IPPB3/423-523/11-2/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że Spółka będzie miała prawo rozpoznać odsetki od kredytu / pożyczki na nabycie udziałów w Spółce Zależnej jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty / kapitalizacji, zarówno przed, jak i po połączeniu ze Spółką Zależną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2011 r. (data wpływu 13 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia odsetek od zaciągniętej pożyczki (zaciągniętego kredytu) do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia odsetek od zaciągniętej pożyczki (zaciągniętego kredytu) do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Spółka S.A. (,„Spółka”), mająca siedzibę w Polsce i będąca polskim rezydentem podatkowym, planuje nabyć pakiet udziałów w powiązanej spółce kapitałowej („Spółka Zależna”).
 2. Nabycie udziałów w Spółce Zależnej zostanie sfinansowane ze środków uzyskanych przez Spółkę z oprocentowanego kredytu / pożyczki.
 3. Po nabyciu udziałów w Spółce Zależnej, Spółka planuje przeprowadzenie połączenia ze Spółką Zależną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej „KSH”) przy czym możliwe, że Spółka będzie spółką przejmującą a Spółka Zależna będzie spółką przejmowaną.
 4. Spółka Zależna jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce i jest polskim rezydentem podatkowym.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że Spółka będzie miała prawo rozpoznać odsetki od kredytu / pożyczki na nabycie udziałów w Spółce Zależnej jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty / kapitalizacji, zarówno przed, jak i po połączeniu ze Spółką Zależną...

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Spółki, Spółka będzie miała prawo rozpoznać odsetki od kredytu / pożyczki na nabycie udziałów w Spółce Zależnej jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty / kapitalizacji, zarówno przed, jak i po połączeniu ze Spółką Zależną.

Zgodnie z UPodPraw:

 1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w ustawie ( art. 15 ust. 1).
 2. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in.:
  • wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów i akcji ( art. 16 ust. 1 pkt 8);
  • wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) ( art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a);
  • naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) ( art. 16 ust. 1 pkt 11);
  • odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek (art. 16 ust. 1 pkt 60);
  • odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych udziałowców (akcjonariuszy) oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek ( art. 16 ust. 1 pkt 61).

W świetle powyższego, zdaniem Spółki:

 1. W wyniku zawarcia umowy kredytu / pożyczki Spółka uzyska środki finansowe konieczne dla nabycia udziałów w Spółce Zależnej, których nabycie powinno skutkować zwiększeniem skuteczności i efektywności prowadzonych przez Spółkę oraz Spółkę Zależną działań oraz ich zyskowności. W konsekwencji, odsetki od kredytu / pożyczki na zakup udziałów w Spółce Zależnej mają ewidentnie na celu osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów a poniesienie takiego kosztu jest racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
 2. Zgodnie z literalną treścią art. 16 ust. 1 pkt 8 UPodPraw, „wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji” nie stanowią kosztu uzyskania przychodów do czasu zbycia nabytych udziałów.
 3. Przez wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji rozumie się wydatki pozostające w bezpośrednim związku, warunkujące objęcie lub nabycie udziałów / akcji, takie jak w szczególności cena nabycia, opłaty notarialne czy opłaty skarbowe
 4. Odsetki od kredytu / pożyczki na nabycie udziałów albo akcji stanowią wydatek na pozyskanie kapitału i jako takie nie pozostają w bezpośrednim związku z nabyciem udziałów / akcji i konsekwentnie, nie mogą być uznane za „wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji”.
 5. Wobec powyższego, skoro przedmiotowe odsetki:
  1. pozostają w związku przyczynowym z potencjalnym przychodem Spółki lub z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, a zarazem,
  2. nie stanowią „wydatku na nabycie udziałów albo akcji” w Spółce Zależnej,
  - to zgodnie z literalną treścią przepisów art. 16 ust. 1 pkt 10 i 11 UPodPraw, takie odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.
 6. Na powyższą konkluzję nie ma wpływu planowane połączenie Spółki ze Spółką Zależną, i w konsekwencji po połączeniu Spółka, jako spółka przejmująca będzie miała prawo zaliczyć odsetki od kredytu / pożyczki na nabycie udziałów w Spółce Zależnej do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty / kapitalizacji..

W konsekwencji, w analizowanej sytuacji Spółka będzie miała prawo rozpoznać odsetki od kredytu / pożyczki na nabycie udziałów w Spółce Zależnej jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty / kapitalizacji, zarówno przed, jak i po połączenia ze Spółką Zależną (oczywiście z zastrzeżeniem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 UpodPraw, jeśli przepisy te będą miały zastosowanie).

Powyższe stanowisko znajduje powszechne oparcie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: „NSA”) oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (dalej: „WSA”).

Przykładowo, w wyroku z dnia 7 września 2004 r. (Sygn. FSK 324/2004, Lex Omega) NSA stanął na stanowisku, że: „przez wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654). należy rozumieć wydatki podatnika bezpośrednio związane z nabyciem akcji, a więc w szczególności ich cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Do wydatków tych nie mogą być zaliczone odsetki od kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie akcji, gdyż nie pozostają one w bezpośrednim związku z ich nabyciem”.

Potwierdził to także w wyroku z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Sygn. II FSK 508/2005, Nettax) uznając, że: „W wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki oz kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu i stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia”.

Takie samo stanowisko zostało przedstawione przez:

 • WSA w Warszawie w wyroku z 7 grudnia 2009 r. (Sygn. III SA/Wa 1483/09), w którym sąd stwierdził, że „podzielić należy stanowisko wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2006 roku sygn. akt. II FSK 508/05, zgodnie z którym w wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu”.
 • WSA w Białymstoku w wyroku z 4 czerwca 2008 r. (Sygn. I SA/Bk 120/08), zgodnie z którym którym „,koszt zaciągniętego kredytu, czyli odsetki, prowizje oraz różnice kursowe nie są traktowane jako wydatki na nabycie udziałów lub akcji, lecz jako zapłata za kredyt, wobec czego są one kosztem uzyskania przychodu w dacie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. W konsekwencji w przypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu na wydatki związane z nabyciem akcji - odsetki od kredytu oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu art. 16 ust 1 pkt 8 u.p.d.o.p.

Także zdaniem Ministra Finansów „należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Dotyczy to w szczególności pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów. Odsetki od takich pożyczek i kredytów nie stanowią wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji), niewątpliwie jednak pozostają w związku z przychodami podatnika. Dlatego też odsetki od tego rodzaju pożyczek i kredytów (...) są kosztem w momencie zapłaty lub kapitalizacji.” – Pismo z dnia 7 sierpnia 2002 r. (Sygn. PB4/AK-8214-6905-192/02).

Analogicznie, inne organy podatkowe w pełni akceptują stanowisko, że odsetki od kredytu na zakup udziałów / akcji nie stanowią wydatków na nabycie udziałów albo akcji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 UPodPraw. Przykładowo:

 • „skoro przedmiotowe odsetki: pozostają w związku przyczynowym z potencjalnym przychodem Spółki lub z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, a zarazem, nie stanowią „wydatku na nabycie udziałów albo akcji” w Spółce Zależnej, - to zgodnie z literalną treścią przepisów art. 16 ust. 1 pkt 10 i 11 UPodPraw, takie odsetki będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.” - Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2011 r., (Sygn. IPPB3/423-855/10-4/JB);
 • zgodnie z treścią art. 16 ust 1 punkt 10) lit a) oraz art. 16 ust. 1 punkt 11) updop, Spółce będzie przysługiwać prawo do zaliczenia jako koszt uzyskania przychodu odsetek od Pożyczek zaciągniętych i wydatkowanych na zakup udziałów Stanley aż do całkowitej spłaty zadłużenia: - przypadku zapłaty odsetek - w momencie ich zapłaty, przypadku kapitalizacji odsetek – w momencie ich kapitalizacji, pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w art. 11, art. 16 ust 1 pkt 60 i 61” — Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2010 r., (Sygn. IPPB3/423-694/10-4/EB);
 • odsetki od kredytu / pożyczki finansującej zakup przez Nią udziałów / akcji w spółce, będą dla Niej kosztem uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji (a nie w momencie zbycia tych udziałów)” - Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej u Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2010 r., (Sygn. ILPB3/423-44/0-2/KS);
 • w świetle art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 11 w zw. z pkt 8 ustawy CIT, odsetki od Pożyczki udzielonej Wnioskodawcy w celu sfinansowania zakupu udziałów Spółki Córki, która następnie została przejęta przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia przez przejęcie, stanowią dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów w podatku CIT.” – interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 lipca 2010 r. (Sygn. IPPB5/423-278/10-4/IŚ);
 • „Przez wydatki na nabycie akcji w rozumieniu art. 16 ust J pkt 8 ustawy o CIT należy uznać wyłącznie te wydatki, które są bezpośrednio związane z ich nabyciem np. cena zakupu udziałów lub akcji, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Odsetki od kredytu bankowego, czy pożyczki zaciągniętej na nabycie akcji nie stanowią wydatku bezpośrednio związanego z nabyciem akcji, gdyż nie ma bezpośredniego związku pomiędzy zapłatą odsetek od pożyczki, a zakupem udziałów lub akcji. (...) W opinii Spółki odsetki od kredytu bankowego lub pożyczki zaciągniętej przez Spółkę stanowią jej koszt uzyskania przychodu w dacie spłaty lub kapitalizacji, o ile ograniczenia określone w art. 16 ust I pkt 60 i 61 ustawy o CIT nie mają zastosowania. „— Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lipca 2010 r., potwierdzająca w całości słuszność stanowiska wnioskodawcy (Sygn. IPPB3/423-235/10-2/MC);
 • W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, iż Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłacone lub skapitalizowane odsetki od zaciągniętej pożyczki, zarówno przed jak i po przejęciu w/w spółek. Bez znaczenia jest tu fakt, że spłata pożyczki wraz z odsetkami lub jej kapitalizacja następuje zarówno przed, jak i po przejęciu przez Spółkę podmiotów, których udziały zostały nabyte za środki pochodzące z tej pożyczki.” – postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2007 r. (Sygn. 1472/ROP1/423-274/07/MF);
 • Fakt połączenia spółek nie wpływa na możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów odsetek lub różnic kursowych, stosownie bowiem do art. 93 ustawy – Ordynacja podatkowa, osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia (przejęcia) innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształconej (przejętej) osoby prawnej.” – postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2006 r. (Sygn. 171/DPD2/423-131/06/AB).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.