy o CIT i wynikającą z niej neutralność podatkową transakcji wymiany udziałów, to na dodatek zezwala na zaliczenie w ramach tej samej w istocie transakcji - zbycia udziałów spółki nabywającej przez udziałowca (akcjonariusza) spółek nabywanych – skutkującej na gruncie podatkowym rozpoznaniem jednego przychodu, dwóch wydatków, jednych: „historycznych” związanych z nabyciem (objęciem) udziałów (akcji) spółek nabywanych, drugich zaś: związanych z samym objęciem udziałów (akcji) spółki nabywającej - w wysokości wartości nominalnej zbywanych udziałów (akcji), która to wartość nigdy nie stanowiła przychodu podatkowego. Przyjęcie takiego stanowiska spowodowałoby niedozwolone multiplikowanie kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji gdy celem ustawodawcy przy konstruowaniu przepisów dotyczących wymiany udziałów było nieopodatkowywanie samej transakcji wymiany udziałów, przy jednoczesnym odroczeniu momentu zaliczania w poczet kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) spółek zbywanych (wnoszonych) w drodze tejże transakcji. Organ interpretacyjny oceniając stanowisko podatnika, w tym powyższe orzeczenie stanowiące element składowy tego stanowiska, nie może się z nim zgodzić, z uwagi na fakt, iż podstawą rozstrzygnięcia organu nie jest stanowisko judykatury, lecz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a one wykładane w sposób zaprezentowany powyżej przeczą tezom przywołanego judykatu. Warto zauważyć, że stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego nie było uprzednio zaakceptowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a zatem trudno mówić, iż pogląd taki jest powszechnie przyjęty.

Jednocześnie, nie sposób jest przyjąć, iż stanowisko prezentowane przez Spółkę jest akceptowane przez organy interpretacyjne. Powołana bowiem we wniosku interpretacja przepisów prawa podatkowego z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr IPPB3/423-650/09-5/13/S/AG została wydana w oparciu o nie znajdujący akceptacji, a powołany powyżej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 470/11. Rzeczona interpretacja stanowi zatem li tylko realizację przepisów nakazujących organowi wydanie interpretacji zgodnej z argumentacją przyjętą przez sąd.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.