IPPB3/423-221/13-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, nabytych uprzednio w drodze wymiany udziałów.
IPPB3/423-221/13-2/MS1interpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. przychód
 3. udział
 4. umorzenie
 5. wartość nominalna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.03.2013r. (data wpływu 08.04.2013r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, nabytych uprzednio w drodze wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.04.2013r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, nabytych uprzednio w drodze wymiany udziałów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, polskim rezydentem podatkowym (Wnioskodawca lub Spółka). Spółka rozważa, aby w przyszłości do spółki przystąpił nowy wspólnik (Nowy Wspólnik), który wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci udziałów (Udziały) w spółce kapitałowej z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej (Spółka UE). Udziały, które mają być wniesione do Spółki - dawać będą bezwzględną większość praw głosu w Spółce UE.

W zamian za wkład w postaci Udziałów, Spółka wyda na rzecz Nowego Wspólnika udziały w kapitale zakładowym Spółki.

Powyżej opisana, rozważana czynność (tj. wniesienie Udziałów do Spółki) stanowić będzie tzw. wymianę udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d updop.

Wszystkie przesłanki określone w art. 12 ust. 4d updop będą spełnione, w tym zwłaszcza wszystkie podmioty biorące udział w transakcji (również spółka, której udziały są zbywane w ramach wymiany udziałów - Spółka UE) podlegać będą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca nie wyklucza, w przyszłości może zdecydować się na sprzedaż lub umorzenie Udziałów w Spółce UE. Jeśli Udziały Spółki UE będą umarzane - Spółka (Wnioskodawca) otrzyma wynagrodzenia odpowiadające wartości Udziałów, a procedura umorzenia przebiegać będzie zgodnie z regulacjami prawa handlowego w kraju siedziby Spółki UE i odpowiadać będzie polskim regulacjom kodeksu spółek handlowych dotyczącym umorzenia dobrowolnego (Umorzenie).

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Spółka zadała następujące pytanie:

Czy kosztem pomniejszającym przychód z tytułu rozważanego Umorzenia, będzie nominalna wartość udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za Udziały Spółki UE...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki kosztem pomniejszającym przychód (wynagrodzenie) z tytułu rozważanego Umorzenia, będzie nominalna wartość udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za Udziały Spółki UE, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ust. 1 ust. 8e updop.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (pdop) jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochód stanowi, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (art. 7 ust. 2 updop).

Na podstawie natomiast art. 12 ust. 4 pkt 3 updop do przychodów nie zalicza się jednak „zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia”.

Updop - rozróżnia przy tym umorzenie przymusowe lub automatyczne (kwalifikowane jako jeden z rodzajów dochodu z udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 updop) oraz umorzenie dobrowolne (kwalifikowane jako przychód z odpłatnego zbycia udziałów/akcji — na podstawie art. 14 ust. 1 updop w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 updop a contrario).

Updop zawiera szczególne zasady opodatkowania odnoszące się do tzw. wymiany udziałów (art. 12 ust. 4d updop dotyczący przychodów, oraz art. 16 ust. 1 pkt 8d i 8e updop — dotyczące zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8d updop (który reguluje zasady ustalania kosztu - w przypadku zbycia udziałów w spółce nabywającej (a zatem - sytuacji, gdyby Nowy Wspólnik zbywał udziały Spółki): Nie zalicza się do kosztów podatkowych ‚„wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 8 i art. 15 ust. 1k”.

Zgodnie z tym przepisem, wydatki historycznie poniesione przez Nowego Wspólnika na nabycie Udziałów - będę kosztem w dacie faktycznego zbycia przez Nowego Wspólnika udziałów w Spółce. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do sytuacji, gdy to Spółka zbywa otrzymane Udziały - zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 8e updop: Nie zalicza się do kosztów podatkowych „wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą (Od Wnioskodawcy: a zatem przez Wnioskodawcę) przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)” (Od Wnioskodawcy: a zatem wydatki te są kosztem na moment zbycia Udziałów).

A zatem, w sytuacji gdy Spółka - będzie odpłatnie zbywać Udziały (otrzymane od Nowego Wspólnika w ramach tzw. wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d updop) - uprawniona będzie do rozpoznania kosztów - w wysokości nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych w zamian za aport Udziałów.

Należy podkreślić, że ustawodawca posługuje się w art. 16 ust. 1 pkt 8e updop zwrotem „w przypadku odpłatnego zbycia”, a więc nie ogranicza zastosowania tego przepisu jedynie do sprzedaży udziałów. Jednocześnie, Umorzenie odpowiadać będzie umorzeniu dobrowolnemu w rozumieniu polskich przepisów - a zatem stanowić będzie przychód z tytułu odpłatnego zbycia Udziałów (na podstawie art. 14 ust. 1 updop).

W związku z tym, koszt nabycia (objęcia) udziałów zbywanych w celu ich umorzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 updop, stanowić będą wydatki wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 8e updop, tj. wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych Nowemu Wspólnikowi w zamian za aport Udziałów.

Stanowisko takie jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe, np.:

 1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy - z 20 marca 2012 r. (ITPB3/423-662/11/PS): „Co więcej, jak słusznie wskazuje Wnioskodawca, o ile to przepis art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy wskazuje, że w przypadku uzyskania dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych wyłącza się z przychodów wartość odpowiadającą kosztowi nabycia bądź objęcia udziałów (akcji), to jako że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dojdzie do wymiany udziałów, wartość odpowiadającą kosztowi nabycia udziałów należy ustalić na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane”;
 2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 listopada 2012 r. (IPPB3/423-586/12-2/AG) „Należy podkreślić, że ustawodawca posługuje się w art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy, zwrotem „z odpłatnego zbycia”. Skoro zbycie udziałów/akcji w celu ich umorzenia stanowi również formę ich zbycia, oznacza to, iż koszt nabycia bądź objęcia udziałów/akcji zbywanych w celu ich umorzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowić będą wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 8e tej ustawy - wydatki poniesione przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów, w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane (powiększone o ewentualna zapłatę w gotówce)”;
 3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 marca 2012 r. (IPPB3/423-970/11-4/AG): „Należy podkreślić, że ustawodawca posługuje się w art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy, zwrotem „z odpłatnego zbycia”. Skoro zbycie udziałów (akcji) w celu ich umorzenia stanowi również formę ich zbycia, oznacza to, iż koszt nabycia bądź objęcia udziałów (akcji) zbywanych w celu ich umorzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowić będą wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 8e tej ustawy wydatki poniesione przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów, w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane (powiększone o ewentualną zapłatę w gotówce). Koszty nabycia lub objęcia udziałów i akcji Spółki zbywanej, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinny odpowiadać nominalnej wartości udziałów wydanych przez Wnioskodawcę na rzecz Udziałowca w zamian za otrzymane udziały/akcje Spółki zbywanej. Udziały te stanowią bowiem swoiste wynagrodzenie wydawane temu Udziałowcowi w zamian za otrzymane prze Wnioskodawcę udziały i akcje Spółki zbywanej.

Podsumowując, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że kosztem pomniejszającym przychód (wynagrodzenie) z tytułu Umorzenia Udziałów w Spółce UE, w sytuacji gdy Udziały te zostały objęte przez Wnioskodawcę w ramach tzw. wymiany udziałów - stanowić będzie nominalna wartość udziałów wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za wkład (aport) Udziałów do Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.