IPPB3/423-318/12-4/AG | Interpretacja indywidualna

1. Czy przekształcenie D z C (spółdzielnia) na B.V. (spółka z o.o.) jest dla Spółki neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, tj. zdarzenie to nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu jak również kosztu uzyskania przychodów?2. W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia w przyszłości udziałów w D (po przekształceniu w B.V.)?
IPPB3/423-318/12-4/AGinterpretacja indywidualna
  1. odpłatne zbycie
  2. powstanie przychodu
  3. przekształcanie
  4. spółki
  5. udział
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.05.2012r. (data wpływu 25.05.2012r.) uzupełnionym pismem z dnia 07.08.2012r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

T S.A. (dalej: „Spółka lub Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową prawa polskiego. Spółka jest członkiem spółdzielni D. („D”) z siedzibą w Holandii, do której wniosła ponad 90% wkładów. D jest utworzona według prawa holenderskiego w formie prawnej Cooperatief (spółdzielnia). D posiada osobowość prawną. Obecnie planowane jest przekształcenie formy prawnej D z C na spółkę „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”. – B.V. (będącej z punktu widzenia prawnego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością).

Na gruncie holenderskiego prawa przekształcenie formy prawnej z C w formę B” – B.V. (będącej odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na gruncie prawa polskiego) powoduje (podobnie jak przekształcenie spółek na gruncie polskiego prawa) zmianę formy prawnej bez zmiany samego podmiotu tj. nie dochodzi tutaj do formalnej likwidacji i powstania nowego podmiotu. Na gruncie formalnym do przekształcenia dochodzi już w momencie podjęcia uchwały w tym przedmiocie. Późniejsze zgłoszenie faktu przekształcenia do rejestru przedsiębiorców ma charakter wyłącznie deklaratywny i ma na celu dokonanie zmiany nazwy podmiotu przekształcanego z uwagi na zmianę formy prawnej (przekształcony podmiot występuje nadal pod tym samym numer rejestrowym). Przekształcenie wiąże się więc z kontynuacją istnienia dotychczasowej osoby prawnej i kontynuacją dotychczasowych praw i obowiązków. Nie dochodzi zatem do przejścia praw i obowiązków w drodze sukcesji uniwersalnej, lecz zgodnie z prawem holenderskim prawa i obowiązki przypadają tej samej osobie. Prawa wynikające z tytułu bycia członkiem spółdzielni („Wkłady”) stają się udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka nie wyklucza w przyszłości odpłatnego zbycia udziałów w D (po przekształceniu w B.V.), w szczególności poprzez ich sprzedaż lub wniesienie aportem do spółki kapitałowej.

Na skutek przekształcenia D z C (spółdzielnia) na B.V. (sp. z o.o.) dotychczasowe wkłady (stanowiące odzwierciedlenie prawa Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w spółdzielni) w D C zostaną zamienione na udziały w B.V. Na moment przekształcenia nie nastąpi zwiększenie majątku (kapitałów) jakim dysponować będzie spółka holenderska (B.V.).

Przekształcenie nie będzie również skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy (jak i innych udziałowców D) obowiązku dokonania dopłat na kapitał przekształconej spółki (B.V.) jak też w związku z przekształceniem Wnioskodawca nie otrzyma żadnej wypłaty,.

Konsekwencją opisanego przekształcenia jest również to, że Wnioskodawca posiadać będzie w tej samej wysokości prawa majątkowe do udziału w majątku tej samej osoby prawnej, z tą jedyną różnicą, że przed przekształceniem te prawa stanowiły wkłady do spółdzielni a po przekształceniu będą to udziały w spółce kapitałowej.

Również proporcje posiadanych wkładów w spółdzielni (C) będą takie same jak proporcja udziałów B.V. Reasumując w wyniku przekształcenia D C na B.V. zarówno sytuacja majątkowa Wnioskodawcy jak i D nie ulegnie zmianie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy przekształcenie D z C (spółdzielnia) na B.V. (spółka z o.o.) jest dla Spółki neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, tj. zdarzenie to nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu jak również kosztu uzyskania przychodów...
  2. W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia w przyszłości udziałów w D (po przekształceniu w B.V.)...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 1.

Zdaniem Spółki, przekształcenie D z C (spółdzielnia) na B.V. (spółka z o.o.) jest dla niej neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, tj. zdarzenie to nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu jak również kosztu uzyskania przychodów.

W ocenie Spółki, skoro z prawnego punktu widzenia przekształcenie C w B.V. stanowi jedynie zmianę formy prawnej w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza to nie powoduje to wystąpienia zdarzenia, które wywoływałoby skutek podatkowy dla Wnioskodawcy. W szczególności, zdarzenie to nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie Spółki.

Sytuacja majątkowa Spółki nie ulega zmianie na skutek przekształcenia C w B.V. W szczególności Spółka w wyniku przekształcenia, o którym mowa w zdarzeniu przyszłym nie uzyskuje korzyści (przysporzenia) majątkowego. Dotychczasowe Wkłady w C zostają zamienione na udziały w B.V. Zarówno przed, jak i po przekształceniu, Spółka posiada prawo majątkowe inkorporujące tytuł udziałowy w tej samej osobie prawnej — jedyną różnicą jest fakt, że przed przekształceniem prawem majątkowym są Wkłady w C, natomiast po przekształceniu są to udziały w spółce.

Wobec powyższego brak jest zdaniem Spółki przychodu, który mógłby być opodatkowany w Polsce na zasadach ogólnych (art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych - t.j. Dz. U. z 2011r., nr 74, poz. 397 z późn. zm. – dalej: Ustawy o pdop) bądź jako przychód/ dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 10 Ustawy o pdop).

W szczególności na gruncie art. 10 Ustawy o pdop ustawodawca wskazuje, że przekształcenie może skutkować powstaniem przychodu do opodatkowania, między innymi gdy:

  • dochodzi do przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową oraz
  • w spółce kapitałowej istnieją niepodzielne zyski.

W takiej sytuacji wartość niepodzielonych zysków stanowi, na moment przekształcenia, przychód podlegający opodatkowaniu. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym przepis ten jednak nie znajdzie zastosowania, bowiem przekształcenie C w B.V. prawnej powoduje jedynie zmianę formy prawnej przy zachowaniu osobowości prawnej przekształcanego podmiotu. Co więcej, przepis ten, zdaniem Wnioskodawcy, wskazuje, że intencją ustawodawcy było zapewnienie, co do zasady, neutralności podatkowej przekształceń spółek (osób prawnych) a jedynie w wyżej przedstawionym przypadku (tj. przekształcenia spółki kapitałowej z niepodzielonymi zyskami w spółkę osobowa) istnieją uzasadnione przyczyny dla opodatkowania takiego zdarzenia.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. W interpretacji z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPPB2/415-876/11-2/AK potwierdził, że na moment przekształcenia spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dla dotychczasowych członków (w omawianym przypadku dla Spółki) nie powstaje przychód do opodatkowania.

Reasumując, zdaniem Spółki przekształcenie C w B.V. będzie dla niej neutralne podatkowo, w szczególności po stronie Spółki nie wystąpi przychód/dochód do opodatkowania.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, w sytuacji odpłatnego zbycia w przyszłości udziałów w D (po przekształceniu w B.V.) wydatki poniesione na nabycie lub objęcie wkładów w D poniesione przed przekształceniem będą stanowić koszt uzyskania przychodu z tego zbycia.

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej, które powoduje powstanie przychodu do opodatkowania po stronie wspólnika zbywającego udziały, co do zasady, wspólnik ma prawo do uwzględnienia kosztów jego uzyskania. Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów zależy m.in. od tego, w jaki sposób zbywane udziały zostały nabyte bądź objęte.

Zdaniem Spółki, w sytuacji ustalania dochodu z odpłatnego zbycia udziałów w D już po przekształceniu z C w B.V., Spółka będzie miała prawo do uwzględnienia kosztów nabycia lub objęcia Wkładów w D jako C, w takiej samej wysokości, jak w przypadku, gdyby Spółka ustalała dochód z odpłatnego zbycia Wkładów w C. Fakt przekształcenia D z C w B.V., nie będzie mieć wpływu na samo prawo do odliczenia wydatków na nabycie/objęcie Wkładów w D, jak i na ich wysokość.

Jak zostało to wykazane w pkt 1 niniejszego wniosku, przekształcenie C w B.V. jest zdarzeniem neutralnym podatkowo dla Spółki, w szczególności po stronie Spółki nie wystąpi żaden przychód do opodatkowania (w konsekwencji na moment przekształcenia Spółka nie rozpozna również żadnego kosztu uzyskania przychodów). Dopiero moment odpłatnego zbycia udziałów w D (jako B.V.) stanowić będzie zdarzenie podlegające opodatkowaniu, tj. Spółka rozpozna przychód podatkowy. Kosztem uzyskania przychodu ze zbycia udziałów będą z kolei wydatki jakie Spółka historycznie poniosła na nabycie/objecie udziałów w D. Należy bowiem zauważyć, że na skutek przekształcenia C w B.V. Wkłady zostaną zamienione na udziały w B.V. Konsekwentnie to właśnie historyczny wydatek na nabycie/objęcie Wkładów w D jako C, jest kosztem objęcia przez Spółkę udziałów w D jako B.V. (gdyby nie doszło do przekształcenia C w B.V., Spółka na moment odpłatnego zbycia Wkładów w C rozpoznałaby koszt uzyskania przychodów w wysokości wydatków na nabycie/objęcie tych Wkładów).

Wobec powyższego w momencie zbycia udziałów objętych w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym Spółka będzie mieć prawo do ustalania kosztu uzyskania przychodu w wysokości wydatków na nabycie/objęcie Wkładów w C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.