IPPB3/423-510/11-2/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej Udziałów, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i zarazem nie zwolnionego z tego podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9.06.2011 r. (data wpływu 20.06.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.06.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Sp. z o.o. („Spółka”) posiada 100% udziałów („Udziały”) w swojej spółce zależnej będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski („Spółka Zależna”).
 2. Planowane jest obniżenie wartości nominalnej Udziałów. W związku z obniżeniem wartości nominalnej Udziałów, Spółka Zależna wypłaci Spółce wynagrodzenie.
 3. Spółka podlega w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym Spółka Zależna uzyska od Spółki pisemne oświadczenie w tym zakresie.
 4. W dniu wypłaty wynagrodzenia w związku z obniżeniem wartości nominalnej Udziałów, Spółka będzie posiadała bezpośrednio 100% Udziałów w Spółce Zależnej nieprzerwanie od przynajmniej 2 lat.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej Udziałów, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i zarazem nie zwolnionego z tego podatku...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej Udziałów, Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zarazem nie zwolnionego z tego podatku.

 1. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) dalej: UPodPraw, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest - z pewnymi zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w sprawie - dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, przy czym w przepisie tym wymieniono przykładowy katalog takich dochodów (przychodów), wśród których znajduje się m.in. dochód z umorzenia udziałów (akcji).
 2. W świetle literalnej treści powyższego przepisu nie ulega wątpliwości, że wypłacane przez Spółkę Zależną wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej Udziałów będzie stanowiło dochód (przychód) Spółki z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; takie stanowisko nie budzi jakichkolwiek wątpliwości w praktyce organów podatkowych (tak m.in. w przykładowych interpretacjach powołanych w punkcie 7 poniżej).
 3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 UPodPraw, osoby prawne, które dokonują wypłat należności m.in. z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1 UPodPraw (a zatem - z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednocześnie jednak:
  1. w art. 22 ust. 4 UPodPraw przewidziano zwolnienie od podatku dochodowego dla dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które znajduje zastosowanie w sytuacji łącznego spełnienia szeregu przesłanek wymienionych w tym przepisie oraz w przepisach art. 22 ust. 4a-6 UPodPraw;
  2. dodatkowo zgodnie z art. 26 ust. 1f UPodPraw zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem uzyskania przez podmiot dokonujący wypłaty pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności został spełniony warunek nie korzystania - przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
 4. W analizowanej sytuacji wszystkie przesłanki oraz wymogi przewidziane w UPodPraw do zastosowania powyższego zwolnienia, i w konsekwencji - niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego przez Spółkę Zależną są spełnione, tak w szczególności:
  1. podmiot wypłacający dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (a zatem - Spółka Zależna) jest spółką będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - tym samym spełniona jest przesłanka z art. 22 ust 4 pkt 1 UPodPraw;
  2. podmiot uzyskujący powyższe dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (a zatem - Spółka) jest spółką podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania - tym samym spełniona jest przesłanka z art. 22 ust 4 pkt 2 UPodPraw;
  3. w dniu wypłaty wynagrodzenia Spółka będzie posiadała bezpośrednio 100% Udziałów w Spółce Zależnej nieprzerwanie od przynajmniej 2 lat - tym samym spełniona jest przesłanka z art. 22 ust. 4 pkt 3 UPodPraw oraz wymóg nieprzerwanego posiadania udziałów przez okres dwóch lat przewidziany w art. 22 ust. 4a Podpraw;
  4. Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym Spółka Zależna uzyska od Spółki pisemne oświadczenie w tym zakresie - tym samym spełniona jest przesłanka z art. 22 ust. 4 pkt 4 UPodPraw oraz wymóg uzyskania oświadczenia w tym zakresie przewidziany w art. 26 ust. 1f Podpraw;
  5. Spółka posiada Udziały na podstawie tytułu własności - tym samym spełniony jest również wymóg z art. 22 ust. 4d Podpraw;
 5. W świetle powyższego w przypadku wypłaty przez Spółkę Zależną wynagrodzenia dla Spółki w związku z obniżeniem wartości nominalnej Udziałów:
  1. Spółka osiągnie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych który będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 UPodPraw,
  2. zgodnie z literalną treścią art. 26 ust 1f UPodPraw, Spółka Zależna nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od tej wypłaty,
  3. jednocześnie brak jest jakiegokolwiek innego przepisu UPodPraw, na podstawie którego Spółka byłaby zobowiązana do rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych,
 6. W konsekwencji w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej Udziałów Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i zarazem nie zwolnionego z tego podatku.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka powołała:

 1. interpretację Dyrektora IS w Katowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku, znak IBPBI/2/423-1316/10/MS, zgodnie z którą: „Jeżeli zatem zarząd zdecyduje o obniżeniu wartości nominalnej istniejących udziałów, a nie ich całkowitym unicestwieniu, operacja ta będzie miała skutek identyczny jak częściowe umorzenie udziału. (...) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 1b <UPodPraw>, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji) z wyjątkiem umorzenia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W omawianym przypadku będziemy mieli do czynienia z częściowym umorzeniem udziałów (akcji)” oraz w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 6 grudnia 2010 roku, znak IBPBII/2/423-22/10/HSt;
 2. interpretację Dyrektora IS w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2010 roku, znak IPPB3/423-946/09-6/JB, zgodnie z którą: „Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że udziałowcy Spółki podjęli decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółka dokona na rzecz wspólników wypłaty tytułem obniżenia kapitału zakładowego. Wypłaty te, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, stanowią dla wspólników przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (...) w ocenie Organu istnieją podstawy do zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku pobrania podatku dochodowego z tytułu wypłaty środków udziałowcom w związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki.
 3. interpretację Dyrektora IS w Katowicach z dnia 19 lipca 2010 roku, znak IBPBII/2/423-11/10/MW, zgodnie z którą: „Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zgromadzenie wspólników spółki będącej wnioskodawcą ma zamiar dokonać obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów (...). Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż w przypadku uzyskania przez udziałowców wnioskodawcy dochodu, przy spełnieniu warunku udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji, podlegał on będzie zwolnieniu na mocy omawianego przepisu art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co w konsekwencji skutkuje - po stronie wnioskodawcy - brakiem obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od środków wypłaconych z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla płatnika (Spółka Zależna). Płatnik chcąc uzyskać interpretację w swojej sprawie winien zwrócić się do tut. organu o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-019 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.