IPPB3/423-628/14-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów w Spółce kapitałowej, nabytych w drodze wymiany udziałów, Spółka będzie uprawniona rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych Udziałowcom w zamian za wniesiony przez nich do Spółki wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce kapitałowej?
IPPB3/423-628/14-2/PK1interpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. odpłatne zbycie
 3. spółka kapitałowa
 4. udział
 5. wartość udziału
 6. wkłady niepieniężne
 7. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2014r. (data wpływu: 16 czerwca 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w spółce kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w spółce kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (dalej „Spotka). Spółka zamierza nabyć w przyszłości od osób fizycznych (dalej „Udziałowcy”), posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, posiadane przez nich udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka kapitałowa”). Spółka kapitałowa podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Udziały te zostaną nabyte przez Spółkę w ramach tzw, wymiany udziałów, tj. wniesione będą przez Udziałowców do Spółki w postaci wkładu niepieniężnego. W zamian za nabyte w ten sposób przez Spółkę udziały w Spółce kapitałowej, Spółka wyda Udziałowcom udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych od nich udziałów w Spółce kapitałowej. W wyniku wymiany udziałów Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce kapitałowej, jako że Udziałowcy wniosą łącznie do Spółki pakiet udziałów w Spółce kapitałowej dający taką większość. Wniesienie przez Udziałowców wkładu niepieniężnego do Spółki w postaci udziałów w Spółce kapitałowej nastąpi w ramach jednej umowy przenoszącej własność tych udziałów zawartej ze Spółką, tj. obaj Udziałowcy, w ramach jednej umowy, przeniosą własność posiadanych przez nich udziałów na Spółkę, na pokrycie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale Spółki.

Przedmiotowa transakcja będzie stanowiła wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d updop, w ramach której Spółka otrzyma udziały Spółki kapitałowej w zamian za wydanie własnych udziałów, wyemitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego. W opisanym bowiem przypadku:

wszystkie podmioty, które będą brały udział w wymianie udziałów, tj. Spółka, Udziałowcy, jak również i Spółka kapitałowa, podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, czyli posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce {Spółka i Spółka kapitałowa znajduje się na liście podmiotów wyszczególnionych w załączniku nr 3 do updop),

 • w wyniku; dokonanej z Udziałowcami transakcji wymiany udziałów Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce kapitałowej:
 • w wyniku dokonanej transakcji Spółka wyda Udziałowcom własne udziały wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym nie będzie miała miejsca częściowa zapłata w gotówce.

W przyszłości Spółka może dokonać, na rzecz osoby trzeciej, zbycia udziałów nabytych w Spółce kapitałowej w ramach opisanej wyżej transakcji wymiany udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów w Spółce kapitałowej, nabytych w drodze wymiany udziałów, Spółka będzie uprawniona rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych Udziałowcom w zamian za wniesiony przez nich do Spółki wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce kapitałowej...

Zdaniem Spółki, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów w Spółce kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu takiego zbycia będzie nominalna wartość udziałów w Spółce wydanych Udziałowcom w zamian za wniesiony przez nich do Spółki aport w postaci udziałów w Spółce kapitałowej.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Stosownie natomiast do art, 16 ust. 1 pkt 8e updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art, 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)”.

W ocenie Spółki, z wykładni literalnej powołanego powyżej art. 16 ust. 1 pkt 8e updop wynika wprost, że za koszty (wydatki), poniesione przez Spółkę w celu nabycia udziałów w Spółce kapitałowej w drodze wymiany udziałów, winna być uznana kwota odpowiadająca wartości nominalnej udziałów wyemitowanych przez Spółkę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie wydanych Udziałowcom. Zatem w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia w przyszłości przez Spółkę udziałów w Spółce kapitałowej nabytych w drodze wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu takiego zbycia będzie stanowiła wartość nominalna udziałów własnych Spółki, wydanych Udziałowcom w zamian za aport do Spółki posiadanych przez nich udziałów w Spółce kapitałowej.

Jednocześnie, Spółka pragnie w tym miejscu podkreślić, że wykładnia literalna przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e updop jest zgodna z wykładnią autentyczną przeprowadzoną na podstawie treści uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na mocy której wprowadzony został art. 16 ust. 1 pkt 8e updop, a także treści założeń Ministra Finansów do ww. projektu. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu: „obowiązująca regulacja dotycząca kosztów uzyskania przychodów, obecnie zawarta w art. 16 ust 1 pkt 8d ustawy CIT, dotyczy jedynie ustalania kosztów spółki w przypadku, gdy odpłatnie zbywa ona otrzymane akcje (udziały) spółki nabywającej, (...) Wątpliwości budzi natomiast sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów przez spółkę nabywającą, która w zamian za otrzymane udziały (akcje) wydaje swoje udziały (akcje) wraz ewentualną zapłatą w gotowce. W dodawanym przepisie arb 16 ust. 1 pkt 8e wskazano, że koszty te będą ustalane w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) wydanych przez spółkę nabywającą Koszty te będą uwzględniane przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji).

Zgodnie natomiast z brzmieniem Założeń Ministerstwa Finansów z dnia 19 maja 2010 r, do projektu ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „należy zatem wprowadzić przepis określający wysokość kosztów uzyskania przychodu u spółki nabywającej udziały (akcje), w drodze wymiany udziałów, na poziomie wartości nominalnej wydanych przez nią udziałów (akcji) skorygowanej o wartość ewentualnej zapiały w gotówce. Koszty te będą uwzględnianie przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji). Dokonując zmiany redakcji przepisów należy uwzględnić terminologię, która zostanie wprowadzona w zakresie definicji wymiany udziałów”.

Jak wynika z powyższego, przepis art, 16 ust, 1 pkt 8e updop został zatem wprowadzony przez ustawodawcę do updop, aby uściślić, nieuregulowany wcześniej dostatecznie precyzyjnie, sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w drodze wymiany udziałów w zamian za udziały własne. W świetle powyższej wykładni autentycznej, nie powinno zatem ulegać wątpliwości, że kosztem poniesionym w celu nabycia udziałów przez Spółkę w drodze wymiany udziałów jest wartość nominalna udziałów wydanych Udziałowcom przez Spółkę oraz, że wydatek ten będzie mógł zostać uwzględniony w kosztach uzyskania przychodów dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów nabytych przez Spółkę w drodze wymiany udziałów.

Powyżej przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach indywidualnych, przykładowo.: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lipca 2013 r„ uznał, że: „(...) w przypadku sprzedaży udziałów (otrzymanych wcześniej w wyniku transakcji wymiany udziałów), Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w zamian za otrzymane udziały”; Dyrektor izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 31 grudnia 2012 r., uznał: „(...) w oparciu o treść przepisów art. 12 ust. 4d oraz art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przez Spółkę udziałów nabytych w Spółce Zbywanej będzie kwota odpowiadająca wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę udziałów, objętych przez Spółkę Zbywającą w drodze transakcji wymiany udziałów”.

Tezy powyższe wyrażone zostały także w:

 • interpretacji wydanej przez:Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r,, sygn. ILPB3/423-58/14-2/KS,
 • interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 marca 2014 r., sygn. IPPB3/423-991/13-4/MC,
 • interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2014 r., sygn. IPPB3/423-1049/13-4/MS1

Reasumując, zdaniem Spółki w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów posiadanych w Spółce kapitałowej, które zostały wcześniej nabyte przez Spółkę w drodze wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust, 4d updop, Spółka będzie uprawniona:rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za wniesiony przez nich do Spółki aport w postaci udziałów w Spółce kapitałowej. Dochód do opodatkowania, który osiągnięty będzie przez Spółkę z ww. tytułu, określony winien być zatem jako różnica pomiędzy kwotą należnego za zbywane udziały wynagrodzenia, odpowiadającego aktualnej na moment sprzedaży wartości rynkowej zbywanych udziałów w Spółce kapitałowej, a kosztami uzyskania przychodów, ustalonymi w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych Udziałowcom.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.