IPPB3/423-634/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie ustalenia czy wynagrodzenie otrzymane z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów będzie stanowić dochód z udziału w zyskach osób prawnych, który będzie podlegał zwolnieniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 18 czerwca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wynagrodzenie otrzymane z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów będzie stanowić dochód z udziału w zyskach osób prawnych, który będzie podlegał zwolnieniu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wynagrodzenie otrzymane z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów będzie stanowić dochód z udziału w zyskach osób prawnych, który będzie podlegał zwolnieniu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Wnioskodawca), będzie posiadał udziały w kapitale zakładowym innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Spółka Zależna). Spółka Zależna będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednocześnie w przyszłości rozważane jest dokonanie umorzenia udziałów w Spółce Zależnej w sposób automatyczny bądź przymusowy, co może się wiązać z obniżeniem kapitału zakładowego. Omawiane umorzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm. dalej: k.s.h,). Wskazane umorzenie zostanie dokonane za wynagrodzeniem w formie pieniężnej.

Umarzane udziały nie będą objęte przez Wnioskodawcę za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, zostaną w większości objęte przez Wnioskodawcę w związku z przejęciem przez Spółkę Zależną majątku innej spółki, w której wspólnikiem będzie Wnioskodawca w wyniku podziału przez wydzielenie tej innej spółki.

Wnioskodawca oraz Spółka Zależna podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania oraz nie będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Wnioskodawca, zarówno przed, jak i po umorzeniu udziałów w Spółce Zależnej będzie posiadał bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki Zależnej, który zachowa nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat obejmujący moment umorzenia.

Mając na uwadze przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe w celu wyeliminowania wątpliwości w zakresie traktowania na gruncie przepisów ustawy o PDOP omawianych zdarzeń, Spółka pragnie potwierdzić rozumienie odpowiednich przepisów ustawy o PDOP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie, kicie Wnioskodawca otrzyma z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów dokonanego zgodnie z art. 199 k.s.h. będzie stanowić dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP i na podstawie art. 22 ust. 4-4b i 4d tej ustawy będzie on zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych jeżeli spełnione zostaną warunki określone w tych przepisach...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie, które Spółka otrzyma z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów będzie stanowić dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP i na podstawie art. 22 ust. 4 - 4b i 4d tej ustawy będzie on zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w tych przepisach.

Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Zasady umarzania udziałów zawarte są w art. 199 § 1-7 k.s.h. Umorzenie może być przeprowadzone za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). W przypadku umorzenia przymusowego oraz automatycznego, umorzenie udziałów wymaga odpowiedniej uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzone udziały. Umorzenie udziałów, połączone z obniżeniem kapitału zakładowego, staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

W świetle brzmienia przepisu art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP oraz faktu, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. usunięto przepis art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, który odnosił się do dochodów ze zbycia udziałów w celu ich umorzenia (czyli do dochodów z dobrowolnego umorzenia udziałów) należy uznać, że punkt 1 art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP odnosi się do dochodów osiąganych z umorzenia udziałów zarówno w procedurze przymusowego umorzenia udziałów, jak i w procedurze umorzenia automatycznego. W szczególności, w procedurze umorzenia automatycznego nie dochodzi najpierw do zbycia udziałów, a dopiero później do ich umorzenia - sama procedura, oprócz podjęcia pierwszej uchwały inicjującej cały proces, przebiega dokładnie tak sarno jak umorzenie przymusowe. Konsekwentnie, w ocenie Wnioskodawcy, nie ma ani jakościowej różnicy, ani różnicy w źródle dochodów otrzymywanych przez udziałowca ze spółki zależnej w przypadku dochodów z umorzenia automatycznego i umorzenia przymusowego. Jednocześnie umarzane udziały nie zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jak bowiem wskazano, udziały Spółki Zależnej będą objęte przez Wnioskodawcę w większości, w związku z przejęciem przez Spółkę Zależną majątku innej spółki, w której wspólnikiem będzie Wnioskodawca w wyniku podziału przez wydzielenie tej innej spółki. Mając na uwadze powyższe, przepis art. 10 ust. 1b ustawy o PDOP nie będzie miał zastosowania w omawianym przypadku.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, dochody (przychody) uzyskane w związku z umorzeniem przymusowym lub automatycznym należą do kategorii dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP.

Konsekwencją takiej kwalifikacji tych dochodów (przychodów) jest uznanie, że dochód (przychód) ten podlega opodatkowaniu 19% stawką podatku dochodowego zgodnie z art. 22 ustawy o PDOP, przy czym przy spełnieniu określonych warunków wskazanych w przepisach art. 22 ust. 4 - 4b oraz 4d ustawy o PDOP dochód (przychód) ten będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania.

W myśl art. 22 ust. 4, 4a, 4b i 4d ustawy o PDOP, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału, w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • uzyskującym przychód jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej łub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
  • spółka uzyskująca przychód nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania,
  • spółka uzyskująca takie dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej te należności przez okres minimum dwóch lat, przy czym okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) może upłynąć po dniu uzyskania tych przychodów,
  • posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności, a dochody uzyskane są z udziałów posiadanych na podstawie tytułu własności lub innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów nie zostało przeniesione.

Powyższe oznacza, że w zaistniałym zdarzeniu, do wynagrodzenia z tytułu umorzonych udziałów będzie mieć zastosowanie zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile łącznie spełnione zostaną wyżej wymienione warunki.

W ocenie Spółki, w zdarzeniu przyszłym objętym niniejszym wnioskiem spełnione będą przywołane powyżej warunki dla zwolnienia tego dochodu z opodatkowania, w szczególności:

  • wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów (przychód) zostanie wypłacone przez spółkę mającą siedzibę w Polsce,
  • Wnioskodawca, jako podmiot uzyskujący wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów, podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
  • Wnioskodawca, jako podmiot uzyskujący wynagrodzenie z tytułu automatycznego umorzenia udziałów, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich uzyskania,
  • Wnioskodawca będzie posiadał bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w wysokości przekraczającej 10% przez okres co najmniej 2 lat,
  • posiadanie udziałów będzie wynikać z tytułu własności.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 2 kwietnia 2012 r., nr IPTPB3/423-329/11-4/KJ zgodził się ze stanowiskiem podatnika, i z dochód uzyskany przez spółkę z tytułu automatycznego umorzenia udziałów będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania pod warunkiem spełniania warunków wskazanych w art. 22 ustawy o PDOP. Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 2 kwietnia 2012 r., nr ILPB4/423-516/11-5/DS wskazał, iż „w przypadku ziszczenia się zdarzenia skutkującego automatycznym umorzeniem udziałów w Spółce C, wynagrodzenie za umorzone udziały będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 w związku z. ust. 4a i 4b ww. ustawy”.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów będzie podlegał opodatkowaniu jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych na zasadach wskazanych w art. 22 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP. Jako taki, dochód ten będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, jeśli spełnione zostaną łącznie wszystkie warunki przewidziane w art. 22 ust. 4, 4a, 4b i 4d ustawy o PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.