IPPB3/423-221/13-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, nabytych uprzednio w drodze wymiany udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.03.2013r. (data wpływu 08.04.2013r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, nabytych uprzednio w drodze wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.04.2013r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, nabytych uprzednio w drodze wymiany udziałów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, polskim rezydentem podatkowym (Wnioskodawca lub Spółka). Spółka rozważa, aby w przyszłości do spółki przystąpił nowy wspólnik (Nowy Wspólnik), który wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci udziałów (Udziały) w spółce kapitałowej z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej (Spółka UE). Udziały, które mają być wniesione do Spółki - dawać będą bezwzględną większość praw głosu w Spółce UE.

W zamian za wkład w postaci Udziałów, Spółka wyda na rzecz Nowego Wspólnika udziały w kapitale zakładowym Spółki.

Powyżej opisana, rozważana czynność (tj. wniesienie Udziałów do Spółki) stanowić będzie tzw. wymianę udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d updop.

Wszystkie przesłanki określone w art. 12 ust. 4d updop będą spełnione, w tym zwłaszcza wszystkie podmioty biorące udział w transakcji (również spółka, której udziały są zbywane w ramach wymiany udziałów - Spółka UE) podlegać będą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca nie wyklucza, w przyszłości może zdecydować się na sprzedaż lub umorzenie Udziałów w Spółce UE. Jeśli Udziały Spółki UE będą umarzane - Spółka (Wnioskodawca) otrzyma wynagrodzenia odpowiadające wartości Udziałów, a procedura umorzenia przebiegać będzie zgodnie z regulacjami prawa handlowego w kraju siedziby Spółki UE i odpowiadać będzie polskim regulacjom kodeksu spółek handlowych dotyczącym umorzenia dobrowolnego (Umorzenie).

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Spółka zadała następujące pytanie:

Czy kosztem pomniejszającym przychód z tytułu rozważanego Umorzenia, będzie nominalna wartość udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za Udziały Spółki UE...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki kosztem pomniejszającym przychód (wynagrodzenie) z tytułu rozważanego Umorzenia, będzie nominalna wartość udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za Udziały Spółki UE, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ust. 1 ust. 8e updop.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (pdop) jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochód stanowi, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (art. 7 ust. 2 updop).

Na podstawie natomiast art. 12 ust. 4 pkt 3 updop do przychodów nie zalicza się jednak „zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia”.

Updop - rozróżnia przy tym umorzenie przymusowe lub automatyczne (kwalifikowane jako jeden z rodzajów dochodu z udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 updop) oraz umorzenie dobrowolne (kwalifikowane jako przychód z odpłatnego zbycia udziałów/akcji — na podstawie art. 14 ust. 1 updop w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 updop a contrario).

Updop zawiera szczególne zasady opodatkowania odnoszące się do tzw. wymiany udziałów (art. 12 ust. 4d updop dotyczący przychodów, oraz art. 16 ust. 1 pkt 8d i 8e updop — dotyczące zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8d updop (który reguluje zasady ustalania kosztu - w przypadku zbycia udziałów w spółce nabywającej (a zatem - sytuacji, gdyby Nowy Wspólnik zbywał udziały Spółki): Nie zalicza się do kosztów podatkowych ‚„wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 8 i art. 15 ust. 1k”.

Zgodnie z tym przepisem, wydatki historycznie poniesione przez Nowego Wspólnika na nabycie Udziałów - będę kosztem w dacie faktycznego zbycia przez Nowego Wspólnika udziałów w Spółce. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do sytuacji, gdy to Spółka zbywa otrzymane Udziały - zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 8e updop: Nie zalicza się do kosztów podatkowych „wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą (Od Wnioskodawcy: a zatem przez Wnioskodawcę) przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)” (Od Wnioskodawcy: a zatem wydatki te są kosztem na moment zbycia Udziałów).

A zatem, w sytuacji gdy Spółka - będzie odpłatnie zbywać Udziały (otrzymane od Nowego Wspólnika w ramach tzw. wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d updop) - uprawniona będzie do rozpoznania kosztów - w wysokości nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych w zamian za aport Udziałów.

Należy podkreślić, że ustawodawca posługuje się w art. 16 ust. 1 pkt 8e updop zwrotem „w przypadku odpłatnego zbycia”, a więc nie ogranicza zastosowania tego przepisu jedynie do sprzedaży udziałów. Jednocześnie, Umorzenie odpowiadać będzie umorzeniu dobrowolnemu w rozumieniu polskich przepisów - a zatem stanowić będzie przychód z tytułu odpłatnego zbycia Udziałów (na podstawie art. 14 ust. 1 updop).

W związku z tym, koszt nabycia (objęcia) udziałów zbywanych w celu ich umorzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 updop, stanowić będą wydatki wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 8e updop, tj. wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych Nowemu Wspólnikowi w zamian za aport Udziałów.

Stanowisko takie jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe, np.:

  1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy - z 20 marca 2012 r. (ITPB3/423-662/11/PS): „Co więcej, jak słusznie wskazuje Wnioskodawca, o ile to przepis art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy wskazuje, że w przypadku uzyskania dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych wyłącza się z przychodów wartość odpowiadającą kosztowi nabycia bądź objęcia udziałów (akcji), to jako że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dojdzie do wymiany udziałów, wartość odpowiadającą kosztowi nabycia udziałów należy ustalić na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane”;
  2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 listopada 2012 r. (IPPB3/423-586/12-2/AG) „Należy podkreślić, że ustawodawca posługuje się w art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy, zwrotem „z odpłatnego zbycia”. Skoro zbycie udziałów/akcji w celu ich umorzenia stanowi również formę ich zbycia, oznacza to, iż koszt nabycia bądź objęcia udziałów/akcji zbywanych w celu ich umorzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowić będą wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 8e tej ustawy - wydatki poniesione przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów, w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane (powiększone o ewentualna zapłatę w gotówce)”;
  3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 marca 2012 r. (IPPB3/423-970/11-4/AG): „Należy podkreślić, że ustawodawca posługuje się w art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy, zwrotem „z odpłatnego zbycia”. Skoro zbycie udziałów (akcji) w celu ich umorzenia stanowi również formę ich zbycia, oznacza to, iż koszt nabycia bądź objęcia udziałów (akcji) zbywanych w celu ich umorzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowić będą wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 8e tej ustawy wydatki poniesione przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów, w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane (powiększone o ewentualną zapłatę w gotówce). Koszty nabycia lub objęcia udziałów i akcji Spółki zbywanej, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinny odpowiadać nominalnej wartości udziałów wydanych przez Wnioskodawcę na rzecz Udziałowca w zamian za otrzymane udziały/akcje Spółki zbywanej. Udziały te stanowią bowiem swoiste wynagrodzenie wydawane temu Udziałowcowi w zamian za otrzymane prze Wnioskodawcę udziały i akcje Spółki zbywanej.

Podsumowując, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że kosztem pomniejszającym przychód (wynagrodzenie) z tytułu Umorzenia Udziałów w Spółce UE, w sytuacji gdy Udziały te zostały objęte przez Wnioskodawcę w ramach tzw. wymiany udziałów - stanowić będzie nominalna wartość udziałów wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za wkład (aport) Udziałów do Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.