IPPB3/423-1314/14-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów
IPPB3/423-1314/14-2/PK1interpretacja indywidualna
 1. inwestycje
 2. przychód
 3. spółki
 4. udział
 5. udział własny
 6. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu: 29 grudnia 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. w organizacji (dalej: Spółka Nabywająca lub Wnioskodawca) jest spółką kapitałową, polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W związku z trwającym procesem reorganizacji struktury kapitałowej spółek posiadanych przez dwie osoby fizyczne (polscy rezydenci podatkowi, dalej: Inwestorzy), planowane jest dokonanie w roku 2015 podniesienia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w drodze wymiany udziałów poprzez wniesienie przez Inwestorów aportem do Spółki Nabywającej po 50% udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Zbywana). Spółka Zbywana jest spółką utworzoną według prawa polskiego. Spółka Zbywana posiada osobowość prawną, jest polskim rezydentem podatkowym.

Zarówno Inwestorzy, jak i Spółka Zbywana podlegają Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Przedmiotowy transfer udziałów będzie podzielony na następujące etapy:

 1. Do Spółki Nabywającej zostanie wniesiony przez Inwestorów wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych w Spółce Zbywanej (po 50 % udziałów w Spółce Zbywanej).
 2. Spółka Nabywająca będzie dysponować tym samym bezwzględną większością (100%) głosów/udziałów w Spółce Zbywanej.
 3. Spółka Nabywająca w zamian za wniesione aportem udziały Spółki Zbywanej wyda inwestorom udziały we własnym podwyższonym wskutek wniesienia wkładu kapitale zakładowym. Wartość nominalna wydanych przez Spółkę Nabywającą udziałów będzie odpowiadać rynkowej wartości udziałów Spółki Zbywanej, określonej w umowie o wniesienie aportu, zawartej w momencie wniesienia udziałów Spółki Zbywanej do Spółki Nabywającej.
 4. Zarówno Inwestorzy, jak i Spółka Nabywająca nie przewidują dodatkowych dopłat w gotówce w związku z opisaną powyżej wymianą udziałów.

Nabycie udziałów przez Wnioskodawcę od Inwestorów zostanie dokonane w wyniku transakcji przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy na gruncie art. 12 ust. 4d w zw. z art. 12 ust. 12 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość wszystkich udziałów w Spółce Zbywanej, otrzymanych od Inwestorów w zamian za wydanie udziałów własnych, nie będzie dla Wnioskodawcy stanowiła przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie art. 12 ust. 4d w zw. z art. 12 ust. 12 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., wartość wszystkich udziałów w Spółce Zbywanej, otrzymanych od Inwestorów w zamian za wydanie udziałów własnych, nie będzie dla Wnioskodawcy stanowiła przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie

Jak stanowi art. 12 ust. 4d ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów). Natomiast stosownie do treści art. 12 ust. 11 ustawy o CIT, w przypadku gdy spółka nabywająca lub spółka, której udziały (akcje) są nabywane, nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli jest ona podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy, lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednocześnie, na mocy odesłania z art. 12 ust. 12 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., regulacja art. 12 ust. 4d ustawy o CIT znajduje zastosowanie również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

W ocenie Spółki Nabywającej, art. 12 ust. 4d, ust. 11 i ust. 12 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. znajdzie zastosowanie w jej sytuacji, co wynika z faktu, że wszystkie wyżej opisane przesłanki będą spełnione, czyli:

 1. spółka (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca) nabywa od wspólników (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Inwestorów) innej spółki (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Spółkę Zbywaną) udziały tej innej spółki (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Spółkę Zbywaną);
 2. w zamian za udziały tej innej spółki (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Spółkę Zbywaną) przekazuje wspólnikom tej innej spółki (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Inwestorów) własne udziały;
 3. spółka nabywająca udziały (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Wnioskodawcę) uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Spółkę Zbywaną);
 4. podmioty biorące udział w transakcji (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Inwestorów, Wnioskodawcę i Spółkę Zbywaną) podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 5. spółka, której udziały są nabywane (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Spółkę Zbywaną) posiada siedziby lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; oraz
 6. spółka nabywająca udziały (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym chodzi o Wnioskodawcę) nie dokona dodatkowej zapłaty w gotówce na rzecz Inwestorów,
 7. transakcje nabycia udziałów od Inwestorów zostaną przeprowadzone w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy.

Jednocześnie, Wnioskodawca zwraca uwagę, że nowelizacja ustawy o CIT w zakresie odnoszącym się do skutków podatkowych tzw. wymiany udziałów ma charakter jedynie doprecyzowujący, jak wskazuje sam ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej „wprowadza się regulację mającą na celu dookreślenie zakresu podmiotowego zwolnienia oraz wskazanie, iż spełnienie warunków dotyczących transakcji wymiany udziałów można oceniać przez- pryzmat grupy wspólników, o ile transakcje wymiany udziałów, które doprowadziły do spełnienia warunków do korzystania ze zwolnienia nasiąpiły w okresie 6 miesięcy poprzedzających uzyskanie bezwzględnej większości praw głosów w spółce, której udziały (akcje) są nabywane.

W rezultacie spełnienia powyższych przesłanek, na podstawie, art. 12 ust. 4d w zw. z art. 12 ust. 12 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., wartość wszystkich udziałów w Spółce Zbywanej, wniesionych przez Inwestorów do Spółki Nabywającej w zamian za wydanie udziałów własnych, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Argumentację i stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają także następujące liczne indywidualne interpretacje podatkowe wydawane przez Ministra Finansów w podobnych stanach faktycznych i choć stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, to niewątpliwie stanowią istotną wskazówkę interpretacyjną. Są to m.in. interpretacje:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2014 r., sygn. IPPB3/423-825/13- 2/PKI;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2013 r., sygn. IBPB1/2/423- 1172/13/JD;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. IPPB3/423-766/13- 2/MS1;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 sierpnia 2013 r., sygn. ITPB3/423- 244a/13/DK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. IPPB5/423-73/12- 5/AM;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 września 2011 roku, sygn. ILPB3/423- 284/11-2/JG;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 września 2011 r., sygn. ILPB4/423-170/11- 4/MC.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.